Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony Drawieńskiego Parku NarodowegoPobieranie 277.63 Kb.
Strona1/2
Data07.05.2016
Rozmiar277.63 Kb.
  1   2
Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony Drawieńskiego Parku NarodowegoZadania ochronne


i sposoby ich wykonywania

LP.
Czynności
Sposób wykonania i zakres
Uwagi


I.

Ochrona ekosystemów leśnych


Likwidacja zagrożeń ze strony owadów.

Prognozowanie występowania owadów zagrażających drzewostanom; wykładanie drzew pułapkowych, pułapek zapachowych (feromonowych) do odłowu chrząszczy i motyli, opryski powierzchni zagrożonych masowym rozwojem owadów, wyszukiwanie drzew zasiedlonych przez korniki (trocinkowych), korowanie surowca drzewnego, rozdrabnianie gałęzi i resztek po wyróbce drewna, cięcia przygodne i sanitarne.

wg. IOL

Dodatkowe monitorowanie owadów w przypadkach masowego ich pojawienia się (wiosenne poszukiwanie owadów, ścinanie drzew na płachty i liczenie jaj, gąsienic, liczenie motyli, itp.).
2

Likwidacja zagrożeń ze strony grzybów pasożytniczych.

Usuwanie drzew opanowanych przez hubę korzeniową Fomes annosus Cke. i opieńkę miodową Armillaria obscura Schaeff. (wg potrzeb)

Drzewostany sosnowe na gruntach porolnych i po pożarach,

3

Przeciwdziałanie szkodom powodowanym w drzewostanach przez: jelenie, sarny i dziki.

Zabezpieczanie sadzonek na uprawach leśnych do 5 lat osłonami plastikowymi średnio rocznie 1 ha.
Zabezpieczanie sadzonek na uprawach chemicznymi środkami odstraszającymi, średnio rocznie 100 ha.
Wykonanie nowych ogrodzeń z siatki, oraz naprawa starych, zabezpieczających uprawy leśne przed zgryzaniem i spałowaniem, średnio rocznie 20 ha.
Redukcja liczebności oraz kształtowanie struktury wiekowej i płciowej zwierzyny grubej przy utrzymywaniu poziomu pojemności wyżywieniowej dla Parku w wysokości 230 jeleni, 150 saren, 120 dzików.

redukcja poprzedzona inwentaryzacjami: szkód w drzewostanach, liczebności zwierzyny,

 
Rysakowanie – nacinanie strzałek (wg potrzeb).
 
Monitorowanie szkód powodowanych przez zwierzynę w drzewostanach.

wg IOL,

4

Szkółkarstwo.

Produkowanie sadzonek do odnowień, nasadzeń i zalesień na powierzchni 2,80 ha – 134h, 219n.

dwie powierzchnie,

 
Przeniesienie szkółki w nowe miejsce o powierzchni 3,08 ha – 148f.

inwestycja,

5

Ochrona ekosystemów leśnych przed pożarami i szkodnictwem leśnym.

Wykonywanie mineralizacji pasów p.poż. wzdłuż dróg publicznych o łącznej długości 96,2 km.

utrzymanie barier dla ognia przez cały rok,

 
Wykonywanie mineralizacji pasów p.poż. na granicy lasów i pól oraz miejsc przebywania ludzi na terenach leśnych (parkingi leśne, miejsca biwakowania). Pasy o łącznej długości 4,6 km.

j.w,

 
Oczyszczanie powierzchni pasów p.poż. na szerokości 50 mb z materiałów łatwopalnych. Podkrzesywanie drzew.

j.w,

 
Utrzymywanie punktów czerpania wody polegające na naprawie i konserwacji drewnianych pomostów p.poż, utrzymywaniu pól manewrowych, mijanek i oznakowaniu w ilości 17 szt.

j.w,

 
Utrzymywanie przejezdności dróg dojazdowych do punktów czerpania wody 14,6 km.

 j.w,

 
Wykonanie nowych dróg p.poż o łącznej długości 20,5 km.

inwestycja (droga Solna, Zacisze, Konotop, Pustelnia-Ostrowiec),

 
Prowadzenie dyżurów pożarowych w czasie zagrożenia wg potrzeb.

 

 
Utrzymanie Punktów Alarmowo Dyspozycyjnych (PAD) oraz baz sprzętu - 8 obiektów.
6

Ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami biotycznymi i abiotycznymi.

Monitorowanie uszkodzeń drzewostanów przez czynniki abiotyczne i biotyczne.

wg IOL,Monitorowanie stanu zdrowotnego drzewostanów poprzez zastosowanie kołowych powierzchni próbnych.

raz na 5 lat. W drzewostanach w II i wyższym stopniu uszkodzenia raz na 2 lata,Monitorowanie stanu zdrowotnego drzewostanów dębowych i bukowych ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska zamierania dęba i buka.

wg IOL co roku,Wykonanie cięć sanitarnych polegających na usuwaniu wiatrołomów, śniegołomów i drzew opanowanych przez owady i grzyby - wg potrzeb.
7

Odnowienia drzewostanów na gruntach leśnych.

Przygotowanie gleby i sadzenie pożądanych drzew i krzewów na powierzchni 167,19  ha – 2h,i, 3c, 9d, 12c, 18l,o, 22a,c,d, 31l, 42i, 46f, 52h, 53f,j, 55a, 59b, 62m, 66c,d,h,69o,p, 71c,g, 74h, 75d, 78g, 82d,h,l, 83f,j, 84m, 89b, 91h,k,l, 92g,i,n,r, 96a, 98b, 99i, 103m, 104d,i,j, 105d,f, 107b, 108d, 110g, 111b,c, 118c, 120a, 129b,h, 130f,i, 142g, 145i, 146g, 147i,k, 150f,h,i, 152f, 153h, 156k, 157b,d, 158a,b,m, 163i, 169b, 171k,l,p,r, 175a, 177h, 178b, 180d, 181f,g, 182d,g,h,i,k, 183b, 188a, 192h, 196c, 200c, 201b, 202f,j, 203d,i, 204f, 219j, 228h, 260d, 267j,k, 268c,j, 269d, 270a, 271d, 275a,b, 278c, 287n, 288d,f,i, 290a,d,g,h,i,j, 291a,f,h,j,o, 292g, 293h, 294j,k, 295k,m,p, 296a,c, 302g,h, 303c,d,f, 304b, 307f, 309t, 310h,l, 312a,c,d,f, 313f, 317d,f, 318i,r,s, 319j, 324h,l, 325b,g,k,m,n, 326a,c, 328h, 331h,i, 343d, 344g, 348h, 351d, 352c,d, 357d, 358f, 359g, 364b, 369d, 375f, 378j, 385i, 386h,i,l,r, 394i,o, 395b,c,f,g, 396c,j,k,n, 399k.
8

Odnowienia sztuczne luk i przerzedzeń w drzewostanach.

Dosadzanie w lukach i pod osłoną drzewostanu pożądanych gatunków drzew i krzewów na powierzchni 13, 06 ha – 18f, 39d, 46i, 54b, 123f, 131c, 139f, 142f, 158d, 166d, 182b, 190f, 201l, 203k, 219b, 268h, 269h, 284b, 333a, 346a, 372c, 379f, h, 385k.
9

Dosadzanie drzew w uprawach leśnych (poprawki).

Sadzenie pożądanych gatunków drzew i krzewów na uprawach leśnych w miejsce obumarłych sadzonek na powierzchni 45,29 ha – 2d, 8b, 10f, 14b, 18r, 20f, i, j, 24b, g, 25c, 34c, 47l, 52b, 66a, 67b, 69n, 74g, 84g, 92s, 95h, 99b, c, k, 117d, 121r, y ax, 127d, 130m, 137g, 139a,b,c,d,g,h,j, 140d,f,g,h,l, 142w,148k, 163f, 165d, 166g, 167b, 168b, 169c, 170i, 176a, 177i, 178c, 179d,g, 180a,b, 181a,b,d, 182a, 186m, 190g, 196b, 203j, 219c,i, 226a, 242f, 247d, 255f, 270d, 271f, 274d,l, 287m, 296b,308g,i, 310a,r, 324c,d 325 c, d, 326i,328i, 331a, 364g, 366d, 368g, 384p, 385b, 386f.

10

Wprowadzanie gatunków występujących w niedoborze drzewostanu (podsadzenia).

Sadzenie pożądanych gatunków drzew pod osłoną drzewostanu na powierzchni 462,11 ha – 5i, 8f, 14d, 16f,g,k,m, 60g,h, 65a,b,c,d,f, 66b,70f, 73d, 78i, 79f,j, 88c, 90b, 93d, 97b,f,h, 102d, 121s, 122f, 127g,i, 129i, 149w, 159g, 163m, 172g,i,k, 173d, 175b,f, 179b,c,f,180c, 188h, 189j,k 195d, 196a,g, 200c, 201b, 202f,g, 203d,g,l, 210a, 219g, 220a,b,f, 221a,c,f, 223b,f,h,i, 224a,f,g, 251b,c, 252b,c,d,g, 253b,c, 254a,f,g,j, 255c,d,h, 267j,l, 269k, 271b, 274a,b,c,g,i,k,p,r,s, 275c,g, 277b, 289j, 290h,i, 291j, 292d,f, 293i, 295l,n, 296i,j, 298c,d, 309m,p, 310g,j, 311b,f, 312i,o,p, 313a,h, 318m, 325a, 331b,c, 336d, 344c,f.h, 348a,b,c,d,f,g, 349b, 352a, 356b, 360g, 362d,f, 369g,h, 371b,c,f, 372a,f,g,h, 374b, 378a,c,g, 379a,b,c, 381g, 385f,h,386p, 388d,g,i, 389n, 393h,j,k,t, 394h,p, 396f,h,l,m,o, 397b,h, 398a,b,d, 399a,d,f,j,l,m,r, 400j, 401g, 404b, 405c,g,i,j,k,l.

11

Wprowadzanie podszytu leśnego oraz gatunków występujących w niedoborze w drzewostanach.

Sadzenie brakujących gatunków drzew i krzewów w dolnej warstwie drzewostanu na powierzchni 54,64 ha – 239a,b, 240a, 241a,b,f, 265d, 266a,i, o, p, 287j, 289a,b,c, 319f, 320a, 322a,b, 323a, 373d,f, 390b, 398c,s.

12

Pielęgnowanie gleby na uprawach.

Wykaszanie i motyczenie chwastów na uprawach na powierzchni 436,64 ha – 12a, 16h,m, 18f,l,o, 20f, 24h,k, 39d, 42i, 46i, 52h, 53f,j, 54b, 55a, 59b, 62m, 66c,d,h, 69p, 74h, 75d, 76d, 78g, 82d,h,l, 83j, 84m,t, 89b, 91h, 92g,i,n,r,s, 95h, 96a, 98b, 99b,c, 101c, 103m, 104d,i,j, 105d,f, 113f, 114a,d, 116a, 117f, 118c, 120a, 123f, 129h, 130f,i, 131c,i, 133a, 135b, 137a, 139a,b,c,d,f,g,h,j, 140a,b,d,f,i,j,k,l, 141i, 142a,b,f,g, 145i, 148f, 149f,w, 156c, 158d, 163d, 166d, 182b, 188a, 190f, 192h,196c, 200c, 201b,l, 202f,j, 203d,i,k, 204f, 219j, 228h, 242f, 260d, 267j,k, 268c,h,j, 269d,h, 270a, 271d, 275a,b, 278c, 284b, 287n, 288d,f,i, 290d,h,i,j, 291f, j, h, o, 292g, 293h, 294j,k, 295k,m,p, 296a,c, 302g,h, 303c,d,f, 307f, 309t, 310h,l, 312a,c,d,f, 313f, 317d,f, 318i,r,s, 319j, 324h,l, 325b,g,k,m,n, 326a,c, 328h, 331h,i, 343d, 344g, 346a,348h, 351d, 352c,d, 355j, 357d, 358f, 359g, 364b, 369d, 372c, 375f, 378j, 379f,h, 386h,i.l,r, 394i,o, 395b,c,f,g, 396c,,j,k,n, 399k.
13

Regulacja składu gatunkowego i struktury przestrzennej drzewostanów.

Wycięcie zbędnych drzewek na powierzchni 685,20 ha – 2h,i, 3c, 5j, 9d, 10f, 12a,c, 14b, 16h,m,18o, 19f, 20f, 22a,c,d, 24h,k, 31l, 42i, 44d, 46f,i, 52h, 53f,g,j, 54b, 55a, 59b, 62m, 66a,c,d,h, 67b, 69n,o,p, 71g, 74g,h, 75d, 76d, 78g, 82a,d,h,i,l, 83j, 84m,t, 88d,f, 89a,b, 92g,i,n,r,s, 95h, 96a, 98b, 99b,c, 103m, 104d,i,j, 105d,f, 107b, 108d, 110g, 111b,c, 113f, 114a,d, 116a, 117d,f, 118c, 120a, 121ax, 123f, 127b,d, 129b,h, 130f,i, 131c,i, 133a, 135b, 137a,g, 139a,b,c,d,f,g,h,j, 140a,b,d,f,g,h,i,j,k,l, 141i, 142a,b,f,g,w, 145i, 146g, 147i, k, 148f,k, 149f,k,p,w, 150f,h,i, 152f, 153h, 156b,c,k, 157b,d, 158a,b,d,m, 161d, 163d,f,i, 165d,g,h, 166d,g,h,i, 167b,c, 168b,c, 169b,c, 171k,l,p,r, 175a, 176a, 177a,h, 178b, 179d,g, 180a,b,d, 181a,b,d,f,g, 182a,b,d,g,h,i,k, 183b, 186m, 188a, 190f, 195f, 196b,c, 200c, 201b,c,d,f,g,l, 202b,c,d,f,j, 203d, i, k, 204f, 207h, 219j, 221g, 223g, 225c, 228h, 242f, 247d, 267j,k, 268c,h,j, 269d,h, 270a, 271d, 275a,b, 278c, 284b, 287m,n, 288d,f,i, 290h,i, 291a,j,f,h,o, 292g, 293h, 294j,k, 295k,m,p, 296a,c, 303f, 307f, 309t, 310l, 328i, 346a, 351d, 352c, 359g, 364b, 369d, 372c, 379f,h, 381j, 386h,i,l,r, 394o, 397j, 399k.

w drzewostanach w wieku od 5 do 10 lat (czyszczenia wczesne),Wycięcie zbędnych drzew na powierzchni 1156,32 ha – 2d, 5f,j, 8b, 10c,f, 11d,12a,j, 14b, 15a,c,d,f,h, 16j,l, 18f,o,r, 19f,m, 20d,f,i,j, 21g, 24b,g,h,k,l, 25c, 31g, 32g,j,k,l, 33c,h, 34b,c, 39c,d,f, 40c,f,g,h, 41d, 43c,d,f,i, j, 44b,c,d,i, 46h, 47j,l, 48h,i,n, 49i, 50b, 51b, 52a,b, 53l, 60b, 62k, 64c,h,j,k, 65h,i,k, 66a,g, 67b,f,g, 69g,n, 71a,b,c, 74f,g, 76a, 78h,m, 82b,c,d,g,i, 83a,b,c,i, 84g,h,o,s,t, 87b, 88a,d,f, 89a,c,d, 90a,c, 91b,h,k,l, 92b,f,g,l,m,p,r,s, 94c, 95g,h, 99b,c,k, 101c, 103b, 104c, 106c,d, 107a, 108h,j, 109c, 117d, g, 121m,p,r,y,ax, 123g,h,m, 127b,c,d,j, 129h, 130m, 137g, 138h, 139a,b,c,d,g,h,j, 140a,b,d,f,g,h,i,j,k,l, 142w, 145i, 148f,h,k, 149d,f,h,k,p, 150h, 152n,o, 153b, 154b,l, 155a, 156b,f,h,j, 157f,h, 158l, 160g,i, 161c,d,g, 162k, 163f,g, 165d,g,h, 166b,g,h,i, 167a,b,c, 168a,b,c, 169a,c, 170a,b,i, 171f,g, 173i, 174a,g, 176a,b,f, 177a,c,d,i, 178c, 179d,g, 180a,b, 181a,b,d, 182a, 185l, 186h,k,m, 189g, 190g,i, 192h, 195f, 196b,c,d,k, 200c, 201b,c,d,f,g, 202b,c,d,f,j, 203c,d,g,j, 204f, 207b,d,h, 208a,b,d,g, 219c, 221g, 223g, 225c, 226a, 228h, 232d,f,i, 241d, 242f, 247d, 251f,g, 255f, 257d, 258c, 261a,g,i, 262f, 263k, 264b,c, 266d,f,g,h,k,l,m,r, 267f,j,l, 268f, 269d, 270a,d, 271d,f, 274d,l,s, 282d, 284b, 287d,g,h,l,o,p, 288b,c,h, 289d,f,g,h,i,k, 290h,i, 291j, 292g, 296a,b,c, 299g, 302c,d, 304c, 308b,g,i,l, 309d,t, 310a,g,l,r, 313j, 317b,c, 319h, 321d, 322d, 323b,c,h,324c,d,g,i,k, 325c,d,f,j, 326i, 328i, 331a, 333a,b, 336b, 343c,h, 349f, 351d, 352c, 359c,f,g,j,l, 363b, 364g,h,i, 366d, 367b,f,h, 368b,g, 369g,h, 372i, 376d, 377h, 378d, 380c, 381b,c,d,f,h,i,j, 382b,g, 383g, 384p, 385b, 386f,h,k,l,r, 389a,k,o, 390c,g,n, 391g, 394o, 397j, 398g, 399p, 400b,h.

w drzewostanach w wieku od 11 do 20 lat (czyszczenia późne),Wycięcie zbędnych drzew na powierzchni 2438,43 ha – 2d, 3g, 4c,m,n,o,p, 5f,h, j, 8b, 10c,f, 11d,12j, 14b, d, 15a,c,d, f,h, 16 g, j,l, 18c,d,f,g,p,r,x, 19d,f,g,h,i,j,m, 20c,d,g, i, j, k, 21g, 22g,h,i,,j, 23a,c,d,f,h, 24b,c,g,i,l, 25c, 27b,c, 28a,b,c, 29g,i, 31d,f,g, 32b,c,d,g,h,i,j, k,l, 33a,b,c,g,h, 34b,c, 35b,d, 39c,d,f, 40c,d,f,g,h,m, 41b,c,d,f,h, 43a,b,c,d,f,g,h,i,,j, k, 44a,b,c,d,h,i, 46h, 47c,i,j,l,o, 48c,f,g,h, i, j,k,m,n, 49i, 50b, 51b,c,d,k, 52a,b, 53k,l, 54b,c, 56k, 58a,f,g, 60b,c,f, 62j,k, 63c,h,i,j,k, 64a,b,c,d,f,g,h,i,j,k,m, 65a,b,c,d,f,h,i,j,k,l, 66a,f,g, 67b,d,f,g, 69g,h,i,j, 70a,b,c,d,h, 71a,b, 74c,d,f,g,k, 76a, 78h,m, 79g,,j,k, 81b,d, 82b,i, 83a,b,d,i, 84h,o,p,s, 87b,d, 88a,d,f, 89a,c,d, 90a,c, 91b, 92b,d,f,l,m, o, p, 94a,b,c,d,f,g, 95a,b,d,f,g,h, 99a,d,k,m,s, 101b, 102a,c,d,f, 103a,b,l, 104a,b,c,h, 106c,d, 107a, 108c,h,j, 109c, 110f,m, 117b,c,d,g, 118g, 119d, 121m,n,p,r,y, 123b,f,g,h,m, 124c, 127c,d,g,h,o, 129a,i,j,k,l, 131a,b,f, 132j, 134b,,j, 137f, 138g, h, 139f, 140g,h, 142j,m,o, 145h, 148h,i, 149d,g,h,i,k,n,o,p, 151k,y, 152j,l,n,o, 153b, 154b,l,m, 155a,c, 156a,b,d,f,h,i,j, 157a,f,h, 158l, 160d,g,i j, 161c,d,g, 162d,k, 163f,g,h, 165a,g,h, 166b,c,d,f,g,h,i, 167a,b,c, 168a,b,c, 169a,c, 170a,b,i, 171f,g,m,n, 172b,h, 173i, 174a, 175d,g,i, 176a,b,f, 177c,d,i, 178c, 179a,d,g, 180a,b, 181a,b,d, 182a,l, 183f, 184a,h, 185l, 186h,j,k, 188c, 189g,,j,k, 190c,f,g,h,i, 191g,h, 192d,f,g,i, 193a,b,c,d,f,g,h,i, 194a,b,c,d,f,g,h,i, 195a,b,c,d,f, 196b,d,g,h,i,j,k, 199f, 200d, 202h, 203b,c,g,h,j,l, 205b, 206a, 207a,d,f,g, 208a,b,d,g, 209a, 210a,b, 213d, 219a,b, c,f,h,i, 220a,b,c,f, 221a,c,f, 223b,d,f,h,i, 224a,f,g,h, 225b,,j,k, 226a,f,g,,j, 227c,f, 228a,b,d,i,n,o, 229d,f, 232d,f,g,h,i, 235c,d, 236c,d, 237a, 238b, 240b,c,d, 241b,c,d, f, 242h,l, 251b,c, 252b,c,d,g, 253b,c,d, 254a,b,f,g,h,i, 255b,c,d,f, 256b,h, 257b,c,d,h,i,k, 258a,b,c,g,h,i,j, 261a,f,g,h, 262f,i,j, 263b,c,j,k, 264b,f, 265a,c,d,f, 266a,b,d,f,g,h,,j,k,l,o,p,r, 267a,d, 268b,f,h, 269k, 270d, 271b,f, 274a,b,c,g,i,j,k,l,p,r,s, 275c,g, 277a,b, 278a, 279c, 281d,f,g, 282b,d,f, 284b,c, 285b, 286c,g, 287a,b,c,d,g,h,l,o,p, 288a,b,c,g,j,k, 289b,c,d,f,g,h,i,j,k, 292f, 293i, 295l,n,o,r, 296b,i,,j, 298d,f, 299g, 302a,b,c,d, 303a, 304c, 306b, 307a,b,h,i,,j, 308a,b,g,i,k,l, 309a,i,m,r, 310a,b,d g,r, 312h,i,o,p,t,w, 313h, j, 315b,f,g, 316g, 317a,b,c,g, 318n, 319b,h, 321b,c,f, 322a,b,c, 323a,b,h, 324c,d,f,g,i,k, 325c,d,f,,j, 326i, 327c, 329f, 331a,b,c,d, 333a,b, 336a,b,d,f, 337b,f, 343c,h, 344c,f,i, 346a, 347c, 348a,b,c,d, 349b f, 350g, 351h,i, 354i, 355l, 357g, 359a,c,f,j,k,l,m, 360g, 362d,f, 364c,d,f,g,h,i, 366c,d, 367a,b,d,f,g,h, 368b, 369a,g,h, 371b,c,f, 372a,f,g,h, 373a,c, 374b,d, 375b,c,d,h, 376d, 377i, 378a,c, 379a,b,c,f,h, 380a,b,c, 381a,b,c,d,f,h,i,j, 382a,b, 383b,f,g, 384c,o,p, 385b,d,f,h,k, 386f, 389a,b,d,f,i,k,o, 390c,g,k,m,n, 391g, 393k,m, 394p, 396f,h,i,o,p, 397a,d,f,h,,j , 398f,g,h,l,m, 399g,h,n,o,p,s, 400d,h,l, 401i, 404b,g, 405b,d,g,h,m.

w drzewostanach w wieku od 21 do 40 lat (trzebież wczesna II kl.w.),Wycięcie zbędnych drzew na powierzchni 844,53 ha - 2c, 4l, 5d,i,k, 6h, 8a,f,h, 10a,b,d,g,h, 16a,d,f,k,m, 17a, 18b,n,t, 19k, 20h, 21h, 22f, 32a, 39h, 42b,f, 45c,g, 46a,c,i, 49l, 51h, 52f, 54a, 55f,g, 58b, 59d,g,j, 60d, 61f,g, 62b,c,d,g, 63n, 67a, 69c,l, 70f,g, 71f, 73d,f,g, 74a,l, 78i, 79f,h,l,m, 80a,b,c,d, 81a,c, 84j, 85g,h, 86a,d, 87a,c,f, 88b,c, 93d,f, 98c,d, 110d,l,r, 115b, 119b, 122f, 123l, 127i, 129m, 133b, 141k, 142f,i,t, 144i, 145f,j, 146d,,j,m,r,s,t, 147g,h,j, 148g,j,p, 151c,g,h,i,,j,l,r, 152h,i,p, 153d,g,i,,j, 154g, 157c, 159g,h,p,r,t, 160b,c, 161h,i, 162h,i, 163j,m, 164a, 165b,c, 166a, 171c,h, 172a,c,f,g,i,k,l, 173d, 174c, 175b,f,h, 181c, 182b,c, 183a,g, 185h, 186c,f,g,l, 187b,d, 188g,h, 189a,b, 201h, 202g,i, 219g, 225g, 226i, 236b, 238a,d, 240a, 241a, 249c, 255h, 263i, 266i, 278g, 279d, 281c,h, 282g, 285a, 286f, 287j, 289a, 292d, 298c, 310c, 311a, 318b,c,m, 319d,f, 320a, 322f, 350f, 351b, 356b, 357b,c,f, 358c,d,g,h, 359h,n, 370j,l, 373d,f, 377c, 388i, 389h,l,n, 390b,,j,l, 391b,h,l, 393h,,j,t, 394h,,j,n,r,s, 395d, 396d,l,m, 397b,c,g, 398a,b,c,d,,j,o,s, 399a,b,c,d,f,l,r, 400a,i,j,g, 402j,m,o, 403c,f,k, 404c, 405a,i,,j,k,l.

w drzewostanach w wieku od 41 do 60 lat (trzebież wczesna III kl. w.),Wycięcie zbędnych drzew na powierzchni 640,84 ha –8g, 13f,g, 14a,f,g, 16b, 19c,l, 23b, 26c, 31k, 40l, 41g, 42g,h,k, 46d, 50h, 66b, 74i,,j, 76c, 82m, 83h, 86b,c, 90b,d, 91a,c,d,f,g,i,,j, 93h,,j, 96c, 97a,c,g,h,i, 98a, 102i, 104f, 105a, 106a,g,i, 107c, 122g, 127k,p, 131c, 135f, 137d, 141d,h, 148r, 149l, 151o,s,t,x, 152b,c,d,k, 153a, 154a,i, 155b, 156g, 159f,,j,l,m,s, 160f, 161a,b, 162b,f, 163k,n, 171i,s, 173a,b,f, 174b, 175j, 176c,d, 177f, 184g, 186a,i, 187g, 189i, 190a,b,d, 194j, 196a, 199a,c,d, 200g, 206b,c,d,f, 211c, 213c, 223j, 224b,d, 225i, 227i, 228c,l, 230a,c,f, 231d, 232l, 238c, 239a,b, 242d, 247c, 249d, 257a, 267h, 269c, 276a,b, 277c, 282a, 296k, 306c, 307c, 312j, 325i, 334c, 344a, 378f,g,i, 384g, 385l, 386j, 387b,d, 388d,g, 389c,g,,j,m, 390f, 394c,l, 398i, 399m, 400g,m, 401j, 405c.

w drzewostanach w wieku od 61 do 80 lat (trzebież późna IV kl. w.),Wycięcie zbędnych drzew na powierzchni 1061,98 ha – 3f,h, 4i, 6i,,j, 9a,b,c, 10k,l, 13c, 16c, 17b,f, 20l, 21j, 25d,g, 26a,b, 27a, 28d, 29j, 30b,c,f,i, 33f, 34d, 35a,g, 36a,c, 37a,b, 38a,b,c, 41a,42d, 46b, 47s, 48l, 50g, 55b, 56g, 58d,h,i, 60h, 61c, 62i,l, 63f,l, 69m, 78j, 84d,l, 85d,i, 89b, 100c, 102h, 117i,119a, 123i, 127m, 128g,h, 130j,l, 132d, 136d,i, 142d, 148m,n, 149m, 150b,,j, 152m, 157g, 158g, 159n,o, 162c,g, 163l, 164b,c, 165f, 169d,f, 170c,f,g, 172d,,j, 173g, 176g, 177b, 178a, 179b,c,f, 180c, 185k, 186b,d, 187a, 188b,f, 205d,f, 211a,b,d,f, 212a,b, 226c,d,k, 227b,d,g, 228g, 229h, 234c,f, 254k,l, 255a,g,i,,j, 256a,c,f,g,i, 257g, 273d,g,h, 278b,f, 279b, 281a, 282c,h, 283d, 292j,k, 293b,c,f, 295j, 296h, 297b,d,f, 298a,g, 299c,d,f, 300b, 302f, 303b, 304f, 305c,d, 314b,c, 315a,h, 318p, 319a, 320b,c, 321h, 333c,d,i,,j, 334a,f,,j, 336c,g,h, 337a,g,h, 338a,b, 340c,d, 341a,b,c, 342a,b, 344b, 349a,d, 350i,,j, 351k,l, 353c, 354c,d,h, 355i, 356a,c,d, 357a, 358a,b, 362c, 363b, 364a, 368f, 376c, 378h, 388a,f,h, 401b,k, 403i,,j, 405f.

w drzewostanach w wieku od 81 do 100 lat (trzebież późna V kl. w.),  1   2


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna