Załącznik nr 1 Nr sprawy: 13/2011Pobieranie 17.7 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar17.7 Kb.
Załącznik nr 1

Nr sprawy: 13/2011


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa sukcesywnego dekodowania i przetwarzania obrazu dźwięku realizowanego metodą powierzchniową i gęstościową w ramach digitalizacji filmów wykonywanych przez Filmotekę Narodową do pliku dpx 4K na urządzeniu Arriskaner


w rozdzielczości 4K.
Wykonawca wykona usługi prowadzące do pozyskania warstwy dźwiękowej z dostarczonych plików graficznych 4K dpx 10bit log oraz w plikach w formacie low-res 720x576. Udostępnione przez Zamawiającego pliki stanowią materiał podstawowy do wykonania usług określonych poniżej, a kopie filmowe będą udostępnione na życzenie wykonawcy na terenie Filmoteki Narodowej w Warszawie.

Pliki mogą zostać pobrane lub skopiowane na urządzenia wykonawcy (poprzez sieć 1/10 GbE lub dyski typu E-SATA) Zamawiający udostępni do dyspozycji Wykonawcy w godzinach 8-16 w dni robocze specjalnie wydzielone pomieszczenie nr 20 ul. Chełmska w budynku Filmoteki Narodowej w celu prowadzenia prac związanych z zamówieniem. Podczas procesu skanowania obrazu filmowego low-res i 4K wymagana będzie obecność konsultanta ze strony Wykonawcy. Praca na tych plikach odbywać się może jedynie na terenie Filmoteki Narodowej w Warszawie z wyłączeniem procesu kontroli technicznej na sali kinowej.

Obraz dźwięku w dostarczonych plikach low-res i 4K zawierać będzie dźwięk zapisany metodą gęstościową i/lub powierzchniową w filmach pt:
1. „ABC … miłośći” K-7041 NITRO, ilość 6 aktów 1676m, ścieżka gęstościowa

„ABC … miłości” K53309 ACETO, 8 aktów 2255m, ścieżka gęstościowa


2. „ Ada to nie wypada” K 13 432 NITRO, ilość aktów 8, ścieżka gęstościowa

Ada to nie wypada” K-56058 109m


3.”Fredek uszczęśliwia świat” K-6254 NITRO ilość aktów 3, 733m, ścieżka gęstościowa i powierzchniowa

”Fredek uszczęśliwia świat” K-468 ACETO ilość aktów 7, 2098m, ścieżka gęstościowa i powierzchniowa


4.”Dwie Joasie” K-2074 ilość aktów 2, 570m, ścieżka gęstościowa

„Dwie Joasie” K-13430 ilość aktów 8, 2414m, ścieżka gęstościowa


5. „Ludzie Wisły” N 534 ACETO ilość aktów 7, 1947 m, ścieżka powierzchniowa

„Ludzie WisłyK7056 NITRO, ilość aktów 6, 1811 m, ścieżka powierzchniowaNa zamówienie składa się:
I.

Opracowanie parametrów skanowania ścieżki dźwiękowej na podstawie analitycznie pozyskanej warstwy dźwiękowej w formacie wav 48 kHz wszystkich powyżej wymienionych materiałów filmowych (dotyczy wszystkich kopii do 5 tytułów). Wykonawca dostarczy na nośniku cyfrowym (DVD i/lub CDRW) plik wav 48 kHz wraz z oceną jakościową w formie ekspertyzy, optycznej ścieżki dźwiękowej pozyskanej z udostępnionej taśmy filmowej pozytywowej z punktu widzenia parametrów elektroakustycznych. Wykonawca po dostarczeniu ekspertyzy i pliku wav wyznaczy parametry skanowania obrazu ścieżki dźwiękowej w standardach dla urządzenia Arriskaner.

W tym celu należy dokonać odczytu ścieżki dźwiękowej wybranych fragmentów i całego filmu metodą liniową (odczyt optyczny 24k/s) i utworzyć stosowny plik dźwiękowy w celu pomiarów
i analizy wybranych parametrów sygnału. Czynności te pozwolą ocenić jakość dźwięku w filmie przed procesem digitalizacji obrazu wraz z dźwiękiem.

II

Opracowanie oceny jakościowej obrazu optycznej ścieżki dźwiękowej na podstawie plików (low-res- 720x576 pix – po zeskanowaniu).W zakres w/w czynności wchodzi ocena stanu technicznego taśmy filmowej w obszarze ścieżki dźwiękowej na podstawie analizy pliku „low-res” oraz zbadaniu możliwości odczytu i interpretacji danych. Analiza ma na celu dobranie odpowiednich procedur w dalszym okresie przetwarzania sygnału optycznego.
III

Wykonawca dokona oceny jakości obrazu optycznej ścieżki dźwiękowej wraz z określeniem parametrów skanowania filmu.

W zakres w/w czynności wchodzi analiza wpływu parametrów skanowania (szybkość skanowania, parametry naświetlania, korekcja matrycy, format zapisu) na możliwość uzyskania odpowiednich parametrów sygnału fonicznego ścieżki dźwiękowej.
IV. Wykonawca dokona optymalizacji analizy obrazu ścieżki dźwiękowej do uzyskania zapisu plikowego optycznej ścieżki dźwiękowej.

W zakres czynności wchodzi wykonanie testów w celu doboru optymalnych parametrów przetwarzania dla poszczególnych fragmentów zeskanowanego filmu na podstawie danych uzyskanych w pkt II i III.


V . Wykonawca dokona konwersji plikowego obrazu (4K dpx plik zawierający informację o obrazie i obrazie ścieżki optycznej w formie sekwencji klatek) optycznej ścieżki dźwiękowej do postaci plikowej zapisu fonii w formacie liniowym wav 48 kHz.

W zakres czynności wchodzi wykonanie zasadniczego procesu przetwarzania pliku 4K dpx uzyskanego ze skanowania filmu w celu uzyskania pliku ze ścieżką dźwiękową. Proces konwersji powinien zostać podzielony na etapy zgodnie z optymalizacją parametrów przetwarzania dla poszczególnych fragmentów filmu.


VI. Przygotowanie plików z zapisem fonii do procesu synchronizacji z obrazem.

Ocechowanie plików dźwiękowych kodem czasowym zgodnie z relacją do właściwych klatek obrazowych. Wykonawca dokona konwersji pliku 4K dpx log do pliku JPEG 2000 wraz z korekcją gęstościową w rozdzielczości 4K. Wykonawca dokona zakodowania paczki DCP obraz i dźwięk w formacie JPEG 2000 wszystkich objętych zamówieniem tytułów. Po procesie kodowania wykonawca zapewni kontrolę techniczną w sali projekcyjnej o standardzie co najmniej 2K wraz z odsłuchem dźwięku. Procesy te odbywać się powinny pod nadzorem i z udziałem osoby i/lub osób upoważnionych przez Filmotekę Narodową, a wszelkie koszty związane z podróżą, pobytem i oddelegowaniem tych osób poza Filmoteką Narodową ponosi Wykonawca.


Materiały oraz technologie, którymi posłuży się Wykonawca powinny, spełniać wszelkie normy techniczne obowiązujące odnośnie tego typu materiałów i być wolne od wad fizycznych i prawnych.
Udostępnione materiały filmowe są materiałami o znaczącej wartość kulturowej i ich zniszczenie lub uszkodzenie powodowałoby olbrzymią stratę dla dziedzictwa filmowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Pobieranie 17.7 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna