Załącznik Nr 1 Formularz oferty wykonawcyPobieranie 11.92 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar11.92 Kb.
Załącznik Nr 1

Formularz oferty wykonawcy

...............................................

(miejscowość, data)

............................................................(pieczątka wykonawcy)
tel.: ...................................
fax: ...................................
Samodzielny Publiczny

Szpital Wojewódzki

im. Papieża Jana Pawła II

ul. Al. Jana Pawła II 10

22-400 Zamość

fax (084) 638 66 69
OFERTA WYKONAWCY
Odpowiadając na Państwa zaproszenie do złożenia oferty (numer sprawy AOT.R.334.65.2016r z dnia: ……............) na dostawę/ usługę :
Modernizacja 7 szt. elektrycznych dźwigów towarowo-osobowych „


 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu, za kwotę w wysokości :

 1. netto: .................................... zł

(słownie: ………...................................................................................................... zł)

 1. stawka podatku VAT ................... %

 2. brutto: .......................................... zł

(słownie: ………...................................................................................................... zł)


 1. Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia w terminie 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.
 1. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję postanowienia zawarte we wzorze umowy w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach wynikających z niniejszej oferty i według przedstawionego wzoru.
 1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
 1. Udzielam gwarancji na przedmiot zamówienia na ............. miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń/ dostawy ( jeżeli dotyczy ) minimalne okres to 24 miesiące*.
 1. Oferuję termin płatności ....... dni od daty otrzymania faktury VAT.

(minimalny wymagany termin płatności wynosi 60 dni)


 1. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi jej integralną część są:
 1. aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS) lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej ,

 2. pełnomocnictwo w oryginale bądź notarialnie poświadczone w przypadku podpisania niniejszej oferty przez pełnomocnika .

 3. formularz oferty cenowej.

 4. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem ogłoszenia zaproszenia do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie. Zamawiający wymaga przedstawienia realizacji min. 3 usługi. Wszystkie wymienione w przedmiotowym wykazie usługi muszą być potwierdzone dokumentami świadczącymi o ich należytym wykonaniu.

 5. inne ........................................................................................................................

…………………………………………….

podpis osoby uprawnionej /upoważnionej *

do reprezentowania Wykonawcy* niepotrzebne skreślić

Numer sprawy: AOT.R.334.65.2016r. . Strona z2


Pobieranie 11.92 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna