Załącznik nr 2 do siwzPobieranie 34.01 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar34.01 Kb.

Znak sprawy: AEZ/S-296/2013
Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w budynku Centrum Badań Przedklinicznych – naprawa pokrycia dachowego na części dachu i wykonanie odwodnienia liniowego na drodze zjazdowej przy węźle cieplnym.


Stan aktualny.

Budynek znajduje się w realizacji od roku 2010. Prace budowlane zostały wstrzymane w październiku 2012 roku i są kontynuowane w roku 2013. W chwili obecnej budynek jest wykonany w stanie zamkniętym, z wykonanymi robotami dachowymi wymagającymi naprawy, elewacyjnymi, ścianami wewnętrznymi. Zamontowano stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną oraz drzwi wewnętrzne. Trwają prace instalacyjne i wykończeniowe wewnątrz budynku realizowane przez Generalnego Wykonawcę w oparciu o odrębną umowę. Planuje się zakończenie prac instalacyjnych i wykończeniowych w miesiącu grudniu 2013 r.


Całość zadania realizowana jest w oparciu o:

  1. projekt budowlany wykonany przez Biuro Projektów „LS PLAN ARCHITEKCI Adam Lambert Andrzej Staniszewski” z siedzibą - Plac Zwycięstwa 2, 90-312 Łódź i zatwierdzony Decyzją nr 140/2009 z dnia 18.08.2009 r. przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Delegatura w Dzielnicy Ochota ul. Grójecka 17a, 01-021 Warszawa.

  2. projekty wykonawcze i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zestawienia sprzętów i wyposażenia opracowane przez Biuro Projektów „LS PLAN ARCHITEKCI Adam Lambert Andrzej Staniszewski” z siedzibą - Plac Zwycięstwa 2 90-312 Łódź.

  3. pozwolenie na budowę (decyzja 140/2009 z dn. 18.08.2009r.) wydane przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Delegatura w Dzielnicy Ochota ul. Grójecka 17a, 01-021 Warszawa.

Realizowany budynek jest budynkiem średniowysokim i składa się z:

 1. 4 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemnej ( w strefie północnej bloku „A” ),

 2. dwóch brył ( blok „A” i blok „B” ) o wymiarach 18,2m. x 50,1m. które są połączone od strony wschodniej na każdej kondygnacji łącznikiem komunikacyjnym, a od strony zachodniej parterowym łącznikiem funkcjonalnym zwierzętarni,

 3. wejścia głównego do budynku zlokalizowanego od strony wschodniej (od ul. Żwirki i Wigury), wejścia technicznego od strony zachodniej,

 4. wewnętrznego patio,

 1. pomieszczeń technicznych zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej,

 2. łącznika łączącego budynek z budynkiem Wydziału Farmaceutycznego,

 3. pomieszczeń laboratoryjnych oraz niezbędnych pomieszczeń technicznych zlokalizowanych w blokach „A” i „B”.


Zestawienie powierzchni budynku (według Projektu Budowlanego).

Lp.

Kondygnacja

Powierzchnia całkowita m2

Powierzchnia ruchu

m2

Powierzchnia użytkowa

m2Piwnice

525,1

67,9

368,2Parter

2260,8

394,9

1522,8I Piętro

2061,8

414,2

1291,9II Piętro

1940,3

384,7

1255,8III Piętro

1858,0

326,5

1245,8

Razem

8646,0

1588,2

5684,5

- powierzchnia zabudowy : 2 424,8 m2

- kubatura obiektu : 38 993,5m3
Konstrukcja budynku:


  1. budynek o konstrukcji płytowo-słupowej ze ścianami usztywniającymi oraz belkami obwodowymi - nadprożami dookoła budynku i pogrubieniami (głowicami) w płycie stropowej nad słupami wewnątrz budynku;

  2. płyty stropowe żelbetowe gr.20-25cm. wylewane na budowie z betonu B30 i stali AIIIN;

  3. słupy żelbetowe 25x50cm; 25x60cm; 35x50cm; 35x60cm wykonane na budowie z betonu B37 i stali AIIIN i AI; głowice nad słupami wewnętrznymi o wymiarach 85 x 100cm i wys. 34cm;

  4. ściany klatek schodowych i szybów windowych wykonane w tej samej technologii co stropy; ściany piwnic żelbetowe grubości 25cm odpowiednio izolowane przeciwwilgociowo i termicznie;

  5. fundamentowanie na stopach i ławach żelbetowych, stopy fundamentowe grubości: 50, 55, 60 cm. beton B37, stal AIIIN i AI;

  6. ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych – z betonu grubości 25cm lub cegły kratówki ocieplone płytami z wełny mineralnej grubości 15cm;

  7. ściany zewnętrzne kondygnacji podziemnych – z betonu grubości 25cm lub bloczków betonowych ocieplone płytami ze styroduru grubości 10cm;

  8. stropodach – nie wentylowany, płyty żelbetowe stropowe grubości 22-25cm wylewane na budowie z betonu B30 i stali AIIIN z belkami obwodowymi -nadprożami i żelbetowymi ścianami attyk grubości 15-20cm, pokrycie dachu papą termozgrzewalną;

  9. odprowadzenie wody z dachu poprzez podgrzewane spusty dachowe systemem rur spustowych;

  10. ściany wewnętrzne nośne i usztywniające żelbetowe 20 i 25cm, ściany działowe w technologii lekkiej o odporności ogniowej EI30.


Media na placu budowy.

Zamawiający wskaże miejsca poboru wody i energii elektrycznej.Zakres prac objętych zamówieniem:

1) Naprawa pokrycia dachowego:

a) Usunięcie z dachu resztek materiałów Budowlanych,

b) Oczyszczenie i przygotowanie do prac renowacyjnych istniejącego pokrycia:

- przecięcie pęcherzy,

- podklejenie odstających od podłoża fragmentów pokrycia,

- wyprowadzenie właściwych spadków połaci i koryt zlewowych,

- zagruntowanie powierzchni bitumicznym środkiem głębokopenetrującym.

c)   Wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej, polimerowej, samowentylującej.

d)   Wykonanie obróbek z papy termozgrzewalnej cokołu, wywiewek kanalizacyjnych i podstaw wentylacyjnych.

e)  Wykonanie dociskowej obróbki blacharskiej z blachy tytanowo – cynkowej kanału czerpnego.

f)  Prace porządkowe, przygotowanie do odbioru.

2) wykonanie odwodnienia liniowego na drodze zjazdowej przy węźle cieplnym:

a) Rozbiórka chodników.

b) Wykopy,

c) Wykonanie kanałów z rur PCV,

d) Wykonanie odwodnienia liniowego,

e) Wykonanie studzienki z osadnikiem,

f) Odtworzenie nawierzchni.


Zobowiązania Wykonawcy.

Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kosztorysy ofertowe.

W ramach przedmiotu zamówienia i ceny zawartej w ofercie Wykonawca zobowiązany jest do:

1) przystąpienia do robót niezwłocznie po wprowadzeniu na teren budowy;

2) realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem przedstawionym w dokumentacji budowlano - wykonawczej, przedmiarami, wiedzą techniczną, zaleceniami jednostek uzgadniających, obowiązującymi normami technicznymi oraz wymogami SIWZ i umowy;

3) skoordynowania robót z robotami realizowanymi przez Generalnego Wykonawcę w oparciu o odrębną umowę,

4) zajęcia i zagospodarowania terenu związanego z potrzebami budowy,

5) ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy i ich naprawienia,

6) ponoszenia odpowiedzialności za działania podwykonawców jak za działania własne,

7) ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

8) protokolarnego przekazania Zamawiającemu wykonanych robót,

9) wykonania robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. „ Prawo Budowlane” (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 156 poz.1118 ze zm.).

10) przedstawienia podczas odbiorów i przekazania Zamawiającemu dokumentacją oryginalnych atestów i świadectw dopuszczających do stosowania (zgodnie z wymogami prawa budowlanego, przepisów przeciwpożarowych, sanitarno-epidemiologicznych i inspekcji pracy) materiałów budowlanych, użytych przy realizacji zamówienia,

11) likwidacji zaplecza budowy, uporządkowania terenu w terminie 5 dni od daty końcowego, bezusterkowego odbioru robót.


Termin realizacji robót objętych przedmiotem zamówienia.

Termin wykonania: do 30 dni od daty podpisania umowy.Uwaga: Zaleca się aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej na obiekcie.
Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 - rzut dachu:

 1. Załącznik nr 2 - odwodnienie liniowe:
 1. Załącznik nr 3 - STWiOR:

 1. Załącznik nr 4 – przedmiary robót:


Pobieranie 34.01 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna