Załącznik nr 2 do uchwały nr lviii/1749/2009 Rady m st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. Raport dot opracowania projektu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku I na lata kolejnePobieranie 3.42 Mb.
Strona27/42
Data28.04.2016
Rozmiar3.42 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   42

N

W Strategii przewiduje się znaczny zakres modernizacji i budowy nowych tras tramwajowych w Warszawie oraz rewitalizację systemu kolejowego m.in. związaną ze zwiększeniem częstotliwości kursowania pociągów. Stąd też łączenie tych systemów nie jest wskazane ze względu na przepustowość tras oraz potencjalne trudności organizacyjno-techniczne. Niezależnie ewentualny projekt (jak np. zgłoszony we wniosku stworzenia lekkiego tramwaju non stop od pętli Służewiec do Dw. Gdańskiego może zostać poddany ocenie uwarunkowań technicznych realizacji i oszacowaniu kosztów i korzyści społecznych. Uzyskanie potwierdzenia jego efektywności mogłoby być podstawą włączenia do przyszłych dokumentów strategicznych.

Przedstawione we wniosku idee tworzenia alternatywnych systemów transportowych takich jak pojazdy roweropochodne, towarociągi, zostały scharakteryzowane we wniosku w sposób bardzo ogólny, stąd ich ewentualne zastosowanie wymagałoby przeprowadzenia analiz potwierdzających ich przydatność dla systemu transportowego miasta i wówczas mogłyby być brane pod uwagę w przyszłych dokumentach strategicznych.

Propozycja zmodyfikowania dotychczasowych założeń dla projektu trasy NS w tym ograniczenia dostępności trasy NS (na odcinku Warszawa Służewiec – Al. Krakowska) tylko dla samochodów do 5t i zastosowania alternatywnych rozwiązań technicznych dla obsługi ruchu ciężarowego nie została uwzględniona., w związku z zaawansowaniem projektowania tej trasy, przy założeniu jej pełnej dostępności dla ruchu samochodowego, w tym towarowego.


ZTM

135

1

01.08.2008

Andrzej Stępień

Uwagi na temat:

- budowy mostu na Wiśle na południe od Trasy SiekierkowskiejT

Uwaga uwzględniona w zapisach „Strategii …”
W rozdziale 4.2.3 „Strategii ..” w zadaniu 5 Ułatwienie przekraczania Wisły wymienia się budowę dwóch mostów na południe od Mostu Siekierkowskiego – jest to Trasa na Zaporze i Trasa Mostu Południowego.
135

2

01.08.2008

Andrzej Stępień

- przedłużenia ulicy Batorego do ulicy Żwirki i Wigury

N

Uwaga nieuwzględniona.

W obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy” nie jest planowane przedłużenie ul. Batorego w kierunku A. Żwirki i Wigury, ze względu na konflikt tej trasy z parkiem na Polu Mokotowskim


135

3

01.08.2008

Andrzej Stępień

- budowy Czerniakowskiej – bis


T

Uwaga uwzględniona w zapisach „Strategii …”

Ulica Czerniakowska – Bis znajduje się w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy”. Nie jest natomiast przewidywana do realizacji w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2009 – 2013. Termin ukończenia inwestycji planowany jest 2015 rok.


135

4

01.08.2008 

Andrzej Stępień 

- przebiegu tras tramwajowych

N

Podważany we wniosku przebieg trasy tramwajowej do Wilanowa z wykorzystaniem ulic Rakowickiej i Rostafińskich był szczegółowo analizowany (wielowariantowo) w ramach studium wykonalności tej trasy od Dw. Zachodniego do Wilanowa. Uzyskał potwierdzenie zarówno pod względem możliwości technicznych, wielkości przewozów jak też kosztów realizacji. Usuwanie funkcjonującego odcinka trasy tramwajowej w ul. Rakowieckiej oraz powiększanie przepustowości ul. Rakowieckiej byłoby sprzeczne z kierunkami rozwoju systemu transportowego Warszawy zapisanymi w Strategii m.in. priorytetowym traktowaniem modernizacji i rozwoju transportu szynowego i ograniczaniem ruchu samochodowego w śródmiejskich obszarach miasta. Przebieg trasy tramwajowej w ul. Batorego, jako wariant trasy do Wilanowa był rozważany, przy czym nie uzyskał potwierdzenia z uwagi na prognozowane mniejsze natężenie ruchu pasażerów i trudności z przeprowadzeniem trasy przez rejon Pl. Unii Lubelskiej. Podsumowując budowa odcinka trasy tramwajowej w ul. Rakowieckiej jest brana pod uwagę przy okazji budowy trasy tramwajowej do Wilanowa i nie ma związku z budową trasy tramwajowej do Piaseczna.

 

136

1

01.08.2008 

Forum Warszawskiej Komunikacji 

Uwaga dotycząca wymienienia Gocławia jako jednego z największych osiedli nie objętych komunikacją szynową


N

Strategia jest dokumentem, który formułuje cele, zadania i środki umożliwiające usprawnienie systemu transportowego w sposób bardziej ogólny niż ma to miejsce w przypadku planów inwestycyjnych, które wskazują poszczególne inwestycje i harmonogram ich realizacji. Tym samym szereg rozwiązań proponowanych w Strategii będzie sprzyjać poprawie komunikacji na Gocławiu, pomimo tego, że nie są zdefiniowane jako konkretne projekty transportowe. Będzie to dotyczyć np. rozwiązań poprawiających jakość komunikacji autobusowej czy też transportu rowerowego.

W Strategii wskazano jedynie nieliczne projekty, takie których stopień zaawansowania procesu inwestycyjnego jest wysoki i/lub przewidywane jest ubieganie się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Należy dodać, ze jeden z nich bardzo istotny, budowa II linii metra jest związany z poprawieniem komunikacji na Gocławiu (odcinek IIb Stadion – Gocław).

Strategia zakłada także priorytet dla rozwoju komunikacji tramwajowej. Obecnie prowadzone są prace planistyczne i projektowe związane z rozwojem komunikacji tramwajowej na Gocławiu. Ich wyniki przesądzą w jaki sposób i w którym okresie (przed czy po roku 2015) inwestycje te będą realizowane.


 

136

2

01.08.2008

Forum Warszawskiej Komunikacji

Uzupełnienie punktu 2.6.15 „Słabe strony….”

T

W punkcie 2.6.15 w Zagrożeniach dodaje się :

17. Wadliwe przepisy projektowania m.in. „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, którego przepisy utrudniają, lub nawet uniemożliwiają wprowadzanie priorytetu dla transportu zbiorowego, rozwiązań dla ruchu rowerowego i przekształcania przestrzeni publicznej ulic.18. Problemy rynku pracy, m.in. ryzyko braku odpowiedniej liczby kierowców i motorniczych co może stanowić barierę rozwoju firm przewozowych i podnosić cenę świadczonych usług.”
Jednocześnie autorzy wyjaśniają, że układ linii komunikacyjnych (tras) zapewniających bezpośrednie połączenie do centrum nie musi być rozwiązaniem przestarzałym o ile analiza linii wskazuje na efektywność takiego rozwiązania. Kwestia obsługi nowych osiedli została podjęta punkcie 5 (Słabe strony).
136

3

01.08.2008

Forum Warszawskiej Komunikacji

Uzupełnienie punktu 23.4 „Polityka transportowa….”

T

W celu szczegółowym II.1 (str. 105) uzupełnia się ostatnie zdanie w sposób następujący: „Cel będzie osiągany m.in. poprzez zapewnienie wysokiej jakości taboru, integrację i usprawnienie funkcjonowania węzłów przesiadkowych, integrację systemów informacji pasażerskiej oraz stosowanie uprzywilejowania w ruchu naziemnych środków transportu zbiorowego.”
Jednocześnie wyjaśnia się, że Strategia zakłada podejmowanie działań w zakresie zwiększenia zakresu wykorzystania kolei w obsłudze podróży wewnątrz miejskich i dojazdowych, w tym także poprzez ułatwienie dostępności i poprawienie atrakcyjności tego podsystemu transportowego (m.in. cel szczegółowy I.8).
136

4

01.08.2008

Forum Warszawskiej Komunikacji

Uwaga dotycząca celu szczegółowego V.1 i 2

T

Uwaga uwzględniona w Strategii – w celu szczegółowym I.5 i w pkt 4.2.3. Zadanie 4.
136

5

01.08.2008

Forum Warszawskiej Komunikacji

Uwaga dotycząca wniosków do polityki przestrzennej

N

Ograniczanie ruchu wjazdowego do obszaru śródmiejskiego jest zagadnieniem związanym ze strategią sterowania ruchem będącej elementem zarządzania ruchem i mieści się w zakresie pkt. 4.2.3., zadanie 4. Proponowane we wniosku lokalizowanie parkingów Parkuj i Jedź na granicy strefy Śródmiejskiej zdaniem autorów Strategii nie przyniesie pożądanych efektów. Parkingi takie powinny być lokalizowane przy węzłach transportu zbiorowego na trasach dojazdowych do Warszawy, w pobliżu granicy miasta i w wyjątkowych przypadkach bliżej Śródmieścia
136

6

01.08.2008

Forum Warszawskiej Komunikacji

Uwaga dotycząca punktu 4.1.2.

T

W punkcie 4.1.2. w zadaniu 2 uzupełnia się zdanie: Program modernizacji tras tramwajowych będzie realizowany z koncentracją uwagi na podniesieniu standardu tras głównie poprzez zapewnienie priorytetu metodami organizacji ruchu, ograniczaniu liczby punktów kolizji z układem drogowym i pieszym, poprawieniu stanu torowisk i zasilania dostosowaniu podaży miejsc do potrzeb oraz weryfikacji funkcjonowania najsłabiej wykorzystywanych przystanków.”
Jednocześnie należy stwierdzić, że koordynacja współpracy pomiędzy zarządcami dróg, transportu zbiorowego i inżyniera ruchu jest prowadzona i należy do zadań Biura Drogownictwa i Komunikacji.
W odniesieniu do proponowanej listy 9 nowych tras tramwajowych należy stwierdzić, że Strategia zakłada modernizację 4 głównych korytarzy tramwajowych, wymianę taboru i budowę czterech tras istotnych z punktu widzenia wielkości prognozowanych przewozów pasażerskich:

  • Kasprzaka - Dw. Zachodni - Banacha – Pl. Unii Lubelskiej – Wilanów,

  • pętla Winnica - Most Północny - Młociny,

  • Krasińskiego-Budowlana i Św. Wincentego od Placu Wilsona do skrzyżowania ul. Budowlana/Odrowąża i dalej do centrum handlowego w rejonie węzła Trasy AK z ul. Głębocką;

  • Tarchomin – pętla Żerań.

Strategia nie wyklucza realizacji innych przedsięwzięć w zakresie komunikacji tramwajowej, w tym także budowy tras wymienionych we wniosku. Przy czym ze względu na liczbę kluczowych inwestycji tramwajowych, których budowę przewiduje się w Warszawie do roku 2015, ich realizację należy rozważać po roku 2015, po potwierdzeniu zasadności w studium wykonalności, które powinno obejmować analizę prognoz przewozów i analizę kosztów i korzyści społecznych.

ZTM

136

7

01.08.2008

Forum Warszawskiej Komunikacji

Uwaga dotycząca punktu 4.1.2. zadanie 3

N

Zapisana w Strategii konieczność kontynuacji rozwoju metra (przy założeniu ograniczania kosztów inwestycyjnych) oraz przebieg II i III linii metra, wynika zarówno z potwierdzenia jaki rozwój tego systemu uzyskał w innych opracowania planistycznych (SUiKZP) i projektowych (Studium Wykonalności). Stąd wprowadzenie do Strategii zapisu o konieczności studiowania ich nowych przebiegów nie jest uzasadnione. Ewentualne dalsze prace planistyczno-projektowe, w tym prowadzące do zmiany przebiegu II (zastąpienie trasy na Gocław tramwajem, przedłużenie na Zieloną Białołękę) i III linii zależą od decyzji władz miasta.
136

8

01.08.2008

Forum Warszawskiej Komunikacji

Uwaga dotycząca punktu 4.1.2. zadanie 4

N

Strategia zakłada jako jedno z podstawowych zadań dotyczących transportu zbiorowego (zadanie 5) integrowanie systemów transportu, m.in. poprzez modernizację i przebudowę węzłów przesiadkowych pomiędzy różnymi rodzajami systemów transportu. W Strategii wskazuje się konieczność przebudowy czterech podstawowych węzłów komunikacyjnych (Dw. Centralny – Dworzec Śródmieście – Metro Centrum, Dw. Zachodni, Dw. Wschodni, Dw. Warszawa Gdańska), co nie oznacza, że pozostałe węzły o mniejszym znaczeniu dla systemu transportowego nie powinny być modernizowane (budowane), w tym także Dw. Warszawa Stadion, Stalowa/Radzymińska, Utrata, Wiatraczna.
136

9

01.08.2008

Forum Warszawskiej Komunikacji

Uwaga dotycząca zadania 8

N

Uwaga nie do Strategii, ale o charakterze metodycznym do uwzględnienia na etapie przygotowywania racjonalizacji przebiegu linii.

Uwaga została skierowana do Zarządu transportu Miejskiego.ZTM

136

10

01.08.2008

Forum Warszawskiej Komunikacji

Uwaga dotycząca możliwości wprowadzenia rezerwy pod budowę linii tramwajowych jako uzupełnienie małego obwodu

N

Autorzy Strategii uważają, że transport zbiorowy na trasach obwodowych odgrywa zdecydowanie mniejszą rolę w stosunku do tras promienistych, na których koncentrują się główne przewozy pasażerskie. Stąd też planowanie i utrzymywanie rezerwy terenowej wzdłuż Obwodnicy Śródmiejskiej jest nieuzasadnione. Ponadto należy dodać, że na niektórych odcinkach tej obwodnicy komunikacja tramwajowa funkcjonuje ( węzeł Żaba – Pl. Zawiszy).

 

137

1

01.08.2008

Ania Wysocka

Ogólne uwagi dotyczące budowy metra

N

Uwaga nieuwzględniona.

Zapisy w „Strategii ….” uwzględniają zgłoszoną uwagę. „Strategia ..” zakłada, że kluczową rolę w systemie transportowym Warszawy będzie odgrywać szynowy transport zbiorowy. Zapisano zadania dla każdego rodzaju tego transportu – dla kolei, metra i tramwaju. Skoncentrowanie nakładów wyłącznie na budowie metra, spowodowałoby, że nastąpiłaby degradacja innych systemów transportu zbiorowego. Struktura przestrzenna miasta wymaga obsługi przez sprawną, bogatą sieć transportu zbiorowego, a nie przez kilka linii nawet najbardziej wydajnego środka jakim jest metro.

W rozdziale 4.1, zadanie 2 przedstawia projektowany rozwój sieci metra, która zgodnie z obowiązującymi dokumentami planistycznymi składać się będzie z 3 linii.

137

2

01.08.2008

Anna Wysocka

Uwagi dotyczące autostradowego obejścia Warszawy.

N

Uwaga nieuwzględniona.

Rządowy program budowy autostrad nie przewiduje obecnie budowy autostrady omijającej Warszawę. Opracowana „Strategia…” dotyczy obszaru administracyjnego miasta i nie ma możliwości studiowania przebiegów tras niezwiązanych z miastem.

„PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO” uchwalony w roku 2004, w rozdziale III. Kierunki zagospodarowania przestrzennego wprowadził zapis „Biorąc pod uwagę długi horyzont Planu, celowe jest wskazanie korytarza dla południowego autostradowego obejścia Warszawy. Propozycja ta nie znajduje jednak bezpośredniego odniesienia w dokumentach rządowych.”

Ponieważ Urząd Marszałkowski nie prowadzi żadnych prac nad znalezieniem korytarza dla południowego autostradowego obejścia Warszawy, wniosek przekazano do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
GDDKiA

138

1

01.08.2008

Iwona Maroulis

Ogólne uwagi dotyczące budowy metra

N

Uwaga nieuwzględniona.

Zapisy w „Strategii ….” uwzględniają zgłoszoną uwagę. „Strategia ..” zakłada, że kluczową rolę w systemie transportowym Warszawy będzie odgrywać szynowy transport zbiorowy. Zapisano zadania dla każdego rodzaju tego transportu – dla kolei, metra i tramwaju. Skoncentrowanie nakładów wyłącznie na budowie metra, spowodowałoby, że nastąpiłaby degradacja innych systemów transportu zbiorowego. Struktura przestrzenna miasta wymaga obsługi przez sprawną, bogatą sieć transportu zbiorowego, a nie przez kilka linii nawet najbardziej wydajnego środka jakim jest metro.

W rozdziale 4.1, zadanie 2 przedstawia projektowany rozwój sieci metra, która zgodnie z obowiązującymi dokumentami planistycznymi składać się będzie z 3 linii.


GDDKiA

138

2

01.08.2008

Iwona Maroulis

Uwagi dotyczące autostradowego obejścia Warszawy

N

Uwaga nieuwzględniona.

Rządowy program budowy autostrad nie przewiduje obecnie budowy autostrady omijającej Warszawę. Opracowana „Strategia…” dotyczy obszaru administracyjnego miasta i nie ma możliwości studiowania przebiegów tras niezwiązanych z miastem.

„PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO” uchwalony w roku 2004, w rozdziale III. Kierunki zagospodarowania przestrzennego wprowadził zapis „Biorąc pod uwagę długi horyzont Planu, celowe jest wskazanie korytarza dla południowego autostradowego obejścia Warszawy. Propozycja ta nie znajduje jednak bezpośredniego odniesienia w dokumentach rządowych.”

Ponieważ Urząd Marszałkowski nie prowadzi żadnych prac nad znalezieniem korytarza dla południowego autostradowego obejścia Warszawy, wniosek przekazano do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.


139

1

01.08.2008 

 Rafał Zieleniewski

Dot. str. 40 punkt 2.6.5

N

W odniesieniu do postulatu związanego z koniecznością uzupełnienia charakterystyki systemu transportowego o wskaźniki napełnienia pojazdów komunikacji zbiorowej w ciągu doby autorzy wyjaśniają, że w Strategii przedstawiono bogaty zestaw wskaźników określających stan systemu transportowego, wystarczający do przedstawienia jego pełnej i rzetelnej diagnozy. Autorzy na etapie przygotowywania Strategii nie dysponowali ww. wskaźnikami.

 

139

2

01.08.2008 

 Rafał Zieleniewski

Dot. str. 47 tabela 11

N

W odniesieniu do postulatu związanego z koniecznością uzupełnienia charakterystyki systemu transportowego o udział ruchu tranzytowego w tym osobowego i towarowego autorzy wyjaśniają, że w Strategii przedstawiono bogaty zestaw wskaźników określających stan systemu transportowego, wystarczający do przedstawienia jego pełnej i rzetelnej diagnozy. Autorzy na etapie przygotowywania Strategii nie dysponowali ww. wskaźnikami.
139

3

01.08.2008 

 Rafał Zieleniewski

Dot. str. 58 tabela 11

N

W odniesieniu do postulatu związanego z koniecznością uzupełnienia charakterystyki systemu transportowego o wskaźniki dot. przeciętnej prędkości autobusów w podziale na rodzaje linii i okresy doby (w podziale na godzony) autorzy wyjaśniają, że w Strategii przedstawiono bogaty zestaw wskaźników określających stan systemu transportowego, wystarczający do przedstawienia jego pełnej i rzetelnej diagnozy. Autorzy na etapie przygotowywania Strategii nie dysponowali ww. wskaźnikami.
139

4

01.08.2008 

 Rafał Zieleniewski

Dot. str. 60 punkt 2.6.7.

N

W odniesieniu do kwestii priorytetów w ruchu tramwajów na trasie na Bemowie autorzy Strategii uzyskali potwierdzoną informację od zarządzających ruchem i Tramwajów Warszawskich o stosowaniu uprzywilejowania tramwajów na nowej trasie tramwajowej.

139

5

01.08.2008 

 Rafał Zieleniewski

Dot. str. 71 punkt 2.6.11.

T

Informacja dot. systemu „Parkuj i jedź” została zaktualizowana. W ramach tekstu Strategii nie przedstawiano wyliczeń efektywności poszczególnych inwestycji ,także „Parkuj i jedź”. Jest to element bardziej szczegółowych opracowań, w tym przede wszystkim studiów wykonalności.
139

6

01.08.2008 

 Rafał Zieleniewski

Dot. str. 72 punkt 2.6.12.

N

W odniesieniu do uwag dotyczących koordynacji świetlnych w Warszawie (tzw. zielona fala) taka informacja jest podana w tekście Strategii (64% skrzyżowań objętych jest koordynacją). Warto jednak dodać, ze stopień zsynchronizowania sygnalizacji w postaci tzw. „zielonej fali” nie jest obecnie uznawany za dowód sprawnie działającego sterowania ruchem w miastach (stąd podawanie odniesieni do innych miast nie jest uzasadnione). Znacznie istotniejsze jest objęcie skrzyżowań sterowanych sygnalizacją świetlną systemem zarządzania ruchem, pozwalającym sterować sygnalizacją świetlną w sposób obszarowy i stosować różne strategie sterowania.. Wdrożenie systemu zarządzania ruchem jest traktowane w Strategii w sposób priorytetowy.

Autorzy podzielają opinię autora wniosku o konieczności podejmowania działań zmierzających do lepszego wykorzystania potencjału tkwiącego w bardziej efektywnym sterowaniu ruchem. Dali temu wyraz w Strategii silny priorytet przyznając pilnemu wdrożeniu systemu zarządzania ruchem, co nie koniecznie musi być związane z rozszerzaniem stosowania rozwiązań typu „zielona fala”. W Strategii, ze względu na charakter dokumentu nie przedstawiano rozwiązań stosowanych w innych krajach.


139

7

01.08.2008 

 Rafał Zieleniewski

Dot. str. 75 punkt 2.6.12.

N

W odniesieniu do kwestii priorytetów w ruchu tramwajów na trasie na Bemowie autorzy Strategii uzyskali potwierdzoną informację od zarządzających ruchem i Tramwajów Warszawskich o stosowaniu uprzywilejowania tramwajów na nowej trasie tramwajowej.

139

8

01.08.2008 

 Rafał Zieleniewski

Dot. str. 76 punkt 2.6.12.

N

W odniesieniu do kwestii zablokowania w Warszawie wdrożenia koncepcji systemu zarządzania ruchem autorzy wyjaśniają, że Strategia nie odnosi się do kwestii odpowiedzialności kolejnych władz Warszawy za podejmowane decyzje.

139

9

01.08.2008 

 Rafał Zieleniewski

Dot. str. 101 punkt 3.4.1

N

W odniesieniu do propozycji uzupełnienia celu generalnego o „zwiększenie prędkości przejazdu przez miasto” autorzy wyjaśniają, że nie podzielają zdania autora wniosku w tym względzie. Zwiększenie prędkości przejazdu przez miasto (co to oznacza i do jakiej wartości ?) nie powinno być celem działania samym w sobie.

139

10

01.08.2008 

 Rafał Zieleniewski

Dot. str. 105, Cel I.7

N

Autorzy Strategii podzielają opinię autora wniosku, że wszelkie działania inwestycyjne związane z nowymi przedsięwzięciami powinny być podejmowane w wyniku analizy kosztów i korzyści społecznych, także jeśli chodzi o uruchomienie drugiego lotniska dla Warszawy, np. w Modlinie.
139

11

01.08.2008 

 Rafał Zieleniewski

Dot. str. 116, tabela 26

N

W odniesieniu do opłat za parkowanie autorzy nie podzielają opinii autora wniosku o możliwości potraktowania każdego parkowania w strefie płatnej jako płatnego. Część parkowania odbywa się na parkingach stanowiących własność prywatną. Poza tym zmiana zapisu proponowana we wniosku oznaczałaby pozbawienie Miasta możliwości rozszerzenia strefy płatnej. Kwestia sposobu pobierania opłat i zwiększenia szczelności systemu powinna być przedmiotem odrębnych szczegółowych analiz.

W odniesieniu do propozycji wprowadzenia okresowych zakazów wjazdu do Strefy I wg. klucza związanego z numerem rejestracyjnym autorzy Strategii stoją na stanowisku, że rozwiązania tego typu przynoszą dość ograniczone efekty, a wymagają wprowadzenia systemu kontroli przestrzegania a zatem znacznego zaangażowania odpowiednich służb. Z tego powodu nie jest uzasadnione rozważanie takiej możliwości przed rokiem 2015.


139

12

01.08.2008 

 Rafał Zieleniewski

Dot. str. 117, tabela 26 i str.118, tabela 27

N

W odniesieni do kwestii wprowadzenia tzw. „zielonej fali” autorzy proponują pilne wprowadzenie systemu zarządzania ruchem w obszarze całej Warszawy. Decyzja o uruchomieniu zielonej fali będzie wtedy elementem jednej z możliwych strategii zarządzania ruchem
139

13

01.08.2008 

 Rafał Zieleniewski

Dot. str. 117, tabela 27

N

W Strategii jako jeden z celów przewidziano integrowanie węzłów przesiadkowych. Szczegółowe rozwiązania w tym usytuowanie przystanków w stosunku do skrzyżowań czy budowa przejść podziemnych pomiędzy Dw. Warszawa Śródmieście i Metro Centrum powinno być rozstrzygane na etapie szczegółowej analizy poszczególnych rozwiązań.
139

14

01.08.2008 

 Rafał Zieleniewski

Dot. str. 117, tabela 27

T

W Strategii jako jeden z celów przewidziano uprzywilejowanie systemu transportu zbiorowego, w tym także poprzez wyznaczanie wspólnych torowisk tramwajowo-autobusowych Rozwiązanie takie jest planowane w ramach modernizacji trasy tramwajowej W-Z. Szczegóły rozwiązania, w tym długość wspólnego TTA powinna być przedmiotem rozstrzygnięć na etapie szczegółowego projektowania.
139

15

01.08.2008 

 Rafał Zieleniewski

Dot. str. 117, tabela 26 i str. 118 tabela 27

N

Postulat zawarty we wniosku dotyczy szczegółów strategii sterowania ruchem na skrzyżowaniach z sygnalizacja świetlną. Może być wzięty pod uwagę jako jeden z elementów strategii sterowania w proponowanym do wdrożenia systemie zarządzania ruchem.

ZDM

139

16

01.08.2008 

 Rafał Zieleniewski

Dot. str. 121, zadanie 1

N

W odniesieniu do kwestii regulowania rynku usług transportu publicznego, Strategia wskazuje na konieczność zwiększania konkurencji (także poprzez zlecanie świadczenia usług firmom prywatnym). Nie odnosi się do kwestii prywatyzacji usług transportu publicznego
139

17

01.08.2008 

 Rafał Zieleniewski

Dot. str. 122, zadanie 2

N

W odniesieniu do opóźnienia budowy Mostu Północnego należy stwierdzić, że zarówno budowa trasy drogowej jak i trasy tramwajowej Młociny – Tarchomin są traktowane w Strategii z najwyższym priorytetem. Budowa trasy tramwajowej do pętli Żerań jest uzależniona od budowy trasy tramwajowej w ciągu TMP oraz nie może by traktowana jako alternatywa dla trasy w TMP z uwagi na mniejsze znaczenie z punktu widzenia skali przewozów i obsługę innych podroży (w kierunku na Pragę).
139

18

01.08.2008 

 Rafał Zieleniewski

Dot. str. 128, zadanie 8

N

W odniesieniu do uwagi dotyczącej uproszczenia układu linii tramwajowych autorzy Strategii nie podzielają opinii autora wniosku. Efektywność systemu transportowego wzrasta gdy jest on oparty na zasadzie obsługi głównych korytarzy transportowych i maleje wraz z próbą wprowadzenia bezpośredniości połączeń. Proponowana w Strategii weryfikacja układu linii i tym samym zmniejszenie zapotrzebowania na tabor nie oznacza pogorszenia standardu podróżowania. Może natomiast oznaczać zwiększenie częstotliwości kursowania na najważniejszych trasach przy oszczędnościach ekonomicznych miasta. Przyjmując takie wytyczne system transportowy powinien być oparty na czytelnych korytarzach obsługiwanych transportem szynowym, węzłach przesiadkowych i uzupełniającej roli komunikacji autobusowej.
139

19

01.08.2008 

 Rafał Zieleniewski

Dot. str. 141, zadanie 10

N

Jeśli chodzi o kwestię opłat za wjazd do centrum oraz opłat za korzystanie z wybranych elementów układu drogowego autorzy Strategii stoją na stanowisku, że warto utrzymać w Strategii taki element fiskalnego oddziaływania na zachowania komunikacyjne użytkowników systemu transportowego, pozostawiając jako kwestię otwartą czy zostanie on zastosowany do roku 2015 czy nie.
139

20

01.08.2008 

 Rafał Zieleniewski

Dot. str. 157, wskaźnik transport zbiorowy

N

Strategia jest dokumentem ogólnym a nie planem ściśle określającym zarówno działania podejmowane dla uprzywilejowania transportu zbiorowego, jak też umożliwiającym oszacowanie efektów (średnia prędkość). Stąd też zestaw rezultatów został określony w sposób ogólny, przy założeniu, że muszą one być możliwe do określenia. Autorzy Strategii uważają, że średnia prędkość przejazdu uzależniona od wielu czynników (także wdrożenia systemu zarządzania ruchem) byłaby wskaźnikiem trudnym do określenia na tym etapie tworzenia dokumentu
140

1

01.08.2008

Stowarzyszenie SISKOM

Uwaga dot. opisu gmin i powiatów otaczających Warszawę

N

Strategia dotyczy m.st. Warszawy. Stąd charakterystyka obszaru poza granicami miasta została ograniczona i nie podano informacji na temat gmin i powiatów otaczających Warszawę.
140

2

01.08.2008

Stowarzyszenie SISKOM

Uwaga dot. ludności i powierzchni

N

Zespół autorów Strategii nie dysponował wiedzą na temat możliwości poszerzania granic Warszawy, stąd ten aspekt (w okresie do roku 2015) nie został uwzględniony.
140

3

01.08.2008

Stowarzyszenie SISKOM

Uwaga dot. punktu 2.2

T

Wprowadza się zmianę w punkcie 2.2 (Przestrzenie publiczne)

Na kierunku wschód-zachód podstawowe znaczenie mają: Aleje Jerozolimskie, ul. Świętokrzyska i al. Solidarności.”


140

4

01.08.2008

Stowarzyszenie SISKOM

Uwaga dot. punktu 2.4.1

N

Zespół Strategii posługiwał się danymi udostępnionymi przez jednostki miejskie, aktualnymi w okresie przygotowywania Strategii.
140

5

01.08.2008

Stowarzyszenie SISKOM

Uwaga dot. punktu 2.5 (Poligon Rembertów)

N

W dalszej części akapitu mowa jest także o innych w stosunku do NATURA 2000 obszarach: „i znaczna lista cennych lub szczególnie cennych obszarów o różnym statusie ochronnym i o różnej wielkości”.
140

6

01.08.2008

Stowarzyszenie SISKOM

Uwaga dot. punktu 2.6

N

Przywołane w uwadze analizy szczegółowe systemu transportowego były wykonywane w odrębnych studiach dotyczących m.st. Warszawy (np. Analiza i ocena funkcjonowania systemu komunikacji zbiorowej w Warszawie i aglomeracji warszawskiej – opracowanie FaberMaunsell Ltd dla Biura Drogownictwa i Komunikacji). Autorzy Strategii nie uznali za niezbędne ich przytaczanie w tekście Strategii. Wiedza dotycząca tych analiz została wykorzystana przy tworzeniu Strategii.
140

7

01.08.2008

Stowarzyszenie SISKOM

Uwaga dot. punktu 2.6.1

N

Kwestia jakości infrastruktury kolejowej znalazła swój wyraz w Strategii w negatywnej ocenie obecnego systemu kolejowego i wskazaniu jego słabych stron wpływających na konkurencyjność w stosunku do samochodu. Zdaniem autorów Strategii omawianie infrastruktury kolejowej i jej stanu technicznego mogło zostać ograniczone do minimum (także jeśli chodzi o mosty kolejowe).
140

8

01.08.2008

Stowarzyszenie SISKOM

Uwaga dot. punktu 2.6.2

T

Wprowadzono korektę do tekstu Strategii wg propozycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
140

9

01.08.2008

Stowarzyszenie SISKOM

Uwaga dot. punktu 2.6.5

N

W Strategii wykorzystano wyniki kompleksowych badań ruchu WBR 2005. Badania te wykonywane są cyklicznie i uznano, że ich wyniki są wystarczająco dokładne do oceny funkcjonowania systemu transportowego i badania tendencji. Zmiany jakie następują pomiędzy badaniami, także jeśli chodzi o poszczególne trasy komunikacyjne są istotne dla szczegółowych opracowań projektowych i bieżącego zarządzania systemem.
140

10

01.08.2008

Stowarzyszenie SISKOM

Uwaga dot. tabeli 11 (str. 47)

N

W tabeli wykorzystano wyniki WBR 2005.
140

11

01.08.2008

Stowarzyszenie SISKOM

Uwaga dot. punktu 2.6.6. (Raport o stanie technicznym)

N

W Strategii wykorzystano wyniki dostępnych opracowań na temat stanu technicznego infrastruktury drogowej. Nowszym opracowaniem nie dysponowano. Zauważając pozytywne zmiany w zakresie poprawiania stanu technicznego ww. infrastruktury jej stan należy nadal uznawać za niedostateczny.
140

12

01.08.2008

Stowarzyszenie SISKOM

Uwaga dot. punktu 2.6.6. (Zarządzanie drogami)

T

W Strategii nie pominięto powołania Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych. Powstał on po przekazaniu Strategii do konsultacji społecznych.
Wprowadza się zmianę zapisu Strategii na stronie 55 :

Do zadań ZDM należy utrzymanie i remontowanie istniejących ulic. Większość remontów i inwestycji wykonują firmy wyłaniane w przetargach. Drobne naprawy wykonywane są w ramach zadań własnych Zarządu Dróg Miejskich. Projektowanie i realizacja nowych inwestycji jest zadaniem Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych (ZMID). ZMID pełni wtedy obowiązki inwestora i odpowiada za odbiory techniczne inwestycji.”


140

13

01.08.2008

Stowarzyszenie SISKOM

Uwaga dot. punktu 2.6.7. (Veolia Transport)

T

Wprowadza się zmianę zapisu Strategii na stronie 56 polegającą na usunięciu „Veolia Transport”.
140

14

01.08.2008

Stowarzyszenie SISKOM

Uwaga dot. punktu 2.6.7. (proces prywatyzacji WKD)

T

Uwzględniono w zapisach Strategii w pkt. 2.6.7 na str. 58.
140

15

01.08.2008

Stowarzyszenie SISKOM

Uwaga dot. punktu 2.6.7. (priorytety dla tramwajów)

T

Wprowadza się uzupełnienie tekstu Strategii na str. 60 w sposób następujący:

Obecnie wdrażane są priorytety dla tramwajów w Al. Jerozolimskich. Wdrożono priorytety dla tramwajów na nowej trasie na Bemowie. Obie trasy zostały wyposażone w system detekcji tramwajów, umożliwiający przekazywanie informacji o położeniu tramwaju do systemu sterowania ruchem oraz przyznawanie priorytetu dla tramwaju w punktach kolizji z układem drogowym.”


140

16

01.08.2008

Stowarzyszenie SISKOM

Uwaga dot. punktu 2.6.7. (system metra)

T

Wprowadza się uzupełnienie tekstu Strategii na str. 60 w sposób następujący:

System metra składa się z jednej linii o długości 23 km łączącej Kabaty z Młocinami. Na linii zlokalizowano 21 stacji, średnio, co ok. 1,1km.”


140

17

01.08.2008

Stowarzyszenie SISKOM

Uwaga dot. punktu 2.6.7. (kolej)

T

Wprowadza się zmianę zapisu Strategii na stronie 55:

We wrześniu 2005 r. zakończył się prowadzony od 2003r. przez PKP S.A. proces prywatyzacji Warszawskiej Kolei Dojazdowej. WKD jest pierwszym pasażerskim przewoźnikiem kolejowym z Grupy PKP, który zmienił w 100% właściciela i opuścił holding PKP. Nowym właścicielem Spółki jest Konsorcjum Samorządowe w skład którego wchodzi Samorząd Województwa Mazowieckiego i 6 gmin leżących na trasie WKD. Dwa lata później własność wszystkich udziałów Spółki przeszła z PKP S.A. na nowych właścicieli (bez m. st. Warszawy) w następujący sposób: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - 73,0%; Gmina i Miasto Pruszków -  9,0%; Miasto Podkowa Leśna - 4,0%; Gmina Grodzisk Mazowiecki - 4,9%; Gmina Milanówek - 2,6%; Gmina i Miasto Brwinów - 4,9%; Gmina Michałowice - 1,6%. W sierpniu 2008r. została zmieniona nazwa Spółki z PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. na Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.”140

18

01.08.2008

Stowarzyszenie SISKOM

Uwaga dot. punktu 2.6.7. (rysunek 7)

N

Rysunek zamieszczony jest zgodnie ze SUiKZP i jego celem jest ilustracja zasady ograniczania ruchu samochodów ciężarowych w Warszawie.
140

19

01.08.2008

Stowarzyszenie SISKOM

Uwaga dot. punktu 2.6.7. (parkowanie)

T

Wprowadzono korektę tekstu Strategii na stronie 71:

W Warszawie powstają parkingi przesiadkowe typu P+R (Park-and-Ride, Parkuj i Jedź). Obecnie funkcjonują one przy stacjach metra Młociny (986 miejsc postojowych), Wilanowska (290 miejsc postojowych), Marymont (400 miejsc postojowych), Ursynów Północny – parking „Metro Stokłosy” (98 miejsc postojowych) oraz przy ul. Połczyńskiej przy trasie tramwajowej (500 miejsc postojowych). Planuje się budowę dalszych parkingów strategicznych P+R m.in.: Anin SKM, Ursynów Płd, Al. Krakowska, Wawer SKM, Niedźwiadek. Próby organizacji tego typu parkingów podejmowane są także poza Warszawą np. na linii WKD. Rozwój systemu „Parkuj i Jedź” został zapisany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym i w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego M.st. Warszawy.”140

20

01.08.2008

Stowarzyszenie SISKOM

Uwaga dot. punktu 2.6.12. (organizacja ruchu)

T

Wprowadza się zmianę w tekście Strategii na stronie 72 w sposób następujący:
W Warszawie występuje pięć obszarów z ograniczonym dostępem dla ruchu samochodowego:

- obszar Starego i Nowego Miasta,

- ul. Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. Podwale do ul. Świętokrzyskiej,

- ulica Nowy Świat na odcinku od ul. Świętokrzyskiej do Al. Jerozolimskich,

- ulica Chmielna na odcinku od Nowego Światu do Pasażu Śródmiejskiego,

- cała ulica Agrykola.

Na obszarze Starego i Nowego Miasta (Rynek Starego Miasta, Rynek Nowego Miasta, Pl. Zamkowy oraz ulice: Świętojańska, Zapiecek, Piekarska, Wąski Dunaj, Nowomiejska, Piwna, Celna, Brzozowa, Krzywe Koło, Szeroki Dunaj, Jezuicka i Freta) obowiązuje strefa wyłącznie ruchu pieszego. Dopuszczony jest tam jedynie ruch samochodów służb miejskich i pojazdów z identyfikatorami osób uprawnionych (SM). W przypadku Krakowskiego Przedmieścia i Nowego Światu ograniczenie ruchu jest tylko częściowe i głównie dotyczy prywatnych samochodów osobowych i pojazdów ciężarowych. Jednocześnie z ulic korzystają pojazdy komunikacji zbiorowej, taksówki i pojazdy posiadające specjalne zezwolenia. Dodatkowo, na ul. Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście funkcjonują cykliczne weekendowe wyłączenia z ruchu pojazdów w okresie letnim Na pozostałych ciągach ulicznych nie istnieją żadne ograniczenia związane z poruszaniem się samochodów osobowych.”
140

21

01.08.2008

Stowarzyszenie SISKOM

Uwaga dot. punktu 2.6.12. (przekazywanie informacji dla pasażerów komunikacji zbiorowej)

T

Wprowadza się uzupełnienie punktu: Przekazywanie informacji dla pasażerów komunikacji zbiorowej (str. 74) o podpunkt:

- poprzez System Informacji Pasażerskiej (SIP) na zmodernizowanej trasie tramwajowej w Al. Jerozolimskich.”


140

22

01.08.2008

Stowarzyszenie SISKOM

Uwaga dot. punktu 2.6.12. (priorytet dla transportu zbiorowego)

T

Wprowadza się korektę punktu: Priorytet dla transportu zbiorowego (str. 75) w sposób następujący:

Planuje się wprowadzenie priorytetów ma zmodernizowanej trasie tramwajowej w Alejach Jerozolimskich i na odcinkach nowobudowanych.”140

23

01.08.2008

Stowarzyszenie SISKOM

Uwaga dot. punktu 2.6.13. (bezpieczeństwo ruchu drogowego)

T

Wprowadza się korektę punktu 2.6.13 w sposób następujący:

: rdonlyres
rdonlyres -> Ud-iii-wod-o-0053-678/2011
rdonlyres -> Ministerstwo
rdonlyres -> Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu m st. Warszawy
rdonlyres -> Zarządzenie Nr 1526/2004 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2004 r w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Warszawa-Bielany im. Stanisława Staszica
rdonlyres -> Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
rdonlyres -> Konkurs ofert – Zarządzenie Nr 2407/2008 Prezydenta m st. Warszawy z dnia 15. 12. 2008 roku OŚwiadczenie
rdonlyres -> Action spółka Akcyjna
rdonlyres -> Uchwała nr 2958/2012 zarządu dzielnicy praga południe miasta stołecznego warszawy z dnia 25 lipca 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na zmianę podmiotu najmu lokalu użytkowego u-1 przy al najmowanego na podstawie umowy najmu nr 196/2011 z dnia
rdonlyres -> Obwieszczenie arkusz z Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach I granicach
rdonlyres -> Rodzaj sprawozdania

Pobieranie 3.42 Mb.

1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   42
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna