Załącznik nr 1 Formularz ofertowy do zapytania ofertowego nrPobieranie 19.12 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar19.12 Kb.


„Przedszkolaki na starcie – rozwój alternatywnych form wychowania przedszkolnego w Gminie Radecznica i Sułów” - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy do zapytania ofertowego nr……./PS/AGAPE/2011

……………………………………………………

Miejscowość, data

OFERTA NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSTRUKTORA ZAJĘĆ MUZYCZNO-TANECZNYCH


W RAMACH PROJEKTU „PRZEDSZKOLAKI NA STARCIE – ROZWÓJ ALTERNATYWNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W GMINIE RADECZNICA I SUŁÓW”

Imię i nazwisko wykonawcy:

Adres zamieszkania:

Telefon do kontaktu w sprawie oferty:

Adres e-mail do kontaktu w sprawie oferty:
1. Wymagania konieczne:

A) Oświadczam, iż posiadam wykształcenie wyższe:  • Studia magisterskie na kierunku (specjalności) pedagogika przedszkolna, lub

  • Studia magisterskie na kierunku (specjalności) innym niż pedagogika przedszkolna oraz studia podyplomowe w zakresie pedagogiki przedszkolnej oraz przygotowanie pedagogiczne, lub

  • Studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) pedagogika przedszkolna

oraz przygotowanie pedagogiczne, lub

  • Zakład kształcenia nauczycieli w specjalności pedagogika przedszkolna lub innej specjalności i dodatkowo ukończył kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki przedszkolnej

i jeśli moja oferta zostanie wybrana zobowiązuję się przed podpisaniem umowy dostarczyć kserokopię dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania.
B) Oświadczam, że charakteryzuje mnie wysoki poziom umiejętności interpersonalnych (komunikatywność, asertywność), terminowość, odpowiedzialność, dyspozycyjność, mobilność, predyspozycje wokalno-ruchowe i jeśli moja oferta zostanie wybrana zobowiązuję się przed podpisaniem umowy dostarczyć kserokopię dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania.
C) Oświadczam, iż posiadam doświadczenie w pracy w różnych formach wychowania przedszkolnego w zakresie zajęć muzyczno-tanecznych i jeśli moja oferta zostanie wybrana zobowiązuję się przed podpisaniem umowy dostarczyć kserokopię dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania.

………………………………………………………………..………….

(czytelny podpis Wykonawcy)
2. Kryteria oceny podstawowe

A) Oczekiwane wynagrodzenie brutto za godzinę zegarową świadczonych usług w poszczególnych latach (całkowity koszt). Jeżeli osoba podlega ubezpieczeniu społecznemu zobowiązana jest podać całkowity koszt swojego wynagrodzenia (obejmujący ewentualne koszty pracodawcy). Wykonawca ma prawo przewidzieć wzrost wynagrodzenia w poszczególnych latach. Jest to zgodne z założeniami projektu.

2011 r. 64 godziny zegarowe * ………………………. zł brutto = …………………. zł brutto ogółem

2012 r. 188 godzin zegarowych * ………………………. zł brutto = …………………. zł brutto ogółem

2013 r. 120 godzin zegarowych * ………………………. zł brutto = …………………. zł brutto ogółem

Oczekiwane wynagrodzenie brutto (koszt całkowity) ogółem za lata 2011, 2012 i 2013: …………………….. zł brutto.


B) Wyrażam zgodę na udział w rozmowie kwalifikacyjnej podczas spotkania wyznaczonego przez Zamawiającego w biurze projektu w Lublinie.

………………………………………………………………..………….

(czytelny podpis Wykonawcy)

3. Kryteria oceny dodatkowe Proszę zaznaczyć kółkiem „tak” lub „nie”
  1. Ukończyłem/am szkolenie z zakresu stosowania aktywizujących form pracy w wychowaniu przedszkolnym

TAK / NIE


  1. Posiadam doświadczenie we współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE”.

TAK / NIE  1. Posiadam doświadczenie związane z pracą/ współpracą z organizacją pozarządową (praca/staże/praktyki/wolontariat) inną niż w punkcie b.

TAK / NIE
Oświadczam, iż informacje udzielone w punkcie 3. są prawdziwe i jeśli moja oferta zostanie wybrana zobowiązuję się dostarczyć kserokopię dokumentów potwierdzających powyższe informacje.

………………………………………………………………..…………..

(czytelny podpis Wykonawcy)
4. Oświadczenia dodatkowe
A) Oświadczam, iż zapoznałem się z zapytaniem ofertowym i w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się podpisać umowę i zrealizować usługę zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.
B) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE” na potrzeby procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

………………………………………………………………..…………..

(czytelny podpis Wykonawcy)
Załącznik do formularza ofertowego CV

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE”

BIURO PROJEKTU Lublin, 20-080 ul. Niecała 4/5ae-mail: przedszkola@agape.lublin.pl, www.agape.lublin.plPobieranie 19.12 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna