Załącznik nr 2 identyfikacja istniejących I potencjalnych zagrożEŃ dla zachowania włAŚciwego stanu ochrony [siedlisk przyrodniczych, oraz gatunków roślin I zwierząt I ich siedlisk] BĘDĄcych przedmiotami ochrony zidentyfikowane zagrożeniaPobieranie 64.71 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar64.71 Kb.
Załącznik nr 2
IDENTYFIKACJA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ZACHOWANIA WŁAŚCIWEGO STANU OCHRONY [SIEDLISK PRZYRODNICZYCH, ORAZ GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT I ICH SIEDLISK] BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI OCHRONYZidentyfikowane zagrożenia

Istniejące zagrożenia

Lp

Przedmiot ochrony

Kod

zagrożenia

Opis zagrożenia

Prawdopodobny kierunek zmian uwarunkowań przyrodniczych, społecznych i gospodarczych

Wpływ na parametry stanu ochrony przedmiotów ochrony
6150 Wysokogórskie murawy acydofilne (Juncion trifidi) i bezwapienne wyleżyska śnieżne (Salicion herbaceae)

G01.02

G05.01
K02.01Turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach niezmotoryzowanych (Intensywny, niekontrolowany ruch turystyczny)

Wydeptywanie, nadmierna użytkowanie

Zmiana składu gatunkowego sukcesja


Sukcesja, wydeptywanie – zmniejszenie powierzchni siedliska poprzez wydeptywanie, ekspansję zarośli kosodrzewiny

Zmniejszenie powierzchni siedliska
6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion)


A03.03
A04.03
K02.01

K02.02Zaniechanie/brak koszenia;

Zarzucenie pasterstwa, brak wypasu ,

Zmiana składu gatunkowego (sukcesja);

Nagromadzenie materii organicznej;Zarastanie krzewami i drzewami, ocienienie, zmiana składu gatunkowego, zanikanie cennych gatunków

Zmniejszenie powierzchni siedliska
7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk

K02

Ewolucja biocenotyczna, sukcesja

Zarastanie krzewami i podrostem drzew

Zmniejszenie powierzchni siedliska
9110 Kwaśne buczyny

B07
K04.05Inne rodzaje praktyk leśnych nie wymienione powyżej (efekt prowadzonej w latach wcześniejszych gospodarki leśnej)

Szkody wyrządzane przez roślinożerców (w tym przez zwierzynę łowną)Utrzymywanie się negatywnego wpływu prowadzonej w latach wcześniejszych gospodarki leśnej

Obniżenie parametru specyficznej struktury i funkcji
9130 Żyzne buczyny

B07

K04.05

I01


Inne rodzaje praktyk leśnych nie wymienione powyżej (konsekwencja prowadzonej w latach wcześniejszych gospodarki leśnej, w efekcie czego powstały drzewostany o składzie gatunkowym niezgodnym z siedliskiem, podatność sztucznych drzewostan ów świerkowych na szybkie zamieranie)

Szkody wyrządzane przez roślinożerców (w tym przez zwierzynę łowną)

Nierodzime gatunki zaborcze (niecierpek)


Utrzymywanie się negatywnego wpływu prowadzonej w latach wcześniejszych gospodarki leśnej

Obniżenie parametru specyficznej struktury i funkcji
9140 Środkowoeuropejskie subalpejskie i górskie lasy bukowe z jaworem i szczawiem górskim (Aceri-Fagetum)

K04.05

Szkody wyrządzane przez roślinożerców (w tym przez zwierzynę łowną) (zgryzanie odnowień przez jeleniowate)

Zanikanie pojedynczych płatów siedliska,

Zmniejszenie powierzchni siedliska
91D0 Bory i lasy bagienne

J02.01

Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - ogólnie

Zanikanie pojedynczych płatów siedliska

Zmniejszenie powierzchni siedliska
91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso- incanae, olsy źródliskowe)

J02.01
B07

Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie – ogólnie (Obniżony poziom wód gruntowych na skutek odwodnień),

Inne rodzaje praktyk leśnych nie wymienione powyżej (konsekwencja niewłaściwie prowadzonej gospodarki leśnej)Zanikanie pojedynczych płatów siedliska

Zmniejszenie powierzchni siedliska
9410-3 Dolnoreglowy bór mieszany

B07

I02


Inne rodzaje praktyk leśnych nie wymienione powyżej (konsekwencja prowadzonej w latach wcześniejszych gospodarki leśnej w efekcie czego powstały drzewostany o składzie gatunkowym niezgodnym z siedliskiem, podatność sztucznych drzewostan ów świerkowych na szybkie zamieranie)

Problematyczne gatunki rodzime (kornik drukarz)Utrwalenie niekorzystnego stanu siedliska przejawiającego się w braku jodły, buka i innych gatunków domieszkowych, utrwalenie niewłaściwej struktury przestrzennej i wiekowej drzewostanów

Obniżenie parametru specyficznej struktury i funkcji
Tocja karpacka Tozzia carpatica

J03.01

K04


Zmniejszenie lub utrata określonych cech siedliska

Międzygatunkowe interakcje wśród roślin (ocienienie stanowisk przez rozrastające się drzewa i krzewy)Zmniejszenie populacji i siedliska gatunku

Obniżenie parametru populacji
Kumak górski Bombina variegata

K01Abiotyczne (powolne) procesy naturalne (zanik miejsc rozrodu o odpowiednich parametrach)

Zmniejszenie populacji poprzez zanikanie (spłycanie, zamulanie) istniejących miejsc rozrodu (pogorszenie siedliska)

Obniżenie parametru populacji i siedliska
Traszka karpacka Lissotriton montandoni

K01Abiotyczne (powolne) procesy naturalne (zanik miejsc rozrodu o odpowiednich parametrach)

Zmniejszenie populacji poprzez zanikanie (spłycanie, zamulanie) istniejących miejsc rozrodu (pogorszenie siedliska)


Obniżenie parametru populacji i sedliska
Zidentyfikowane zagrożenia

Potencjalne zagrożenia

Lp

Przedmiot ochrony

Kod zagrożenia

Opis zagrożenia

Prawdopodobny kierunek zmian uwarunkowań przyrodniczych, społecznych i gospodarczych

Wpływ na parametry stanu ochrony przedmiotów ochrony
4060 Wysokogórskie borówczyska bażynowe

K04

Międzygatunkowe interakcje wśród roślin (ekspansja kosodrzewiny)

Nie przewiduje się istotnych zmian, możliwe lokalne zmniejszenie powierzchni siedliska

Brak wpływu
4080 Subalpejskie zarośla wierzby lapońskiej lub śląskiej Salicetum silesiacae i Salix silesiaca-Alnus viridis

L05

Zapadnięcie się terenu, osuwisko

Nie przewiduje się istotnych zmian

Brak wpływu
6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae)

B07

D01.01
IInne rodzaje praktyk leśnych, nie wymienione powyżej (możliwy niekorzystny wpływ prac związanych z gospodarką leśną – wybór miejsc składowania drewna)

Ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe (możliwy niekorzystny miejscowy wpływ prac związanych z remontami szlaków)

Inne problematyczne zaborcze gatunki i geny (pojawienie się gatunków obcych geograficznie)


Zanikanie pojedynczych płatów siedliska

Zmniejszenie powierzchni siedliska
8110: Piargi i gołoborza krzemianowe

G01.04.01

Turystyka górska i wspinaczka (Intensywny, niekontrolowany ruch turystyczny)

Nie przewiduje się istotnych zmian

Brak wpływu
8310: Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania

G01.04.02


Speleologia


Nie przewiduje się istotnych zmian

Brak wpływu
9140 Środkowoeuropejskie subalpejskie i górskie lasy bukowe z jaworem i szczawiem górskim (Aceri-Fagetum)

B07

D01.01


Inne rodzaje praktyk leśnych, nie wymienione powyżej (konsekwencja prowadzonej w latach wcześniejszych gospodarki leśnej, szlaki zrywkowe)

Ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe, (remont szlaków w bezpośrednim sąsiedztwie płatów siedliska),Zanikanie pojedynczych płatów siedliska

Zmniejszenie powierzchni siedliska
9410-1 Acydofilny bór górnoreglowy

L10

Inne naturalne katastrofy (silne wiatry powodujące wiatrowały)

Naturalna zmiana struktury przestrzennej i wiekowej drzewostanu

Brak wpływu??
4109 Tojad morawski (Aconitum firmum ssp. Moravicum)

K04

Międzygatunkowe interakcje wśród roślin (stanowisko nad Markowym Potokiem - rozrasta się starzec gajowy Senecio nemorensis)

Zmniejszenie populacji i siedliska gatunku

Obniżenia parametru populacji i siedliska
4116 Tocja karpacka Tozzia carpatica

G05.01

Wydeptywanie, nadmierne użytkowanie (Niekontrolowany ruch turystyczny)

Zmniejszenie populacji i siedliska gatunku

Obniżenie parametru populacji i siedliska
1361 Ryś
Lynx lynx

J03.02

Antropogeniczne zmniejszenie spójności siedlisk (Fragmentacja siedlisk – zabudowa korytarzy ekologicznych łączących Babią Górę z innymi ostojami rysia w Karpatach

Nie przewiduje się istotnych zmian

Brak
Kumak górski Bombina variegata

K03.03

Zawleczenie choroby (patogeny mikrobowe) (Choroby wywołane przez wirusy i grzyby)

Zmniejszenie populacji

Obniżenie parametru populacji
Traszka karpacka Lissotriton montandoni

K03.03

Zawleczenie choroby (patogeny mikrobowe) (Choroby wywołane przez wirusy i grzyby)

Zmniejszenie populacji

Obniżenie parametru populacji
4014 Biegacz urozmaicony Carabus variolosus

J02

F03.02.01
Spowodowane przez człowieka zmiany stosunków wodnych;

Kolekcjonowanie (owadów, gadów, płazów…)Zmniejszenie populacji

Obniżenie parametru populacji
4024 Sichrawa karpacka (Pseudogaurotina excellens)

B07

K04.01


F03.02.01

Inne rodzaje praktyk leśnych nie wymienione powyżej (Prace leśne prowadzone na stanowiskach gatunku),

Konkurencja (Konkurencja roślinna dla wiciokrzewu)Kolekcjonowanie (owadów, gadów, płazów…)

Zmniejszenie populacji i siedliska gatunku dla części stanowisk, lokalnie zanik stanowisk

Obniżenie parametru populacji i siedliska©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna