Załącznik nr 2 do uchwały nr lviii/1749/2009 Rady m st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. Raport dot opracowania projektu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku I na lata kolejnePobieranie 3.42 Mb.
Strona4/42
Data28.04.2016
Rozmiar3.42 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42

N

Uwaga nie uwzględniona ponieważ jej treść nie dotyczy zakresu zapisów „Strategii …”.

Planowaniem przebiegu linii autobusowych zajmuje się Zarząd Transportu Miejskiego i tam została przekazana uwaga.


Słuszny, ale dotyczący bardzo lokalnego problemu, nie mieszczącego się w dokumencie strategicznym

Pojawiły się konkretne protesty dotyczące ograniczania ruchu samochodowego na terenach chronionych (Rezerwat Lasu Bielańskiego, Chojnowski PK, obrzeża KPN). Dokumenty strategiczne nie zajmują się takimi doraźnymi interwencjami, ale wszystkie one są zgodne z duchem Strategii wyraźnie szanującej obszary przyrodnicze znajdujące się w strukturze miasta, jako trwałe i nienaruszalne elementy. ZTM

10

4

22.07.2008

Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

(Zbigniew Jachnis)Konieczność budowy drugiego lotniska w Modlinie


N

W „Strategii...” nie sformułowano konkretnego wniosku dotyczącego Warszawskiego Węzła Lotniczego i roli Portu Lotniczego im. F. Chopina na Okęciu. Aktualnie, na szczeblu krajowym trwają prace nad koncepcją rozwoju lotnisk. Decyzja o budowie, a także lokalizacji ewentualnego Centralnego Portu Lotniczego dla Polski zostanie podjęta dopiero po uzyskaniu wyników prac opracowania „Koncepcja lotniska centralnego dla Polski – prace analityczne”. We wrześniu 2009 roku Ministerstwo Infrastruktury rozpisało międzynarodowy przetarg na opracowanie pt. „Koncepcja lotniska centralnego dla Polski – prace analityczne”. Wyniki tego opracowania będą podstawą do podjęcia decyzji o budowie nowego lotniska centralnego (LCP) lub o rozwijaniu infrastruktury lotniskowej kraju bez takiego lotniska. W przypadku budowy nowego lotniska, zlokalizowanego poza granicami m.st. Warszawy, port lotniczy im. Fryderyka Chopina prawdopodobnie pełniłby rolę lotniska pomocniczego. W przypadku rezygnacji z budowy LPC, obszar metropolitarny Warszawy obsługiwałyby co najmniej dwa porty lotnicze, Okęcie i lotniska wspomagające, np. w Modlinie. „Strategia” umożliwia realizację obu wariantów. Dla decyzji dotyczących przyszłości lotnisk w kraju decydujące znaczenie mieć będą prognozy przewozów i kierunki rozwoju lotnictwa cywilnego. Dane dot. ostatniego okresu prowadzą do wniosku, że dotychczasowe prognozy bardzo szybkiego wzrostu przewozów były wygórowane. Podobnie, strukturalne zmiany w sektorze lotniczym obniżyły rolę portów przesiadkowych (tzw. hubów”). W konsekwencji spadło prawdopodobieństwo, że w Polsce zlokalizowany byłby kluczowy port przesiadkowy obsługujący przewozy transkontynentalne. W sumie, wobec braku przesądzeń dotyczących rozwoju lotnisk na Mazowszu, uzasadnione jest zapewnienie w „Strategii..” i planach zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy możliwości realizacji wariantu, w którym port lotniczy im. F. Chopina na Okęciu pełnić będzie rolę głównego portu, obsługującego metropolię warszawską. Należy podkreślić, że - z punktu widzenia pasażerów rozpoczynających/kończących podróż w Warszawie (stanowiących większość) - lokalizacja lotniska na Okęciu jest o wiele bardziej atrakcyjna niż każda z rozważanych lokalizacji LCP.
Zaproponowano następujące zmiany i uzupełnienia:

Str. 35, pkt Warszawski Węzeł Lotniczy, zamiastWarszawa jest największym węzłem komunikacji lotniczej w Polsce. Międzynarodowy Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w roku 2006 obsłużył ponad 8 mln pasażerów przy nominalnej przepustowości istniejącego terminala pasażerskiego 3,5 mln pasażerów.

Okęcie obsługuje 50% całego ruchu lotniczego związanego z Polską. Warszawskie lotnisko jest także węzłem ruchu towarowego – w 2006 roku przeładowano na nim ponad 51 tys. ton ładunków.

Proponuje się:Warszawa jest największym węzłem komunikacji lotniczej w Polsce. Międzynarodowy Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina do niedawna obsługiwał większość lotniczego ruchu pasażerskiego. Ze względu na szybki wzrost roli lotnisk regionalnych udział ten jednak maleje. W I półroczu 2008 r. wynosił on 47.6%. Warszawskie lotnisko jest także ważnym węzłem ruchu towarowego – w 2007 roku przeładowano na nim ponad 63 tys. ton ładunków.
Str. 104-105, zamiast

Cel szczegółowy I.7

Usprawnienie powiązania miasta z lotniskiem Okęcie

Osiągnięcie tego celu ma doprowadzić do zwiększenia dostępności miasta do portu lotniczego Okęcie, a dzięki temu ułatwić podróżowanie mieszkańcom oraz przyjezdnym oraz przyczyniać się do rozwoju gospodarczego obszarów miasta położonych w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru lotniska.

proponuje się:Osiągnięcie tego celu ma doprowadzić do zwiększenia dostępności miasta do portu lotniczego im. Fryderyka Chopina (Okęcie), a dzięki temu ułatwić podróżowanie mieszkańcom oraz przyjezdnym oraz przyczyniać się do rozwoju gospodarczego obszarów miasta położonych w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru lotniska. Waga tego celu nie jest zmniejszona przez brak ostatecznych decyzji dot. rozwoju Warszawskiego Węzła Lotniczego, Istnieją przesłanki do zakładania, że lotnisko to pozostanie nadal głównym portem lotniczym kraju (przy wsparciu innych lotnisk położonych na Mazowszu). Również w przypadku wyboru wariantu zakładającego budowę nowego Centralnego Portu Lotniczego, lotnisko Okęcie pełniłoby rolę lotniska obsługującego znaczną część ruchu związanego z Warszawą. W tej sytuacji konieczne jest poprawa dostępności portu lotniczego Okęcie środkami transportu drogowego i zbiorowego.
11

1

23.06.2008

Tomasz Modzelewski

Zmiany w organizacji ruchu w okolicy ul. Idzikowskiego (al. Sikorskiego, ul. Jana II Sobieskiego, al. Witosa, Trasa Siekierkowska) w celu zmniejszenia natężenia ruchu

N

Uwaga nieuwzględniona ponieważ jej treść nie dotyczy zakresu zapisów strategii.

Sytuacja ruchowa na ul. Idzikowskiego poprawi się gdy zostanie zrealizowany ciąg Beethovena – Nowo Racławicka, zapewniający powiązania Górnego Mokotowa z Trasą Siekierkowską.


12

1

 23,06.2008

Małgorzata Piątek 

Rozkłady jazdy. Zmiany tras autobusów. Funkcjonowanie transportu a środowisko
System biletowy

T

Problemy dotyczące usprawnienia transportu zbiorowego i ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko zostały uwzględnione w Strategii. Kwestie związane z rozkładami jazdy i zmianami tras autobusów nie zostały ujęte w Strategii i nalezą do zadań związanych z bieżącym zarządzaniem transportem zbiorowym przez ZTM.

Problem został uwzględniony w Strategii w ramach punktu 4.1, zadanie 5: Integracja systemów transportu 

13

1

 23.06.2008

Adam Łaskarzewski 

Wprowadzenie ekologicznych rozwiązań w transporcie publicznym zgodnie ze stanowiskiem nr 17 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 marca 2008 – zwiększenie udziału nowoczesnego taboru autobusowego, niskoemisyjnych rozwiązań technicznych wykorzystujących paliwa odnawialne

T

Wprowadza się uzupełnienie w punkcie 4.1.2 (zadanie 7) : „ (…) Zwiększenie udziału nowoczesnego taboru autobusowego, w tym w szczególności wykorzystującego paliwa odnawialne, niskoemisyjne może wymagać podjęcia działań zakresie modernizacji i rozwoju zaplecza technicznego.”

Wprowadza się uzupełnienie w punkcie 4.5.3 (Oddziaływanie na środowisko): „(…) działanie w kierunku stosowania i egzekwowania norm emisji spalin i hałasu dla pojazdów oraz proponowanie niskoemisyjnych paliw odnawialnych.”
Zastosowanie wskaźnika liczby nowych autobusów wykorzystujących niskoemisyjne paliwa odnawialne  wobec braku przygotowanego programu zakupu i eksploatacji autobusów tego typu nie jest możliwe.

.


ZTM

14

1

23.08.2008 

Zbigniew Chłopek 

Poparcie stosowania rozwiązań proekologicznych poprzez zastosowanie w pojazdach napędów hybrydowych lub biopaliw w autobusach miejskich celem zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza 

T

Wprowadza się uzupełnienie w punkcie 4.1.2 (zadanie 7) : „ (…) Zwiększenie udziału nowoczesnego taboru autobusowego, w tym w szczególności wykorzystującego paliwa odnawialne, niskoemisyjne może wymagać podjęcia działań zakresie modernizacji i rozwoju zaplecza technicznego.”

Wprowadza się uzupełnienie w punkcie 4.5.3 (Oddziaływanie na środowisko): „(…) działanie w kierunku stosowania i egzekwowania norm emisji spalin i hałasu dla pojazdów oraz proponowanie niskoemisyjnych paliw odnawialnych.”
Zastosowanie wskaźnika liczby nowych autobusów wykorzystujących niskoemisyjne paliwa odnawialne  wobec braku przygotowanego programu zakupu i eksploatacji autobusów tego typu nie jest możliwe.


ZTM

14

2

23.08.2008

Zbigniew Chłopek

Zaangażowanie w program Unii Europejskiej BEST (BioEthanol for Sustainable Development)

N

Dokument Strategii z zasady nie wskazuje potrzeby uczestniczenia Warszawy w poszczególnych programach międzynarodowych związanych z sektorem transportu, w tym także w programie BEST. Nie ogranicza to jednak możliwości uczestniczenia Warszawy w podobnych inicjatywach.

15

1

23.06.2008

Witold Kossakowski

AKURAT


Ograniczenie roli portu lotniczego Okęcie w obsłudze ruchu pasażerskiego i towarowego na rzecz planowanego drugiego lotniska w Modlinie 

N

W „Strategii...” nie sformułowano konkretnego wniosku dotyczącego warszawskiego węzła lotniczego i roli portu lotniczego im. F. Chopina na Okęciu. Aktualnie, na szczeblu krajowym trwają prace nad koncepcją rozwoju lotnisk. Decyzja o budowie, a także lokalizacji ewentualnego Centralnego Portu Lotniczego dla Polski zostanie podjęta dopiero po uzyskaniu wyników prac opracowania „Koncepcja lotniska centralnego dla Polski – prace analityczne”. We wrześniu 2009 roku Ministerstwo Infrastruktury rozpisało międzynarodowy przetarg na opracowanie pt. „Koncepcja lotniska centralnego dla Polski – prace analityczne”. Wyniki tego opracowania będą podstawą do podjęcia decyzji o budowie nowego lotniska centralnego (LCP) lub o rozwijaniu infrastruktury lotniskowej kraju bez takiego lotniska. W przypadku budowy nowego lotniska, zlokalizowanego poza granicami m.st. Warszawy, port lotniczy im. Fryderyka Chopina prawdopodobnie pełniłby rolę lotniska pomocniczego. W przypadku rezygnacji z budowy LPC, obszar metropolitarny Warszawy obsługiwałyby co najmniej dwa porty lotnicze, Okęcie i lotniska wspomagające, np. w Modlinie. „Strategia” umożliwia realizację obu wariantów. Dla decyzji dotyczących przyszłości lotnisk w kraju decydujące znaczenie mieć będą prognozy przewozów i kierunki rozwoju lotnictwa cywilnego. Dane dot. ostatniego okresu prowadzą do wniosku, że dotychczasowe prognozy bardzo szybkiego wzrostu przewozów były wygórowane. Podobnie, strukturalne zmiany w sektorze lotniczym obniżyły rolę portów przesiadkowych (tzw. hubów”). W konsekwencji spadło prawdopodobieństwo, że w Polsce zlokalizowany byłby kluczowy port przesiadkowy obsługujący przewozy transkontynentalne. W sumie, wobec braku przesądzeń dotyczących rozwoju lotnisk na Mazowszu, uzasadnione jest zapewnienie w „Strategii..” i planach zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy możliwości realizacji wariantu, w którym port lotniczy im. F. Chopina na Okęciu pełnić będzie rolę głównego portu, obsługującego metropolię warszawską. Należy podkreślić, że - z punktu widzenia pasażerów rozpoczynających/kończących podróż w Warszawie (stanowiących większość) - lokalizacja lotniska na Okęciu jest o wiele bardziej atrakcyjna niż każda z rozważanych lokalizacji LCP.
Uznając potrzebę aktualizacji i bardziej konkretnego zapisu w dokumencie „Strategii..” zaproponowano następujące zmiany i uzupełnienia:

Str. 35, pkt Warszawski węzeł lotniczy, zamiastWarszawa jest największym węzłem komunikacji lotniczej w Polsce. Międzynarodowy Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w roku 2006 obsłużył ponad 8 mln pasażerów przy nominalnej przepustowości istniejącego terminala pasażerskiego 3,5 mln pasażerów.

Okęcie obsługuje 50% całego ruchu lotniczego związanego z Polską. Warszawskie lotnisko jest także węzłem ruchu towarowego – w 2006 roku przeładowano na nim ponad 51 tys. ton ładunków.

Proponuje sięWarszawa jest największym węzłem komunikacji lotniczej w Polsce. Międzynarodowy Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina do niedawna obsługiwał większość lotniczego ruchu pasażerskiego. Ze względu na szybki wzrost roli lotnisk regionalnych udział ten jednak maleje. W I półroczu 2008 r. wynosił on 47.6%. Warszawskie lotnisko jest także ważnym węzłem ruchu towarowego – w 2007 roku przeładowano na nim ponad 63 tys. ton ładunków.
Str. 104-105, zamiast

Cel szczegółowy I.7

Usprawnienie powiązania miasta z lotniskiem Okęcie

Osiągnięcie tego celu ma doprowadzić do zwiększenia dostępności miasta do portu lotniczego Okęcie, a dzięki temu ułatwić podróżowanie mieszkańcom oraz przyjezdnym oraz przyczyniać się do rozwoju gospodarczego obszarów miasta położonych w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru lotniska.

proponuje się:Cel szczegółowy I.7

Usprawnienie powiązania miasta z lotniskiem Okęcie

Cel szczegółowy I.7

Osiągnięcie tego celu ma doprowadzić do zwiększenia dostępności miasta do portu lotniczego im. Fryderyka Chopina (Okęcie), a dzięki temu ułatwić podróżowanie mieszkańcom oraz przyjezdnym oraz przyczyniać się do rozwoju gospodarczego obszarów miasta położonych w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru lotniska. Waga tego celu nie jest zmniejszona przez brak ostatecznych decyzji dot. rozwoju Warszawskiego Węzła Lotniczego, Istnieją przesłanki do zakładania, że lotnisko to pozostanie nadal głównym portem lotniczym kraju (przy wsparciu innych lotnisk położonych na Mazowszu). Również w przypadku wyboru wariantu zakładającego budowę nowego Centralnego Portu Lotniczego, lotnisko Okęcie pełniłoby rolę lotniska obsługującego znaczną część ruchu związanego z Warszawą. W tej sytuacji konieczne jest poprawa dostępności portu lotniczego Okęcie środkami transportu drogowego i zbiorowego.

15

2

23.06.2008

Witold Kossakowski AKURAT

Brak zaistnienia problemu ruchu lotniczego a w szczególności portu lotniczego Okęcie w rozdziale „Cel główny V: poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zmniejszenia uciążliwości transportu dla mieszkańców; Cel szczegółowy V.1 Ograniczenie hałasu”

N

Uciążliwość hałasowa lotniska Okęcie uwzględniana jest w planach zagospodarowania przestrzennego i byłą podstawą ustalenia granic strefy ograniczonego użytkowania. Jak wynika z map hałasowych, już w niewielkiej odległości od lotniska poziom hałasu jest niższy niż w obszarach przylegających do arterii drogowych. Ponadto, postęp techniczny powoduje znaczną redukcję poziomu hałasu. Duży wpływ na ten poziom ma też zarządzanie ruchem lotniczym (procedury i trasy startów i nalotu) i ograniczenia operacji w porze nocnej.  
16

1

 23.06.2008

Bogusław Uniśkiewicz 

Utworzenie Warszawskiej Obwodnicy Kolejowej zintegrowanej z liniami pozamiejskimi poprzez połączenie stacji W-wa Wola z linia średnicową w okolicy Dw. Zachodniego 

N

W Strategii w pkt 4.1.2 dotyczącym rozwoju systemu transportu publicznego, w zadaniu 4 Usprawnienie komunikacji kolejowej zapisano konieczność działań prowadzących do jakościowej zmiany sposobu funkcjonowania podsystemu kolejowego obsługującego Warszawę i miejscowości podwarszawskie. W Strategii wskazano działania, jakie powinny być podejmowane do roku 2015, w tym między innymi zintegrowanie węzłów przesiadkowych, poprawa oferty przewozowej (standard taboru, częstotliwość), eliminacja wąskich gardeł (prędkość przejazdu), rozwiązania poprawiające przepustowość linii średnicowej, usprawnienie powiązania z dw. lotniczym Okęcie. Zakres działań niezbędnych dla jakościowej zmiany systemu kolejowego jest bardzo duży, kosztowny i wymaga czasu. Powinien w pierwszej kolejności dotyczyć linii podstawowych, usytuowanych promieniście w stosunku do centrum Warszawy (np. linia do Otwocka, do Grodziska, do Sochaczewa, do Legionowa, do Wołomina). Czas niezbędny na dokonanie zmian (i koszty) zdecydowanie wybiegają poza okres roku 2015. W związku z powyższym przywołana we wniosku linia obwodowa jako ważny element systemu transportowego może być brana pod uwagę po roku 2015, po potwierdzeniu zasadności inwestowania w jej modernizację na podstawie wyników studium wykonalności, które powinno obejmować analizę prognoz przewozów i analizę kosztów i korzyści społecznych.

W celu udoskonalenia działań na rzecz integracji poszczególnych systemów transportu zbiorowego w Warszawie w dniu 23 marca 2007 r. zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 268/2007 została powołana Komisja ds. współpracy m.st. Warszawy ze spółką PKP S.A. Do zadań Komisji należy określenie obszarów i sposobów współpracy miasta stołecznego Warszawy ze spółką PKP S.A.ZTM

17

1

 23.06.2008

Bogusław Uniśkiewicz 

Utworzenie centrum gastronomiczno-rozrywkowo-sportowego na terenie dzielącym Stadion Narodowy od Dw. W-wa Stadion w celu rozbicia tłumu kibiców/fanów wychodzących z Stadionu i uzupełniona o małą architekturę promującą Warszawę (informacja o historii, wydarzeniach kulturalnych, imprezach)

N

Uwaga nieuwzględniona ponieważ jej treść nie dotyczy zakresu zapisów Strategii.

Wniosek przekazano do Biura Architektury i Planowania PrzestrzennegoBAiPP

18

1

 23.06.2008

Bogusław Uniśkiewicz 

 Adaptacja kolejowej bocznicy technicznej metra (STP Kabaty) do celów komunikacji pasażerskiej

N

Plany rozwoju sieci transportu szynowego (kolej, metro, tramwaj), mające odbicie w zatwierdzonym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” i projekcie „Strategii…” są oparte na wynikach badan potrzeb przewozowych (takich jak okresowo przeprowadzane Warszawskie Badanie Ruchu – 1998 i 2005), prognozach ruchu i analizie wariantów tej sieci. Kluczowe opracowania, to: (a) „Analiza funkcjonalno-ruchowa wariantów systemu transportowego Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem transportu szynowego”, Politechnika Warszawska (1999) i (b) „Analiza i ocena funkcjonowania systemu komunikacji zbiorowej w Warszawie i aglomeracji warszawskiej”, FaberMaunsell Polska (2005). Najbardziej obciążone są kierunki promieniste i na ich obsłudze skupiono się w planach rozwoju sieci transportu szynowego (Kolej, metro, tramwaj). Kierunki obwodowe z powodzeniem mogą być obsłużone komunikacją autobusową.
 Analizy (prognozy) potoków ruchu wykazały, że liczba potencjalnych podróżnych nie uzasadniałaby inwestowania w to połączenie. Najbardziej obciążone są kierunki promieniste i na ich obsłudze skupiono się w planach rozwoju sieci transportu szynowego (Kolej, metro, tramwaj). Kierunki obwodowe z powodzeniem mogą być obsłużone komunikacją autobusową. Kontrola sposobu zagospodarowania przestrzennego (ochrona rezerwatu im. St. Starzyńskiego i Lasu Kabackiego jest zadaniem planowania miejscowego).
19

1

 23.06.2008

 Zofia Olędzka

Nieuwzględnienie uwag mieszkańców Wesołej w „Studium …” z zakresu transportu

N

Uwagi, o których mowa, zgłoszone zostały w 2006 roku do projektu „Studium uwarunkowań..” a nie do projektu „Strategii” 
19

2

 23.06.2008

 Zofia Olędzka

Dlaczego opłaty mają dotyczyć tylko dojazdów do centrum, a nie „TIR’ów” przejeżdżających przez Warszawę tranzytem

N

Opłaty za wjazd do centrum mają na celu ograniczenie odsetka osób dojeżdżających do centrum samochodem i przyczyniających się do zatłoczenia dróg dojazdowych do centrum. Wystarczy, że opłaty skłonią niewielką część podróżujących do korzystania z transportu zbiorowego, aby nastąpiło radykalne zmniejszenie zatłoczenia dróg. Pobieranie opłat za przejazd innymi odcinkami dróg publicznych jest uzależnione od decyzji na szczeblu centralnym.
19

3

 23.06.2008

 Zofia Olędzka

Brak wrysowanej Obwodnicy Ekspresowej w Program Ochrony Powietrza w „Prognozie …”


N

Podstawową zasadą przyjętą w Strategii i Prognozie jest zaakceptowanie a priori wszystkich projektów rozwiązań transportowych o wysokim prawdopodobieństwie realizacji. Bez wartościowania ich i określania szans tej realizacji. Na schemacie dotyczącym warunków aerosanitarnych nie wprowadzono bardzo wielu przewidywanych elementów systemu komunikacyjnego Warszawy, w tym odcinków i węzłów, które mogą w przyszłości decydować o stanie jakości powietrza w licznych miejscach. Ponadto wpływ na warunki aerosanitarne zależeć będzie od kolejności i tempa oddawania do realizacji poszczególnych odcinków i węzłów. Zatem wrysowywanie wszystkich lub części planowanych tras i ulic nie jest uzasadnione. Analizy takie będą przeprowadzanie w trakcie procedur OOS.

Strategia i Prognoza zostały sporządzone na podstawie diagnozy prospektywnej zawierającej istniejące, aktualnie tworzone oraz wszystkie wysoce prawdopodobne elementy sieci transportowej Warszawy. Strategia ani ich nie potwierdza ocenami, ani nie neguje. Doświadczenie wskazuje, ze elementy te mogą ulec różnym zmianom niezależnym od wnioskującego a tym bardziej niezależnie od dokumentów strategicznych. Dlatego Strategia i Prognoza bardzo skromnie prezentuje, w tym kartograficznie, konkretne projektowane przebiegi wyraźnie wskazując kierunkowo potrzeby ich uwzględnienia. Z tego powodu nie naniesiono wysoce prawdopodobnych tras, jako przyszłego liniowego źródła zagrożeń akustycznych i aerosanitarnych. Można przyjąć, że Strategia i Prognoza przyjmują a priori dzisiejsze koncepcje, które i tak przecież obejmują mniejszą część potrzeb wynikających z wdrażania Strategii.


19

4

 23.06.2008

 Zofia Olędzka

Przeprowadzenie trasy WOW przez osiedle mieszkaniowe na terenie dzielnicy Wesoła w kontekście zanieczyszczeń transportowych wpływających na zbiornik wód czwartorzędowych: rdonlyres
rdonlyres -> Ud-iii-wod-o-0053-678/2011
rdonlyres -> Ministerstwo
rdonlyres -> Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu m st. Warszawy
rdonlyres -> Zarządzenie Nr 1526/2004 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2004 r w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Warszawa-Bielany im. Stanisława Staszica
rdonlyres -> Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
rdonlyres -> Konkurs ofert – Zarządzenie Nr 2407/2008 Prezydenta m st. Warszawy z dnia 15. 12. 2008 roku OŚwiadczenie
rdonlyres -> Action spółka Akcyjna
rdonlyres -> Uchwała nr 2958/2012 zarządu dzielnicy praga południe miasta stołecznego warszawy z dnia 25 lipca 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na zmianę podmiotu najmu lokalu użytkowego u-1 przy al najmowanego na podstawie umowy najmu nr 196/2011 z dnia
rdonlyres -> Obwieszczenie arkusz z Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach I granicach
rdonlyres -> Rodzaj sprawozdania

Pobieranie 3.42 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna