Załącznik nr 2 do uchwały nr lviii/1749/2009 Rady m st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. Raport dot opracowania projektu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku I na lata kolejnePobieranie 3.42 Mb.
Strona41/42
Data28.04.2016
Rozmiar3.42 Mb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42

N

Uwaga nieuwzględniona

W opracowaniu „Studium techniczne II i III linii metra warszawskiego” wykonanym w 2000 roku analizowane były warianty przedłużenia II linii metra do Dąbrówki w Północnej Dzielnicy Mieszkaniowej. Analizy porównawcze wariantów doprowadziły do wybory przebiegu II linii metra kończącej się na Bródnie, w związku z tym nie jest planowana budowa metra do Tarchomina.

Komitet Sterujący do spraw budowy II linii metra w Warszawie podjął decyzję o lokalizacjach stacji na wschodnim odcinku II linii metra. Przyjęto, że zbudowane będą następujące stacje: Szwedzka, Targówek I, Targówek II, Zacisze, Kondratowicza, Rembielińska

193

6

23.06.2008

Krzysztof Segit

Rozwój sieci kolejowej od CMK w Grodzisku do lotniska Modlin

N

Uwaga nieuwzględniona

Aktualnie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na „Wykonanie Studium Wykonalności modernizacji i rozbudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego realizowanego w ramach projektu TEN-T”. W ramach tego opracowania zostanie przesądzony rozwój układu kolejowego w węźle warszawskim. Wyniki tego opracowania powinny być następnie uwzględnione w opracowaniach planistycznych wykonywanych przez Miasto Stołeczne Warszawa.

W celu udoskonalenia działań na rzecz integracji poszczególnych systemów transportu zbiorowego w Warszawie w dniu 23 marca 2007 r. zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 268/2007 została powołana Komisja ds. współpracy m.st. Warszawy ze spółką PKP S.A. Do zadań Komisji należy określenie obszarów i sposobów współpracy miasta stołecznego Warszawy ze spółką PKP S.A.

Wniosek przekazano do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.PKP PLK

193

7

23.06.2008

Krzysztof Segit

Zaprojektować relację kolejową od przystanku „Kasprzaka” do „Warszawa Śródmieście”

N

Uwaga nieuwzględniona

Aktualnie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na „Wykonanie Studium Wykonalności modernizacji i rozbudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego realizowanego w ramach projektu TEN-T”. W ramach tego opracowania zostanie przesądzony rozwój układu kolejowego w węźle warszawskim. Wyniki tego opracowania powinny być następnie uwzględnione w opracowaniach planistycznych wykonywanych przez Miasto Stołeczne Warszawa.

W celu udoskonalenia działań na rzecz integracji poszczególnych systemów transportu zbiorowego w Warszawie w dniu 23 marca 2007 r. zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 268/2007 została powołana Komisja ds. współpracy m.st. Warszawy ze spółką PKP S.A. Do zadań Komisji należy określenie obszarów i sposobów współpracy miasta stołecznego Warszawy ze spółką PKP S.A.

Wniosek przekazano do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.PKP PLK

193

8

23.06.2008

Krzysztof Segit

Przedłużyć I linię metra z Kabat do Konstancina

N

Uwaga nieuwzględniona

Potoki pasażerskie pomiędzy Konstancinem i Warszawą nie uzasadniają budowy metra. Istniejąca komunikacja autobusowa jest wystarczającym środkiem transportu zbiorowego do obsługi tych relacji. Komunikacja ta zapewnia połączenia przesiadkowe z I linią metra na stacji Wilanowska. Przy stacji tej zlokalizowany jest też parking „Parkuj i jedź”, który umożliwia przesiadkę dla osób które dojeżdżają z Konstancina do Warszawy samochodem osobowym.


193

9

23.06.2008

Krzysztof Segit

Przebudować linię kolejową Nowa Iwiczna – Piaseczno – Bielawa do Józefowa i zamknięcie nowej pętli kolejowej

N

Uwaga nieuwzględniona

Aktualnie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na „Wykonanie Studium Wykonalności modernizacji i rozbudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego realizowanego w ramach projektu TEN-T”. W ramach tego opracowania zostanie przesądzony rozwój układu kolejowego w węźle warszawskim. Wyniki tego opracowania powinny być następnie uwzględnione w opracowaniach planistycznych wykonywanych przez Miasto Stołeczne Warszawa.Wniosek przekazano do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PKP PLK

193

10

23.06.2008

Krzysztof Segit

Obwodnica kolejowa – brak skrętów dla połączenia linii w Warszawskim Węźle Kolejowym

N

Wniosek niejasny. Prawdopodobnie Wnioskodawca miał na myśli brak połączenia obwodnicy z linią promienistej Warszawa Wileńska – Zielonka – Tłuszcz. Wobec funkcji tej linii połączenie – bardzo kosztowne - to nie ma wystarczającego uzasadnienia
194

1

23.06.2008 

Jacek Jopowicz 

Uwaga dot. zwiększenie częstotliwości SKM

N

W Strategii silnie podkreślono konieczność zwiększenia stopnia wykorzystania kolei w systemie transportowym Warszawy m.in. w punkcie 4.2.1, zadanie 4. Kwestia zwiększenia częstotliwości pociągów SKM należy jednak do bieżących zadań ZTM. Wniosek przekazany do ZTM.

ZTM

194

2

23.06.2008

Jacek Jopowicz

Uwaga dot. budowy nowych przystanków SKM dla nowych osiedli (Ursus – Włochy stacja przy Nowolazurowej).

T

Problem uwzględniony w Strategii (punkt 4.2.1., zadanie 4 i zadanie 5). Szczegółowy plan działania będzie wynikiem odrębnych prac planistycznych i projektowych. Także w przypadku przystanków wymienionych we wniosku.
194

3

23.06.2008

Jacek Jopowicz

Przyspieszenie budowy trasy N-S


T

W Strategii trasa N-S jest wymieniona jako jedna z ważniejszych inwestycji drogowych. Stanowi ona fragment „Obwodnicy Miejskiej” której realizacja pozwoli na wyeliminowanie części ruchu samochodowego z centralnego obszaru miasta. Miasto Stołeczne Warszawa będzie realizować odcinek centralny trasy, od węzła Marynarska do węzła z Trasą AK. Zgodnie z obowiązującym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym m.st. Warszawy na lata 2009-2013 zakończenie budowy tej trasy na odcinku od węzła Marynarska do węzła z Trasą AK planowane 2015 roku. Odcinek południowy i północny realizowany będzie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.
195

1

 23.06.2008

Andrzej Holc

Jakie są proponowane rozwiązania dla wylotu na Kraków

N

Uwaga nieuwzględniona ponieważ zapisy Strategii dotyczą jedynie obszaru administracyjnego Warszawy.

Połączenia drogowe z Jankami ze względu na położenie poza granicami Warszawy nie są objęte zapisami Strategii.

W najbliższych latach zostanie zrealizowane nowe ekspresowe włączenie dróg nr 8 i 7 do Warszawy (od miejscowości Wolica do Salomei w Warszawie). Nowa trasa odciąży istniejący wlot do Warszawy przez Raszyn. Alternatywą będzie także planowany południowy wylot z Warszawy trasą S2 – węzeł Lotnisko-Puławska.

Ponieważ proponowane działania dotyczą dróg krajowych, którymi zarządza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, tam przekazano wniosek.GDDKiA

195

2

23.06.2008

Andrzej Holc

Czy jest brany pod uwagę transport szynowy do Janek

N

W „Strategii …” i innych opracowaniach planistycznych nie jest aktualnie rozpatrywany transport szynowy do Janek.

Uwaga nieuwzględniona.

Decyzja o wprowadzeniu do „Strategii …” połączenia transportem szynowym Janek z Warszawą musi być poprzedzona zrobieniem wstępnego studium wykonalności trasy. Studium powinno zbadać możliwość znalezienia korytarza dla nowej trasy, określić potencjalne kolizje ze środowiskiem i zagospodarowaniem przestrzennym. Po przeprowadzeniu analizy kosztów i korzyści można będzie uzyskać odpowiedź, czy budowa takiej trasy będzie uzasadniona z punktu widzenia korzyści społecznych.

196

1

23.06.2008 

Marek Janiszewski 

Korekta mapek: granica Łomianek a przebieg drogi S7
Obwodnica dla Łomianek, budowa dróg wylotowych oraz obwodnic Warszawy

N

  Przedstawiony w „Strategii ….” Przebieg trasy S7 wynika z dokumentów zewnętrznych, do których należy zaliczyć:

- ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 maja 2004 r.w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2004 r.) Przewiduje ono między innymi drogę S7 S6/A1 (Gdańsk) - Elbląg - Olsztynek - Warszawa - Kielce - Kraków - Rabka

- PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO uchwalony w 2004 r

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego M.St.Warszawy uchwalone w 2006 roku.

Wymienione dokumenty zadecydowały o generalnym kształcie układu dróg ruchu szybkiego na obszarze Miasta Stołecznego Warszawy.

Decyzje o szczegółowym zlokalizowaniu elementów systemu transportowego podejmowane są w oparciu o następujące przepisy prawa:

- USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r.)

- USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity)

Zgodnie z tymi przepisami decyzje lokalizujące drogi ekspresowe wydaje wojewoda mazowiecki, po uprzednim uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. W chwili obecnej dla północnego wylotu drogi S7 został złożony wniosek GDDKiA o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. W ramach analiz poprzedzających przygotowanie wniosku dokonano porównań wielu wariantów przebiegu trasy S7 w kierunku północnym, w tym wariantu przebiegu wzdłuż Wisły. Wariantem preferowanym przez GDDKiA na podstawie wielokryterialnej analizy został wariant przebiegu trasy omijający Łomianki od strony zachodniej. Ostateczną decyzję o wyborze wariantu podejmie Wojewoda po zasięgnięciu opinii Ministra Środowiska i przeprowadzeniu konsultacji społecznych. W swojej decyzji wojewoda wyznaczy korytarz w którym ma nastąpić realizacja inwestycji. Po uprawomocnieniu się decyzji wojewody będzie można dokonać ewentualnej zmiany przebiegu korytarza dla trasy S7 w obowiązujących dokumentach planistycznych.


 

196

2

23.06.2008

Marek Janiszewski

Uwaga dot. szynowego transportu zbiorowego dla Łomianek


N

Strategia nie wyklucza realizacji innych przedsięwzięć w zakresie komunikacji szynowej niż te wymienione w dokumencie, w tym także połączenia szynowego z Łomiankami. Przy czym ze względu na liczbę kluczowych inwestycji tramwajowych, których budowę przewiduje się w Warszawie do roku 2015, jej realizację należy rozważać po roku 2015, po potwierdzeniu zasadności w studium wykonalności, które powinno obejmować analizę prognoz przewozów i analizę kosztów i korzyści społecznych.
197

1

23.06.2008 

 Adam Rogowski

Brak koordynacji między dokumentami strategicznymi GDDKiA i m.st. Warszawy – spójność, integracja


N

Uwaga nieuwzględniona.

Tekst „Strategii …” w punkcie 4.1 System transportu drogowego, przedstawia planowany rozwój dróg krajowych w Warszawie, które będą realizowane przez GDDKiA. Inwestycje drogowe, które będą realizowane przez Miasto Stołeczne Warszawa są całkowicie spójne z inwestycjami realizowanymi przez administrację rządową.


197

2

23.06.2008

Adam Rogowski

Rozwiązanie dróg krajowych na terenie miasta i wyjście tych dróg z miasta,
Drogi z Krakowa i Wrocławia wprowadzane są do Warszawy przez Al. Krakowską

N

Uwaga nieuwzględniona ponieważ zapisy „Strategii „ dotyczą jedynie obszaru administracyjnego Warszawy.

Połączenia drogowe z Jankami, ze względu na położenie poza granicami Warszawy nie są objęte zapisami Strategii.

W najbliższych latach zostanie zrealizowane nowe ekspresowe włączenie dróg nr 8 i 7 do Warszawy (od miejscowości Wolica do Salomei w Warszawie). Nowa trasa odciąży istniejący wlot do Warszawy przez Raszyn).

Ponieważ proponowane działania dotyczą dróg krajowych, którymi zarządza Generalna Dyrekcja dróg Krajowych i Autostrad, tam przekazano wniosek.


198

1

23.06.2008 

 Witold Kossakowski

Przebieg Południowej Obwodnicy Warszawy – Okęcie lotnisko, działkowcy na Paluchu 

N

Uzasadnienie formalne

Przedstawiony w „Strategii ….” przebieg Południowej Obwodnicy Warszawy , wynika z dokumentów zewnętrznych, do których należy zaliczyć:

- ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2004 r.) Przewiduje ono między innymi następujące drogi związane z Warszawą:


  • A2 (Berlin) granica państwa - Świecko - Poznań - Łódź - Warszawa (węzeł "Konotopa") - Warszawa (węzeł "Lubelska") - Biała Podlaska - Kukuryki - granica państwa (Mińsk),

  • S2 Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku Warszawa (węzeł "Konotopa") - Warszawa (węzeł "Lubelska")

- PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO uchwalony w 2004 r

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego M.St.Warszawy uchwalone w 2006 roku.

Wymienione dokumenty zadecydowały o generalnym kształcie układu dróg ruchu szybkiego na obszarze Miasta Stołecznego Warszawy, w tym o przebiegu Południowej Obwodnicy Warszawy. Decyzje o szczegółowym zlokalizowaniu elementów systemu transportowego podejmowane są w oparciu o następujące przepisy prawa:

- USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r.)

- USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity)

Zgodnie z tymi przepisami decyzje lokalizujące drogi ekspresowe wydaje wojewoda mazowiecki, po uprzednim uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. W chwili obecnej poszczególne odcinki trasy S2 posiadają następujące decyzje administracyjne:  • odcinek węzeł Lotnisko - Puławska ma decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzję lokalizacyjną,

  • odcinek węzeł Konotopa – Lotnisko ma decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzję lokalizacyjną,

  • odcinek węzeł Puławska – węzeł Lubelska – przygotowane materiały do wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,

Uzasadnienie merytoryczne

Warszawa ze względu na swoją wielkość i pełnioną funkcję w państwie, jest największym celem i generatorem ruchu w kraju. Jak wynika z ostatniego Warszawskiego Badania Ruchu przeprowadzonego w roku 2005, w dzień powszedni wjeżdża do Warszawy około 313 tys pojazdów, w tym 261 tys. samochodów osobowych. Na podstawie badań ankietowych kierowców przeprowadzonych na granicy Warszawy, określono udziały ruchu docelowego i ruchu tranzytowego w podziale na różne kategorie pojazdów. W ramach ruchu tranzytowego w stosunku do Warszawy wydzielono tranzyt o zasięgu aglomeracyjnym (podróże odbywane pomiędzy miejscowościami dawnego województwa warszawskiego) i tranzyt dalekiego zasięgu. Na wlotach do Warszawy z kierunku wschodniego i zachodniego wyniki badań są następujące:Trakt Brzeski (wlot ze wschodu drogi nr 2)

W odniesieniu do samochodów osobowych, ruch docelowy do Warszawy stanowi 81,7% podróży, tranzyt w skali aglomeracyjnej około 17% podróży, natomiast tranzyt dalekiego zasięgu (krajowy i międzynarodowy stanowi jedynie 1,3%,. W podróżach samochodów dostawczych, ruch docelowy do Warszawy stanowi 60,6% podróży, tranzyt w skali aglomeracyjnej 33,1%, zaś tranzyt dalekiego zasięgu stanowi tylko 6,3%.. Nieco większe są udziały ruchu tranzytowego występują w podróżach samochodów ciężarowych. Ruch docelowy do Warszawy wynosi 56,3%, tranzyt w skali aglomeracyjnej 35,4%, zaś tranzyt dalekiego zasięgu stanowi 8,3%Ulica Połczyńska (wlot z zachodu drogi nr 2)

W odniesieniu do samochodów osobowych, ruch docelowy do Warszawy stanowi 91,2% podróży, tranzyt dalekiego zasięgu stanowi jedynie 1,3%, natomiast tranzyt w skali aglomeracyjnej 7,5% podróży. W podróżach samochodów dostawczych, ruch docelowy do Warszawy stanowi 77,7% podróży tranzyt dalekiego zasięgu stanowi jedynie 2,0%, natomiast tranzyt w skali aglomeracyjnej 20,3%. Największe udziały ruchu tranzytowego występują w podróżach samochodów ciężarowych. Ruch docelowy do Warszawy wynosi 53,9%, tranzyt dalekiego zasięgu stanowi 11,3%, natomiast tranzyt w skali aglomeracyjnej 34,8%.

Jak wynika z tych badań, w stosunku do globalnego potoku samochodowego na granicy Warszawy na drodze nr 2 (na kierunku planowanej trasy S2), podróże kończące się w mieście stanowią 78,4% na wlocie z kierunku wschodniego i 85,9% na wlocie z kierunku zachodniego. Tranzyt w skali aglomeracyjnej stanowi 19,5% ruchu na wlocie wschodnim i 11,3% ruchu na wlocie zachodnim. Tranzyt dalekiego zasięgu wynosi 2,1% z kierunku wschodniego i 2,8% z kierunku zachodniego. Wymaga podkreślenia, że podane liczby dotyczą podziału ruchu na wlotach do miasta. Jeżeli uwzględnić, że drogi szybkiego ruchu, takie jak trasa POW, wykorzystywane będą przez mieszkańców Warszawy podróżujących między dzielnicami miasta, to udział ruchu tranzytowego będzie znacznie mniejszy. I tak, według prognozy ruchu opracowanej dla trasy S2 na rok 2025 wynika, że w tunelu trasy POW w rejonie Ursynowa, 30% ruchu, to podróże wewnątrzmiejskie (np. między Falenicą i Włochami), 52% podróże rozpoczęte, lub zakończone w Warszawie, 16% podróże między miejscowościami otaczającymi (np. Mińsk – Pruszków), a tylko 2% podróże tranzytowe – krajowe i zagraniczne.

Uzyskane dane wskazują, że podstawowe podróże tranzytowe przez Warszawę mają charakter połączeń pomiędzy obszarem aglomeracji warszawskiej. Wynika to z faktu, że realizacja wielu połączeń pomiędzy obszarami aglomeracji na kierunku wschód – zachód jest możliwa tylko poprzez Warszawę.Planowana autostrada A2 ma zadanie zapewnienie połączenia Warszawy, stolicy kraju z największymi aglomeracjami i miastami Polski, oraz utworzenie połączeń z siecią autostrad europejskich w ramach sieci uzgodnionych Transeuropejskich korytarzy transportowych. Na obszarze Warszawy planowana autostrada zmienia swoją klasę na trasę ekspresową. Związane jest to z możliwością zbudowania większej liczby węzłów, co zapewni lepszą dostępność do trasy. Ze względu na to, że ruch tranzytowy dalekiego zasięgu stanowi tylko niewielki procent ruchu na wlotach do aglomeracji i miasta, podstawową funkcją trasy POW jest nie tyle obsługa tego tranzytu, tylko sprawne rozprowadzenie narastającego ruchu zewnętrznego (międzynarodowego, krajowego i aglomeracyjnego) na układ miejski i doprowadzenie go celów podróży wewnątrz miasta. Równocześnie drogi te obsługiwać mają ruch wewnętrzny, który stanowi i stanowić będzie największą część potoków. Ominięcie miasta przez drogi szybkiego ruchu A-2/S-2 znacznie pogorszyłoby warunki ruchu dla przeważającej większości użytkowników, to jest mieszkańców miasta i jego bezpośredniego otoczenia. Jazda samochodów po drogach ruchu szybkiego ze względu na bezkolizyjność rozwiązań, jest bardziej płynna niż na pozostałym układzie ulic o niższych klasach technicznych. Dzięki temu następuje znaczące zmniejszenie emisji spalin, zmniejszenie liczby wypadków, obniżenie kosztów eksploatacji pojazdów i oszczędności czasów użytkowników. Przeprowadzane analizy „kosztów i korzyści” dla trasy S2, wykazały dużą efektywność ekonomiczną analizowanej inwestycji (zależną w znacznym stopniu od oszczędności czasu i paliwa i redukcji liczby wypadków) i bardzo duże korzyści dla środowiska. Przed podjęciem decyzji o zlokalizowaniu trasy S2, wykonanych było szereg opracowań dotyczących wariantowania przebiegu autostrady A2 w rejonie Warszawy. W latach 2000-2004 analizy były prowadzone zarówno przez firmy polskie jak i konsultantów francuskich i brytyjskich. W opracowaniach tych analizowano różne warianty przebiegu trasy w Warszawie i przez obszary położone na południe od Warszawy. Wszystkie te opracowania wskazały wariant przebiegu przez Warszawę jako optymalny.


 

198

2

23.06.2008 

 Witold Kossakowski

Czy rozwój lotniska nie jest sprzeczny z rozwojem gospodarczym obszarów miasta położonych w sąsiedztwie lotniska

: rdonlyres
rdonlyres -> Ud-iii-wod-o-0053-678/2011
rdonlyres -> Ministerstwo
rdonlyres -> Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu m st. Warszawy
rdonlyres -> Zarządzenie Nr 1526/2004 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 30 kwietnia 2004 r w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Warszawa-Bielany im. Stanisława Staszica
rdonlyres -> Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
rdonlyres -> Konkurs ofert – Zarządzenie Nr 2407/2008 Prezydenta m st. Warszawy z dnia 15. 12. 2008 roku OŚwiadczenie
rdonlyres -> Action spółka Akcyjna
rdonlyres -> Uchwała nr 2958/2012 zarządu dzielnicy praga południe miasta stołecznego warszawy z dnia 25 lipca 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na zmianę podmiotu najmu lokalu użytkowego u-1 przy al najmowanego na podstawie umowy najmu nr 196/2011 z dnia
rdonlyres -> Obwieszczenie arkusz z Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach I granicach
rdonlyres -> Rodzaj sprawozdania


1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna