Załącznik Nr 1Pobieranie 221.73 Kb.
Strona1/3
Data02.05.2016
Rozmiar221.73 Kb.
  1   2   3

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – samochód ratownictwa wodnego


Załącznik Nr 1


....................................., dnia ...................................

.........................................

/pieczęć Wykonawcy/O F E R T A

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego

na dostawę 1 sztuki samochodu ratownictwa wodnego

dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Przystępując do udziału w ww. postępowaniu ...........................................................................

.....................................................................................................................................................

/nazwa i adres Wykonawcy, telefon, fax, NIP, REGON, e-mail/

oferujemy dostawę samochodu:


Samochód – typ, model

Wartość netto

Stawka podatku VAT

Wartość brutto

słownie wartość oferty złotych brutto ........................................................................................

....................................................................................................................................................

Zamówienie wykonamy w terminie do dnia 20 listopada 2015 r.

Na przedmiot zamówienia udzielamy 24 miesięcy gwarancji oraz rękojmi wydłużonej o 6 miesięcy ponad okres gwarancji.

Termin płatności 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej po dokonaniu odbioru faktycznego przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru.

.........................................................................................

/podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy/

- Oferta strona 2 -Oferowane samochody charakteryzują się następującymi parametrami:

Parametr

Wartość

rezerwa masy [%]
masowy współczynnik mocy [kW/t]
prześwit [mm]
pojedyncze koła na osi tylnej

tak / nie *)

zdolność brodzenia [mm]
wyposażenie w automatyczną skrzynię biegów

tak / nie *)

Oświadczamy, że:

    1. Stosownie do treści art. 44 w związku z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia,

 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.

    1. Stosownie do treści art. 26 ust. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy.

    2. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

.............................................................................................................

/podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy/

- Oferta strona 3 -    1. Przy realizacji zamówienia nie przewidujemy udziału podwykonawców. *)

przewidujemy udział podwykonawców, którym powierzone zostaną następujące części zamówienia: *)

Rodzaj powierzonej części zamówienia

*) niepotrzebne skreślić

    1. Czujemy się związani ofertą przez 60 dni od dnia otwarcia ofert.

    2. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę dostawy na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w niniejszej ofercie.

    3. Oświadczamy, że nie przynależymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów *)

Oświadczamy, że przynależymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w skład której wchodzą: *)

 1. ………………………………………….

 2. ………………………………………….

 3. ………………………………………….

*) niepotrzebne skreślić

............................................................................................................./podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy/

Do oferty załączamy:

 1. Aktualny odpis właściwego rejestru lub CEiIDG

 2. Opisy - dane techniczne oferowanych samochodów

 3. ..........................................................................

 4. ..........................................................................

 5. ..........................................................................

 6. ..........................................................................

 7. ..........................................................................
Pobieranie 221.73 Kb.

  1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna