Załącznik nr 13 Zasoby wykorzystywane w procesie kształcenia Sale dydaktycznePobieranie 47.14 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar47.14 Kb.
Załącznik nr 13

Zasoby wykorzystywane w procesie kształcenia

Sale dydaktyczne:

Wydział dysponuje dwoma amfiteatralnymi salami wykładowymi (aula I i aula II) na 240 osób każda. Aule można połączyć rozsuwając dzielącą je ścianę. Każda z nich jest nagłośniona, wyposażona w rzutnik pisma i rzutnik multimedialny z komputerem. Zajęcia odbywają się również w 12 salach 32-osobowych każda oraz 2 salach na 60 osób. W zależności od zaistniałej sytuacji udostępniana jest również na zajęcia dydaktyczne sala Rady Wydziału na 50 osób. Ponadto Katedry WNZ dysponują 12 salami wykładowo-seminaryjnych na 60, 40, 34, 26, 24, 20 i 16 miejsc wyposażonymi w sprzęt audiowizualny (rzutnik multimedialny, rzutnik do folii, rzutnik do przeźroczy, video).

Zajęcia dydaktyczne odbywają się również w aulach i salach dydaktycznych następujących Wydziałów SGGW:


 • Wydziału Rolnictwa i Biologii,

 • Wydziału Nauk Weterynaryjnych,

 • Wydziału Nauk o Żywności,

 • Wydziału Technologii Drewna

 • Wydziału Nauk Humanistycznych

 • Wydziału Nauk Ekonomicznych

 • Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki

 • Wydziału Inżynierii Produkcji

Laboratoria na Wydziale Nauk o Zwierzętach:

Laboratorium Katedry Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt

Pracownie:


 • Laboratorium genetyki molekularnej

 • Laboratorium cytogenetyki

 • Samodzielne Laboratorium Oceny i Konserwacji Nasienia - Bank Genów Żubra


Aparatura:

analizator genetyczny ABI 3500, RealTime PCR system ABI 7500, termocyklery gradientowe, automatyczna stacja do izolacji kwasów nukleinowych, aparatura do elektroforezy w żelach agarozowych i poliakrylamidowych wraz z systemem analizy, homogenizator tkanek, mikroskop do podstawowych badań cytogenetycznych, automatyczny analizator nasienia, stacja do zamrażania nasienia w słomkachLaboratorium Pracowni Ichtiobiologii i Rybactwa

Pracownie:


 • Pracownia embriologii i histologii zwierząt

 • Pracownia genetyki molekularnej

 • Pracownia hydrobiologiczna

 • Podchowalnia ryb

Aparatura:

Mikroskop Nikon Eclipse 90i z programem do analizy obrazu NIS Elements, Mikroskop Nikon Eclipse TS100 z programem do analizy obrazu, Mikroskop Nikon Alphaphot-2 YSL z programem do analizy obrazu, Mikroskop Nikon SMZ 1000 z mikromanipulatorem Narishige IM-9B, Mikrotom Leica RM2265, Mikrotom MicroTec Cut 4050, Ultramikrotom RMC Products Power Tome XL, Kriostat Leica CM 1900UV, Karuzelowy procesor tkankowy Leica TP 1020, Centrum do zatapiania Microm EC 350-2, Barwiarka automatyczna Leica Autostainer XL, Real-Time PCR Roche Light Cycler 480II, Real-Time PCR Bio-Rad Mini Opticon, Spektrofotometr Camspec M501, Aparat do Wester-Blot Bio-Rad Mini Protean Tetra System, Systemy do eletroforezy pionowej i poziomej

Laboratorium Katedry Szczegółowej Hodowli ZwierzątLaboratorium Oceny Jakości Mleka i Mięsa


Pracownia fizyko-chemiczna

Aparatura:

licznik Somacount 150, analizator MilkoScan FT 120, pehametr Hanna Instruments z elektrodami,
Pracownia mikrobiologiczna

Aparatura:

WASP do automatycznego posiewu spiralnego na płytkach Petriego i licznik Countermat wyposażony w kamerę wideo
Pracownia chromatograficzna

Aparatura:

chromatograf cieczowy Agilent 1100 wyposażony w pompę gradientową 4 zaworową, autosampler na 100 próbek, detektor UV-Vis i specjalistyczne kolumny kapilarne, kolekcjoner frakcji, chromatograf gazowy Agilent 7890A z podajnikiem automatycznym na 150 próbek, wyposażony w detektor FID i specjalistyczne kolumny kapilarne
Pracowania biotechnologii

Aparatura:

analizator płytkowy Infinite M200 Pro, reflektoquant
Pracownia izotopowa klasy III

Aparatura:

Licznik promieniowania gamma – Cobra II firmy Canberra Packard
Laboratorium Oceny Mięsa i Jaj
Aparatura:


 • Elektroniczna aparatura do oceny jakości jaj

 • Chromatograf gazowy (typ HP 6890 GC system) z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem

 • Liofilizator (typ Alpha – 1)

 • Aparat wylęgowy (typ AVN)

 • Maszyna wytrzymałościowa Zwick (Z 5.0 Zwicki – Line)

 • Mikroskop NIKON Eclipse E-200 z systemem ciemnego pola, kontrastu fazowego, cyfrowej dokumentacji i analizy obrazu

 • Analizator biochemiczny firmy Cormay

Laboratorium Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej


Laboratorium Analiz Podstawowych

Pracownie: • Klasycznej analizy chemicznej

 • Analizy krwi

Aparatura:

sprzęt analityczny firmy Tecator (CYCLOTEC, SOXTEC, FIBERTEC, KIEJTEC), kalorymetr

analizator biochemiczny firmy Johnson & Johnson.


Laboratorium Zakładu Biotechnologii i Biochemii Żywienia
Pracownie:

 • Pracownia hodowli in ovo

 • Pracownia hodowli komórkowych

 • Pracownia analizy białka

 • Pracownia analizy kwasów nukleinowych

 • Pracownia mikroskopii konfokalnej

Aparatura:

mikroskop ze spektralną jednostką konfokalną Olympus FV-1000, mikroskop fluorescencyjny Olympus CKX41, mikroskop stereoskopowy Olympus SZX10, StepOne Real-time PCR System, 2720 Thermal Cycler (Applied Biosystem), Qubit® 2.0 Fluorometer (Life Technologies), TissueLyser LT (Qiagen), system do elektroforezy pionowej w żelu poliakrylamidowym i elektroforezy poziomej w agarozie oraz system „Mini Protean Gel” do transferu z żelu na membranę firmy Bio-rad, spektrofotometr płytkowy Tecan Infinite M200

System Wysokosprawnej Chromatografii Cieczowej (HPLC) z detektorem UV/VIS firmy Dionex oraz z detektorem elektrochemicznym firmy ESA i kolumną do fazy odwróconej C­­18 firmy Supelco, mikroskop odwrócony ze spektralną, kriostat CXM 1900 (Leica), komora laminarna (Bioair), inkubator CO2 z płaszczem powietrznym (Nuaire), system uzdatniania wody Simplicity 185UV (Milipore), system do oczyszczania wody (Aquabid), 3 inkubatory jaj z automatycznym sterowaniem temperatury, wilgotności i obrotów (FUH Waleński), zamrażarka do -80OC, autoklaw, pH-metr, elektroda redox.


Pracownia Pszczelnictwa


Pracownie:

 • Pracownia wychowu matek pszczelich

 • Pracownia sztucznego unasieniania matek

Aparatura:

inkubatory, sprzęt do wychowu matek, mikroskopy stereoskopowe MST 131, mikroskopy MB 30 z kontrastem fazowym, aparaty do unasieniania matek, komory Fusch-Rosentahl do liczenia plemników

Laboratoria Katedry Biologii Środowiska Zwierząt


Pracownie:

 • Pracownia Higieny Zwierząt

 • Pracownia Metali Ciężkich

Aparatura:

mierniki substancji gazowych DP25 do pomiaru stężenia gazów, anemo-thermometr AZ-9871 do pomiaru temperatury, wilgotności i prędkości ruchu powietrza, wykrywacze gazów WG2M, luksomierze, mierniki poziomu dźwięku oraz anemometry, analizator śladów rtęci AMA 254 wykorzystywany w badaniach nad oceną skażenia produktów pochodzenia zwierzęcego metalami ciężkimi.
Zakład zoologii:

Aparatura:

mikroskopy dwuokularowe z oświetleniem elektrycznym - 64 szt. (Zeiss - 1szt., Ergaval - 2 szt., ML5 - 16 szt., MB30 - 3 szt., Studar - 30 szt., Reichert - 1szt., Biolar - 6 szt., MST1 -1 szt., Interferencyjny - 1szt., Olympus - 3 szt.); binokulary - 23 szt. (Stereo PZO - 3szt., Zeiss - 1 szt., MBC1 - 1 szt., MST131 - 15 szt., MBC - 2 szt., Olympus -1 szt.), komory Sanyo, - boks do prowadzenia hodowli i badań owadów i dżdżownic. Realizowane są badania z zakresu fauny glebowej bezkręgowców, parazytofauny ryb i ssaków oraz morfologii i systematyki czerwców.
Sale do ćwiczeń laboratoryjnych:

Wszystkie sale do ćwiczeń laboratoryjnych wyposażone są w stanowiska do pracy indywidualnej i/lub grupowej które zaopatrzone są w niezbędne pomoce dydaktyczne: • sala przy laboratorium Katedry Genetyki i Hodowli Zwierząt (10 dwuosobowych stanowisk) – wyposażana w specjalistyczny sprzęt do badań molekularnych: aparaty do PCR, aparaty do elektroforezy żelowej pionowej i poziomej, skaner do żeli i membran, zestawy pipet automatycznych, mikrowirówki, cieplarki, wytrząsarki, łaźnie wodne)

 • 4 sale przygotowane do realizacji zajęć laboratoryjnych (biochemicznych, hodowli komórkowych, nanotechnologicznych) przy laboratorium Katedry Żywienia i Gospodarki Paszowej (na 12-24 osób każda) wyposażone w odpowiednie odczynniki, szkło analityczne i miarowe, sprzęt laboratoryjny do pracy sterylnej, ekstrakcji i analizy klasycznej oraz instrumentalnej (biurety elektroniczne, system do elektroforezy żelowej, biochemiczny analizator krwi Vitros, czytnik ELISA, analizatory azotu i tłuszczu firmy FOSS Tecator oraz frakcji włókna, wirówki, łaźnie wodne, komory laminarne, cieplarki, inkubatory).

 • 2 sale laboratoryjno – dydaktyczne na 30 osób każda przy Zakładzie Ichtiobiologii i Rybactwa wyposażone w mikroskopy i binokulary (MST131 – 38 szt. MB30 – 42 szt.), projektor, rzutnik, TV, plansze dydaktyczne, eksponaty dydaktyczne, atlasy histologiczne, preparaty mikroskopowe wybranych tkanek zwierzęcych oraz szkło laboratoryjne i urządzenia niezbędne do preparatyki mikroskopowej wykorzystywane podczas prowadzenia zajęć histologicznych

 • 2 sale laboratoryjno – dydaktyczne: do zajęć z zoologii wyposażone w mikroskopy i binokulary oraz preparaty/wypreparowane egzotyczne zwierzęta wpisane na listę CITIES, np. żółw szylkretowy, głowy aligatorów i krokodyli. muszle skrzydelnik, fragmenty korali rafotwórczych, kobry.

 • 2 sale komputerowe na 15 i 20 osoby wyposażona w zestawy komputerowe, projektor multimedialny, drukarkę laserową, magnetowid, telewizor, przystawkę do komputera- mikroskop, skaner Prima

Zajęcia ćwiczeniowe odbywają się również w następujących salach laboratoryjnych przygotowanych do prowadzenia wyspecjalizowanych zajęć i wyposażonych w stosowne urządzenia na Wydziałach SGGW: • w salach laboratorium biochemii w Katedrze Biochemii Wydziału Biologii i Rolnictwa

 • w salach laboratorium chemii w Katedrze Chemii Wydziału Nauk o Żywności

 • w pracowni fizycznej w Katedrze Fizyki na Wydziale Technologii Drewna

 • w pracowni histologicznej w Zakładzie Histologii i Embriologii na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej

 • w sali dostosowanej do zajęć z zakresu fizjologii zwierząt w Katedrze Nauk Fizjologicznych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej

 • w sali sekcyjnej w Zakładzie Anatomii Porównawczej i Klinicznej na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej

 • w pracowni biologii molekularnej Katedry Nauk Przedklinicznych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej

 • w pracowni mikrobiologii Katedry Nauk Przedklinicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

 • w pracowni techniki Katedry Podstaw Inżynierii Wydziału Inżynierii Produkcji

Zwierzęta i zwierzętarnie

Wydział Nauk o Zwierzętach jest jednym z niewielu Wydziałów w Polsce, który dysponuje tak szerokim dostępem do licznych i różnorodnych zwierzętarni oraz zwierząt laboratoryjnych i gospodarskich. W zwierzętarniach odbywają sie ćwiczenia ze studentami, są to również miejsca w których realizowane są prace dyplomowe oraz obowiązkowe praktyki studenckie. • podchowalnia ryb z zamkniętym obiegiem wody, w której możliwe jest prowadzenie doświadczeń na embrionach, larwach, stadiach młodocianych oraz dorosłych rybach słodkowodnych oraz morskich. Niezależne obiegi, oraz podział podchowani na kilka sektorów umożliwia prowadzenie w tym samym czasie doświadczeń na gatunkach zimno i ciepłolubnych. Obecnie w podchowalni utrzymywane są 2 gatunki trzyletnich jesiotrów syberyjskich i rosyjskich.

 • sala akwarystyczna, w której oprócz kolekcji ryb ozdobnych możliwe jest prowadzenie doświadczeń z udziałem egzotycznych ryb akwariowych.

 • dwie zwierzętarnie przeznaczone do utrzymania i hodowli wybranych grup bezkręgowców (rozród bezkręgowców: np. owady - straszyki nowogwinejskie, kruszczyce obrzeżone).

 • dwie wylęgarnie i podchowalnie raków: filtr biologiczno-mechaniczny o wysokiej wydajności typu PBF 3 (produkcji USA), 9 koryt wylęgowych o łącznej kubaturze 2,7 m3, kolumna natlenowująca /obieg recylkulacyjny/; prowadzony jest długoletni program badawczy "Odbudowa pogłowia rodzimych gatunków raków w Polsce środkowo-wschodniej”.

 • myszarnia na około 600 myszy. Wszystkie utrzymywane grupy myszy to zwierzęta outbredowe (mieszańce uzyskane z przekrzyżowania 4 szczepów wsobnych). W ramach eksperymentów prowadzone są linie selekcyjne w kierunku wysokiej i niskiej masy ciała (selekcjonowane od 129 pokoleń), a także linia kontrolna. Myszy kolorowe prezentują około 20 fenotypów barwnych i są wykorzystywane w zajęciach dydaktycznych. Do celów dydaktycznych i badań behawioralnych wykorzystywane jest także: 30 szczurów laboratoryjnych (mieszańce szczepów BN, AUG, WAG), wykorzystywane obecnie do badań żywieniowych i toksykologicznych; 60 myszoskoczków mongolskich (Meriones unguiculatus; Milne-Edwards,1867); 30 myszy kolczastych egipskich (Acomys cahirinus; Desmorest 1819); 4 chomiki syryjskie (Mesocricetus auratus; Waterhouse 1839).

 • przepiórkarnia ze stadem podstawowym przepiórek japońskich liczących 80 gniazd rodzicielskich z czterech linii, wśród których dwie linie - J i W, prowadzone są w systemie linii zachowawczych od 50 pokoleń (źródło materiału genetycznego); dwie pozostałe to S - selekcjonowana od 15 pokoleń w kierunku masy ciała w 28 dniu życia i K - równolegle prowadzona linia kontrolna.

 • pracownia Herpetologiczna w której utrzymywanych jest łącznie 104 sztuki węży należących do 33 gatunków oraz 6 gatunków płazów.

 • stajnia z krytą ujeżdżalnią - (ujeżdżalnia 25m x 60m) oraz kolekcja zaprzęgów (lokalizacja: Warszawa - Wolica). Stajnia z boksami z pełnym wyposażeniem. Stan zwierząt: 17 koni własnych i ponad 20 w pensjonacie. Pełne wyposażenie w sprzęt jeździecki. Zakład Hodowli Koni KSZHZ współpracuje z Fundacją „Hipoterapia”, siedziba: j.w. Stan koni: 6 sztuk należących do Fundacji. Zaplecze i pełny sprzęt do różnych form hipoterapii.

 • ferma drobiu – budynek o pow. 1000 m2, w tym: dwie hale do tuczu, każda na 1000 sztuk drobiu; 1 hala niosek z dwoma typami klatek (indywidualne i grupowe); 1 hala dla drobiu ozdobnego (na ok. 800 szt.). Drób ozdobny: stan ok. 200 sztuk, w tym kury Ayam Cemani i Sussex (wytworzenie mieszańca) oraz Bojowce Tamato.

 • ferma królików - pomieszczenie klimatyzowane: 35 stanowisk dla samic, 5 stanowisk dla samców, 80 klatek do odchowu; oraz 8 klatek z domkami na zewnątrz.

 • ferma szynszyli – dwa pomieszczenia (17 m2 i 30 m2); wyposażenie: 7 regałów (obsada 112 sztuk zwierząt); stanowiska z poidełkami automatycznymi i karmnikami na paszę granulowaną oraz siano. Warunki standardowe (temperatura, wilgotność, oświetlenie).

 • ferma trzody chlewnej w RZD Obory-Wilanów k. Konstancina Jeziornej. Wielkość fermy: 30 loch z przychówkiem. Budynek 1000m2, z sektorem rozrodu, odchowu i tuczu. Nowoczesne wyposażenie stanowią: stacja paszowa sterowana komputerowo dla loch, kojce porodowe trójdzielne, 96 kojców indywidualnych dla tuczników doświadczalnych z dozowaniem paszy. Budynek wyposażony jest w ciągi paszowe i gnojowe, wentylację mechaniczną, automatyczny system pojenia zwierząt, system ogrzewania.

 • doświadczalna ferma owiec i kóz im. prof. Adama Skoczylasa w Żelaznej, w której obecnie utrzymywanych jest: 30 kóz, 100 matek owcy żelazneńskiej, 182 matki rasy wrzosówka polska, 45 matek owcy okluskiej do hodowli zachowawczej, produkcji jagniąt rzeźnych w warunkach glebowych kompleksu glebowego żytnio-ziemniaczanego opartej na krzyżowaniu międzyrasowym, oceny cech rozrodu i użytkowości mlecznej krajowego pogłowia kóz i owiec.

 • ferma bydła mlecznego w RZD Obory. Obecnie utrzymywanych jest około 320 sztuk krów mlecznych o średniej wydajności mlecznej około 10 tys. kg mleka.

 • zwierzętarnia do badań in vitro na gryzoniach (myszach, szczurach), drobiu (kurach, przepiórkach). Warunki utrzymania zwierząt: Klatki indywidualne typu bytowego dla gryzoni (60 szt.); Klatki indywidualne typu metabolicznego dla gryzoni (24 szt.); Klatki indywidualne typu bytowego dla drobiu (108 szt.); Sala sekcyjna

 • pasieczysko pasieki doświadczalnej (1,85 ha) 50 rodzin pszczelich rasy kraińskiej, włoskiej, kaukaskiej oraz kolonie pszczół samotnic murarki ogrodowej (Osmia rufa) wraz z polem uprawnym pracowni (1,2 ha) z kwitnącymi roślinami miododajnymi

 • trzy wyposażone pracownie do: hodowli matek pszczelich, inseminacji matek pszczelich, hodowli pszczół samotnic.

 • stebnik - budynek przeznaczony do zimowania pszczół

Lektorat języka angielskiego i wychowanie fizyczne

Przedmioty obowiązkowe: język angielski oraz wychowanie fizyczne prowadzone będą w odpowiednio Centrum Praktycznej Nauki Języków Obcych (SGGW) oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w SGGW, ulokowane w budynku znajdującym się około 50m od Wydziału Nauk o Zwierzętach. Sale do zajęć językowych zaopatrzone są w rzutniki audiowizualne oraz sprzęt multimedialny umożliwiający efektywny sposób nauczania.

Zajęcia z wychowania fizycznego studenci odbywać mogą w obiekcie z basenem krytym, w pełni wyposażonymi w nowy sprzęt sportowy kortami tenisowymi, trzema halami sportowymi, ujeżdżalnią, siłownią, salą do aerobiku i tańca. Zajęcia sportowe obejmować mogą naukę pływania, naukę w gry zespołowe jak: siatkówka, koszykówka, piłka nożna, unihokej, oraz inne atrakcyjne zajęcia jak tenis stołowy, aerobik, taniec latynoamerykański, siłownię, judo oraz tenis ziemny. Ponadto w ramach zajęć z WF dostępne są także zajęcia teoretyczne, rehabilitacja oraz zajęcia wychowania fizycznego dla osób niepełnosprawnych.

Biblioteka SGGW

Wszyscy studenci SGGW mają dostęp do Biblioteki im. Władysława Grabskiego leżącej na kampusie SGGW (w odległości ok 300 m od budynku Wydziału). Biblioteka Główna SGGW jest jedną z największych bibliotek rolniczych w kraju. Obecnie posiada ona ponad 430 tysięcy woluminów - książek, czasopism oraz zbiorów specjalnych (prace doktorskie, magisterskie, zbiory kartograficzne, normy, mikrofisze). Duża część zbiorów - około 30 tysięcy książek oraz bieżące roczniki czasopism znajdują się w wolnym dostępie. Biblioteka jest skomputeryzowana, w lokalnej sieci komputerowej pracuje 115 stanowisk. Dla czytelników przeznaczonych jest 55 stanowisk w celu przeszukiwania katalogowych baz komputerowych, zagranicznych i polskich bibliograficznych baz danych, dotyczących nauk biologicznych, rolniczych, żywieniowych, biotechnologii, ekologii itp. oraz zasobów internetowych. Czytelnie, informatorium, sala katalogowa, wypożyczalnia podręczników wyposażone są w nowoczesny sprzęt komputerowy i kserograficzny, który ułatwia korzystanie ze zbiorów bibliotecznych i baz bibliograficznych. Biblioteka utrzymuje wymianę międzybiblioteczną z wieloma instytucjami zagranicznymi i krajowymi przekazując im wydawnictwa uczelniane, głównie "Annals of Warsaw Agricultural University", rozprawy habilitacyjne oraz "Acta Scientiarum Polonorum" i otrzymując w zamian wydawnictwa z innych instytucji.

Dodatkowo na Wydziale Nauk o Zwierzętach każda z Katedr posiada własne zbiory biblioteczne dostosowane do zakresu badań naukowych, które mogą być udostępniane studentom. Ponadto na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej działa biblioteka wydziałowa, która czynna jest w godzinach dostosowanych do rozkładów zajęć studentów.

Pełnotekstowe bazy danych dostępne bezpośrednio z sieci uczelnianej: • EBSCO - Baza umożliwia dostęp do czasopism elektronicznych z zakresu m.in. biznesu, ekonomii, informatyki, medycyny, rolnictwa, zarządzania oraz nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i technicznych. 

 • ELSEVIER - Baza ScienceDirect zawiera czasopisma przede wszystkim z zakresu nauk technicznych, chemii, fizyki i matematyki oraz przyrodniczych i medycznych. 

 • SpringerLink-Wielodziedzinowa baza zawierająca czasopisma elektroniczne wydawnictw Springer i Kluwer Academic Publishers.

 • ProQuest - Zawiera artykuły z czasopism zagranicznych, uporządkowane w postaci baz danych o charakterze ogólnym i specjalistycznym 

 • Wiley Online Library - Baza powstała z połączenia Blackwell Synergy z bazą wydawnictwa Wiley

 • Oxford Journals - W ramach kolekcji Life Sciences SGGW posiada dostęp do pełnych tekstów 36 tytułów czasopism z zakresu nauk przyrodniczych.

 • JSTOR - Baza ta umożliwia dostęp do pełnych tekstów ok. 400 tytułów czasopism naukowych (liczba tytułów systematycznie wzrasta) z wielu dyscyplin akademickich

 • Oraz abstraktowe bazy danych jak: Web of Knowledge, Biological Abstracts, CAB Abstracts, FSTA

: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Rozwoju kultury
2013 -> Rozkład zajęĆ w semestrze IV rok akademicki 2013/2014 rok II grupa t1
2013 -> Okręgowego związku piłki nożnej wałbrzych ►Adres siedziby
2013 -> Pedagogika nauczycielska
2013 -> Ochrona środowiska – rok I semestr I (zimowy) rok akademicki 2015/2016 aktualizacja 10. 10. 2015r
2013 -> Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zakład Filologii Polskiej Kierunek: filologia polska
2013 -> Terminy dyżURÓW nauczycieli akademickich rok akademicki 2015/2016 – semestr zimowy
2013 -> Terminy dyżurów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015
2013 -> Terminy dyżurów Wykładowców Zakładu Filologii Polskiej w semestrze zimowym w roku akad. 2014/2015
2013 -> Projekty systemowe. Formularz wniosku wstępnego ze wskazówkami
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna