Załącznik nr 2 do OgłoszeniaPobieranie 17.63 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar17.63 Kb.
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia

(pieczęć wykonawcy)

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego

Polskiej Akademii Nauk

ul. Doświadczalna 4,20-290 Lublin

OFERTA z dnia…………………………….

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu pisemnym z dnia 17 lutego 2015 r. (znak: A-241-1-15// PORPW.01.03.00-06-006/11-00) na:

Dostawa artykułów biurowych i eksploatacyjnych do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN
w Lublinie, ul. Doświadczalna 4
” w ramach projektu „Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / działanie I.3. Wspieranie Innowacji”
składamy ofertę o treści odpowiadającej treści ogłoszenia:


  1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z przedmiotem zamówienia (załącznik nr 1 do ogłoszenia) i wymaganiami określonymi w ogłoszeniu - za cenę :

cena netto zł: ……………………… podatek VAT:….. %, kwota VAT ……………

cena brutto zł: ………………………………………………………………………………

słownie brutto zł …………………………………………………………………

termin realizacji zamówienia: 7 dni od dnia podpisania umowy.  1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią wzoru umowy i nie wnosimy do niej żadnych uwag
    i zastrzeżeń.

  2. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w ogłoszeniu oraz we wzorze umowy.

  3. Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy.

………………………………………………………………..

podpis oferenta wraz z pieczątką imiennąZałącznik Nr 3 do Ogłoszenia

(pieczęć wykonawcy)Wykaz dostaw
Wykaz wykonanych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresiel.p.

Przedmiot:

Wartość:*

Data wykonania:

Podmiot:

1.
2.

* Dostawy rozliczane w innych walutach niż PLN, należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów i podać w PLN

........................ , dnia ........................ 2015 r.................................................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
Pobieranie 17.63 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna