Załącznik nr 1Pobieranie 0.63 Mb.
Strona4/5
Data07.05.2016
Rozmiar0.63 Mb.
1   2   3   4   5

Rozdział III


Cele ochrony przyrody oraz przyrodnicze, społeczne i gospodarcze uwarunkowania ich realizacji.

§ 17. Ogólne cele ochrony

1. Przyjmuje się następujące generalne cele ochrony Parku :

1) zachowanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego, pełni różnorodności biologicznej oraz trwałości i równowagi procesów przyrodniczych,

2) ochronę najcenniejszych fragmentów przyrody naturalnej, wybitnych walorów krajobrazowych oraz dziedzictwa kulturowego,

3) przywracanie walorów naturalnych przekształconym siedliskom, zwłaszcza dolinom rzecznym, lasom i innym składnikom przyrody,

4) stworzenie korzystnych warunków do prawidłowego funkcjonowania systemów przyrodniczych, ich trwałości i zdolności odtwarzania,

5) harmonizowanie z uwarunkowaniami przyrodniczymi dotychczasowych form użytkowania terenu i działalności społeczno – gospodarczej,

6) dążenie do sukcesywnej poprawy stanu wszystkich komponentów środowiska, dzięki podejmowanym działaniom infrastrukturalnym i egzekucji obowiązującego prawa,

7) zwiększenie świadomości ekologicznej lokalnych społeczności, w tym organów władzy, dotyczącej konieczności zachowania całego bogactwa przyrodniczego jako dziedzictwa i dobra wspólnego,8) uwzględnienie w rozwoju społeczno – gospodarczym uwarunkowań wynikających z potrzeb ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, zasobów kulturowych i cech krajobrazu,
§ 18. Szczególne cele ochrony Parku

1. Przyjmuje się następujące cele ochrony przyrody nieożywionej :

 1. zachowanie i ochrona cennych odsłonięć geologicznych,

 2. zachowanie i przywracanie naturalnych walorów dolinom rzecznym,

 3. zachowanie i ochrona obszarów stanowiących świadectwo współczesnych naturalnych procesów geomorfologicznych, takich jak parowy, wąwozy itp,

 4. zachowanie w niezmienionym stanie i ochrona źródeł oraz obszarów źródliskowych.

2. Cele ochrony ekosystemów leśnych:

     1. utrzymanie i odtworzenie unikatowych zbiorowisk lasów nadrzecznych w tym : zbiorowisk zaroślowych a więc wiklin nadrzecznych i olsu topolowo – wierzbowego oraz zbiorowisk leśnych: łozowisk, olsu porzeczkowego, olsu torfowego, kontynentalnego boru bagiennego oraz łęgu jeziorowo – olszowego jako rzadkich składników szaty leśnej.


3. Cele ochrony ekosystemów nieleśnych:

      1. zachowanie różnorodności biologicznej rzadkich i ginących fitocenoz – łąk trzęślicowych,

      2. zachowanie świeżych łąk rajgrasowych,

      3. zachowanie fragmentów półnaturalnych łąk z cennymi zbiorowiskami roślinności łąkowo – bagiennej,

      4. zachowanie i ochrona muraw kserotermicznych,

      5. zachowanie cennych i różnorodnych zbiorowisk roślinnych: muraw napiaskowych, zarośli tarniny, jałowca i żarnowca, fragmentów półnaturalnych, wilgotnych łąk i zarośli wierzbowych, zachowanie i ochrona torfowisk z fragmentami wilgotnych łąk i muraw bliźniczkowych tzw. „psiar”,

      6. utrzymanie różnorodności krajobrazu roślinnego na który składa się mozaika pól, łąk, zarośli tarniny, jałowczysk i żarnowczysk.


4. Cele ochrony ekosystemów wodnych i torfowiskowych:

  1. ochrona przed zalesieniem oraz utrzymanie połączenia starorzeczy z rzeką Wartą,

  2. utrzymanie dotychczasowego poziomu wody w kompleksie stawów i mokradeł oraz ich ochrona przed nadmiernym osuszaniem,

  3. utrzymanie dotychczasowego poziomu wody oraz hamowanie sukcesji na bagnach śródleśnych i torfowiskowych,

  4. ochrona źródeł oraz obszarów źródliskowych przed zmianą warunków wodnych i zanieczyszczeniem,

  5. bezwzględna ochrona śródleśnych łąk przed nadmiernym osuszeniem,

  6. ochrona ekosystemów dolin rzecznych przed zmianą warunków wodnych i zanieczyszczeniem.


5. Cele ochrony gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk:

  1. utrzymanie różnorodności gatunkowej zwierząt lądowych i wodnych podlegających ochronie,

  2. utrzymanie stanu zwierząt łownych w ilości odpowiadającej pojemności ekologicznej łowisk,

  3. zapewnienie warunków dla prawidłowego funkcjonowania gatunków cennych przyrodniczo, chronionych, rzadkich i zagrożonych oraz zabezpieczenie warunków do życia i rozwoju ginących taksonów


6. Cele ochrony walorów krajobrazowych i kulturowych:

  1. ochrona krajobrazu o wybitnych walorach naturalnych – wieloprzestrzennych obszarów leśnych,

  2. ochrona krajobrazu naturalnego doliny Warty o wybitnych walorach przyrodniczych, krajobrazowych i historycznych,

  3. ochrona krajobrazu kulturowego o znacznych walorach zabytkowych z nagromadzeniem elementów dziedzictwa kulturowego,

  4. ochrona miejsc koncentracji i potencjalnego występowania stanowisk archeologicznych,

  5. zapobieganie zubożeniu i ujednoliceniu krajobrazu, poprzez ochronę zadrzewień śródpolnych i przydrożnych,

  6. zachowanie istniejących rozłogów pól,

  7. ochrona przed eksploatacją surowców naturalnych.


7. Cele ochrony walorów rekreacyjnych:

 1. ochrona najatrakcyjniejszych terenów turystycznych (doliny rzeczne) przed degradującym zagospodarowaniem

 2. rozwój pożądanych form rekreacji - turystyki kwalifikowanej


§19. Przyrodnicze, społeczne i gospodarcze uwarunkowania realizacji celów ochrony przyrody.

  1. Polityka przestrzenna oraz zasady, kierunki i formy działań podejmowane na terenie Parku powinny umożliwiać zachowanie, popularyzację i upowszechnianie wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych.

  2. Warunkiem realizacji wyznaczonych celów ochrony przyrody w Parku jest:

 1. realizacja zadań konserwatorskiej ochrony przyrody w obiektach prawnie chronionych oraz doprowadzenie do utworzenia postulowanych rezerwatów przyrody, zespołów przyrodniczo – krajobrazowych, stanowisk dokumentacyjnych, pomników przyrody,

 2. utrzymanie naturalnych układów hydrologicznych w dorzeczu Warty,

 3. systematyczne wyposażanie terenów zurbanizowanych w infrastrukturę techniczną szczególnie w zakresie gospodarki ściekowej i gospodarki odpadami,

 4. utrzymanie swoistego, tradycyjnego charakteru wsi, różnorodności gatunków w rolniczym użytkowaniu wraz z tradycyjną uprawą roli i roślin, ekstensywnego użytkowania łąk, pastwisk,

 5. wdrażanie programów rolnośrodowiskowych, rolnictwa ekologicznego i zrównoważonego,

 6. prowadzenie proekologicznej gospodarki leśnej, ukierunkowanej na naturalizację lasów w warunkach ich gospodarczej eksploatacji,

 7. inspirowanie działań mających na celu rozwój agroturystyki, z wykorzystaniem infrastruktury turystycznej i edukacyjnej Parku.

 8. rozwój usług związanych z obsługą ruchu turystycznego,


Zagrożenia_wewnętrzne_i_zewnętrzne_oraz_sposoby_ich_eliminacji_lub_minimalizacji__§_20._Główne_zagrożenia_Parku'>Rozdział IV

Zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne oraz sposoby ich eliminacji lub minimalizacji

§ 20. Główne zagrożenia Parku

   1. Główne zagrożenia wewnętrzne dla walorów krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych stanowią:

 1. inwestycje budowlane, naruszające naturalną rzeźbę terenu, wywołujące zaburzenie w funkcjonowaniu ekosystemów oraz pogorszenie stanu środowiska naturalnego,

 2. nadmierna penetracja szczególnie cennych fragmentów przyrody naturalnej,

 3. lokalizacja urządzeń technicznych (maszty telefonii komórkowej, kominy, słupy linii WN i SN),

 4. osuszenie wilgotnych siedlisk, ingerencja w naturalne procesy hydrologiczne w  dolinach rzek i cieków oraz zanieczyszczenia wód powierzchniowych,

 5. nieuporządkowana gospodarka odpadami prowadząca do degradacji walorów krajobrazowych i przyrody poprzez tworzenie tzw. „dzikich wysypisk śmieci”, zwłaszcza w środowisku leśnym,

 6. ekspansje gatunków roślinnych obcego pochodzenia,

 7. naturalne procesy sukcesyjne na siedliskach łęgowych (szczególnie na glebach wilgotnych), wodnych i dotychczas użytkowanych jako grunty orne prowadzące w krótkim okresie czasu do rozwoju roślinności zaroślowej lub leśnej.

2. Obszary występowania konfliktów przestrzennych i zagrożeń :

 1. procesy niekontrolowanej ekspansji zabudowy, polegające na przekształcaniu gruntów rolnych przez ich podział na działki prowadzące do zmian w przeznaczeniu na tereny budowlane w jednostkach: 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A, 6.A, 7.A, 8.A, 9.A, 10.A, 11.A, 12.A, 13.A, 14.A, 15.A, 16.A, 17.A.

 2. umieszczenie terenów projektowanej zabudowy mieszkaniowej, letniskowej w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarach potencjalnego zagrożenia powodziowego oraz obszarach okresowo podtapianych w jednostkach: 23.E.Zp, 10.A, 32.E.Zp, 10.E.II, 17.A, 16.A, 1.E.II, 12.A, 22.E.II, 5.A, 27.E.I, 7.A, 1.E.II, 30.E.II, 9.A, 8.A, 3.A, 43.E.II, 13.A, 14.A,

 3. linie przesyłowe degradujące walory krajobrazu w jednostkach: 6.A, 23.E.Zp, 5.A, 29.E.I, 10.A, 31.E.I,

 4. nadmierna penetracja obszarów mająca miejsce w jednostkach: 6.E.I, 14.E.I, 27.E.I, 29.E.I, 28.E.I, 31.E.I, 39.E.I, 48.E.I, 50.E.I, 53.E.I, 36.E.I, 63.E.I,

 5. zakłócenia krajobrazu związane z lokalizacją masztów radiokomunikacyjnych : 10.A,

3. Obszary szczególnie wrażliwe na zagrożenia stanu środowiska :

 1. obszary wrażliwe w zakresie gospodarki wodno – ściekowej z uwagi na dużą koncentrację osadnictwa w jednostkach: 3.A, 5.A, 6.A, 7.A, 8.A, 9.A, 10.A, 11.A, 12.A, 13.A, 14.A, 15.A,

 2. obszary wrażliwe w zakresie oddziaływania motoryzacji (spaliny i hałas) oraz z uwagi na koncentrację osadnictwa w jednostkach: 3.A, 4.A, 6.A, 6.E.I, 7.E.II, 9.E.Sp, 1.E.II, 8.A, 10.A, 14.E.I, 32.E.Zp, 26.E.Rp, 25.E.R, 7.A, 23.E.Zp, 29.E.I, 9.A, 30.E.II,

4. Główne zagrożenia zewnętrzne dla walorów krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych stanowią:

 1. Zanieczyszczenia wód powierzchniowych rzeki Warty i jej dopływów będące efektem zrzutu nieoczyszczonych ścieków oraz spływów zanieczyszczeń chemicznych z terenów użytkowanych rolniczo,

 2. Oddziaływanie kopalni Bełchatów: lej depresyjny i zrzut wód kopalnianych do rzeki Widawki,

 3. Zanieczyszczenie powietrza, którego głównym emitorem jest Elektrownia Bełchatów i Cementownia Działoszyn.

 4. Zagrożenie powodziowe w zlewni rzeki Warty


§ 21. Sposoby eliminacji lub minimalizacji zagrożeń dla przyrody, walorów krajobrazowych i kulturowych na terenie Parku przedstawia poniższa tabela:
TABELA 5

Zagrożenia

Sposób eliminacji lub minimalizacji zagrożeń

Ekosystemy leśne, nieleśne, wodno - torfowiskowe

Niezgodny z siedliskiem skład gatunkowy drzewostanów, nieprawidłowa struktura przestrzenna drzewostanów.

Regulacja składu gatunkowego i struktury przestrzennej drzewostanów przez sadzenie gatunków drzew zgodnych z siedliskiem, produkcja sadzonek gatunków drzew z nasion rodzimego pochodzenia.

Odtworzenie drzewostanów wielogatunkowych

i wielowiekowych.


Urbanizacja i komunikacja – przejmowanie obszarów leśnych na działki rekreacyjne, wzrastająca sieć dróg przecinających kompleksy leśne, gospodarka gruntami przylegającymi do kompleksów leśnych (podział gruntów na działki, grodzenie do ściany lasu).

Ograniczenie przeznaczania gruntów leśnych na cele nieleśne.

Preferencja dla stosowania ażurowych ogrodzeń umożliwiających migrację drobnych zwierząt. Ograniczenia realizacji nowej zabudowy letniskowej - minimalna powierzchnia działki rekreacyjnej – 1000 - 2000 m2.Powszechna dostępność lasów dla turystyki, nadmierne zainwestowanie turystyczne

i nadmierna penetracja lasów.Uporządkowanie ruchu turystycznego, wytyczenie nowych szlaków turystycznych, modernizacja istniejących.

Zaśmiecanie kompleksów leśnych.

Uporządkowanie gospodarki odpadami na poziomie gminy, likwidacja dzikich składowisk śmieci.

Gradacje szkodliwych owadów leśnych, patogeniczne grzyby.

Odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne: usuwanie drzew opanowanych przez grzyby i owady, korowanie drewna.

Wprowadzanie biologicznych i mechanicznych metod ochrony lasu np. wykładanie pułapek na owady, usuwanie drzew wywróconych i złamanychNaturalna sukcesja w ekosystemach nieleśnych prowadząca do zaniku muraw kserotermicznych i utraty walorów krajobrazowych

Powstrzymanie sukcesji poprzez: usuwanie drzew i krzewów wkraczających na murawy kserotermiczne, koszenie, wypas zwierząt. Wyłączenie z zalesień.

Zmiany w ekosystemach łąk i pastwisk oraz muraw napiaskowych i kserotermicznych spowodowane zaniechaniem ich użytkowania

Wykaszanie powierzchni, wypas zwierząt

osuszanie wilgotnych siedlisk, melioracje odwadniające, ingerencja w naturalne procesy hydrologiczne w dolinach rzek i cieków

Przywracanie dawnych stosunków wodnych na osuszonych siedliskach bagiennych i wilgotnych, ograniczenie nowych melioracji.

Zanieczyszczenie powietrza

Przebudowa siedlisk i drzewostanów, tworzenie stref ekotonowych.

Inwazja gatunków obcych i niepożądanych

Eliminacja lub ograniczenie gatunków obcych

i niepożądanych
Fauna i flora

Nadmierne zainwestowanie turystyczne

i penetracja turystyczna prowadząca do spadku populacji i ewentualnego zanikania gatunków flory fauny oraz degradacji ich siedlisk. Szczególnie duże nasilenie ruchu rekreacyjnego na brzegach rzek Warty, Widawki i Grabi (turystyka piesza, wędkarstwo)Uporządkowanie ruchu turystycznego, wyznaczenie nowych szlaków turystycznych

i lepsze wykorzystanie istniejących (oznakowanie, zorganizowanie miejsc postoju

i zatrzymań na szlaku).

Stałe monitorowanie nasilenia ruchu turystycznego.Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych pod zabudowę, intensyfikacja zabudowy i brak rozwiązanej gospodarki ściekowej.

Ograniczenie przeznaczania gruntów rolnych

i leśnych pod zabudowę. Realizacja zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej.Zmiany stosunków wodnych (przesuszenie, obniżanie się poziomu wód), melioracje w obrębie mokradeł, torfowisk. Następstwem osuszania może być zanikanie zbiorników, ostoi wielu gatunków fauny.

Zaniechanie melioracji odwadniających.

Intensywny ruch samochodowy i wzrost jego natężenia stanowiący istotną barierę dla migracji zwierząt i źródło emisji zanieczyszczeń.

Wprowadzać biologiczną obudowę dróg (zadrzewienia, zakrzewienia).

Grodzenie działek aż do koryta rzeki lub do ściany lasu, które stanowi istotną barierę dla migracji zwierząt.

Zakaz grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, ograniczenie grodzenia do ściany lasu, preferencja dla stosowania ogrodzeń ażurowych, żywopłotów.


Przyroda nieożywiona i gleby

Ekspansja zabudowy mieszkaniowej

i letniskowej, zabudowa dolin, skarp.Ustanowienie proponowanych form ochrony przyrody jak np. stanowiska dokumentacyjne, zespoły przyrodniczo – krajobrazowe.

Zagrożenie powierzchni gleb erozją (stoki>5%).

Zalesianie i zadrzewianie terenów podatnych na erozję

Zanieczyszczenie środowiska

Niedostateczny rozwój infrastruktury technicznej (systemów kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczania ścieków).

Zanieczyszczenie wód Warty oraz pozostałych rzek Parku,
Kompleksowe wyposażenie obszaru opracowania w techniczną infrastrukturę ochrony środowiska (sieć kanalizacyjną, oczyszczalnie ścieków, sukcesywne porządkowanie gospodarki odpadami, monitoring zanieczyszczeń cieków).

Objęcie wszystkich możliwych terenów zainwestowanych (istniejących i proponowanych) zbiorczą kanalizacją sanitarną, eliminującą w maksymalny sposób indywidualne sposoby utylizacji ścieków sanitarnych i deszczowych z koniecznością odprowadzenia ścieków do oczyszczalni.

Dla zabudowy rozproszonej dopuścić możliwość lokalizacji przyzagrodowych oczyszczalni ścieków - odprowadzanie ścieków do szczelnych szamb należy traktować wyłącznie jako rozwiązanie tymczasowe.

Dostosowanie, ze względu na potrzebę ochrony wód podziemnych, lokalizacji nowych obiektów gospodarczych do warunków i struktur hydrogeologicznych.

Ekologizacja gospodarki rolnej, leśnej, wprowadzanie nadwodnych zadrzewień.


Zanieczyszczenie powietrza, którego źródła są

w większości zlokalizowane poza granicami Parku.Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii, rozwój sieci gazowej, nowoczesne technologie oczyszczania powietrza, monitoring zanieczyszczeń powietrza.

Walory krajobrazowe

Presja urbanistyczna, nadmierna parcelacja gruntów na bardzo małe działki i towarzyszące temu zagęszczenie zabudowy,

Ograniczenia realizacji nowej zabudowy letniskowej - minimalna powierzchnia działki rekreacyjnej : 1000 - 2000 m2.

Zaburzenia ładu przestrzennego wywołane nowym budownictwem, niedostosowanym skalą ani charakterem do tradycyjnej architektury regionu (obiekty bardzo duże, o miejskim charakterze). Nowe obiekty techniczne jak np maszty telefonii komórkowej, hale magazynowe

i inne deprecjonujące krajobraz.Wprowadzenie ograniczenia wysokości budynków do 9 m w najwyższym punkcie dachu, zakaz budowy obiektów o powierzchni zabudowy jednej bryle przekraczającej 300 m2.

Zakaz lokalizacji nowych masztów telefonii komórkowej w granicach parku.
Rozdział V

Obszary realizacji działań ochronnych

§ 22. Przyjmuje się podział Parku na następujące strefy :

1. „E” – strefa obejmująca istniejące lub postulowane formy ochrony przyrody

i krajobrazu oraz tereny o wybitnych walorach przyrodniczo – krajobrazowych,2. „A” – strefa obejmująca pozostałe obszary parku o dominującym krajobrazie

przekształconym antropogenicznie ( rolno – osadniczym),

W strefie „E” zostały wydzielone dodatkowo podstrefy obejmujące zwarte ekosystemy leśne (podstrefa „E.I”) oraz ekosystemy dolinne i łąkowe (podstrefa „E.II”),

W całej strukturze przestrzennej wydziela się 84 jednostek planistycznych.1. Strefa „E” obejmuje obszary objęte lub postulowane do objęcia ochroną prawną:

1) rezerwaty przyrody „R”

2) użytki ekologiczne „U”

3) zespoły przyrodniczo – krajobrazowe „Z”

4) stanowiska dokumentacyjne „S”

5) pomniki przyrody „P”

Istniejące obiekty chronione wchodzące w skład strefy „E.R”

1) Rezerwaty przyrody – „E.R.”

a) „Korzeń” w jedn. 15.E.R.

b) „Grabica” w jedn. 25.E.R.

c) „Winnica” w jedn. 40.E.R.

d)” Hołda” w jedn. 57.E.R.

2) Użytki ekologiczne „E.U.”

a) „Rembieszów II” w jedn. 12.E.U.

b) „Szynkielów II” w jedn. 61.E.U.

c) „Majaczewice” w jedn. 45 E.U.

d) „Góra Charlawa” w jedn. 20.E.U.

e) „Dąbrowa II” w jedn. 8.E.U.

f) „Niechmirów II” w jedn. 46.E.U.

g) „Szynkielów I” w jedn. 59.E.U.

h) „Szynkielów” w jedn. 56.E.U.

i) „Rembieszów” w jedn. 13.E.U.

3) Zespoły przyrodniczo – krajobrazowe „E.Z”

a) „Góry Wapienne” – w jedn. 42.E.Z.

b) „Dolina Grabi” w jedn. 23.E.Z.

4) Stanowiska dokumentacyjne „E.S.”

5) Pomniki przyrody – „P” - 50 obiektów

Postulowane obiekty wchodzące w skład strefy „E”

1) rezerwaty przyrody „E.Rp.”

a) „Wola Wężykowa” – w jedn. 26.E.Rp.

2) użytki ekologiczne „E.Up.

a) „Piekło” w jedn. 49.E.Up.

b) „Świerczów Olsy” w jedn. 16.E.Up.

c) „Góra Charlawa I” w jedn. 21.E.Up.

d) „Łążek” w jedn. 41.E.Up.

e) „Niechmirów III” w jedn. 44.E.Up.

f) „Siemiechów Łąki” w jedn. 47.E.Up.

g) „Zabłocie” w jedn. 37.E.Up.

h) „Niechmirów I” w jedn. 51.E.Up.

i) „Piaski Beleń” w jedn. 4.E.Up.

j) „”Chojne Starorzecze II” w jedn. 2E.Up.

k) „Chojne Oles” w jedn. 5.E.Up.

l) „Maćkowy Dół” w jedn. 18.E.Up.

ł) „Plebanka” – w jedn. 19.E.Up.

m) „Chojne nad Wartą” w jedn. 3.E.Up.

n) „Zamość” w jedn. 17.E.Up.

o) „Stara Wieś” w jedn. 24.E.Up.

p) „Rogoźno” w jedn. 55.E.Up.`

3) Zespoły przyrodniczo – krajobrazowe:

a) „Węzeł hydrograficzny Widawki, Grabi i Niecieczy” w jedn. 66.E.Zp.

b) „Konopnica - Mieścisko” w jedn. 60.E.Zp.

c) „Szynkielów III” w jedn. 54.EZp.

4) Stanowiska dokumentacyjne:

a) „Redzeń” w jedn. 9E.Sp.

5) Pomniki przyrody:

a) „Konopnica” w jedn. 62.E.Pp.

b) dąb w Beleniu w jedn. 2.A.

2. Przyjmuje się zaostrzone ustalenia ochronne dla obszarów w strefie „E” w szczególności zalecając ograniczenie działań mogących bezpośrednio lub pośrednio oddziaływać negatywnie na przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe walory obiektów i obszarów w tej strefie.

3. Dla poszczególnych obiektów i obszarów postulowanych do objęcia ochroną prawną konkretyzacja warunków ich ochrony zostanie określona indywidualnie w aktach powołujących poszczególne obiekty, w oparciu o postulaty stanowiące podstawę ich powołania, opinie zainteresowanych jednostek samorządowych z uwzględnieniem warunków i zakresu akceptacji zasad ochrony przez właścicieli zarządzających terenami do objęcia ochroną

1). PODSTREFA „E.I.” – leśna 1. obejmuje istniejące duże kompleksy leśne o dowolnej formie własności, spełniające kryteria lasu w rozumieniu ustawy o lasach.

 2. Zasady gospodarowania w tej strefie wymagają zgodności z przepisami ustawy o lasach skonkretyzowanej w planach urządzania lasów.

2). PODSTREFA „E.II.” – dolinna (rzeczna)

 1. obejmuje istniejące doliny rzek i cieków o dowolnej formie własności z przewagą użytków zielonych (łąki, pastwiska).

 2. Zasady zagospodarowania w tej strefie o dominującej funkcji rolnej takie jak dla obszarów innych w tej funkcji.

2. STREFA „A”

 1. obejmuje pozostałe obszary parku o funkcji rolno – osadniczej charakteryzuje się dużym wpływem krajobrazu przekształconego antropogenicznie.

Rozdział VI

Zakres prac związanych z ochroną przyrody i kształtowaniem krajobrazu
1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna