Załącznik nr 2 charakterystyka przedmiotu zamówieniaPobieranie 86.3 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar86.3 Kb.

Załącznik nr 2


CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest objęcie opieką serwisową systemów AGFA CR oraz AGFA IMPAX. W ramach obsługi serwisowej Wykonawca zapewnia:I. DLA AGFA CR
Zakres opieki serwisowej dla Systemu AGFA CR:


 1. Wykonywanie przeglądów okresowych zgodnie z zaleceniami producenta w ilości 2 w okresie 12 miesięcy (wykonywane zgodnie z ustalonym harmonogramem,
  co 6 miesięcy). Każdorazowo po wykonaniu przeglądu okresowego wydany zostanie stosowny certyfikat poświadczający przeprowadzenie prac konserwacyjnych przez autoryzowany serwis AGFA.

 2. Koszt robocizny związany z usuwaniem awarii Systemu AGFA.

 3. Koszt fabrycznie nowych części zamiennych

 4. Koszt dojazdu związany z usuwaniem awarii Systemu AGFA.

 5. Koszt dojazdu związany z wykonywaniem przeglądów okresowych dla Systemu AGFA.

 6. Świadczenie opieki serwisowej przez od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 16:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 7. Gwarantowany czas reakcji serwisu na poziomie do 4 godzin od momentu zgłoszenia awarii (kontakt telefoniczny), przy czym jeśli zgłoszenie awarii następuje w dniu wolnym od pracy lub po godz. 1500 w dni robocze czas reakcji liczony jest od godz. 800 następnego dnia roboczego.

 8. Gwarantowany czas reakcji serwisu na poziomie 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii (wizyta na miejscu) , przy czym jeśli zgłoszenie awarii następuje w dniu wolnym od pracy lub po godz. 1500 w dni robocze czas reakcji liczony jest od godz. 800 następnego dnia roboczego.


II. DLA AGFA IMPAX
Zakres opieki serwisowej w dla Systemu AGFA IMPAX:


 1. Wykonywanie przeglądów okresowych zgodnie z zaleceniami producenta w ilości 2 w okresie 12 miesięcy (wykonywane zgodnie z ustalonym harmonogramem,
  co 6 miesięcy). Każdorazowo po wykonaniu przeglądu okresowego wydany zostanie stosowny certyfikat poświadczający przeprowadzenie prac przez autoryzowany serwis AGFA.

 2. Regularna, prewencyjna kontrola poprawności działania Systemu AGFA IMPAX poprzez kontrolę zdarzeń (logów), mająca na celu zapobieganie powstawaniu awarii Systemu AGFA IMPAX.

 3. Koszt robocizny oraz podzespołów związany z usuwaniem awarii, wykonywaniem przeglądów oraz działaniami prewencyjnymi dla Systemu AGFA IMPAX.

 4. Koszt dojazdu w przypadku konieczności wykonania interwencji serwisowej
  w miejscu instalacji Systemu AGFA IMPAX.

 5. Świadczenie opieki serwisowej dla Systemu AGFA IMPAX od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 16:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 6. Gwarantowany czas reakcji serwisu na poziomie do 4 godzin od momentu zgłoszenia awarii (kontakt telefoniczny, podjęcie interwencji zdalnej), przy czym jeśli zgłoszenie awarii następuje w dniu wolnym od pracy lub po godz. 1500 w dni robocze czas reakcji liczony jest od godz. 800 następnego dnia roboczego.

 7. Gwarantowany czas reakcji serwisu na poziomie 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii (wizyta na miejscu) w przypadku konieczności podjęcia działań serwisowych w miejscu instalacji, przy czym jeśli zgłoszenie awarii następuje w dniu wolnym od pracy lub po godz. 1500 w dni robocze czas reakcji liczony jest od godz. 800 następnego dnia roboczego.

 8. Integrację z systemami zewnętrznymi po stronie Systemu AGFA IMPAX

............................................. ................................

(miejsce i data wystawienia) (podpis i pieczątka)

Załącznik Nr 4


Podstawą zawarcia umowy jest wynik postępowania o udzielenie zamówienia

w trybie przetargu nieograniczonego na objęcie serwisem

systemu radiologicznego AGFA CR oraz AGFA Impax6
UMOWA NR ……..

Umowa zawarta w dniu .......................................... w Sieradzu

pomiędzy:

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kard. St. Wyszyńskiego w Sieradzu

ul. Armii Krajowej 7

98-200 Sieradz

NIP: 872-18-31-912

który reprezentuje:

Dariusz Kałdoński – Dyrektor

Jerzy Leszczyński – Z – ca Dyrektora ds. Ekonomicznych – Główny Księgowy


zwanym dalej Zamawiającym,

oraz firmą


……………

……………………………………… - ………………………………………….


……………………………………... - …………………………………………..
zwaną dalej Wykonawcą,

o następującej treści : 1. Przedmiot Umowy

 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ………………….., Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi serwisowe.

 2. Przedmiotem niniejszej Umowy jest objęcie opieką serwisową, w zakresie wskazanym w § 2 niniejszej Umowy, Systemu Agfa CR oraz Systemu Agfa IMPAX zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Umowy.

 3. W ramach świadczenia opieki serwisowej Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Systemu Agfa CR oraz Systemu Agfa IMPAX, w szczególności w przypadku zmian przepisów prawnych, zmian struktury organizacyjnej, infrastruktury informatycznej Zamawiającego oraz w rozwiązywaniu sytuacji awaryjnych.

 4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem i wiedzą specjalistyczną oraz uprawnieniami umożliwiającymi należyte wykonanie umowy. 1. Zobowiązania Wykonawcy 1. W ramach obsługi serwisowej Wykonawca zapewnia:

  1. W zakresie Systemu Agfa CR

        1. Wykonywanie przeglądów okresowych zgodnie z zaleceniami producenta w ilości 2 w okresie 12 miesięcy (wykonywane zgodnie z ustalonym harmonogramem, co 6 miesięcy). Każdorazowo po wykonaniu przeglądu okresowego wydany zostanie stosowny certyfikat poświadczający przeprowadzenie prac konserwacyjnych przez autoryzowany serwis AGFA,

        2. Koszt robocizny związany z usuwaniem awarii Systemu AGFA,

        3. Koszt fabrycznie nowych części zamiennych,

        4. Koszt dojazdu związany z usuwaniem awarii Systemu AGFA,

        5. Koszt dojazdu związany z wykonywaniem przeglądów okresowych dla Systemu AGFA,

        6. Świadczenie opieki serwisowej przez od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 16:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

        7. Gwarantowany czas reakcji serwisu na poziomie do 4 godzin od momentu zgłoszenia awarii (kontakt telefoniczny) , przy czym jeśli zgłoszenie awarii następuje w dniu wolnym od pracy lub po godz. 1500 w dni robocze czas reakcji liczony jest od godz. 800 następnego dnia roboczego.

        8. Gwarantowany czas reakcji serwisu na poziomie 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii (wizyta na miejscu), przy czym jeśli zgłoszenie awarii następuje w dniu wolnym od pracy lub po godz. 1500 w dni robocze czas reakcji liczony jest od godz. 800 następnego dnia roboczego.

  2. W zakresie Systemu Agfa IMPAX

        1. Wykonywanie przeglądów okresowych zgodnie z zaleceniami producenta w ilości 2 w okresie 12 miesięcy (wykonywane zgodnie z ustalonym harmonogramem, co 6 miesięcy). Każdorazowo po wykonaniu przeglądu okresowego wydany zostanie stosowny certyfikat poświadczający przeprowadzenie prac przez autoryzowany serwis AGFA,

        2. Regularna, prewencyjna kontrola poprawności działania Systemu AGFA IMPAX poprzez kontrolę zdarzeń (logów), mająca na celu zapobieganie powstawaniu awarii Systemu AGFA IMPAX,

        3. Koszt robocizny oraz podzespołów związany z usuwaniem awarii, wykonywaniem przeglądów oraz działaniami prewencyjnymi dla Systemu AGFA IMPAX,

        4. Koszt dojazdu w przypadku konieczności wykonania interwencji serwisowej w miejscu instalacji Systemu AGFA IMPAX,

        5. Świadczenie opieki serwisowej dla Systemu AGFA IMPAX od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 16:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

        6. Gwarantowany czas reakcji serwisu na poziomie do 4 godzin od momentu zgłoszenia awarii (kontakt telefoniczny, podjęcie interwencji zdalnej), przy czym jeśli zgłoszenie awarii następuje w dniu wolnym od pracy lub po godz. 1500 w dni robocze czas reakcji liczony jest od godz. 800 następnego dnia roboczego.

        7. Gwarantowany czas reakcji serwisu na poziomie 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii (wizyta na miejscu) w przypadku konieczności podjęcia działań serwisowych w miejscu instalacji, przy czym jeśli zgłoszenie awarii następuje w dniu wolnym od pracy lub po godz. 1500 w dni robocze czas reakcji liczony jest od godz. 800 następnego dnia roboczego.

        8. Integrację z systemami zewnętrznymi po stronie Systemu AGFA IMPAX
 1. Zobowiązania Zamawiającego 1. Zamawiający jest zobowiązany do:

  1. wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za realizację całości niniejszej Umowy po stronie Zamawiającego ………………………………..

  2. wykonywania czynności zaleconych przez Wykonawcę, w szczególności czynności związanych z bezpieczeństwem pracy systemu i bezpieczeństwem danych gromadzonych w systemie;

  3. powstrzymania się od samodzielnego lub przy udziale osób trzecich dokonywania jakichkolwiek zmian w konfiguracji oprogramowania lub sprzętu objętego niniejszą Umową, w tym Zamawiający zobowiązuje się nie dokonywać nieautoryzowanych przez Wykonawcę modyfikacji zawartości baz danych; w przypadku zaistnienia takiej potrzeby Wykonawca dopuszcza zmiany konfiguracji oprogramowania lub sprzętu, ale muszą one zostać wcześniej zgłoszone Wykonawcy, a wszelkiego rodzaju zmiany muszą być wykonywane za uprzednią wyraźną zgodą Wykonawcy lub przez Wykonawcę.

  4. delegowania i upoważnienia pracowników do współpracy z Wykonawcą
   w zakresie potrzebnym do świadczenia usług określonych niniejszą umową;

  5. zapewnienia, że systemy zainstalowane u Zamawiającego, wymienione
   w Załączniku nr 1 było używane wyłącznie przez użytkowników upoważnionych przez Zamawiającego do korzystania z ww. systemów zgodnie z dokumentacją i instrukcjami Wykonawcy;

  6. dokonywania zgłoszeń ewentualnych błędów zgodnie z niniejszą Umową oraz dostarczania Wykonawcy rzetelnych i wyczerpujących informacji o stanie Systemu Agfa CR oraz Systemu Agfa IMPAX i o zamiarach wprowadzenia zmian w działalności Zamawiającego oraz materiałów potrzebnych do wykonania usług w zakresie niniejszej umowy;

  7. przekazywania na bieżąco Wykonawcy wszystkich przepisów i regulaminów obowiązujących u Zamawiającego, które mogą mieć zastosowanie w realizacji niniejszej Umowy, w tym obowiązujących wykładni prawnych lub wskazówek jednostek nadrzędnych (np. Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, Samorządowy Wydział Zdrowia, Organ Założycielski, inne);

  8. zapewnienia Wykonawcy możliwości stałego dostępu do Systemu Agfa CR oraz Systemu Agfa IMPAX objętego zakresem, określonym w § 2 niniejszej umowy, w tym pracy w godzinach popołudniowych i wieczornych, a także zapewnienia obecności w tym czasie, upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego;

  9. zapewnienia zdalnego dostępu do Systemu Agfa CR oraz Systemu Agfa IMPAX objętego usługami określonymi w § 2 niniejszej umowy, o ile to będzie konieczne.

 2. Jeśli Zamawiający nie wywiąże się z obowiązków wymienionych powyżej, okoliczność ta traktowana będzie jako zwłoka Zamawiającego. Zwłoka Zamawiającego upoważnia Wykonawcę do przedłużenia obowiązujących go terminów, jednak nie dłużej niż o czas zwłoki Zamawiającego. 1. Płatności 1. Za realizację przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie, za cały okres obowiązywania niniejszej umowy, w wysokości ………… zł netto, powiększone wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT, zgodnie z kalkulacją cenową, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, płatne w 24 równych miesięcznych ratach. Zmiana stawki podatku VAT w toku obowiązywania niniejszej Umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia brutto należnego wykonawcy oraz zmianą kalkulacji cenowej stanowiącej załącznik nr 2 do umowy w zakresie stawki podatku VAT, przy czym zmiana ta jest skuteczna z dniem wejścia w życie zmienionych przepisów prawa i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy

 2. Wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej Umowy zostanie zapłacone Wykonawcy przez Zamawiającego przelewem, na podstawie comiesięcznych faktur częściowych, wystawionych w terminie 7 dni po zakończonym miesiącu, każda na kwotę ................ zł netto, powiększone o podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT, w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego, na konto wskazane na fakturach.

 3. W przypadku nie zapłacenia przez Zamawiającego wynagrodzenia, określonego w niniejszym paragrafie, w ustalonym terminie Wykonawca naliczy odsetki w wysokości ustawowej.

 4. W przypadku braku płatności przez Zamawiającego przez okres dłuższy niż 2 miesiące, Wykonawca ma prawo do wypowiedzenia niniejszej Umowy z winy Zamawiającego lub wstrzymania realizacji Umowy do czasu uregulowania przez Zamawiającego wszystkich zaległych należności. Ewentualne wstrzymanie wykonywania niniejszej Umowy nastąpi poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego i nie spowoduje dla Wykonawcy żadnych negatywnych konsekwencji prawnych. 1. Okres obowiązywania Umowy 1. Niniejsza umowa została zawarta na czas określony od ……………. r. do ……………. r. 1. Odpowiedzialność Wykonawcy 1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. treść i integralność danych, otrzymywanych i przechowywanych przez Użytkownika;

  2. korzystanie z Systemu Agfa CR oraz Systemu Agfa IMPAX przez osoby nieupoważnione;

  3. dokonywanie modyfikacji Systemu Agfa CR oraz Systemu Agfa IMPAX przez osoby inne niż upoważnione przez Wykonawcę;

  4. udostępnienie hasła lub jakichkolwiek innych informacji identyfikujących Użytkownika względem Wykonawcy, włącznie z treścią wiadomości przekazywanych przez Użytkownika lub przez niego odbieranych, osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa lub regulaminów Wykonawcy oraz umów z podmiotami trzecimi, które biorą udział w świadczeniu Usług;

  5. wadliwe działanie sieci telekomunikacyjnej;

  6. nieautoryzowaną ingerencję Zamawiającego lub osób trzecich w struktury baz danych Systemu Agfa CR oraz Systemu Agfa IMPAX;

  7. siłę wyższą.

 2. Wykonawca zobowiązuję się zapłacić na rzecz Zamawiającego kary umowne w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego §4 pkt 1, w stosunku do terminów określonych w § 2

 3. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 1. Ochrona Danych Osobowych 1. W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Wykonawcę takich obowiązków, Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie wszelkich rodzajów danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym Zamawiającego, jednak wyłącznie w zakresie ich opracowywania, utrwalania i przechowywania na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. z 2002 r. Dz. U. nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Wykonywanie przez Wykonawcę operacji przetwarzania danych w zakresie lub celu przekraczających zakres i cel opisane powyżej wymaga każdorazowej pisemnej zgody Zamawiającego.

 2. Dostęp Wykonawcy do danych osobowych odbywa się z zastrzeżeniem dopełnienia przez Zamawiającego wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. nr 100, poz. 1024).

 3. Wykonawca zobowiązuje się zapoznać upoważnione osoby z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego oraz zobowiązać je do ich stosowania, a także do zachowania w tajemnicy danych osobowych uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy. W celu wykonania niniejszego obowiązku Zamawiający zobowiązuje się każdorazowo dostarczyć Wykonawcy odpowiednie przepisy wewnętrzne, których zakres stosowania przez Wykonawcę podlega uzgodnieniu pomiędzy Stronami.

 4. Wykonawca oświadcza, iż zastosuje środki zabezpieczające, o których mowa
  w art. 36-39 ustawy o ochronie danych osobowych (t. jedn. z 2002 r. Dz. U. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. nr 100, poz. 1024).

 5. Zamawiający oświadcza, że przetwarza powierzone dane osobowe na podstawie art. 27 ust 2 pkt. 7 ustawy o ochronie danych osobowych. 1. Poufność
 1. Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania, nie publikowania, nie przekazywania i nie udostępniania w żaden inny sposób osobom trzecim, jakichkolwiek danych o przedsiębiorstwach, transakcjach i klientach Stron, jak również:

  1. informacji i danych dotyczących podejmowanych przez jedną ze Stron czynności w toku realizacji niniejszej Umowy;

  2. oferowanych cen, stosowanych marż, posiadanych upustów lub warunków handlowych;

  3. informacji i danych stanowiących tajemnicę Stron w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. 153, poz. 1503);

  4. innych informacji prawnie chronionych;

które to informacje uzyskają w trakcie lub w związku z realizacją niniejszej Umowy, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia lub przekazania, w szczególności w formie pisemnej, kserokopii, faksu i zapisu elektronicznego, o ile informacje takie nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, orzeczeń sądów lub decyzji odpowiednich władz, albo gdy przekazanie następuje na rzecz podwykonawcy, który będzie realizował zobowiązania jednej ze Stron. Obowiązkiem zachowania poufności nie jest objęty fakt zawarcia Umowy ani jej treść w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Każdej ze Stron wolno ujawnić informacje poufne z ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa, o których mowa w niniejszym paragrafie członkom swoich władz, podwykonawcom i pracownikom oraz członkom władz, podwykonawcom i pracownikom podmiotów powiązanych lub zależnych, kancelariom prawnym, firmom audytorskim, pracownikom organów nadzoru, itp. w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do wypełnienia przez nią zobowiązań i obowiązków na podstawie Umowy, przy czym Strona przekazująca takie informacje wymienionym wyżej osobom będzie ponosić odpowiedzialność za przestrzeganie przez te osoby zasad poufności opisanych w niniejszym rozdziale.

 2. Wykonawca zobowiąże pisemnie pracowników wyznaczonych do realizacji przedmiotu Umowy do zachowania tajemnicy, przez podpisanie zobowiązań według wzoru określonego w Załączniku nr 3.

 3. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia poufności udostępnionej dokumentacji technicznej Oprogramowania Aplikacyjnego, z wyłączeniem dokumentacji zewnętrznych interfejsów wymiany danych.

 4. Strony Umowy mają prawo do wykorzystania informacji o fakcie zawarcia i realizacji Umowy oraz wskazania ogólnego przedmiotu i Stron Umowy, dla celów referencyjnych i marketingowych, w tym podania tych informacji do wiadomości publicznej, pod warunkiem nie ujawniania szczegółów handlowych oraz technicznych. 1. Zmiany Umowy

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 1. Postanowienia końcowe 1. Zamawiający wyraża w zakresie § 2 zgodę na powierzenie realizacji niniejszej Umowy osobom trzecim (podwykonawcom), w tym na powierzenie tym osobom przetwarzania danych osobowych przy odpowiednim zastosowaniu zasad określonych w §7 niniejszej Umowy, w zakresie w jakim niezbędne będzie udostępnienie i przetwarzanie takich danych dla wykonywania obowiązków wynikających z umowy podwykonawczej zawartej przez Wykonawcę z podwykonawcą, pod warunkiem, że podwykonawca zastosuje środki zabezpieczające, określone w przepisach prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Zamawiający wyraża także zgodę na udostępnienie podwykonawcom informacji poufnych, wskazanych w §8 niniejszej Umowy, w zakresie w jakim będzie to niezbędne dla wykonywania obowiązków wynikających z umowy podwykonawczej zawartej przez Wykonawcę z podwykonawcą. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że za działania lub zaniechania osób trzecich, którym powierzono wykonanie umowy odpowiada jak za własne działania lub zaniechania.

 2. Wykonawca nie jest uprawniony do przelewania praw z niniejszej umowy na osoby trzecie.

 3. Wszelkie wątpliwości i spory związane z ważnością, interpretacją lub wykonaniem Umowy Strony będą starały się rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji lub wyjaśnień, w ramach uzgodnień obu Stron

 4. W trakcie trwania Umowy Strony zobowiązują się do rozwiązywania wszelkich zaistniałych problemów i nieprzewidzianych sytuacji zgodnie z zasadami dobrej współpracy, przy uwzględnieniu interesów prawnych i ekonomicznych każdej ze Stron oraz mając na uwadze realizację celu Umowy.

 5. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu, Strony poddają spór pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.

 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Kodeksu spółek handlowych, Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

 7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 8. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki nr od 1 do 4.

Wykonawca: Zamawiający:
       Załącznik nr 1 do Umowy nr …….


W zakresie Systemu Agfa CR:
1. Skaner AGFA CR 35-X

2. Skaner AGFA CR 85-X

3. Stacja technika AGFA CR NX8200

4. Stacja technika AGFA CR NX8200

5. Stacja technika AGFA CR NX8200

6. Stolik identyfikacyjny AGFA ID Tablet

7. Stolik identyfikacyjny AGFA ID Tablet

8. Stolik identyfikacyjny AGFA ID Tablet


W zakresie Systemu Agfa IMPAX:
1. Oprogramowanie AGFA Impax 6.x

2. Duplikator Rimage 2000i

3. Serwer HP ML350G6

4. Serwer HP ML350G6

5. Biblioteka Taśmowa HP MSL2024

6. Oprogramowanie DICOM Publisher
       Załącznik nr 2 do Umowy nr …….


Kalkulacja cenowal.p.

Nazwa

Wartość netto

Stawka VAT

Wartość brutto

1

System AGFA CR


2

Oprogramowanie AGFA Impax 6.x


       Załącznik nr 3 do Umowy nr …..

ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA TAJEMNICY
Nazwisko ( -ka) : ……………………………....................................................
Imię ( imiona ): 1. ..................................................................................

2. ..................................................................................


Numer identyfikacyjny PESEL: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Dowód tożsamości: Seria |__|__|__|Nr |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
wydany przez ………………………...................................................................
Ja niżej podpisany, potwierdzając zgodność moich danych osobowych ze stanem faktycznym, oświadczam, że:

 1. Zapoznałem się z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Z 2002 r. nr 101, poz. 926z późn. zmianami ) i wynikających z niej przepisów prawnych,

 2. Zostałem uprzedzony, iż dane osobowe i medyczne przetwarzane w Systemie Informatycznym ………………………. podlegają ustawowej ochronie prawnej [Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Z 2002 r. nr 101, poz. 926z późn. zmianami).

 3. Zobowiązuję się do nie ujawniania – w ramach wykonywania prac związanych z realizacją Umowy zawartej pomiędzy Szpitalem Wojewódzkim im. Prymasa Kard. St. Wyszyńskiego w Sieradzu a ……………. informacji objętych tajemnicą służbowa w rozumieniu ustawy z dn. 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 11, poz.95 z późn. zm.).

 4. Zobowiązuję się do nie rozpowszechniania nabytej informacji o charakterze technicznym, technologicznym, organizacyjnym i handlowym, stanowiących tajemnicę ………………………….. pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej.

 5. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji dotyczących wyżej wymienionych danych uzyskanych w związku z realizacją zadań wynikających z przedmiotu Umowy zawartej pomiędzy Szpitalem Wojewódzkim im. Prymasa Kard. St. Wyszyńskiego w Sieradzu a ………………… ciąży na mnie nawet po wygaśnięciu stosunku o pracę lub stosunku zlecenia.

Powyższe zobowiązanie zachowuje ważność w przypadku danych osobowych i medycznych bezterminowo, a w przypadku pozostałych danych przez cały okres trwania Umowy.

..................... dnia ..................... Podpis pracownika : ……………..........................


       Załącznik nr 4 do Umowy nr


ZASADY UDZIELENIA ZDALNEGO DOSTĘPU DO ZASOBÓW
Niniejszy załącznik ustala zasady udzielenia Wykonawcy zdalnego dostępu do zasobów sieci teleinformatycznej Zamawiającego w celu umożliwienia Wykonawcy realizacji jego zobowiązań wynikających z umowy, w szczególności określonych w §2 ust.1 pkt.a) ppkt. i).

 1. Udostępnienie

 1. Zdalny Dostęp zostanie udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia wejścia w życie niniejszej umowy.

 2. Zdalny Dostęp udostępniony zostanie na cały czas trwania niniejszej umowy.

 3. Lista osób Wykonawcy uprawnionych do Zdalnego Dostępu:

Lp.

Imię i nazwisko

Nr telefonu

Adres e-mail

1


2


3


4
 1. Bezpośredni dostęp do systemów Zamawiającego jest możliwy tylko i wyłącznie po udostępnieniu go przez administratora Zamawiającego i po przekazaniu wymaganych uprawnień i haseł.

 2. W przypadku zgłoszenia błędu krytycznego Zamawiający zapewni sprawne działanie zdalnego dostępu.

 1. Zasady korzystania

 1. Korzystając ze Zdalnego Dostępu Wykonawca:

  1. będzie wykorzystywał Zdalny Dostęp wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy;

  2. nie będzie pozyskiwał ani przetwarzał żadnych innych danych, za wyjątkiem danych niezbędnych do realizacji niniejszej umowy;

 2. Zabrania się Wykonawcy przekazywania danych logowania (login lub hasło) innym osobom niż wymienione w § 1 pkt 3 niniejszego załącznika.

 3. Zdalny dostęp udostępnia się tylko do przeglądu danych.

 1. Warunki Techniczne do uzyskania Zdalnego Dostępu

 1. Wykonawca dostarczy listę komputerów (wraz z adresami IP), z których będzie realizował Zdalny Dostęp do sieci teleinformatycznej Zamawiającego.

 2. Zamawiający zapewni jeden z trzech rodzajów połączeń:

  1. VPN - zapewni bezpieczny sposób komunikacji z siecią poprzez udostępnienie bezpiecznego kanału VPN;

  2. Udostępnienie terminala - zapewni bezpieczny sposób komunikacji z siecią poprzez udostępnienie bezpiecznego terminala;

  3. Udostępnienie portu do bazy danych – zapewni bezpieczny sposób komunikacji z siecią poprzez udostępnienie IP i portu pozwalającego na komunikację z bazą danych.

 3. Zamawiający przekaże każdej osobie z podanej listy użytkowników Wykonawcy, określonych w § 1 pkt 3 niniejszego załącznika, zestaw odpowiadających im identyfikatorów użytkowników (login) wraz z ich hasłami dostępu oraz innymi parametrami niezbędnymi do zestawienia zdalnego połączenia. Użytkownicy po stronie Wykonawcy zobowiązują się do nie udostępniania tych identyfikatorów i haseł innym osobom oraz wykorzystywania dostępu wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy.

 4. Wszystkie dane dotyczące parametrów logowania zostaną przekazane na indywidualne konta e-mail. Tą samą drogą dostarczone zostanie również oprogramowanie Klienta VPN lub klienta terminalowego. Oprogramowanie zostanie zainstalowane na komputerach użytkowników staraniem Wykonawcy.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna