Załącznik nr 2 do uchwały nr lviii/1749/2009 Rady m st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. Raport dot opracowania projektu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku I na lata kolejnePobieranie 3.42 Mb.
Strona29/42
Data28.04.2016
Rozmiar3.42 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   42

N

Kwestia sytuowania (lub nie) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w bezpośrednim sąsiedztwie planowanych dróg wyższych klas zdaniem autorów powinna być rozważana w SUiKZP m.st. Warszawy, a nie Strategii Transportowej. Stąd też uwaga nie została uwzględniona.
140

42

01.08.2008

Stowarzyszenie SISKOM

Uwaga dot. punktu 4.1.2 (wnioski dot. komunikacji tramwajowej)

N

Strategia wskazuje modernizację i rozwój komunikacji tramwajowej jako zadanie priorytetowe dla systemu transportowego Warszawy. Zakłada modernizację 4 głównych korytarzy tramwajowych, wymianę taboru i budowę czterech tras istotnych z punktu widzenia wielkości prognozowanych przewozów pasażerskich.

Strategia nie wyklucza realizacji innych przedsięwzięć w zakresie komunikacji tramwajowej, w tym także budowy tras wskazanych we wniosku. Przy czym ze względu na liczbę kluczowych inwestycji tramwajowych, których budowę przewiduje się w Warszawie do roku 2015 ich realizację należy rozważać po roku 2015, po potwierdzeniu zasadności w studiach wykonalności, które powinny obejmować analizę prognoz przewozów i analizę kosztów i korzyści społecznych.


140

43

01.08.2008

Stowarzyszenie SISKOM

Uwaga dot. punktu 4.1.2 (wnioski dot. kontynuacji rozwoju metra)

N

W Strategii uwzględniono program rozwoju metra określony w dotychczasowych opracowaniach planistycznych i projektowych. Dotyczy on II i III linii metra i znacznie wykracza poza horyzont roku 2015. Ewentualne prace planistyczne dotyczące IV linii powinny być podejmowane po roku 2015.
140

44

01.08.2008

Stowarzyszenie SISKOM

Uwaga dot. punktu 4.2.1 (dotyczy wstępu)

T

Wprowadza się korektę tekstu Strategii na str. 130 w sposób następujący:

Rozwijanie układu dróg wyższych klas (drogi ekspresowe – S i drogi główne ruchu przyśpieszonego - GP) w układach obwodowych (np. wokół Śródmieścia) i na powiązaniach z siecią dróg zewnętrznych w stosunku do miasta, w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu drogowego Warszawy.”


140

45

01.08.2008

Stowarzyszenie SISKOM

Uwaga dot. punktu 4.2.1 (dotyczy wstępu)

T

Wprowadza się korektę tekstu strategii na str. 131 w sposób następujący:

- zapewnianie dostępności, a przez to podniesienie atrakcyjności terenów przeznaczonych pod zabudowę.”


140

46

01.08.2008

Stowarzyszenie SISKOM

Uwaga dot. punktu 4.2.3 (dotyczy zadania 2)

N

W zadaniu 2 wymienia się układ tras obwodowych planowanych w Warszawie i poszczególne trasy składające się na ten układ, w tym także Trasę Olszynki Grochowskiej. Dlatego też pozostawienie TOG w tekście Strategii jest uzasadnione.
140

47

01.08.2008

Stowarzyszenie SISKOM

Uwaga dot. punktu 4.2.3 (dotyczy zadania 6)

N

Zakres zadań inwestycyjnych określonych w Strategii, w tym także jeśli chodzi o sieć drogową jest bogaty w kontekście horyzontu roku 2015. Uzupełnienie tego zakresu o kolejne odcinki dróg (proponowane we wniosku) powinno być przewidywane po roku 2015, pod warunkiem zapewnienia środków finansowych na ich realizację i potwierdzenia zasadności w wyniku wykonanej analizy kosztów i korzyści społecznych.
140

48

01.08.2008

Stowarzyszenie SISKOM

Uwaga dot. punktu 4.2.3 (dotyczy zadania 9)

N

Zdaniem autorów Strategii należy pozostawić dotychczasowy zapis punktu IV.1. Środki realizacji zostały przedstawione w dalszej części dokumentu.
140

48 a

01.08.2008

Stowarzyszenie SISKOM

Uwaga dot. punktu 4.2.2

T

Uwaga uwzględniona.

Wprowadza się uzupełnienie tekstu Strategii na stronie 132 (punkt 4.2.2)

Działania rządowe w okresie do 2013 roku przewidują realizację następujących elementów układu autostrad i dróg ekspresowych związanych z Warszawą:


 1. Budowę autostrady A2 w II transeuropejskim korytarzu transportowym, łączącej aglomeracje miejskie Warszawy, Łodzi i Poznania z drogowym systemem transportowym Unii Europejskiej (przez połączenie z niemiecką autostradą Nr 12 w Świecku) i Białorusi (przez połączenie z białoruską drogą magistralną M1 w Kukurykach).

 2. Przebudowę do parametrów drogi ekspresowej drogi krajowej nr 8 (Via Baltica) w I transeuropejskim korytarzu transportowym, łączącej Warszawę z granicą litewską w Budzisku.

 3. Przebudowę do parametrów drogi ekspresowej drogi krajowej nr 17 łączącej Warszawę i Lublin w kierunku granicy z Ukrainą.

 4. Przebudowę do parametrów drogi ekspresowej drogi krajowej nr 7 łączącej Gdańsk, Warszawę, Radom, Kielce, Kraków w kierunku granicy z Republiką Słowacką.

 5. Przebudowę do parametrów drogi ekspresowej drogi krajowej nr 8 łączącej Warszawę z Piotrkowem Trybunalskim i autostradą A-1.

Niezależnie od układu dróg szybkiego ruch doprowadzanych do Warszawy, podstawowym zadaniem centralnej administracji drogowej w obszarze warszawskiego węzła transportowego będzie realizacja układu obwodowego krajowych dróg ekspresowych, składającego się z następujących dwóch ciągów:

 • północnej półobwodnicy przebiegającej od autostradowego węzła „Konotopa” zlokalizowanego na zachód od granicy Warszawy do Alei Prymasa Tysiąclecia (ten odcinek jest obecnie w budowie, termin zakończenia 2010 rok), następnie istniejącą Trasą Armii Krajowej (zmodernizowaną pod kątem dostosowania jej do parametrów drogi ekspresowej) i od miejscowości Marki projektowaną trasą Wschodniej Obwodnicy Warszawy do węzła „Zakręt” na skrzyżowaniu istniejących dróg krajowych nr 2 i nr 17,

 • południowej półobwodnicy przebiegającej od autostradowego węzła „Konotopa”, w korytarzu rezerwowanym dla Południowej Obwodnicy Warszawy, do węzła z istniejącą drogą nr 17 na wschód od granicy miasta, a następnie jako autostrada A-2 w kierunku wschodnim (Trasa Mostu Południowego)”.


140

48 b

01.08.2008

Stowarzyszenie SISKOM

Brak odniesienia do opracowywanego nowego wylotu trasy S7 (przedłużenie Trasy NS na południe w kierunku Tarczyna)

T

Uwaga uwzględniona.

Wprowadza się korektę tekstu na str. 133 (punkt 4.2.2):

Część z projektowanych elementów obwodnicy ma w zasadzie przesądzone rozwiązania. Pozostałe są, lub będą przedmiotem opracowań koncepcyjnych.

W chwili obecnej poszczególne elementy ekspresowej obwodnicy posiadają następujące decyzje administracyjne:


 • Trasa AK odc. Prymasa Tysiąclecia – Marki ma decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzję lokalizacyjną,

 • Trasa S2 węzeł Lotnisko - Puławska ma decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzję lokalizacyjną,

 • Trasa S2 węzeł Konotopa – Lotnisko ma decyzję lokalizacyjną i jest złożony wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,

 • Trasa S2 węzeł Puławska – węzeł Lubelska – przygotowane materiały do wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,

 • S17 węzeł Zakręt – węzeł Marki ma decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,


Niezależnie od realizacji układu obwodowego dróg krajowych ekspresowych, (który w zasadniczy sposób usprawni powiązania na kierunku wschód – zachód), bardzo ważne będzie rozwiązanie kwestii wprowadzenia do układu drogowego Warszawy:

 • drogi ekspresowej S7/S8 – wloty do Warszawy od strony południowej (Kraków-Kielce-Radom) - połączenie Salomea – Wolica ma decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzję lokalizacyjną dla całego odcinka i przygotowany projekt budowlany,

 • drogi ekspresowej S7 – wlot do Warszawy od strony północnej (Gdańsk), dla odcinka Trasa AK – Łomianki - jest złożony wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,

 • drogi ekspresowej S8 - wloty do Warszawy od strony wschodniej (Białystok) jest złożony wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,

 • drogi ekspresowej S17 – wlot do Warszawy od strony południowo-wschodniej (Lublin), złożony jest wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,

 • Prowadzone są prace studialne nad korytarzem dla nowego wlotu do Warszawy dla trasy S7 od strony południowej.


Realizacja nowego włączenia południowego wlotu drogi S7/S8 do Warszawy na odcinku Salomea – Wolica znajduje się obecnie na etapie wykupu terenów (planowana realizacja inwestycji lata 2009-2012). Wybudowanie tego odcinka umożliwi znaczne odciążenie z ruchu silnie obciążonej ruchem Al. Krakowskiej.
140

49

01.08.2008

Stowarzyszenie SISKOM

Uwaga dot. punktu 4.4.3 (dotyczy zadania 1)

T

Wprowadza się zmianę zapisu Strategii w zadaniu 1 (punkt 4.4.3):

Rozwój systemu rowerowego w Warszawie i istotne zwiększenie liczby podróży odbywanych rowerem będzie jednym z priorytetowych zadań w odniesieniu do systemu transportowego. Oznacza to konieczność wzmocnienia roli Biura Drogownictwa i Komunikacji m.st. Warszawy (także jeśli chodzi o obsadę osobową) w celu ułatwienia koordynacji działań na rzecz rozwoju transportu rowerowego w mieście i zasięgania opinii środowiska rowerowego na różnych etapach inwestycji drogowych.”


140

50 a

01.08.2008

Stowarzyszenie SISKOM

Uzupełnienie „Strategii …” na stronie nr 138 listy najważniejszych przedsięwzięć przewidzianych do realizacji o zadania polegające na:

- budowa ulic Nowozabraniecka – Strażacka od obwodnicy Środmieścia do ulicy Cyrulików


T

Uwaga uwzględniona.

Tekst Strategii uzupełniono o postulowany zapis.


140

50 b, c

01.08.2008

Stowarzyszenie SISKOM

Uzupełnienie „Strategii …” na stronie nr 138 listy najważniejszych przedsięwzięć przewidzianych do realizacji o zadania polegające na:

- budowa ulicy Nowo-Ziemowita od ul. Zabranieckiej do granicy m.st. Warszawy,

- budowa połączenia ul. Marsa z ul. Chruściela (tunel) wraz z powiązaniem z ul. Cyrulików.

N

Uwaga nieuwzględniona.

Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2009-2013 będący załącznikiem do uchwały budżetowej Rady m.st. Warszawy nie przewiduje realizacji tych inwestycji.


141

1

 01.08.2008

Andrzej Holc

Ogólne uwagi do zapisów w różnych punktach Strategii

N

Strategia obejmuje okres do roku 2015 i lata kolejne co wynika z konieczności przygotowania programu działań dotyczących systemu transportowego na najbliższe lata, także w związku z możliwością pozyskiwania w tym okresie środków Unii Europejskiej. Oczywiście, niezależnie od programu dla tego okresu, autorzy Strategii popierają wniosek, o przygotowanie strategii długoterminowej, dostosowującej system transportowy do przyszłych potrzeb miasta, zapisanych m.in. w SUiKZP.
Okres obowiązywania Strategii narzucił zatem zakres działań, które mogą być podejmowane w celu poprawienia funkcjonowania systemu transportowego, ale przy założeniu zwiększania atrakcyjności transportu zbiorowego, w szczególności szynowego (tramwaj, metro, kolej). W okresie do roku 2015 (jako podstawowego horyzontu podstawowego) Strategia zakłada zatem podjecie działań związanych z rewitalizacją linii kolejowych (tak by zmienić odbiór tego podsystemu transportowego w oczach pasażerów, co opisał autor we wniosku na przykładzie linii otwockiej), ale przede wszystkim w odniesieniu do głównych osi transportowych (Otwock, Grodzisk, Sochaczew, Legionowo, Piaseczno, Wołomin, Rembertów) i w zakresie możliwości oddziaływania samorządu warszawskiego, modernizacją i rozwojem komunikacji tramwajowej (modernizacja głównych tras, rozwój systemu do obszarów nowej zabudowy, z wykorzystaniem już przygotowanych projektów) dalszą budową systemu metra. Strategia nie wyklucza rozwoju systemu transportu szynowego w kierunku Raszyna, przy czym wymaga to przeprowadzenia prac studialnych i projektowych określających uwarunkowania techniczne, funkcjonalne i potwierdzających uzasadnienie ekonomiczne. Ze względu na czas potrzebny na wykonanie analiz i skalę przedsięwzięć już zaplanowanych do roku 2015, także w wymiarze finansowym, budowa systemu transportu szynowego (tramwaj, kolej) do Raszyna może być elementem strategii Warszawy w okresie po roku 2015.
Niezależnie Strategia stwarza możliwość dokonania usprawnień komunikacji autobusowej (miejskiej i podmiejskiej) np. poprzez wprowadzanie rozwiązań nadających większy priorytet autobusom w ruchu ulicznym (wydzielone pasy autobusowe, uprzywilejowanie w sygnalizacji świetlnej). Rozwiązania tego typu mogą być wprowadzana także na liniach prowadzących do Raszyna i w okresie do roku 2015. Wymaga to podjęcia odpowiednich działań przez zarządców dróg i zarządców ruchu (Zarząd Dróg Miejskich i Zarząd Transportu Miejskiego)

 

142

1

 01.08.2008

Stowarzyszenie Zielone Paliwo 

Uwagi na temat wpływu na środowisko i znaczenia dla zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska rozwiązań przedstawionych w Strategii


T

Prognoza zawiera ocenę spodziewanych trendów podstawowych zagrożeń transportowych. Zagrożenia aerosanitarne w trakcie wdrażania zasad Strategii będą stale się zmniejszać a lokalne zatężenia substancji emitowanych przez transport ograniczać się przestrzennie i czasowo. Poprawa warunków akustycznych następować będzie wolno w miarę poprawy organizacji ruchu oraz przesunięć przestrzennych wymagających czasu. Wdrożenie Strategii zapewni zahamowanie procesu obejmowania wszystkich ruchliwych ulic wysokimi parametrami akustycznymi.

Trasy drogowe odznaczają się niekorzystnym „zestawem” zagrożeń fizyko-chemicznych o potencjalnym oddziaływaniu synergicznym prowadzącym do degradacji miejsc narażonych na ich bliskość. Dlatego praktycznie jedynym sposobem zadawalającego ograniczenia tych uciążliwości jest oddzielenie źródła od receptorium. Polegać to powinno na manewrach funkcjonalnych: wyprowadzaniu budynków mieszkalnych i przeznaczonych do dłuższego przebywania ludzi na odległości bezpieczne ekologicznie oraz na ograniczaniu (różnymi sposobami) natężenia ruchu na ulicach lokalnych obsługujących zabudowę mieszkalną. Przez wiele lat nie uda się jednak zrezygnować z niższych (gorszych) normatywów zagrożeń środowiskowych w sąsiedztwie ruchliwych ulic i tras miejskich oraz wprowadzania (także w miastach) zabiegów technicznych w rodzaju ekranów, izolacji ścian i stolarki, itd. W perspektywie należy zabiegi takie uznać za niedostateczne i generujące poważne ograniczenia swobód obywatelskich.

Drugą sferą potencjalnego obniżania uciążliwości transportu jest zmniejszanie liczebności i agresywności sozotechnicznej źródeł, czyli pojazdów. Mowa o skracaniu przejazdów, zmniejszaniu ich częstotliwości, rezygnacji z samochodów, zwłaszcza osobowych, usprawnieniach technicznych prowadzących do mniejszej emisji spalin, hałasu oraz pyłu drogowego.

Wreszcie trzecią strefą, równie ważną jest usprawnienie ruchu metodami organizacyjno-logistycznymi z udziałem nowoczesnych środków zdalnego sterowania. Uzyskiwany tą drogą efekt jest równorzędny z wycofaniem z ruchu kilkunastu procent pojazdów. 

143

1

01.08.2008 

Burmistrz Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 

Uwagi na temat budowy trasy „Via Baltica” w wariancie od strony Marek


T

Uwaga uwzględniona w „Strategii..”

GDDKiA złożyła do wojewody mazowieckiego wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji dla drogi S7 na odcinku od Warszawy (trasa WOW) do obwodnicy Radzymina. Wszystkie przedstawione we wniosku warianty są przedłużeniem Trasy Armii Krajowej na wschód i przebiegają po wschodniej stronie Marek. 

143

2

01.08.2008

Burmistrz Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

Uwaga na temat linii tramwajowej na przedłużeniu Trasy Mostu Północnego i w Trasie Olszynki Grochowskiej na przedłużeniu ul. Głębockiej


N

Strategia wskazuje modernizację i rozwój komunikacji tramwajowej jako zadanie priorytetowe dla systemu transportowego Warszawy. Zakłada modernizację 4 głównych korytarzy tramwajowych i budowę czterech nowych tras istotnych z punktu widzenia wielkości prognozowanych przewozów pasażerskich, w tym dwóch na terenie Białołęki:

 • pętla Winnica - Most Północny - Młociny,

 • Tarchomin – pętla Żerań.

Strategia nie wyklucza realizacji innych przedsięwzięć w zakresie komunikacji tramwajowej, w tym także budowy przedłużenia Trasy Mostu Północnego i w TOG na przedłużeniu ul. Głębockiej . Przy czym ze względu na liczbę kluczowych inwestycji tramwajowych, których budowę przewiduje się w Warszawie do roku 2015, ich realizację należy rozważać po roku 2015, po potwierdzeniu zasadności w studium wykonalności, które powinno obejmować analizę prognoz przewozów i analizę kosztów i korzyści społecznych.

ZTM

143

3

01.08.2008

Burmistrz Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

Uwaga dot. na wskaźnika parkingowego dla Dzielnicy Białołęka


N

W odniesieniu do wskaźników parkingowych, wyjaśnia się że zostały one podane za dokumentem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy uchwalonego przez Radę Miasta.

BAiPP

144

1

01.08.2008 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Oddział Regionalny Warszawa 

 Adresaci Strategii

T

Wprowadza się uzupełnienie tekstu Strategii na str.5 rozszerzające listę Adresatów o:

- podmioty gospodarcze mające wpływ na system transportowy (odpowiedzialne za podsystemy, np. kolej) dla których Strategia będzie jednym z czynników wpływających na decyzje w zakresie rozwoju tego podsystemu.” 

144

2

01.08.2008 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Oddział Regionalny Warszawa 

 Dotyczy zapisu o systemie transportowym

T

Wprowadza się uzupełnienie tekstu Strategii na str.6 w sposób następujący:

unowocześnienie systemu transportowego (drogowego, transportu zbiorowego, rowerowego i pieszego) poprzez jego modernizację i rozwój celem zapewnienia jego wysokiej efektywności, jakości i zwiększenia dostępności do źródeł i celów podróży”


144

3

01.08.2008 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Oddział Regionalny Warszawa 

Dotyczy rozszerzenia zapisu o mobilizacji jednostek na rzecz realizacji Strategii

: rdonlyres
rdonlyres -> Ud-iii-wod-o-0053-678/2011
rdonlyres -> Ministerstwo
rdonlyres -> Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu m st. Warszawy
rdonlyres -> Zarządzenie Nr 1526/2004 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2004 r w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Warszawa-Bielany im. Stanisława Staszica
rdonlyres -> Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
rdonlyres -> Konkurs ofert – Zarządzenie Nr 2407/2008 Prezydenta m st. Warszawy z dnia 15. 12. 2008 roku OŚwiadczenie
rdonlyres -> Action spółka Akcyjna
rdonlyres -> Uchwała nr 2958/2012 zarządu dzielnicy praga południe miasta stołecznego warszawy z dnia 25 lipca 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na zmianę podmiotu najmu lokalu użytkowego u-1 przy al najmowanego na podstawie umowy najmu nr 196/2011 z dnia
rdonlyres -> Obwieszczenie arkusz z Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach I granicach
rdonlyres -> Rodzaj sprawozdania

Pobieranie 3.42 Mb.

1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   42
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna