ZAŁĄcznik nr 1 pakiet I – Produkty mleczarskiePobieranie 137.66 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar137.66 Kb.
ZAŁĄCZNIK nr 1

……………………………………….. Pakiet I – Produkty mleczarskie

(pieczęć oferenta)

FORMULARZ OFERTOWY

Pełna nazwa oferenta:

...................................................................................................................................................................

Adres oferenta:

ul. ................................................................. nr ...........................................................

Kod pocztowy .............................................. Miejscowość ..........................................

tel. ................................................................ fax. ........................................................

REGON ....................................................... NIP ..........................................................Przystępując do postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. produktów mleczarskich do stołówki Bursy Szkolnej Nr 2 w Łomży oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

Zamówienie wykonamy za łączną kwotę:

netto .....................................................zł , słownie ........................................................................

podatek VAT...........................................zł , słownie ........................................................................

brutto ....................................................zł , słownie .......................................................................

W ramach zamówienia oferujemy dostawę niżej zamówionego towaru:
LP.

Opis przedmiotu zamówienia

jm

Szacunkowa ilość dostawy w okresie 01.01.2010-

Cena jednostkowa netto zł.

Wartość ogółem dostawy netto zł.

Podatek

Wartość ogółem dostawy brutto

VAT %

Kwota zł.

1.

Deser Finezja 4x115 g

szt

825
2.

Deser Jogutek 100 g

szt

1 579
3.

Deser Serduszko Pudding Zott 4x125g

szt

461
4.

Deser Satino Bakoma 175g

szt

370
5.

Deser z koroną Zott 175g

szt

2 931
6.

Jogurt Activia Danone 2x125 g

szt

13
7.

Jogurt Ale Owoc 200g

szt

258
8.

Jogurt biszkoptowy kremowy Danone 120 g

szt

1 756
9.

Jogurt biszkoptowy kremowy Danone 220g

szt

711
10.

Jogurt Fantasia Danone 122 g

szt

588
11.

Jogurt Gratka Danone 120 g

szt

1 598
12.

Jogurt Gratka Danone 132 g

szt

1 294
13.

Jogurt Gratka Danone 300 g

szt

1 120
14.

Jogurt Jogobella mix Zott 150 g

szt

1 539
15.

Jogurt Jogobella z musli mix Zott 180 g

szt

2 731
16.

Jogurt Muller mix 150 g

szt

1 015
17.

Jogurt naturalny 180 g

szt

853
18.

Jogurt pitny Danone 310g

szt

245
19.

Jogurt naturalny 135g

szt

286
20.

Jogurt Premium Bakoma 150 g

szt

2 658
21.

Jogurt pyszny Danone 130 g

szt

2 004
22.

Jogurt Serduszko mix Zott 125 g

szt

1 883
23.

Jogurt z owocami Danone 125 g

szt

2 244
24.

Jogurt z syropem 130 g

szt

434
25.

Kefir 2% 400 ml

szt

255
26.

Masło Extra Łaciate 200g

szt

623
27.

Masło śmietankowe 200g

szt

1 641
28.

Mleko mazurskie 2% (1l)

szt

10 763
29.

Mlemix zambrowski 200g

szt

2 555
30.

Ser żółty Gouda (kg)

kg

51
31.

Serek topiony kremowy 100g

szt

51
32.

Ser żółty Salami (kg)

kg

363
33.

Ser topionym krążek Hochland 200 g

szt

871
34.

Ser topiony plastry Hochland 150 g

szt

895
35.

Serek Danio 140 g

szt

608
36.

Serek Danio 150 g

szt

788
37.

Serek homog. Darek 135g

szt

1 169
38.

Serek Twój Smak 135g

szt

270
39.

Serek Twój Smak 125 g

szt

661
40.

Serek wiejski 200g

szt

163
41.

Serek wiejski light 150 g

szt

751
42.

Serek wiejski z owocami 150 g

szt

604
43.

Śmietana 18% 400 ml

szt

320
44.

Śmietanka 30% 400 ml

szt

254
45.

Twaróg półtłusty zambrowski 250 g

szt

2 074RAZEM


*równoważny: o podobnym działaniu i cechach jakościowych1. Oświadczamy, że w cenie oferty uwzględniono wszystkie koszty wykonania zamówienia z dostarczeniem towaru do siedziby Zamawiającego.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanymi niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. W przypadku wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w wzorze umowy i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Do oferty załączamy:

1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,*

2. dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych,

3. oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych w niniejszym postępowaniu składane na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p.) wg załącznika Nr 3 do SIWZ.

4. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy P.z.p. wg załącznika Nr 4 do SIWZ.

* niepotrzebne skreślić............................................. ............................................................

(miejscowość, data) (podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

Pobieranie 137.66 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna