Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Nazwa oferenta: Adres oferenta: nip: Data przygotowania oferty: Data ważności ofertyPobieranie 18.52 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar18.52 Kb.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Załącznik nr 1
Formularz ofertowy
Nazwa oferenta:

Adres oferenta:

NIP:

Data przygotowania oferty:

Data ważności oferty:
W nawiązaniu do Państwa oferty oraz mając na uwadze fakt spełnienia wszystkich warunków zawartych w zapytaniu [nazwa firmy] jest w stanie zaoferować zrealizowanie następujących działań:

Działania promocyjne i informacyjne – produkcja i montaż filmu promocyjnego jachtu Aquatic 25T
Zgodnie z zapytaniem ofertowym, firma zobowiązuje się do wykonania następujących działań:

 1. Produkcja i montaż filmu promocyjnego jachtu Aquatic 25T:

 • Opracowanie koncepcyjne scenariusza filmu promocyjnego wraz ze wskazaniem miejsca i terminu wykonania zdjęć niezbędnego do jak najkorzystniejszego wyeksponowania jachtu;

 • Opracowanie kreacji filmu promocyjnego ze szczególnym uwzględnieniem głównych zalet jachtu preferowanych przez odbiorców rynku niemieckiego, obsługi poszczególnych elementów jachtu oraz wskazania walorów nautycznych jednostki i jej wyposażenia;

 • Reżyseria i realizacja zdjęć filmowych jachtu na potrzeby filmu promocyjnego jednostki;

 • Przygotowanie i organizacja zaplecza logistycznego, niezbędnego do realizacji zdjęć filmowych, w tym zapewnienie niezbędnego oprzyrządowania technicznego (w tym drona zapewniającego zrealizowanie ujęć panoramicznych jachtu oraz kamery HD rejestrującej jacht z zewnątrz oraz wewnątrz) oraz infrastruktury zapewniającej najwyższą jakość realizowanych zdjęć;

 • Przygotowanie i opracowanie efektów dźwiękowych filmu (muzyka, efekty), współgrających z koncepcją kreacyjną filmu promocyjnego;

 • Przygotowanie i opracowanie szaty graficznej filmu, ze szczególnym zaakcentowaniem wszystkich walorów jachtu kluczowych dla klienta rynku niemieckiego;

 • Przygotowanie i montaż on line / off line filmu o długości 5 minut wraz z utworzeniem niezbędnych plików do publikacji obu filmów oraz rozpowszechniania ich kanałami wybranymi przez zamawiającego.
 1. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do filmu promocyjnego jachtu Aquatic 25T:

 • Przeniesienie majątkowych praw autorskich do zrealizowanego filmu na zamawiającego na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych bez konieczności wskazywania twórców filmu;

 • Przeniesienie majątkowych praw autorskich w zakresie niezbędnym do korzystania i rozporządzania filmem w całości i fragmentach w celu promocji jachtu Aquatic 25T oraz działalności zamawiającego;

 • Przeniesienie majątkowych praw autorskich pozwalających na eksploatację na polu utrwalania i zwielokrotniania na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz na wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (film, kaseta magnetofonowa, płyta kompaktowa, płyta gramofonowa, CDR, CDRW, DVDR, DVDRW, video Cd, minidysk, VHS, nośniki typu „flash”); wprowadzenie do obrotu, w tym użyczenie oryginału lub egzemplarza nośnika, na którym film został utrwalony;

 • Przeniesienie majątkowych praw autorskich pozwalających na eksploatację na polu wprowadzenia do pamięci komputera i do sieci multimedialnej oraz sporządzania kopii takich zapisów, w taki sposób aby każdy mógł mieć dostęp do utworu w czasie i miejscu przez siebie wybranym;

 • Przeniesienie majątkowych praw autorskich pozwalających na eksploatację na polu nadawania za pomocą sieci Internet w szczególności: przez pocztę elektroniczną, strony WWW i serwery ftp, Intranet, Extranet i inne sieci komputerowe – publiczne wykonanie, reemitowanie, wystawienie lub odtworzenie w taki sposób aby każdy mógł mieć dostęp do utworu w czasie i miejscu przez siebie wybranym;

 • Przeniesienie majątkowych praw autorskich pozwalających na eksploatację na polu wyświetlania, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania utrwaleń sporządzonych zgodnie z postanowieniami j.w., w taki sposób aby każdy mógł mieć dostęp do utworu w czasie i miejscu przez siebie wybranym, a w szczególności podczas prezentacji, konferencji, szkoleń, targów i innych publicznych wystąpień.;

 • Przeniesienie majątkowych praw autorskich pozwalających na eksploatację na polu utrwalenie i zwielokrotnienie drukiem lub podobną techniką (w tym fotokopiowaniem), w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, w szczególności w formie folderów, katalogów, broszur, ulotek, wydawnictw książkowych.


Termin realizacji:

Wszystkie wymienione czynności zostaną zrealizowane w terminie: ……………………………….


Płatność

Płatność za zrealizowane działania powinna zostać wykonana przelewem na konto wykonawcy w terminie ………………………………………..od dnia podpisania protokołu odbiorczego wykonania działania.


Wycena

Po uwzględnieniu złożoności zadań oraz termin ich wykonania firma [nazwa firmy] wycenia wykonanie zadań wyznaczonych zadań na kwotę:
Zadanie

Cena netto

Cena brutto

VAT

Działania promocyjne i informacyjne -produkcja i montaż filmu promocyjnego jachtu Aquatic 25T©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna