Załącznik nr 2 pieczęć WykonawcyPobieranie 17.77 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar17.77 Kb.

........................................... załącznik nr 2

pieczęć Wykonawcy


O F E R T A – wzór
Nazwa Wykonawcy ......................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy.....................................................................................................................

NIP………………REGON…………………..nr telefonu…………nr faksu……………

e-mail……………….

W nawiązaniu do przetargu nieograniczonego Nr MZ-AGZ-270-4289/MT/09 na wykonanie i dostawę w terminie 20 dni od dnia podpisania umowy Tablic i Banerów dla Ministerstwa Zdrowia, składamy niniejszą ofertę.


Oferujemy realizację zamówienia za całkowitą cenę.....................................zł.,

słownie:.....................zł, w tym VAT........%, według wyliczenia:
l.p.

Przedmiot zamówienia

Ilość
/w szt./

Cena w zł
z VAT
za 1 szt.

Wartość w zł
z VAT

kol. 3x kol.41

2

3

4

5

1

Wykonanie i dostawa Tablica z wizualizacją do oznaczenia miejsca realizacji projektu

652

Wykonanie i dostawa Banerów - Skorzystaj z szansy dofinansowania studiów pomostowych z Europejskiego Funduszu Społecznego

65


x

x


RAZEM
Udzielamy 5 letniej gwarancji na wykonane Tablice i 2 letniej gwarancji na wykonane Banery licząc od dnia dostawy Tablic do adresatów.

Dostarczymy wykonane Tablice i Banery do 53 miejsc na terenie całej Polski wg listy adresatów, wskazanych w załączniku nr 2 do umowy. Tablice i Banery do transportu będą zapakowywane pojedynczo i odpowiednio zabezpieczone.

W przypadku dostawy Banerów i Tablic wadliwych bądź przesłanych w liczbie innej niż wymagana zobowiązujemy się do ich wymiany lub uzupełnienia na własny koszt, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego reklamacji.


Oświadczamy, że podwykonawcy zlecamy wykonanie (należy wskazać część zamówienia części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcy)*/

…………………………………………………………………………………………………………

*/ wypełnić jeżeli dotyczy

Oświadczamy, że:

1) w przypadku, gdyby nasza oferta została uznana za najkorzystniejszą, podpiszemy umowę według

załączonego wzoru w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

2) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia nr MZ-AGZ-270-4289/MT/09
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

3) jesteśmy związani ofertą przez 30 dni od dnia otwarcia ofert,

4) akceptujemy termin płatności.

Do oferty załączamy następujące dokumenty:

.................................................

…………………….,dnia .................... ....................................................................................

( podpis i pieczątka imienna uprawnionego

przedstawiciela wykonawcy )
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna