Załącznik nr 2 do uchwały nr vi/53/2007 Rady Gminy Zawonia z dnia 26 kwietnia 2007 r. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Pęciszów oraz części wsi BudczycePobieranie 19.61 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar19.61 Kb.
Załącznik nr 2

do uchwały nr VI/53/2007

Rady Gminy Zawonia

z dnia 26 kwietnia 2007 r.


ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie realizacji, zapisanych w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Pęciszów oraz części wsi Budczyce, gmina Zawonia” inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych
§ 1. Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały, ustala się sfinansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, w kwocie około 4147187, 00 zł.
§ 2. 1.Ustala się, że źródłem finansowania inwestycji i zadań, o których mowa w § 1 będą:

 1. środki własne gminy,

 2. środki pozyskane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego,

 3. środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

 4. kredyt bankowy.

2. Ustala się możliwość wykorzystania innych źródeł finansowania nie wymienionych w ust. 1, w tym również finansowania inwestycji ze środków prywatnych.
§ 3. Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Wójtowi Gminy Zawonia.

Załącznik nr 3

do uchwały nr VI/53/2007

Rady Gminy Zawonia

z dnia 26 kwietnia 2007 r.


ROZSTRZYGNIĘCIE

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pęciszów oraz części wsi Budczyce, gmina Zawonia” podczas wyłożenia do publicznego wglądu
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, ze zmianami) Rada Gminy Zawonia rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu w sposób następujący :


 1. Wnoszący uwagę – Pan Adam Flajszer zam. ul. Marii Konopnickiej 62, 51-142 Wrocław.

Data wpływu uwagi – 6 marca 2007 r.

Treść uwagi – właściciel działki wnioskuje o przesunięcie drogi w projekcie planu z terenu części działki nr 220/2 na teren działki nr 219/2.

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga – część działki nr 220/2, obręb Pęciszów.


Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga :

 • część działki nr 220/2 – teren drogi klasy D – dojazdowa, oznaczony na rysunku planu symbolem 8 KDD.

Rozstrzygnięcie uwagi – uwzględniona.

Uzasadnienie :

Uwagę uwzględniono ze względu na zieleń znajdującą się przy granicy od strony działki nr 219/2. Po uwzględnieniu uwagi część działki nr 220/2 przeznaczono pod zabudowę letniskową oraz zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,symbol 12 ML,MN.
 1. Wnoszący uwagę – Pan Tadeusz Pinter, zam. Pęciszów 6, 55-106 Zawonia.

Data wpływu uwagi – 7 marca 2007 r.

Treść uwagi – właściciel działki nie zgadza się na przeznaczenie działki w projekcie planu pod teren rolniczy. Wnosi o przeznaczenie działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga - działka nr 214/1, obręb Pęciszów.


Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga -

teren rolniczy, oznaczony na rysunku planu symbolem 22 R.Rozstrzygnięcie uwagi – nieuwzględniona.

W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zawonia” działka nr 214/1, obręb Pęciszów jest przeznaczona pod teren użytków rolnych, dla których niedopuszczalna jest jakakolwiek zabudowa, w tym związana z produkcją rolniczą.

 1. Wnoszący uwagę – Państwo Barbara i Horst Urbańczyk, zam. ul. Podróżnicza 43, 53-208 Wrocław.

Data wpływu uwagi – 14 marca 2007 r.

Treść uwagi – właściciele działek nie zgadzają się na poprowadzenie przez teren działki drogi dojazdowej oraz dróg wewnętrznych.

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga - działka nr 163, obręb Pęciszów.


Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga :

 • część działki nr 163 - teren zabudowy letniskowej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1ML,MN

 • część działki nr 163 - teren drogi klasy D dojazdowa, oznaczony na rysunku planu symbolem 4 KDD,

 • część działki nr 163 – tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 KDW i 2 KDW.

Rozstrzygnięcie uwagi – uwzględniona w części dotyczącej likwidacji drogi dojazdowej

4 KDD oraz drogi wewnętrznej 2 KDW. Nieuwzględniono uwagi dotyczącej likwidacji drogi wewnętrznej 1 KDW.Uzasadnienie :

Z uwagi na możliwość przyjęcia w projekcie planu innych rozwiązań projektowych zapewniających podział działek oraz możliwość obsługi komunikacyjnej uznano za zasadne zlikwidowanie dróg oznaczonych w projekcie planu symbolami 4 KDD i 2 KDW. Natomiast pozostawiono bez zmian przebieg drogi wewnętrznej, oznaczonej na rysunku planu 1 KDW. Umożliwia ona podział działki nr 163 oraz sąsiednich oraz zapewnia dostęp do drogi publicznej. Teren po zlikwidowanych drogach został przeznaczony w projekcie planu pod zabudowę letniskową oraz zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, symbol 1 ML,MN.
 1. Wnoszący uwagę – Pani Alicja Kowalska, zam. ul. Buska 4/17, 53-326 Wrocław, Pan Adam Flajszer, zam. ul. Marii Konopnickiej 62, 51-142 Wrocław.

Data wpływu uwagi – 19 marca 2007 r.

Treść uwagi – właściciele działki wnoszą o zwężenie w projekcie planu drogi dojazdowej na odcinku między działką nr 219/2 a końcem działki nr 221.

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga - działki nr 220/2, 221, obręb Pęciszów.


Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga :

 • część działki nr 220/2 - teren drogi klasy D dojazdowa, oznaczony na rysunku planu symbolem 9 KDD,

 • część działki nr 221 – teren zabudowy letniskowej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku planu symbolem 13 ML,MN.

Rozstrzygnięcie uwagi – uwzględniona.

Uzasadnienie :
 1. Ze względu na przesunięcie drogi na teren działki nr 219/2 obsługującej teren 11 ML,MN oraz 10 ML,MN (uwaga nr 1) celowe jest zmniejszenie linii rozgraniczającej odcinka drogi dojazdowej o długości około 90 m dochodzącej do istniejącego kompleksu leśnego. W projekcie planu przy działce nr 221 droga pozostaje bez zmian (około 6 m). Teren po zmniejszeniu linii rozgraniczających drogi dojazdowej został przeznaczony w projekcie planu pod zabudowę letniskową oraz zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, symbol 12 ML,MN.


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna