Załącznik nr 1 Wykaz prac naukowych z podziałem na okresy zatrudnieniaPobieranie 58.55 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar58.55 Kb.

Załącznik nr 1

Wykaz prac naukowych z podziałem na okresy zatrudnienia


Waldemar Bojar ur. 12 maja 1959 r.

1. Rozprawa doktorska (kwalifikacyjna I stopnia) pt. „Metody weryfikacji parametrów technologicznych w systemach informacyjno-decyzyjnych przedsiębiorstw rolnych”2. Oryginalne opublikowane naukowe prace twórcze lub dzieła artystyczne udostępnione w obiegu społecznym do uzyskania stopnia doktora habilitowanegoI.

1. Bojar W., Topka J., Grygorowicz M., Kucharska T. 1986. Nakłady pracy na obsługę krów w fermie UO-500-Ciechocin, Zeszyty Naukowe ATR nr 132, Rolnictwo 22, s. 74-82


2. Bojar W. 1989. Wykorzystanie mikrokomputera do mierzenia nakładów pracy w oborach krów mlecznych. Zeszyty Naukowe ATR nr 160, Rolnictwo 29, s. 57-71
3. Bojar W. 1989. Ocena organizacji pracy w oborach krów mlecznych. Zeszyty Naukowe ATR nr 160, Rolnictwo 29, s. 81-92.

II.

  1. Bojar W., Drelichowski L., 1994. Management and work organization requirements for a restructuring of agricultural state enterprises in Poland (Determinanty zarządzania i organizacji pracy w zrestrukturyzowanych państwowych przedsiębiorstwach rolnych
  w Polsce). XII CIGR World Congress and AgEng '94 Conference on Agricultural Engineering, Milano, Italy, 1341-1348.

2. Bojar W., Kroeze G.H., 1994. Simulating the effects of a decision of a Polish farmer to extend the area farmed (ATR-KERI & IMAG-DLO) (Symulacyjne warianty efektów decyzji dotyczących powiększenia areału użytków rolnych w warunkach produkcji rolniczej w Polsce). (IMAG-DLO) Wageningen, Netherlands

3. Bojar W., Oving R.K., 1994. The application of farm machinery selection methods for Polish farmers' decision support (ATR-KERI & IMAG-DLO) (Zastosowanie metod wyboru maszyn rolniczych dla wspomagania decyzji podejmowanych przez polskich rolników). (IMAG-DLO) Wageningen, Netherlands  4. Bojar W., 1995. Przydatność metody IMAG-ORSPEL do wspomagania decyzji w zakresie wyboru maszyn gospodarstwa. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 425(2), 19-26.

  5. Bojar W., 1996. Komputerowa metoda ewidencji parametrów technologicznych w systemie wspomagania decyzji. Zesz. Nauk. ATR 195, Rolnictwo 37, 65-76.6. Bojar W., Drelichowski L., Dzieża G., Leśniewski J., 1996. The organizational and economical circumstances for production technology selection in agricultural enterprises in Poland (Organizacyjne i ekonomiczne przesłanki wyboru technologii produkcji w przedsiębiorstwach rolniczych w Polsce). Zesz. Nauk. ATR 199, Rolnictwo 40, 17-24

  7. Bojar W., 1997. Machinery Management Problems in Arable Farming in Poland (Problemy zarządzania maszynami w produkcji roślinnej w Polsce). The Conference Proceedings on 4-th Balkan Conference on Operational Research Thessaloniki, Greece, 158.

  8. Bojar W., 1997. Problemy zastosowań metod wspomagania decyzji (DSS) do racjonalnego gospodarowania maszynami rolniczymi w gospodarstwach rolnych. Post. Nauk Roln. 4(97), 77-89.9. Bojar W., Zajdel M. 1997. Progress in Production Technology in Polish Agriculture as a Factor determining High Quality Products (Postęp technologii produkcji w rolnictwie polskim jako czynnik determinujący wysoką jakość produkctów). The Proceedings on XXVII CIOSTA-CIGR V Congress, Kaposvar -Hungary, 122-128

  10. Bojar W., 1998. Sprawozdanie z Kongresu Amerykańskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych (AAEA) (27.07.-30.07.1997, Toronto). Post. Nauk Roln. 6(98), 133-136.

11. Bojar W., Drelichowski L., Mańko S., 1998. The Processes of Adjusting the Polish Agriculture and Agribusienss to the Market Economy (Procesy dostosowawcze polskiego rolnictwa i agrobiznesu do gospodarki rynkowej). [w:] Proceedings of the TEMPUS JEP_S-11446/94 Seminar University of Technology & Agriculture, Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Economics and Computing, Department of Genetics and Plant Breeding Bydgoszcz, 46-73

12. Florkowski W. J., Hranaiova J., Elterich J., Bojar W., Szekely C., Molnar M., Goodwin H.L., 1998. Assessing Labor Markets for Applied Economists in Central and Eastern Europe (Ocena rynków pracy dla ekonomistów rolnych w Europie Środkowo-Wschodniej). American Journal of Agricultural Economics 79(5), 1698  13. Bojar W., 1999. Kontrola kosztów produkcji – warunek pionowej i poziomej integracji przedsiębiorstw rolnych w sferze agrobiznesu. Rocz. Nauk. SERiA I(2), 317-324.

  14. Bojar W., 1999. New approach to Farm Machinery Planning for Agricultural Advisory Needs (Nowe ujęcie problemu planowania inwestycji w maszyny rolnicze dla potrzeb doradztwa rolniczego). The Conference Proceedings XXVIII on CIOSTA-CIGR V International Congress Work Sciences in Sustainable Agriculture, Wageningen Pers Edition, Horsens, Denmark, 42-48.

  15. Bojar W., 1999. Problemy rozwoju techniki rolniczej na tle kierunków przemian obserwowanych w Polsce i na świecie. Post. Nauk Roln. 2(99), 3-20.

  16. Bojar W., 1999. Rozwój rynków pracy dla ekonomistów rolnictwa w Polsce jako wyznacznik procesów dostosowawczych agrobiznesu w kraju na tle trendów światowych. Wieś i Rolnictwo 1(99), 58-64.17. Bojar W., Drelichowski L., Dzieża G., Zajdel M., 1999. Agricultural Restructuring Processes, Modernisation of Production Technology and Costs of Mechanisation on Farms (Procesy restrukturyzacyjne rolnictwa, modernizacja technologii produkcji i koszty mechanizacji w gospodarstwach rolniczych). Zesz. Nauk. ATR 220, Rolnictwo 44, 17-24

18. Bojar W., Wyszkowska Z., 1999. Współczesne trendy w kierunkach kształcenia ekonomistów rolnych i agrobiznesu jako merytoryczne i metodyczne wyznaczniki nauczania informatyki i przedmiotów matematyczno-statystycznych w świetle realizacji projektu TEMPUS_S_JEP –11446-96. [W:] Dydaktyka informatyki i przedmiotów matematyczno-statystycznych w uczelniach rolniczych. Wydawnictwo SGGW Warszawa, 7-20.  19. Bojar W., Zajdel M., 1999. Procesy dostosowawcze zrestrukturyzowanych przedsiębiorstw rolnych w zakresie stosowanych technologii produkcji i zarządzania. Zesz. Nauk. ATR 17, Rolnictwo 43, 153-159.

  20. Zajdel M., Bojar W., 1999. Kierunki rozwoju technologii produkcji rolniczej w Polsce


  i na świecie. Post. Nauk Roln. 4(99), 11-20.

  21. Bojar W., 2000. Uwarunkowania konkurencyjności gospodarstw rolnych w regionie kujawsko-pomorskim na tle Polski. Rocz. Nauk. SERiA II(5), 58-62.22. Bojar W., 2001. The cost budgeting in the crop production connected with organizational schemes (Budżetowanie kosztów w produkcji roślinnej z uwzględnieniem organizacji pracy). Proceedings XXIX CIOSTA-CIGR V Congress titled: Farm work science facing challenges of the XXI century, Wageningen Pers Edition, Krakow, Poland, 45-50.

23. Bojar W., Kubicka A., Pawłowska -Tyszko J., 2001. Perspektywy i ograniczenia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego na tle Polski. Post. Nauk Roln. 2(01), 101-118.

24. Tzortzios S.I., Bojar W., Adam G.K., Gitsakis N., 2001. An integrated approach of computer utilization in the field of agriculture in Greece and Poland (Ocena wykorzystania komputerów w obszarze rolnictwa Grecji i Polski). Proceedings XXIX CIOSTA-CIGR V Congress titled: Farm work science facing challenges of the XXI Century, Wageningen Pers Edition, Krakow, Poland, 229 –234.

25. Bojar W., 2002. Analiza przydatności metod przetwarzania informacji w świetle ich zastosowań do rozwiązywania problemów decyzyjnych przedsiębiorstw rolnych. Mat. Konf. Społeczeństwo informacyjne a badania operacyjne i zarządzanie, Wyższa Szkoła Informatyki Systemowej i Zarządzania, Instytut Badań Systemowych PAN, Polskie Towarzystwo Badań Operacyjnych i Systemowych, Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit Warszawa, VII(37) –VII(44).  26. Bojar W., 2002. Ewolucja systemu informacyjnego zarządzania w przedsiębiorstwie rolnym. Rocz. Nauk. SERiA IV(5), 18-22.

  27. Bojar W., 2002. Przesłanki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce na tle doświadczeń krajów europejskich. Prace Nauk. AE we Wrocławiu 941(I), 110-116.  28. Bojar W., 2003. Dydaktyczne i badawcze aspekty zastosowania metod sztucznej inteligencji w procesach wspomagania decyzji w rolnictwie. Prace Nauk. AE we
  Wrocławiu
   975, 23-34.

  29. Bojar W., 2003. Dziedzinowy system ekspertowy (SE) jako metoda wspomagająca decyzje dotyczące oceny działalności w gospodarstwie rolnym. Rocz. Nauk. SERiA V(5), 11-15.

  30. Bojar W., 2003. Koncepcja systemu ekspertowego wyboru technologii produkcji buraka cukrowego jako czynnik stymulujący poprawę jakości pozyskiwanego surowca. Prace Nauk. AE we Wrocławiu 983, 94-99.


31. Takács I., Bojar W., 2003. Challenges and Opportunities for Agriculture of Central Europe According to Farm Structure and Abounding with Capital (Wyzwania i możliwości wynikające ze struktury agrarnej gospodarstw i nadmiaru środków trwałych w rolnictwie krajów Europy Środkowej). Proceedings on 14th International Farm Management Congress, Sydney, Australia, 935-941.

  32. Bojar W., Zajdel M., 2004. Rozwój narzędzi wspomagania zarządzania przedsiębiorstwami rolnymi w świetle zastosowania sztucznej inteligencji. Bydgoskie Tow. Nauk. Prace Wydziału Nauk Przyrodniczych B(52), 7-12.

33. Drelichowski L., Wojtyna R., Bojar W., 2004. Kierunki integracji technologii informacyjnych w zarządzaniu wiedzą w przedsiębiorstwie. [W:] Wspomaganie informatyczne rozwoju społeczno-gospodarczego i ochrony środowiska.
Badania systemowe 36, 39-49.

34. Bojar W., 2005. Studium wyboru maszyn w gospodarstwach rolniczych w świetle rozwoju systemów wspomagania decyzji. Rozprawy nr 114. Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy.

35.Bojar W., 2005. Application of Expert Systems for Farm Machinery Selection In a view of situation of Family Farms In Poland, BTN Seria B Nr 57, 49-57.

III. Oryginalne opublikowane naukowe prace twórcze lub dzieła artystyczne udostępnione w obiegu społecznym po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego

1. Bojar W.., 2006. Unification of the data and the knowledge bases At national and the EU level being a challenge facing agriculture In the knowledge societies [In:] 3rd International Conference on Information Technology in Business, Warsaw Agricultural University, s. 21-30.

2. Bojar W., 2006. Management technology as a function of a level of farming technology. Proceeding of the International Scientific Seminar on: Farm Machinery Management in Sustainable Agriculture, Agricultural University in Lublin, s. 9-13.

3. Drelichowski L., Bojar W. Żuberek M., 2006. The Structure of the Staff Potential and Knowledge Recourses necessary for Comprehensive Implementation of E-business Technologies, Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management No. 6., 16-23.

4. Bojar W., Trojański M., 2007. Goals and methods for searching and gathering of information for international marketing research, Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management No. 9, 5-12.
5. Bojar W.L., Dzieża G., 2007. Circumstances of Improvement of Farm Management In-

formation Systems at Family Farms in Poland. The Proceedings of the International Scientific Seminar – AKAL on: Work Science in Agriculture, BOKU University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna, s. 33-38.

6. Bojar W., Drelichowski L., Sikora M., 2007. Analiza testów sprawdzających umiejętności uczestników szkoleń. Dobre praktyki w realizacji szkoleń komputerowych dla osób o niskich kwalifikacjach zawodowych. (Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach inicjatywy wspólnotowej EQUQL). Katedra Informatyki w Zarządzaniu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Bydgoszcz.

7. Bojar W., Sikora M., Skorupa S. 2007. Analiza funkcjonowania i rozwoju sieci MŚP przetwórstwa i dystrybucji owoców i warzyw na przykładzie przedsiębiorstwa SADKI- POLO. Analysis of functioning and development SME agri-food network of processing and distributing fruit and vegetables on the case of SADKI - POLO enterprise, Studia i Materiały Polskiego Stowaryszenia Zarzadzania Wiedzą nr 12, s. 6-20.

8 .Bojar W., Rezulak R. Szulc J. 2007. Analiza uwarunkowań rozwoju przedsiębiorstw dzierżawców-właścicieli rolnych na tle działalności gospodarczej przedsiębiorstwa CERPLON. Analysis of development circumstances of enterprises of leasers-agricultural owners in a view of economical activity of CERPLON Company, Studia i Materiały Polskiego Stowaryszenia Zarzadzania Wiedzą nr 12, s. 21-34.

IV. Podręczniki, skrypty


  1. Bojar W., 1999. Udział w opracowaniu pracy zbiorowej pod red. Z. Wyszkowskiej Podstawy marketingu. Przewodnik do ćwiczeń. Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, 7-20 i 85-89 (przy współudziale prof. Tzimitry z Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach, Grecja).

V. Pozostałe publikacje naukowe lub twórcze opracowania dzieł artystycznych do uzyskania stopnia doktora habilitowanego
1. Drelichowski L., Bojar W., 1993. The analysis of selected factors determining an efficient transformation of agricultural enterprises in Poland (Analiza wybranych czynników determinujących efektywną transformację przedsiębiorstw rolnych w Polsce). The Conference Proceedings on Restructuring of Agriculture towards Integration of Central and Eastern Europe with European Community, AR w Szczecinie, 23-28.

  2. Bojar W., 1994. The use of Simulation Methods in Solving the Problem of Farm Machinery Selection (Wykorzystanie metod symulacyjnych dla rozwiązania problemu wyboru maszyn w gospodarstwach rolniczych). The International Seminar Proceedings on Rational Mechanization of Family Farms, Institute of Agricultural Mechanization, Agricultural University, Lublin, Poland, 118-128.

  3. Bojar W., Dzieża G., 1994. Zastosowanie modelu DSS do rozwiązywania problemu wyboru maszyn w warunkach gospodarstw polskich. Mat. Konf. z I polsko-holenderskiej konferencji naukowej Problemy zarządzania restrukturyzowanymi przedsiębiorstwami rolnymi w Polsce (Management problems of big farms in transition in Poland). Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Informatyki ATR w Bydgoszczy, 21-31.4. Drelichowski L., Bojar W., 1994. Ocena procesów restrukturyzacyjnych rolnictwa państwowego. Zagrożenia, szanse i kierunki rozwiązań. Mat. Konf. Agrobiznes Rynek– Giełda– Finanse – Bankowość, AR w Szczecinie, 35-42.

5. Bojar W., Dzieża G., 1995. Economical and organizational implications of machinery selection problem under mixing farming circumstances in Poland (Ekonomiczno-


-organizacyjne uwarunkowania doboru maszyn w warunkach wielokierunkowej produkcji rolniczej w Polsce). Mat. Konf. z II polsko-holenderskiej konferencji naukowej Problemy zarządzania restrukturyzowanymi przedsiębiorstwami rolnymi (Management problems of restructured big farms). Wydawnictwa Uczelniane ATR w Bydgoszczy (I), 13-20.

6. Bojar W., Kroeze G.H., 1995. IMAG-ORSPEL, a Useful Tool for Decision Support in Polish Agriculture (IMAG-ORSPEL – instrument przydatny w procesie wspomagania decyzji w warunkach rolnictwa polskiego). XXVI International Congress In Work Science , Lillehammer , Norway, 35-43.  7. Bojar W., 1996. Problemy budowy i zastosowań Decision Support Systems (Systemów Wspomagnia Decyzji) i systemów ekspertowych w świetle literatury i badań własnych. Mat. Konf. KOMPUTEROWE SYSTEMY WIELODOSTĘPNE – Wielodostępne systemy informatyczne do zarządzania przedsiębiorstwem, ATR – IBS PAN Bydgoszcz – Ciechocinek, 35-44.

8. Drelichowski L; Bojar W., Wyszkowska Z., 1996. Ekonomiczno-finansowe i organizacyjne skutki przekształceń własnościowych na terenie działania Oddziału Terenowego AWRSP w Bydgoszczy. Mat. Konf. Regionalne przemiany strukturalne rolnictwa w procesie transformacji gospodarczej. AR w Szczecinie

9. Bojar W., Dzieża G., 1997. Problemy pozyskiwania informacji dla potrzeb zarządzania gospodarstwami rolnymi przy wykorzystaniu środków i metod techniki komputerowej. Mat. Konf. Informacja rynkowa dla potrzeb doradztwa rolniczego i podejmowania decyzji produkcyjnych rolników. ATR w Bydgoszczy, 51-58.

10. Drelichowski L., Bojar W., Dzieża G., 1997. Analiza podstawowych funkcji i rozwiązań technologicznych systemu informatycznego dla kształtowania techniki rolniczej. Mat. Konf. z konferencji zorganizowanej w ramach zadań projektu zamawianego PBZ-039-07 nt. “Podstawy systemu informatycznego dla kształtowania techniki rolniczej”, ATR w Bydgoszczy, PIMR w Poznaniu Bydgoszcz –Ciechocinek, 27-38.

11. Dzieża G., Bojar W., Zajdel M., 1997. Zmiany w technikach mechanizacji produkcji


w gospodarstwach rodzinnych w Polsce na przykładzie województwa bydgoskiego. Mat. Konf. z konferencji zorganizowanej w ramach zadań projektu zamawianego PBZ-039-07 nt. “Podstawy systemu informatycznego dla kształtowania techniki rolniczej”, ATR w Bydgoszczy, PIMR w Poznaniu Bydgoszcz –Ciechocinek, 39-48.

12. Zajdel M., Bojar W., Dzieża G., 1997. Procesy dostosowawcze zrestrukturyzowanych przedsiębiorstw rolnych w zakresie stosowanych technologii produkcji i zarządzania. Mat. Konf. z konferencji zorganizowanej w ramach zadań projektu zamawianego PBZ-039-07 nt. “Podstawy systemu informatycznego dla kształtowania techniki rolniczej”, ATR w Bydgoszczy, PIMR w Poznaniu Bydgoszcz – Ciechocinek, 179-186.

13. Bojar W., 1998. Rozwój przetwórstwa owocowo-warzywnego stymulatorem aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie obiektów w rejonie bydgoskim. Mat. Konf. Agrobiznes – pozarolnicze przedsięwzięcia gospodarcze na obszarach wiejskich, Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej AR w Szczecinie, 137-145.

14. Bojar W., 2003. Narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej w unowocześnianiu zarządzania gospodarstwami rolnymi. [W:] Monografie: Zarządzanie w przedsiębiorstwach agrobiznesu w aspekcie integracji z Unią Europejską, Katedra Ekon. Org. i Zarz. w Gospod. Żywnościowej ATR w Bydgoszczy, 21-28.

15. Bojar W., 2003. Przegląd metod sztucznej inteligencji (AI) i ocena ich przydatności do tworzenia systemów wspomagania decyzji (SWD) w rolnictwie na podstawie literatury przedmiotu i prac badawczo-dydaktycznych. Mat. Konf. Komputerowe Systemy Wielodostępne KSW’2003 – Zastosowanie technik informacyjnych w gospodarce i zarządzaniu wiedzą, Katedra Informatyki w Zarządzaniu ATR w Bydgoszcz, 159-169.


  16. Bojar W., 2004. Zarządzanie wiedzą dziedzinową jako czynnik rozwoju narzędzi wspomagania decyzji w przedsiębiorstwach rolnych. Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą. Studia i Materiały 3, 66-74.


VI. Prace projektowe, doświadczalno-konstrukcyjne, projekty działań artystycznych, ważniejsze ekspertyzy


1. Drelichowski L., Wyszkowska Z., Bojar W., Mosiewicz B., 1998. Spółki plantatorsko-pracownicze jako jedna z alternatyw prywatyzacji cukrowni. Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Informatyki Wydziału Rolniczego ATR w Bydgoszczy.

VII. Inne


 1. Opiekuństwo pracy doktorskiej studenta studiów doktoranckich na Wydziale Rolniczym Pana Jarosława Piechowskiego w zakresie dyscypliny naukowej ekonomii – ekonomiki rolnictwa z możliwością przeprowadzenia przewodu doktorskiego poza UTP.

Wykaz

prac naukowo-badawczych habilitanta zastosowanych w praktyceL.p.

Temat opracowania

Data opracowaniaZwięzłe wyszczególnienie

opracowanych zagadnieńForma przedstawienia wyników /w przypadku publikacji podać nazwę czasopisma, rok wydania, datę, liczbę stron/

Ocena /w miarę możliwości/ korzyści ekonomicznych, społecznych itp. Miejsce zastosowania.

W przypadku opracowania zespołowego określić udział
i rolę habilitanta w opracowaniu

1.

SYSTEM ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ ROŚLINNĄ POLA

15. 05. 1995 r.– 31.12. 1996 r. • opracowanie komputerowej historii pól umożliwiającej ewidencję nakładów
  i przychodów w miejscach ich powstawania, tj. na "roślinopolach",

 • generowanie zestawień wynikowych prezentujących bilanse kosztów, przychodów, zużycia materiałowego i nakładów pracy w różnych układach kalkulacyjnych.

Instrukcja wdrożeniowa

Sprawniejsze zarządzanie w zakresie działalności produkcji roślinnej, dostarczenie danych do analizy kosztów i przychodów z pól w celu analizy uzyskiwanych różnic na podstawie znajomości przebiegu procesu produkcyjnego i czynników warunkujących produkcję, takich jak np. zasobność gleb, nawożenie, przedplony, kształt pól, jakość dróg, odległości pól od ośrodków gospodarczych itp.

Miejsce wdrożenia:

1. Przedsiębiorstwo "Cerplon".

2. Przedsiębiorstwo "Burco Polska".

3. Przedsiębiorstwo "ROLMARK".

4.Gospodarstwo Rolne Płaczkowo.

5. Rolno-Handlowa spółka handlowa "PACHT"

6. Przedsiębiorstwo "ROMICO".– opracowanie koncepcji
i projektu – udział 75%

Ważniejsze pozycje dorobku autora programu:

Autor wykładów monograficznych

 1. Historical background, current circumstances and perspectives comparing Polish and French agriculture and agribusiness.

 2. Historical background, current circumstances and perspectives comparing Polish and Greek agriculture and agribusiness.

Dorobek związany z międzynarodowymi uwarunkowaniami marketingu wiąże się z przedsięwzięciami o charakterze naukowo-dydaktycznym podejmowanymi na kanwie współpracy realizowanej z ośrodkami zagranicznymi w ramach programu TEMPUS w projekcie pt. “Agricultural Finance and Applied Biotechnology” ("Biotechnologia i ekonomika rolnictwa") w latach 1997-1999, w którym pełniłem funkcję lidera w części dotyczącej ekonomiki rolnictwa. W ramach zrealizowanego projektu, oprócz działalności koordynacyjnej, odbyłem przeszkolenia i staże w Katedrze Ekonomiki Rolnictwa na Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach, zapoznając się z treściami realizowanych zajęć dydaktycznych, stosowaną metodologią i podejmowanymi tematami badawczymi, jak również specyfiką problemów rolnictwa i agrobiznesu Grecji oraz jej doświadczeniami wyniesionymi z wieloletniego członkostwa w strukturach Unii Europejskiej. Nawiązane kontakty zaowocowały współautorskimi publikacjami:

Bojar W., 1999. Udział w opracowaniu pracy zbiorowej pod red. Z. Wyszkowskiej Podstawy marketingu. Przewodnik do ćwiczeń. Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy przy współudziale pracowników naukowych Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach w ramach projektu Tempus S_JEP-11446-96.

Tzortzios S.I., Bojar W., Adam G.K., Gitsakis N., 2001. An integrated approach of computer utilization in the field of agriculture in Greece and Poland (Ocena wykorzystania komputerów w obszarze rolnictwa Grecji i Polski). Proceedings XXIX CIOSTA-CIGR V Congress titled: Farm work science facing challenges of the XXI Century, Wageningen Pers Edition, Krakow, Poland, 229 –234.

W latach 1999-2001 uczestniczyłem jako lider i współwykonawca projektu pt. “European Agricultural, Rural and Environmental Policies” ("Europejska polityka dotycząca rolnictwa, obszarów wiejskich i ochrony środowiska") realizowanego w ramach modułów europejskich programu SOCRATES –ERASMUS przy współpracy z konsorcjum prywatnych francuskich uniwersytetów rolniczych FESIA (ECOLE SUPÉRIEURE D’AGRICULTURE D’ANGERS) – ISA Lille.

Kolejnym przyczynkiem do ww. dokumentowanego dorobku jest uczestnictwo i dyskusja w seminariach przedstawicieli uczelni oraz instytutów naukowo-badawczych Francji, Portugalii, Holandii, Danii, Austrii, Węgier i Polski pozwoliły ukształtować opinię na temat osiągnięć i porażek oraz przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście zbliżającego się rozszerzenia Unii Europejskiej oraz wspólnych i zróżnicowanych interesów tych krajów spowodowanych odmiennością ich modeli rozwoju gospodarczego. Efektem prac projektowych są materiały dydaktyczne opracowane w formie przydatnej w technikach nauczania na odległość. Wykorzystywałem je trzykrotnie podczas wykładów wygłoszonych dla studentów szkół FESIA we Francji oraz jednokrotnie dla studentów zaprzyjaźnionego uniwersytetu w Salonikach (1999 r.– ESA d'Angers, Francja, 2000 i 2001 r.– ISA LILLE, Francja, 2002 r. –Saloniki, Grecja), próbując naświetlić sytuację i prognozy rozwoju polskiego rolnictwa i agrobiznesu na tle stanu tych sektorów gospodarki w macierzystych krajach słuchaczy w warunkach globalizacji i integracji (por. wykłady monograficzne.

Działalność dydaktyczna

 1. Przygotowanie w formie nowoczesnej prezentacji z wykorzystaniem technik self-learning wykładów dotyczących marketingu międzynarodowego na studiach podyplomowych z zakresu problematyki polityki rolnej, ochrony środowiska w związku z realizowanym tematem modułów europejskich EM w ramach programu SOCRATES -ERASMUS:

 2. Wygłoszenie w związku z tym cyklu wykładów dotyczących ww. tematyki na uczelniach:

1999 - Angers , Francja

2000 ISA LILLE, Francja,

2001 ISA LILLE , Francja

2002 Saloniki, Grecja 1. Wdrażanie nowych treści programowych w zakresie zajęć prowadzonych na kierunkach Marketing i Zarządzanie a dotyczących pakietu do zarządzania firmami Insert, zaawansowanych funkcji MS Excel, przygotowywania nowoczesnych form prezentacji z włączeniem zasobów internetowych i hiperłączy,

 2. Promotorstwo kilkunastu prac magisterskich i inżynierskich z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami rolnymi z zastosowaniem modeli symulacyjnych i narzędzi sztucznej inteligencji

 3. Udział w opracowaniu pracy zbiorowej pod red. Z. Wyszkowskiej pt. „Podstawy marketingu”, Przewodnik do ćwiczeń, Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1999.

 4. Przygotowanie gotowych prezentacji do ww. zajęć w postaci nośników elektronicznych typu CD ROM lub dyskietek.

- przygotowanie materiału do ćwiczeń do przedmiotu: Prognozowanie i symulacje na VI sem. studiów na kierunku Kierunek Studiów: ZARZĄDZANIE I MARKETING

Specjalność: Marketing i zarządzanie gospodarką żywnościową
 1. Zarówno dorobek własny jak i partnerów z projektu TEMPUS oraz SOCRATES – ERASMUS został wykorzystany do przygotowania programów nauczania w formie nowoczesnych prezentacji z wykorzystaniem technik self-learning i cyklu zajęć z przedmiotu "Marketing międzynarodowy" na studiach podyplomowych nt. "Marketing i zarządzanie przedsiębiorstwem" oraz z przedmiotu "Rynki europejskie i globalne" realizowanego na studiach podyplomowych nt. "Przedsiębiorczość w warunkach integracji z Unią Europejską". Przygotowanie wykładów dotyczących:

 • Udział w opracowaniu pracy zbiorowej pod red. Z. Wyszkowskiej pt. „Podstawy marketingu”, Przewodnik do ćwiczeń, Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1999.Udział w konferencjach

 • 1994, 1995, 1996 -sekretarz naukowy bilateralnych polsko-holenderskich konferencji naukowych organizowanych przez Katedrę Ekonomiki Rolnictwa i Informatyki Rolnictwa Wydziału Rolniczego ATR Bydgoszcz i Instytut Techniki Rolniczej i Ochrony Środowiska (IMAG-DLO) w ramach WORKING-PROGRAMME związanego z komputerowymi metodami wspomagania zarządzania, Wageningen, Holandia, Bydgoszcz-Ciechocinek-Wageningen.

  • 1994 2001 czynny udział w licznych konferencjach i kongresach międzynarodowych i prezentowanie dorobku związanego z informatycznymi metodami wspomagania decyzji, np. w:

   • międzynarodowym XII Światowym Kongresie Techniki Rolniczej w Mediolanie, C.I.G.R World Congress and AgEng '94 Conference on Agricultural Engineering, Milano (Italy), 29.08 –1.09. 1994 r.

   • w XXVI międzynarodowym Kongresie Organizacji Pracy CIOSTA w Lillehammer, Norwegia, XXVI INTERNATIONAL CONGRESS IN WORK SCIENCE , Lillehammer , Norway, zorganizowanym w dniach 29-31. O5. 1995 r.

   • udział w międzynarodowym Kongresie Techniki Rolniczej w Madrycie, C.I.G.R AgEng '96 Conference on Agricultural Engineering, Madrid (Spain), 23-26. 09. 1996 r.

   • udział w Dorocznym Kongresie Amerykańskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych, AAEA Annual Meeting Toronto On, Canada, 27.07.-30.07. 1997.

   • udział w w XXVII, XXVIII i w XXIX międzynarodowym Kongresie Organizacji Pracy CIOSTA INTERNATIONAL CONGRESS IN WORK SCIENCE, Kaposvar - WĘGRY, Horsens -Dania i Kraków - Polska, które odbyły się odpowiednio w latach 1997, 1999, 2001.


Stypendia i staże naukowe

 1. .01. -3.02. 1994 r.- Instytut Techniki Rolniczej i Ochrony Środowiska, Departament Pracy i Zarządzania , Wageningen, Holandia.

 2. 1.12.-15.12. 1994 r. - Instytut Techniki Rolniczej i Ochrony Środowiska, Departament Pracy i Zarządzania , Wageningen, Holandia.

3. 24.01.- 7.02. 1996 br. Instytut Techniki Rolniczej i Ochrony Środowiska Departament Pracy i Zarządzania , Wageningen, Holandia.

 1. 12. 07 – 3.07 1997 r.-doskonalenie zawodowe realizowane w Katedrze Ekonomiki Rolnictwa Uniwersytetu w Salonikach, Grecja w ramach realizowanego programu TEMPUS pt. „ Biotechnologia i ekonomika rolnictwa S_JEP-11446-96.

 2. 25.03.- 7.04 1998 r. doskonalenie zawodowe realizowane w Katedrze Ekonomiki Rolnictwa Uniwersytetu w Salonikach, Grecja w ramach realizowanego programu TEMPUS pt. „ Biotechnologia i ekonomika rolnictwa S_JEP-11446-96.

 3. Udział w VII Polsko-Amerykańskiej Szkole Ekonomii w Błażejewku w dniach 13.07 -27.07. 1997 roku organizowanej przez Akademię Ekonomiczną w Poznaniu i University of Massachusetts w Amherst, USA.Pełnione funkcje organizacyjne w ATR i poza ATR

 • 1998 –1999 – koordynacja programów SOCRATES-ERASMUS na Wydziale Rolniczym ATR (CDA, EM, wymiana studentów).

 • organizacyjne i merytoryczne przygotowanie wykładów dla studentów ATR wygłoszonych:

 • maj 1999 r. przez Michela Guglielmi, ISARA LYON, Francja, wykład na temat procesów integracji europejskiej w kontekście Wspólnej Polityki Rolnej. wykład na ATR Bydgoszcz w ramach progrmau SOCRATES-ERASMUS EUROPEAN MODULE pt. “European Agricultural, Rural and Environmental Policies”

 • maj 2001 r. przez Bruno GUERMONPREZ-a , ISA LILLE pt. ‘ WHY IS C.A.P. AS IT IS ?’ wykład na ATR Bydgoszcz w ramach progrmau SOCRATES-ERASMUS EUROPEAN MODULE pt. “European Agricultural, Rural and Environmental Policies””


. Działalność praktyczna

 • Udział i prezentacja oprogramowania przez: Bojar W., Drelichowski L., Zeglicz J., 1993, The description of the data base and the data base software for planning technology aims and management with agricultural enterprises, (software demonstration), XXV CIOSTA-CIGR CONGRESS, The International Commission of Agricultural Engineering, Section V, Wageningen, The Netherlands, May 10 -13.

 • Realizacja projektu pt. " Improvement of work and farm planning technology." w latach 1993-1994 w ramach realizowanego programu współpracy WORKING-PROGRAMME pomiędzy holenderskim Instytutem Ochrony Środowiska i Techniki Rolniczej (IMAG-DLO) w Wageningen a Katedrą Ekonomiki Rolnictwa i Informatyki ATR Bydgoszcz.."

Współwykonawstwo grantu pt. „Podstawy systemu informatycznego dla kształtowania techniki rolniczej” w okresie 1.07.1996 - 31.12. 1997 r. na podstawie umowy PBZ-039-07.

 • - 1994-1996 i 1997 – 2000- udział w wykonawstwie projektów celowych pt. „Komputerowe systemy wspomagania decyzji w BZE BELMA Bydgoszcz” finansowane przez Komitet Badań Naukowych, Warszawa.

 • 1996 –1997 - udział w wykonawstwie projektu badawczego zamawianego Nr PBZ - 039 – 07 pt. „Podstawy systemu informatycznego dla kształtowania techniki rolniczej” realizowanego przez Katedrę Ekonomiki Rolnictwa i Informatyki Wydziału Rolniczego ATR Bydgoszcz i Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych (PIMR\) w Poznaniu.

 • 1999-2002 - udział w realizacji tematu BS 7/99 pt. „Systemy informacyjne w agrobiznesie” realizowanym przez Katedrę Informatyki w Zarządzaniu Wydziału Rolniczego ATR Bydgoszcz.

 • 1997 – 1999 – lider projektu TEMPUS w części dotyczącej Ekonomiki Rolnictwa pt. “Agricultural Finance and Applied Biotechnology”, w ramach projektu odbył przeszkolenia i staże w Katedrze Ekonomiki Rolnictwa na Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach, Grecja.

 • 1998 –1999 – koordynacja programów SOCRATES-ERASMUS na Wydziale Rolniczym ATR (CDA, EM, wymiana studentów).

 • 1999-2001 –lider projektu pt. “European Agricultural, Rural and Environmental Policies” - (EUROPEAN MODULES) (EM) realizowanego w ramach tzw. modułów europejskich programu SOCRATES -ERASMUS w ramach współpracy z koordynatorem francuskim FESIA - ECOLE SUPÉRIEURE D’AGRICULTURE D’ANGERS, ISA Lille.

 • Opracowanie i wdrożenie w 5 przedsiębiorstwach rolnych oprogramowania dotyczącego Systemu Zarządzania Produkcją Roślinną „POLA" w celu ewidencji i ustalania kosztów poszczególnych działalności produkcji polowej.


Udział w towarzystwach naukowych oraz pełnione funkcje

Członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierowania (TNOiK),

Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (SERiA) oraz Polskiego Stowarzyszenia

Zarządzania Wiedzą (PSZW)Pobieranie 58.55 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna