Załącznik nr 2 do uchwały nr lviii/1749/2009 Rady m st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. Raport dot opracowania projektu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku I na lata kolejnePobieranie 3.42 Mb.
Strona2/42
Data28.04.2016
Rozmiar3.42 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42

4

1

19.06.2008

Marek Zbieć

 Opłata za wjazd do Centrum – zły pomysł

N

Wprowadzenie opłat za wjazd do centrum Warszawy zostało zapisane jako środek możliwy do zastosowania w Warszawie do roku 2015, a nie jako środek obligatoryjny. Ewentualne wprowadzenie opłat powinno być poprzedzone analizą kosztów i korzyści społecznych. Wprowadzenie opłat nie jest instrumentem prowadzącym do ograniczenia wolności osobistej. Celem wprowadzenia opłat jest przede wszystkim zmniejszenie natężeń ruchu samochodowego w centrum miasta, przy stworzeniu dogodniejszych warunków dla ruchu środków naziemnego transportu zbiorowego (autobusów) i stworzenia przestrzeni atrakcyjniejszej dla ruchu pieszego i rowerowego. Ważnym aspektem jest też dbałość o wspólne dobro jakim jest środowisko naturalne i środowisko człowieku w śródmiejskim obszarze Warszawy. Wskazany we wniosku inny instrument - opłaty za parkowanie - jest i będzie traktowany jako ważny środek prowadzący także do ograniczenia natężeń ruchu w obszarze centrum, może jednak okazać się niewystarczający. Dotyczy bowiem tylko tych pojazdów, które parkują w strefie publicznej. Jego stosowanie nie wpływa na ograniczenie liczby pojazdów dojeżdżających do parkingów zlokalizowanych na terenach prywatnych (np. parkingi zlokalizowane pod budynkami biurowymi) i nie ogranicza liczby samochodów przejeżdżających tranzytem przez centrum Warszawy (ruch międzydzielnicowy).
4

2

19.06.2008

Marek Zbieć

Klucz do usunięcia korków: więcej bus-pasów, priorytet dla tramwajów, rozbudowana sieć metra, wyższe opłaty za parkowanie w strefie PPN i efektywne egzekwowanie mandatów

T

Problem zgłoszony we wniosku został uwzględniony w Strategii w pkt. 4.1.2 (Zadanie 2. Modernizacja i rozwój systemu komunikacji tramwajowej, Zadanie 3. Kontynuacja rozwoju systemu metra, Zadanie 6. Usprawnienie miejskiej i podmiejskiej komunikacji autobusowej) i 4.2.3 (Zadanie 9. Uporządkowanie systemu parkowania).
5

1

19.06.2008

Andrzej Michałowski

Przedłużenie linii tramwajowej Budowlana - św. Wincentego - Głębocka przebiegająca nad Trasą Toruńską wzdłuż ulicy Głębockiej na terenie Zielonej Białołęki

N

Strategia transportowa dotyczy okresu do roku 2015 i na lata kolejne; tzn. że dążyć się będzie do jak najszybszej realizacji (do roku 2015) jak największej liczby zadań i działań określonych w Strategii, jako najpilniejsze i najważniejsze dla usprawnienia systemu transportowego miasta (priorytety realizacyjne). Z drugiej strony, ponieważ sformułowana w ramach niniejszego dokumentu polityka transportowa definiuje cele kierunkowe – długoterminowe, należy liczyć się z tym, że część działań zostanie zapoczątkowana do roku 2015, a następnie będzie kontynuowana w latach późniejszych. W Strategii określono zakres modernizacji i rozwoju komunikacji tramwajowej, który jest najpilniejszy z punktu widzenia prognoz potrzeb przewozowych i w miarę możliwości realny biorąc pod uwagę krótki okres objęty Strategią. Biorąc pod uwagę układ tras tramwajowych, możliwość przedłużenia linii tramwajowej Budowlana - św. Wincentego - Głębocka przebiegającą nad Trasą Toruńską wzdłuż ulicy Głębockiej na terenie Zielonej Białołęki (lub przedłużenia Trasy Krasińskiego) powinna być przeanalizowana pod względem uwarunkowań technicznych, prognoz przewozów i kosztów i korzyści społecznych z uwzględnieniem funkcjonowania II linii metra. Ewentualne potwierdzenie zasadności przedłużenia trasy może być podstawą włączenia jej do programu rozwoju komunikacji tramwajowej, w okresie po roku 2015.


ZTM

TW Sp. z o.o.

6

1

 20.062008

Joanna Rajzer 

Wprowadzenie zakazu palenia papierosów na przystankach komunikacji miejskiej i w ich najbliższym otoczeniu

T

Strategia jest dokumentem o charakterze ogólnym określającym podstawowe zadania miasta do 2015 roku i na lata kolejne w zakresie rozwoju systemu transportowego. Kwestia wprowadzenia zakazu palenia na przystankach i w najbliższej strefie jest problemem szczegółowym, wykraczającym poza zakres Strategii i do rozwiązania na etapie bieżącego zarządzania systemem przez ZTM. Niezależnie, postulat ten jest ważny, i jest przedmiotem uchwały Rady Miasta, (z 10 lipca 2008), która wprowadza zakaz palenia w obrębie wiaty przystankowej.

ZTM

7

1

 20.06.2008

Michał Stańczyk 

Rozwój linii SKM jako uzupełnienia metra, szczególnie linia obwodowa centrum wraz z modernizacją linii i przystanków oraz budową nowych

N

W Strategii w pkt 4.1.2 dotyczącym rozwoju systemu transportu publicznego, w zadaniu 4 Usprawnienie komunikacji kolejowej zapisano konieczność działań prowadzących do jakościowej zmiany sposobu funkcjonowania podsystemu kolejowego obsługującego Warszawę i miejscowości podwarszawskie. W Strategii zakłada się, że podstawowym celem będzie zwiększenie udziału kolei w przewozach zarówno w relacjach między Warszawą i strefą podmiejską, jak i w relacjach wewnątrzmiejskich. Wskazano działania, jakie powinny być podejmowane do roku 2015, w tym między innymi zintegrowanie węzłów przesiadkowych, poprawa oferty przewozowej (standard taboru, częstotliwość), eliminacja wąskich gardeł (prędkość przejazdu), itp. Działania te będą przyczyniać się do przekształcenia systemu kolejowego obsługującego Warszawę w sieć szybkiej kolei miejskiej. Zakres działań niezbędnych dla jakościowej zmiany systemu kolejowego jest bardzo duży, kosztowny i wymaga czasu. Powinien w pierwszej kolejności dotyczyć linii podstawowych, usytuowanych promieniście w stosunku do centrum Warszawy (np. linia do Otwocka, do Grodziska, do Sochaczewa, do Legionowa, do Wołomina). Czas niezbędny na dokonanie zmian (i koszty) zdecydowanie wybiegają poza okres roku 2015. W związku z powyższym przywołana we wniosku linia obwodowa jako ważny element systemu transportowego może być brana pod uwagę po roku 2015, po potwierdzeniu zasadności inwestowania w jej modernizację na podstawie wyników studium wykonalności, które powinno obejmować analizę prognoz przewozów i analizę kosztów i korzyści społecznych.

ZTM

7

2

 20.06.2008

Michał Stańczyk 

Brak komunikatów głosowych w autobusach

N

Strategia jest dokumentem o charakterze ogólnym określającym podstawowe zadania miasta do 2015roku i na lata kolejne w zakresie systemu transportowego. Kwestia wprowadzenia komunikatów głosowych jest problemem szczegółowym, wykraczającym poza zakres Strategii i do rozwiązania na etapie bieżącego zarządzania systemem przez ZTM. Niezależnie, w Strategii za ważne uznaje się dokonanie wymianu taboru autobusowego na nowoczesny (Zadanie 7: Wymiana taboru). Wymiana taboru stwarza możliwość wprowadzenia komunikatów głosowych do autobusów.

ZTM

7

3

 20.06.2008

Michał Stańczyk 

Rozbudowany system ścieżek rowerowych połączony w logiczną całość; budowa pasów i kontrabasów rowerowych; budowa parkingów przy stacjach i montowanie stojaków rowerowych w kształcie litery U; widoczne oznakowanie dróg i ścieżek rowerowych

T

Problem uwzględniony w Strategii w punkcie 4.4 Transport rowerowy (str. 145-148).
Zabiegi łagodzące o charakterze technicznym i organizacyjnym zostały w Prognozie omówione. Będą uzupełnione o propozycje zgłoszone w trakcie konsultacji. W szczególności tworzenie systemu ścieżek rowerowych wymaga wzmocnienia w dokumentach oraz zaleceniach projektowych i wykonawczych. Ten kierunek rozwoju systemu transportowego nie budzi wątpliwości.

Zgłaszane w trakcie konsultacji pomysły łagodzące skutki środowiskowe wywołane rozwojem sieci transportu w Warszawie zostały w Prognozie przytoczone. W zasadzie żaden z tych pomysłów nie jest wykluczony, choć niektóre mają ograniczone zastosowanie. Odnotowano jedynie dwie grupy proponowanych zabiegów wyraźnie układających się dychotomicznie. Pierwsza to budowa parkingów (patrz oddzielne omówienie) oraz operowanie niweletą przy wprowadzaniu dróg szybkiego ruchu na tereny zabudowane. W tym drugim przypadku trudno o jednoznaczna i trwałą zasadę. Kłócą się tu potrzeby izolacji od zabudowy oraz konieczność optymalizacji odstępów międzywęzłowych.
8

1

20.06.2008

Bogdan Żmijewski

Budowa dróg strategicznych

T

Uwaga jest uwzględniona w zapisach Strategii.

Zapisane zadania strategii dotyczące rozwoju systemu drogowego Warszawy:

„Zadanie2 – stworzenie kompletnego układu tras obwodowych,
Zadanie 5 – budowa nowych tras mostowych”
w połączeniu z inwestycjami planowanymi przez GDDKiA w zakresie tras ekspresowych mają na celu stworzenie całkowicie nowego strategicznego układu drogowego, pełniącego podstawową rolę w funkcjonowaniu systemu transportowego Warszawy.

8

2

20.06.2008

Bogdan Żmijewski

Nie planować nowych dróg w śladach starych dróg


T

Uwaga jest uwzględniona w zapisach Strategii.

Drogi planowane do realizacji są w zdecydowanej większości w nowych korytarzach.


8

3

20.06.2008

Bogdan Żmijewski

Odstąpić od budowy drogich tuneli i estakad

N

Uwaga nieuwzględniona ponieważ jej treść nie dotyczy zakresu zapisów Strategii.

Strategia nie ustala szczegółowych rozwiązań technicznych planowanych do realizacji inwestycji. Każda nowo podejmowana inwestycja powinna być poprzedzona opracowaniem „Studium wykonalności” w ramach którego zostaną przeanalizowane warianty rozwiązań, nastąpi ocena ich efektywności ekonomicznej i dopiero na tej podstawie zostanie wybrany wariant rozwiązania technicznego przeznaczony do realizacji.ZMID

8

4

20.06.2008

Bogdan Żmijewski

Skromniejsze i tańsze stacje metra

T

Problem jest uwzględniony w Strategii w punkcie 4.1.2 Zadania Strategii dotyczące rozwoju systemu transportu publicznego (Zadanie 3: Kontynuacja rozwoju systemu metra) W Strategii zakłada się, że sposób przeprowadzenia metra przez obszar strefy śródmiejskiej będzie uwzględniać zarówno aspekty funkcjonalne (minimalizacja czasu dostępu do stacji wynikającego z głębokości usytuowania stacji) oraz ekonomiczne. Oznacza to konieczność poszukiwania możliwe tanich rozwiązań (także, jeśli chodzi o budowę stacji), które będą mogły być zrównoważone przez oczekiwane korzyści społeczne wynikające z budowy metra.

MW Sp. z o.o.

8

5

20.06.2008

Bogdan Żmijewski

Zwiększenie płac i etatyzacji następujących służb: planowania i realizacji inwestycji, inżyniera ruchu oraz obsługi urzędowej

N

Uwaga nieuwzględniona ponieważ jej treść nie dotyczy zakresu zapisów Strategii.8

6

20.06.2008

Bogdan Żmijewski

Koordynacja inwestycji – np. ziemia z wykopu metra pod nasypy na drogi

N

Strategia jest dokumentem o charakterze ogólnym określającym podstawowe zadania miasta do 2015 roku i na lata kolejne w zakresie systemu transportowego. Kwestia koordynacji inwestycji i wykorzystania ziemi z wykopu metra pod nasypy na drogi (o ile jest to możliwe z uwagi na rodzaj gruntów) powinna być rozwiązywana na etapie planowania i projektowania inwestycji. Wykracza zatem poza zakres Strategii. Jest domeną funkcjonującego w mieście Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym.

BKI

8

7

20.06.2008

Bogdan Żmijewski

Uporządkować gospodarkę wodami deszczowymi z pasa drogowego

N

Strategia jest dokumentem o charakterze ogólnym określającym podstawowe zadania miasta do 2015 roku i na lata kolejne w zakresie systemu transportowego. Kwestia uporządkowania gospodarki wodami deszczowymi z pasa drogowego powinna być rozwiązywana na etapie bieżącego zarządzania drogami. Wykracza zatem poza zakres Strategii.

ZDM

8

8

20.06.2008

Bogdan Żmijewski

Uzupełnienie układu komunikacyjnego o bajpasy odciążające w szczególności na okres przebudowy ważnych ulic, np.: ul. Woronicza wzdłuż Trasy NS; ul. 17-go Stycznia, Cybernetyki; Racławickiej Beethovena (brak połączeń Mokotów-Ochota)

T

Uwaga jest uwzględniona w zapisach Strategii.

Wymienione w uwadze trasy są zaplanowane w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy”. Kolejność realizacji poszczególnych inwestycji wynika z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI). W WPI na lata 2009 – 2013 przewidziana jest do realizacji budowa ciągu ulic 17 Stycznia – Cybernetyki (planowany rok zakończenia budowy – 2012).


8

9

20.06.2008

Bogdan Żmijewski

Wprowadzenie zasady rejestracji samochodu po okazaniu się dowodem posiadania miejsca parkowania

N

Uwaga nieuwzględniona ponieważ jej treść nie dotyczy zakresu zapisów Strategii.

Poruszony problem wymaga zmian legislacyjnych.


8

10

20.06.2008

Bogdan Żmijewski

Rozszerzenie strefy płatnego parkowania

T

Problem zgłoszony we wniosku jest uwzględniony w Strategii w pkt. 4.2.3 (Zadanie 9. Uporządkowanie systemu parkowania). W 2009 roku planowane jest poszerzenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego o następny obszar obejmujący Nowe Miasto, Powiśle, Solec oraz połączenie SPPN Ochoty ze Śródmieściem. W następnych latach planowane są dalsze poszerzenia o Muranów, Nowolipki, Mirów oraz dalszą część Ochoty.

ZDM

8

11

20.06.2008

Bogdan Żmijewski

Podniesienie cen za płatne parkowanie

T

Problem zgłoszony we wniosku jest uwzględniony w Strategii w pkt. 4.2.3 (Zadanie 9. Uporządkowanie systemu parkowania).

ZDM

8

12

20.06.2008

Bogdan Żmijewski

Modernizacja org. ruchu – pasy oczekiwania do lewoskrętów i powiększenie skrzyżowań

T

Problem uwzględniony w Strategii. Strategia zakłada modernizację organizacji ruchu uznając za priorytet (Zadanie 4: Lepsze wykorzystanie systemu transportowego poprzez wdrażanie systemów zarządzania ruchem) wprowadzenie systemowego zarządzania ruchem, obejmującego modernizację organizacji ruchu. Zarządzane ruchem będzie stwarzać możliwość w zależności od przyjętej strategii zarządzania zwiększania lub zmniejszania czasów oczekiwania na skrętach w lewo, przepustowości wlotów, w zależności od sytuacji ruchowej (natężeń ruchu priorytetów dla pojazdów, itp.)

BDiK/IR

8

13

20.06.2008

Bogdan Żmijewski

Udrożnienie ruchu – kładki i przejścia podziemne

T

Wniosek nie precyzuje w jakich obszarach i w jakich sytuacjach dokonywać udrożnienia ruchu. Strategia zakłada, że udrożnienie ruchu powinno następować w skali całego miasta, ale przy zastosowaniu różnych środków w zależności od strefy miasta (strefa I, II i III wg SUiKZP). Rozwiązania wskazywane we wniosku są przewidywane w Strategii dla stref II i III na trasach drogowych tam gdzie powinna obowiązywać segregacja ruchu pieszego i samochodowego (tabela 25).
8

14

20.06.2008

Bogdan Żmijewski

Budowa ulicy i linii tramwajowej w tunelu/wykopie pomiędzy ul. Batorego a Banacha przez Pole Mokotowskie, rezygnacja z trasy ul. Rostafińskich

N

Podważany we wniosku przebieg trasy tramwajowej do Wilanowa z wykorzystaniem ulicy Rostafińskich był szczegółowo analizowany (wielowariantowo) w ramach studium wykonalności tej trasy od Dw. Zachodniego do Wilanowa. Uzyskał potwierdzenie zarówno pod względem możliwości technicznych, wielkości przewozów jak też kosztów realizacji. Możliwość przeprowadzenia trasy w tunelu pod Polem Mokotowskim była rozważana , ale rozwiązanie takie nie uzyskało akceptacji władz Miasta.
8

15

20.06.2008

Bogdan Żmijewski

Wyposażenie inżyniera ruchu w system monitoringu ruchu z tym komputerowy system symulacji ruchu

T

Uwaga uwzględniona w Strategii w punkcie 4.2, zadanie 4: Lepsze wykorzystanie systemu transportowego poprzez wdrażanie systemów zarządzania ruchem.
8

16

20.06.2008

Bogdan Żmijewski

Usunięcie polityków a zatrudnienie technokratów

N

Uwaga powinna być skierowana bezpośrednio do Władz Miasta, nie jest przedmiotem Strategii.
8

17

20.06.2008

Bogdan Żmijewski

Poprowadzić metro na Białołękę ale nie mostem tylko pod dnem Wisły na Winnicę

N

Strategia uwzględnia dotychczasowy stan prac planistycznych, projektowych i zaawansowanie procesu inwestycyjnego w odniesieniu do elementów systemu transportowego. Stąd też zakłada funkcjonowanie I linii metra do Młocin i funkcjonowanie węzła przesiadkowego Młociny umożliwiającego przesiadkę z linii tramwajowych prowadzonych na Tarchomin Mostem Północnym. W związku z trwającym procesem budowy Trasy Mostu Północnego z trasą tramwajową (przetarg na wykonawcę inwestycji, gotowy projekt budowlany) wniosek nie może być uwzględniony.
8

18

20.06.2008

Bogdan Żmijewski

Realizacja metra tylko w strefie centralnej a na peryferiach budować linie tramwajowe jako przedłużenie metra

N

Wniosek sprzeczny z poprzednim, wskazującym na konieczność budowy metra na Białołękę. W Strategii uwzględniono dotychczasowy stan prac planistycznych dotyczących rozbudowy systemu metra i komunikacji tramwajowej. Do roku 2015 oznacza to podjęcie działań zmierzających do budowy II i III linii metra i wybranych tras tramwajowych. W przypadku trasy tramwajowej do Tarchomina oznacza to spełnienie postulatu zawartego we wniosku (kontynuacja I linii metra od stacji Młociny).
8

19

20.06.2008

Bogdan Żmijewski

Postawić na istniejącą sieć kolejową

: rdonlyres
rdonlyres -> Ud-iii-wod-o-0053-678/2011
rdonlyres -> Ministerstwo
rdonlyres -> Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu m st. Warszawy
rdonlyres -> Zarządzenie Nr 1526/2004 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2004 r w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Warszawa-Bielany im. Stanisława Staszica
rdonlyres -> Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
rdonlyres -> Konkurs ofert – Zarządzenie Nr 2407/2008 Prezydenta m st. Warszawy z dnia 15. 12. 2008 roku OŚwiadczenie
rdonlyres -> Action spółka Akcyjna
rdonlyres -> Uchwała nr 2958/2012 zarządu dzielnicy praga południe miasta stołecznego warszawy z dnia 25 lipca 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na zmianę podmiotu najmu lokalu użytkowego u-1 przy al najmowanego na podstawie umowy najmu nr 196/2011 z dnia
rdonlyres -> Obwieszczenie arkusz z Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach I granicach
rdonlyres -> Rodzaj sprawozdania

Pobieranie 3.42 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna