ZAŁĄcznik nr 1 Zakres wiedzy I umiejętności oraz wykaz literaturyPobieranie 111.9 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar111.9 Kb.
ZAŁĄCZNIK NR 1


Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury

I. Obszary umiejętności podlegające ocenie na wszystkich etapach Konkursu.

 1. Czytanie ze zrozumieniem różnych tekstów kultury, w tym tekstów poetyckich i prozatorskich, tekstów popularnonaukowych, przekazów ikonicznych, tekstów użytkowych.

 2. Analiza i interpretacja tekstów literackich oraz innych tekstów kultury.

 3. Wykorzystywanie w praktyce wiedzy o języku.

 4. Tworzenie wypowiedzi pisemnej na określony temat.

 5. Poszukiwanie i porządkowanie informacji. Korzystanie ze źródeł informacji.


Etap szkolny
II. Treści kształcenia

Uczeń:


 1. określa

 1. temat i główną myśl tekstu,

 2. nadawcę i odbiorcę (adresata) wypowiedzi.

 1. rozpoznaje cechy

 1. tekstu literackiego oraz informacyjnego, w tym: instrukcję, notatkę encyklopedyczną,

 2. prozy oraz poezji,

 3. opowiadania, opisu.

 4. gatunkowe powieści obyczajowej, powieści młodzieżowej, fraszki, legendy, mitu, baśni.

 1. wyróżnia

 1. elementy świata przedstawionego w utworze (w tym: zdarzenia, sytuacje, wątki, postacie

pierwszoplanowe, drugoplanowe, epizodyczne), określa czas i miejsce przedstawionych zdarzeń,

 1. wers, strofę (zwrotkę), refren.

 1. charakteryzuje osobę mówiącą w wierszu oraz narratora.

 2. rozpoznaje przenośnię (metaforę), ożywienie, uosobienie, porównanie, epitet, powtórzenie, wyliczenie, pytanie retoryczne i wyraz dźwiękonaśladowczy oraz określa ich funkcje

w utworze.

 1. rozumie znaczenie pojęć: fikcja literacka, realizm, fantastyka, prawdopodobieństwo.

 2. stosuje związki frazeologiczne z następujących kręgów tematycznych: rodzina, przyjaźń, dom, odpowiedzialność, bezpieczeństwo, odwaga, bohater, młodość.

 3. odróżnia informację o faktach od opinii.

 4. wykorzystuje wiedzę o języku poprzez

 1. rozpoznawanie wypowiedzeń oznajmujących, pytających, rozkazujących,

 2. rozpoznawanie zdań pojedynczych (rozwiniętych i nierozwiniętych), zdań złożonych

oraz równoważników zdań,

 1. budowanie wskazanych w podpunktach a) i b) wypowiedzeń oraz ich przekształcanie,

 2. wskazywanie i tworzenie podmiotu, orzeczenia, przydawki, dopełnienia i okolicznika,

 3. rozróżnianie rzeczownika, przymiotnika, liczebnika, czasownika, przysłówka,

 4. określanie form przypadków, liczb, czasów, osób, trybów i rodzajów gramatycznych,

 5. stosowanie poprawnych form gramatycznych wyrazów odmiennych,

 6. rozpoznawanie i poprawne stosowanie w tekście czasowników w trybach: orzekającym, przypuszczającym, rozkazującym,

 7. rozróżnianie samogłosek, spółgłosek, głosek ustnych i nosowych, twardych i miękkich, dźwięcznych i bezdźwięcznych,

 8. dokonywanie analizy słowotwórczej wyrazów – wskazywanie podstawy słowotwórczej
  i formantu,

12) wykorzystuje wiedzę o języku dla podkreślenia dbałości o kulturę słowa.

13) tworzy wypowiedź pisemną w następujących formach gatunkowych: 1. opowiadanie,

 2. opis przedmiotu, opis postaci,

 3. ogłoszenie, zawiadomienie,

 4. zaproszenie,

 5. list prywatny,

 6. notatka w różnorodnej formie (notatka encyklopedyczna, plan, mapa myśli, tabela, streszczenie),

 7. sprawozdanie.

14) sporządza odtwórcze i twórcze plany ramowe oraz szczegółowe.

15) stosuje środki językowe wzbogacające styl wypowiedzi, rozpoznaje je i nazywa.

16) zna i stosuje zasady ortografii i interpunkcji.

17) wykorzystuje wiedzę na temat budowy i zastosowania słowników: ortograficznego, języka polskiego, frazeologicznego, poprawnej polszczyzny, encyklopedii oraz wyszukiwania informacji

w Internecie.
III. Literatura


 1. Podręczniki do języka polskiego ustalone na II etap edukacyjny lub inne dostępne źródła.

 2. E. Nowak, Yellow Bahama w prążki, Wydawnictwo Czarna Owca 2014.

 3. D. Inkiow, Najsłynniejsze legendy europejskie, Media Rodzina 2015.

Uwaga! Miejsce i rok wydania podanych wyżej pozycji literackich mogą być inne.


Etap rejonowy
II. Treści kształcenia

Obowiązują treści kształcenia z etapu szkolnego.

Ponadto uczeń

1) określa rodzaj narracji (pierwszoosobowa i trzecioosobowa).

2) wskazuje cechy gatunkowe powieści przygodowej, powieści sensacyjnej (kryminalnej).

3) wyróżnia

a) rodzaje rymów (męskie, żeńskie, parzyste/sąsiadujące, krzyżowe, okalające),

b) przysłowie, złotą myśl (sentencję, aforyzm),

4) rozpoznaje wykrzyknienie jako środek artystycznego wyrazu i określa jego funkcję.

5) wyróżnia elementy fabuły i akcji, w tym wskazuje wydarzenie (wydarzenia) stanowiące punkt kulminacyjny.

6) przypisuje wskazany utwór do właściwego rodzaju literackiego (liryka, epika, dramat).

7) odczytuje znaczenia przenośne i symboliczne elementów zawartych w różnych tekstach kultury.

8) dostrzega we wskazanych tekstach kultury nawiązania do powszechnie znanych i rozpoznawalnych motywów.

9) wykorzystuje w interpretacji tekstu wskazany w literaturze kontekst biograficzny.

10) stosuje związki frazeologiczne z następujących kręgów tematycznych: podróż, tajemnica, przygoda, niebezpieczeństwo.

11) wykorzystuje wiedzę o języku poprzez


 1. stopniowanie przymiotników i przysłówków,

 2. rozpoznawanie zaimka, spójnika, przyimka i ich stosowanie w tekstach,

 3. rozpoznawanie rodzajów podmiotów i orzeczeń,

 4. określanie roli podmiotu i orzeczenia,

 5. objaśnianie różnic między mową a pismem w oparciu o wiedzę z zakresu fonetyki,

 6. rozróżnianie oraz budowanie zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie,

 7. dostrzeganie językowych sposobów oddziaływania na odbiorcę.

12) tworzy wypowiedź pisemną w następujących formach gatunkowych:

a) opowiadanie z dialogiem odtwórcze i twórcze,

b) wypowiedź z elementami opinii i oceny,

c) dziennik, pamiętnik,

d) wywiad z postacią fikcyjną,

e) opis postaci z elementami charakterystyki,

f) opowiadanie z elementami opisu uczuć i przeżyć wewnętrznych,

g) prosty tekst dziennikarski zawierający relację ze zdarzeń.

13) dokonuje celowych operacji na tekście: streszcza, przekształca stylistycznie.

14) zna i stosuje zasady ortografii i interpunkcji, w tym poprawnie zapisuje nazwy własne


i rzeczowniki pospolite, przymiotniki utworzone od nazw własnych, jedno- i wielowyrazowe nazwy geograficzne.

15) wykorzystuje wiedzę na temat budowy i zastosowania słownika wyrazów obcych oraz słownika wyrazów bliskoznacznych.


III. Literatura

 1. Podręczniki do języka polskiego ustalone na II etap edukacyjny lub inne dostępne źródła.

 2. A. Cierechowicz, Zegarki pana Słowackiego, Novae Res 2012

 3. L. Talko, Staś i Nel. Zaginiony klejnot Indii, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak 2014

 4. Biogram Juliusza Słowackiego – znajomość podstawowych faktów z życia i tytułów najważniejszych dzieł

Uwaga! Miejsce i rok wydania podanych wyżej pozycji literackich mogą być inne.


Etap wojewódzki
II. Treści kształcenia

Obowiązują treści kształcenia ustalone na etapy szkolny i rejonowy.

Ponadto uczeń

1) określa nastrój utworu oraz wskazuje sposoby jego budowania.

2) rozpoznaje

a) wiersz rymowany i nierymowany (biały),

b) utwory: fantasy, science fiction,

c) literaturę faktu.

3) wskazuje w tekście elementy perswazji i manipulacji.

4) posługuje się słownictwem związanym z analizą dzieła plastycznego (w tym rzeźby): kompozycja, perspektywa, plan (pierwszy, drugi, tło), kreska, linia, kontur, światłocień, rzeźba statyczna/ dynamiczna, forma przestrzenna, jedno- lub wielopostaciowa, pozy postaci.

5) dostrzega związek lektur obowiązujących na etapie wojewódzkim z innymi tekstami literatury,


rozpoznaje znane motywy kulturowe.

6) stosuje związki frazeologiczne z następujących kręgów tematycznych: cierpienie, lęk, poczucie wspólnoty, solidarność, nadzieja, patriotyzm.

7) wykorzystuje wiedzę o języku poprzez


 1. określanie funkcji formantów, w tym tworzenie zdrobnień i zgrubień,

 2. wskazywanie wyrazów należących do rodziny wyrazów,

 3. rozróżnianie i stosowanie w tekście różnych rodzajów partykuł oraz wykrzykników,

 4. używanie form strony czynnej i biernej czasowników,

 5. rozpoznawanie oboczności w tematach fleksyjnych i wyrazach pochodnych.

8) przekształca zdanie pojedyncze w złożone i na odwrót, a także równoważniki zdań w zdania
i na odwrót – odpowiednio do przyjętego celu.

9) tworzy wypowiedź pisemną w następujących formach gatunkowych: 1. sprawozdanie z lektury z elementami recenzji,

 2. opowiadanie z dialogiem, z elementami opisu przedmiotu, postaci, krajobrazu,

 3. sprawozdanie z wydarzeń, z elementami opisu postaci, przedmiotu i sytuacji.

10) wykorzystuje wiedzę na temat budowy i zastosowania słownika symboli.

11) integruje wiedzę pozyskaną z różnych źródeł, wyciąga wnioski z ich porównania.


III. Literatura

 1. Podręczniki do języka polskiego ustalone na II etap edukacyjny lub inne dostępne źródła.

 2. M. Kowaleczko -Szumowska, Fajna ferajna, Wydawnictwo BIS 2015.

 3. T. Kruczek, Bitwa o gród Sędziwoja, Wydawnictwo Replika 2012.

 4. Strona Wirtualnego Muzeum Powstania Warszawskiego: http://1944.wp.pl/index2.php# (zakładka: Historia powstania/Kartki z historią: Początek, Godzina „W”, Walka, Kapitulacja)

Uwaga! Miejsce i rok wydania podanych wyżej pozycji literackich mogą być inne.ZAŁĄCZNIK NR 2

Regionalny Ośrodek

Doskonalenia Nauczycieli

WOM” w Częstochowieal. Jana Pawła II 126/130

42-202 Częstochowa
Protokół

eliminacji szkolnych Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Języka Polskiego


dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego
w roku szkolnym 2015/2016

Nazwa szkoły .................................................................................................................................
Adres i telefon ..................................................................................................................................
Adres internetowy ...........................................................................................................................
Gmina/Powiat ..................................................................................................................................
Wydział Nadzoru Pedagogicznego/Delegatura Kuratorium Oświaty w ..................................................... /wybrać właściwy podmiot nadzorujący szkołę/.
Szkolna Komisja Konkursowa w składzie:


Lp.

imię i nazwisko nauczyciela

funkcja

miejsce pracy

wpisać, w przypadku nauczyciela zatrudnionego w innej szkolepodpis

1
Przewodniczący2
Członek3
Członek
stwierdza, że:

 1. pobranie zestawu konkursowego ze strony internetowej konkursów odbyło się zgodnie z zasadami określonymi w § 18 Regulaminu Konkursu,

 2. eliminacje szkolne Konkursu zostały przeprowadzone zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty.Liczba uczniów biorących udział w konkursie .........................................................
Liczba uczniów, którzy osiągnęli 84% i więcej punktów .........................................
Dodatkowe informacje o przebiegu Konkursu ...........................................................................

..........................................................................................................................................................

..................... ......................................................................................... miejscowość, data podpis Przewodniczącego Szkolnej Komisji KonkursowejZAŁĄCZNIK NR 2 A


Wykaz uczniów,

którzy osiągnęli 84% i więcej punktów na etapie szkolnym

Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego

z Języka Polskiego

dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego
w roku szkolnym 2015/2016Lp.

imię i nazwisko ucznia
(wg malejącej liczby
uzyskanych punktów)

data urodzenia ucznia

miejsce urodzenia ucznia

klasa

liczba
uzyskanych punktów


ID szkoły

...................... ............................. ................................data pieczątka szkoły podpis Dyrektora szkoły
ZAŁĄCZNIK NR 3

Regionalny Ośrodek

Doskonalenia Nauczycieli

WOM” w Częstochowieal. Jana Pawła II 126/130

42-202 Częstochowa
Protokół

eliminacji rejonowych Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Języka Polskiego


dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego
w roku szkolnym 2015/2016

Wojewódzka Komisja Konkursowa z siedzibą w ..................................................


Lp.

imię i nazwisko członka komisji wojewódzkiej konkursu

funkcja

podpis

1
Koordynator etapu rejonowego
2
Członek

stwierdza, że eliminacje rejonowe Konkursu zostały przeprowadzone zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty.
Liczba uczniów, którzy przystąpili do eliminacji rejonowych ....................................
Liczba uczniów uprawnionych do dostosowania warunków przebiegu Konkursu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia zgodnie z § 12 Regulaminu Konkursu .............
Liczba uczniów, którzy skorzystali z dostosowania warunków, o których mowa w § 12 Regulaminu Konkursu ........
Liczba uczniów, którzy osiągnęli 84% i więcej punktów ...............................................
Wykaz uczestników eliminacji rejonowych należy opracować w tabeli sporządzonej w aplikacji Excel zawierającej następujące kolumny:
Lp., kod ucznia, imię ucznia, nazwisko ucznia, data, miejsce urodzenia, klasa, liczba uzyskanych punktów, imię nauczyciela, nazwisko nauczyciela, nazwa szkoły, miejscowość, kod pocztowy, poczta, telefon, faks, e-mail, gmina, powiat, wydział/delegatura KO, imię i nazwisko dyrektora szkoły.

........................... ......................................................................................... miejscowość, data podpis Koordynatora etapu rejonowego


ZAŁĄCZNIK NR 3 A

Wykaz uczestników

etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego

z Języka Polskiego

dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego
w roku szkolnym 2015/2016


zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego
(posortować według punktacji, począwszy od najwyższej liczby punktów)

Wykaz uczestników eliminacji rejonowych zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego należy opracować w tabeli w aplikacji Excel zawierającej następujące kolumny:

Lp., kod ucznia, imię ucznia, nazwisko ucznia, data, miejsce urodzenia, klasa, liczba uzyskanych punktów, imię nauczyciela, nazwisko nauczyciela, nazwa szkoły, miejscowość, kod pocztowy, poczta, telefon, faks, e-mail, gmina, powiat, wydział/delegatura KO, imię i nazwisko dyrektora szkoły.

........................... ......................................................................................... miejscowość, data podpis Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej


ZAŁĄCZNIK NR 4
Kuratorium Oświaty

w Katowicach

ul. Jagiellońska 25

40-032 Katowice

Protokół

etapu wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Języka Polskiego
dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego
w roku szkolnym 2015/2016

Wojewódzka Komisja Konkursowa w składzie:

Przewodniczący ................................................................................

Członkowie 1. ..............................................................................

2. ..............................................................................

3. ..............................................................................

4. ..............................................................................

5. ..............................................................................

6. ..............................................................................

7. ..............................................................................

8. ..............................................................................

9. ..............................................................................

10. ............................................................................

11. ............................................................................
stwierdza, że etap wojewódzki Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2015/2016 został przeprowadzony zgodnie z Regulaminem zatwierdzonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty.
Wykaz wszystkich uczestników etapu wojewódzkiego Konkursu należy opracować w tabeli sporządzonej w aplikacji Excel zawierającej następujące kolumny:
Lp., kod ucznia, imię ucznia, nazwisko ucznia, data, miejsce urodzenia, klasa, liczba uzyskanych punktów, imię nauczyciela, nazwisko nauczyciela, nazwa szkoły, miejscowość, kod pocztowy, poczta, telefon, faks, e-mail, gmina, powiat, wydział/delegatura KO, imię i nazwisko dyrektora szkoły.
Liczba uczniów, którzy osiągnęli 90 % i więcej punktów .........................................

Obserwator ............................................... ................................ ..............................

imię, nazwisko nazwa instytucji podpis

.............................................. ..........................................................miejscowość, data podpis Przewodniczącego

Wojewódzkiej Komisji Konkursowej
ZAŁĄCZNIK NR 4 A

Kuratorium Oświaty

w Katowicach

ul. Jagiellońska 25

40-032 Katowice
Lista laureatów

Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego

z Języka Polskiego
dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego
w roku szkolnym 2015/2016Wojewódzka Komisja Konkursowa w składzie:

Przewodniczący ................................................................................

Członkowie 1. ..............................................................................

2. ..............................................................................

3. ..............................................................................

4. ..............................................................................

5. ..............................................................................

6. ..............................................................................

7. ..............................................................................

8. ..............................................................................

9. ..............................................................................

10. ............................................................................

11. ............................................................................
stwierdza, że laureatami Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2015/2016 zostali następujący uczniowie:
Wykaz laureatów Konkursu należy opracować w tabeli sporządzonej w aplikacji Excel zawierającej następujące kolumny:

Lp., kod ucznia, imię ucznia, nazwisko ucznia, data, miejsce urodzenia, klasa, liczba uzyskanych punktów, imię nauczyciela, nazwisko nauczyciela, nazwa szkoły, miejscowość, kod pocztowy, poczta, telefon, faks, e-mail, gmina, powiat, wydział/delegatura KO, imię i nazwisko dyrektora szkoły.
Ogólna liczba laureatów wynosi .......................

.............................................. ..........................................................miejscowość, data podpis Przewodniczącego

Wojewódzkiej Komisji Konkursowej
ZAŁĄCZNIK NR 4 B
Kuratorium Oświaty

w Katowicach

ul. Jagiellońska 25

40-032 Katowice
Lista finalistów

Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego

z Języka Polskiego
dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego
w roku szkolnym 2015/2016

Wojewódzka Komisja Konkursowa w składzie:

Przewodniczący ................................................................................

Członkowie 1. ..............................................................................

2. ..............................................................................

3. ..............................................................................

4. ..............................................................................

5. ..............................................................................

6. ..............................................................................

7. ..............................................................................

8. ..............................................................................

9. ..............................................................................

10. ............................................................................

11. ...........................................................................
stwierdza, że finalistami Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2015/2016 zostali następujący uczniowie:
Wykaz finalistów Konkursu należy opracować w tabeli sporządzonej w aplikacji Excel zawierającej następujące kolumny:

Lp., kod ucznia, imię ucznia, nazwisko ucznia, data, miejsce urodzenia, klasa, liczba uzyskanych punktów, imię nauczyciela, nazwisko nauczyciela, nazwa szkoły, miejscowość, kod pocztowy, poczta, telefon, faks, e-mail, gmina, powiat, wydział/delegatura KO, imię i nazwisko dyrektora szkoły.

Ogólna liczba finalistów wynosi .......................

...................... ...........................................miejscowość, data podpis Przewodniczącego

Wojewódzkiej Komisji Konkursowej

ZAŁĄCZNIK NR 5

KARTA UCZESTNIKA KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO1

Każdy uczestnik II i III etapu powinien posiadać kartę do kodowania opracowaną komputerowo. Dyrektor szkoły odpowiada za przygotowanie karty zgodnie z załączonym wzorem. 1. Nazwisko ucznia
 1. Imię ucznia
 1. Data i miejsce urodzenia ucznia
 1. Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów:

 • Matka/prawny opiekun
 • Ojciec/prawny opiekun
 1. Pełna nazwa szkoły
 1. Klasa
 1. Adres szkoły
 1. Powiat
 1. Gmina
 1. Nr tel. szkoły, e-mail szkoły e-mail:
 1. Wydział/Delegatura Kuratorium Oświaty, na terenie której znajduje się szkoła
 1. Imię i nazwisko, stopień naukowy2 osoby przygotowującej ucznia do Konkursu
 1. Numer kodowy wypełnia członek Komisji Konkursowej w dniu Konkursu……………………….. ………………………………..

data podpis i pieczątka Dyrektora Szkoły
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.):


 1. administratorem danych osobowych uczestników Konkursu, zawartych w karcie do kodowania, jest Śląski Kurator Oświaty,

 2. dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w związku z organizacją Konkursu,

 3. uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawy,

 4. obowiązek podania danych osobowych przez uczestników Konkursu wynika z § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
  z dnia 29 stycznia 2002  roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i  olimpiad (Dz. U. z 2002 r. nr 13, poz.125 z późn. zm.).


Wyrażam zgodę3 na przetwarzanie danych osobowych i publikację wyników konkursu mojego dziecka na stronach internetowych Organizatorów i Kuratorium Oświaty, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).
……………………….. …………………………………………………………….. ………………………………..

data imię, nazwisko rodzica/prawnego opiekuna podpislub
Wyrażam zgodę3 na przetwarzanie danych osobowych i nie wyrażam zgody4 na publikację wyników konkursu mojego dziecka na stronach internetowych Organizatorów i Kuratorium Oświaty, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).
……………………….. …………………………………………………………….. ………………………………..

data imię, nazwisko rodzica/prawnego opiekuna podpis1 WZÓR – PROSZĘ WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO

2 wpisać tylko w przypadku posiadania stopnia naukowego doktora lub wyższego

3 wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002  roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i  olimpiad (Dz. U. z 2002 r. nr 13, poz.125 z późn. zm.).

4 W przypadku braku zgody rodzica/prawnego opiekuna na publikację na stronach internetowych organizatorów nie będą publikowane wyniki uczniaPobieranie 111.9 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna