Załącznik nr 2Pobieranie 151.78 Kb.
Strona1/3
Data07.05.2016
Rozmiar151.78 Kb.
  1   2   3

Załącznik nr 2


do uchwały nr …/…/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2009 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Skweru Kościuszki oraz ulic Jana z Kolna i 10 Lutego

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Skweru Kościuszki oraz ulic Jana z Kolna i 10 Lutego został wyłożony, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, do publicznego wglądu w dniach od 1 września 2009 r. do 29 września 2009 r. Do projektu planu miejscowego złożone zostały łącznie 32 uwagi, z czego w ustawowym terminie (tj. do dnia 13 października 2009 r.) 29 uwag, a 3 uwagi po terminie.

Prezydent Miasta Gdyni zarządzeniem nr 12643/09/V/U z dnia 3 listopada 2009 r. rozpatrzył uwagi dotyczące projektu planu, 7 uwzględnił w całości, 19 w części, 6 nie uwzględnił.

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Skweru Kościuszki oraz ulic Jana z Kolna i 10 Lutego, które wniosły następujące osoby: 1. Morski Instytut Rybacki – data wpływu 30.09.09 r.

 2. Pierwszy Urząd Skarbowy – data wpływu 30.09.09 r.,

 3. VERSUS sp. z o.o. – data wpływu 08.10.09 r., uzupełnienie uwagi – data wpływu 21.10.09 r. (po terminie)

 4. Przewodniczący Wspólnoty Mieszkaniowej „Żeromskiego 40-42”(2 pisma) – data wpływu 12.10.09 r.

 5. Stowarzyszenie Gdynia SOS – data wpływu 12.10.09 r.

 6. Stanisław Szkulmowski – data wpływu 12.10.09 r.

 7. Adrian Książek – data wpływu 12.10.09 r.

 8. Daniel Wierzbicki – data wpływu 13.10.09 r.

 9. Ryszard i Stanisława Miotk – data wpływu 13.10.09 r.

 10. Jan Piernikarczyk – data wpływu 13.10.09 r.

 11. Michał Dworakowski – data wpływu13.10.09 r.

 12. Jacht Klub Stal – data wpływu 13.10.09 r.

 13. Jacht Klub Morski „GRYF” – data wpływu 13.10.09 r.

 14. Centrum Wychowania Morskiego ZHP Zespół Amatorski „Zawisza Czarny” – data wpływu 13.10.09 r.

 15. WTC Gdynia S.A. – data wpływu 13.10.09 r.

 16. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Władysława IV 7-15 – data wpływu 13.10.09 r.

 17. Octagon sp. z o.o. – data wpływu 13.10.09 r.

 18. Ewa Megger-Erecińska, Irena Kortas, Robert Ereciński, Irena Pasterska – data wpływu 12.10.09 r.

 19. Ryszard Dorawa Firma Handlowo-Usługowa – data wpływu 16.10.09 r.

 20. Marek Sobczak – data wpływu 15.10.09 r.

 21. Marek Biernat – data wpływu 14.10.09 r.

 22. „Progres Nieruchomości” sp. z o.o - data wpływu13.10.09 r.

 23. PZŻ Polish Yachting Association – data wpływu 14.10.09 r. (uwaga po terminie)

 24. Yacht Klub Polski Gdynia – data wpływu 19.10.09 r. (uwaga po terminie)

 25. Cukiernia Mariola Spółka Jawna, Józef Ruszczyk i Spółka – data wpływu 26.10.09 r. (uwaga po terminie)

odrzuca się w części nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Gdyni.

Rozstrzygnięcia uzasadnia się następująco:

 1. Morski Instytut Rybacki złożył uwagę odnośnie karty terenu 88 KD-X, w której:

 1. nie został uwzględniony budynek Instytutu – pochylnia, w której znajdują się stacja transformatorowa SN/nn, pomieszczenia laboratoryjne, magazynowe oraz toaleta,

 2. na rysunku planu nie oznaczono stacji transformatorowej SN/nn, o której mowa w opisie karty terenu w pkt. 9b): „w granicach terenu 88 KD-X ustala się lokalizację stacji transformatorowej SN/nn, oznaczonej symbolem E na rysunku planu”;

Prezydent uwzględnił uwagę w części (ad 2) - symbol E znajdował się na rysunku planu wyłożonego do publicznego wglądu, ale był nieczytelny – znalazł się pod innymi oznaczeniami – rysunek został poprawiony.

Nieuwzględnienie uwagi złożonej przez Morski Instytut Rybacki uzasadnia się następująco (ad 1):

Pochylnia z pomieszczeniami pod pochylnią (stacja transformatorowa, toaleta, pomieszczenia magazynowe i laboratoryjne) znajduje się poza działką Instytutu w pasie bulwaru nadbrzeżnego. Docelowo obiekt powinien być przebudowany lub zlikwidowany, aby udrożnić przejście wzdłuż nabrzeża. Obiekt pochylni może być wykorzystywany w sposób dotychczasowy do czasu realizacji przebudowy zgodnej z docelowym projektem wyłonionym w drodze konkursu architektoniczno-urbanistycznego.
 1. Pierwszy Urząd Skarbowy sprzeciwił się ograniczeniu wysokości zabudowy dla karty terenu 13U; ze względu na konieczność rozbudowy budynku urzędu wnosi o podniesienie dopuszczalnej wysokości zabudowy do 7 kondygnacji i 28,0 m.

Prezydent uwzględnił uwagę w części, umożliwiając rozbudowę budynku o powierzchnię nie mniejszą niż wynikającą z nadbudowy budynku o 2 kondygnacje – linie zabudowy zostały skorygowane w taki sposób, aby tę rozbudowę umożliwić.

Nieuwzględnienie uwagi dotyczącej rozbudowy wzwyż, uzasadnia się sąsiedztwem obiektów objętych ochrona konserwatorską:

- 2-3-kondygnacyjnego Domu Marynarza Szwedzkiego, znajdującego się przy ul. Jana z Kolna 25, wpisanego do rejestru zabytków (decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku Nr A-1004 z dnia 25.03.1987 r., Nr w rejestrze 1155),

- 3 i 5-kondygnacyjnego Domu Rybaka przy ul. Jana z Kolna 27, proponowanego do grupy ochrony A w projekcie planu. 1. VERSUS sp. z o.o. wniósł o następujące zmiany dla karty terenu 24 U:

1) zmianę dopuszczalnej maksymalnej wysokości zabudowy do 36 m (10 kondygnacji) oraz wykreślenie obowiązku wycofania kondygnacji powyżej wysokości 18,0 m w stosunku do linii zabudowy. Zdaniem spółki VERSUS budynek Centrum Kwiatkowskiego, jako dominanta funkcjonalna powinien stanowić również dominantę przestrzenną świadczącą o tożsamości miejsca;

2) zmianę funkcji na terenie 24 U z U na UC tj. funkcje dopuszczającą lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2, gdyż nie został uwzględniony w projekcie planu istniejący w tej chwili obiekt o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2.


W uwadze uzupełniającej VERSUS sp. z o.o. wniósł, w kontekście możliwości rozbudowy Centrum Kwiatkowskiego, o zmianę grupy konserwatorskiej z „B” na „C” dla budynku nr 9 przy ul. Mściwoja oraz budynku nr 30A przy ul. Władysława IV – tj. budynków bezpośrednio sąsiadujących z nieruchomością Centrum Kwiatkowskiego.

Prezydent uwzględnił częściowo uwagę poprzez dopuszczenie na terenie 24 U lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 – zgodnie z obecnym użytkowaniem (ad 2).Nieuwzględnienie części uwagi (ad 1) uzasadnia się ochroną historycznego układu urbanistycznego śródmieścia Gdyni, który nie przewiduje w tym miejscu budynków wyższych niż sąsiadujący budynek Poczty Głównej, której wysokość wynosi ok. 24,0 m.

Nieuwzględnienie uwagi w zakresie zmiany grupy konserwatorskiej z „B” na „C” dla budynku nr 9 przy ul. Mściwoja oraz budynku nr 30A przy ul. Władysława IV uzasadnia się negatywną opinią Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.


 1. Przewodniczący Wspólnoty Mieszkaniowej „Żeromskiego 40-42” wniósł o wprowadzenie do karty terenu 38 U/MW3:

  1. zapisów pozwalających na nadbudowę budynku przy ul. Żeromskiego 40-42 do 7 kondygnacji i 24 m z wycofaniem. Powyższe uzasadnia tym, że budynek ma obecnie 6 kondygnacji, ale wysokość jego gzymsu znajduje się na tej samej wysokości co gzymsy sąsiadujących budynków 5-kondygnacyjnych, przy czym budynek bezpośrednio sąsiadujący, znajdujący się na rogu ulicy Żeromskiego i Skweru Kościuszki wraz z nadbudową ma wysokość ok. 24 metrów, a w niedalekim sąsiedztwie przy skrzyżowaniu ul. Żeromskiego i Pułaskiego zlokalizowane są budynki 7-kondygnacyjne.

  2. umożliwienia nadbudowy wycofanej kondygnacji z dopuszczalną wysokością do 24 m bez warunku ograniczającego liczbę kondygnacji przy zachowaniu linii gzymsów na dotychczasowym poziomie. Powyższe uzasadnia tym, że obecnie obszar zabudowany jest budynkami 5 i 6-kondygnacyjnymi posiadającymi gzymsy na wysokości 19,5 m, przy czym na rogu ulic zlokalizowane są budynki z nadbudowanymi kondygnacjami o wysokości około 21 m. Zapisy proponowane w planie uniemożliwiają, zatem nadbudowę wycofanej kondygnacji w pozostałych budynkach o wysokościach od 19,5 do 20,0 m.

Nieuwzględnienie uwagi uzasadnia się jak poniżej.

Ad 1) Niewskazane jest zwiększanie powierzchni użytkowej istniejących budynków mieszkalnych w zabytkowym Śródmieściu Gdyni, gdyż wiąże się to z koniecznością zintensyfikowania użytkowania wynikającego z pozostałych wskaźników zagospodarowania terenu (m.in. wskaźników parkingowych), co dodatkowo obciążałoby ciasne już na dzień dzisiejszy wnętrza kwartałów – pozbawione zieleni, przeznaczone głównie pod parkingi dla mieszkańców.

Jak wykazały analizy, charakterystycznymi dla zabytkowego Śródmieścia Gdynia wysokościami są 5 kondygnacji i 18,0 m oraz podwyższenie wysokości zabudowy do 21,0 m, przy wycofaniu podwyższonej części, w stosunku do linii zabudowy od strony ulicy, na odległość odpowiadającą wielkości podwyższenia. Istniejące podwyższenia do 24 m w budynkach sąsiednich - stanowią jedynie lokalne dominanty budynków na działkach narożnikowych. Służą one przede wszystkim kompozycji urbanistyczno-architektonicznej ulicy. Wobec powyższego, nie mogą one stanowić przyczynku dla nadbudowy, której przedmiotem jest budynek znajdujący się w środkowej części pierzei, a którego nadbudowa służyć ma wyłącznie intensyfikacji powierzchni użytkowej.

Ad 2) Nie uwzględnia się postulatu nadbudowy wskazanych narożników, gdyż ze względu na małe powierzchnie przynależnych działek brak jest możliwości zapewnienia właściwych warunków obsługi, m.in. w zakresie miejsc parkingowych, dla już istniejącej zabudowy.
 1. Stowarzyszenie Gdynia SOS zgłosiło zastrzeżenie, iż poszerzenie dróg ul. Wójta Radkego, Władysława IV w stronę międzytorza spowoduje wycięcie drzew, czyli zmniejszenie zieleni w samym centrum Gdyni. Wniosło o:

 1. włączenie do funkcji UO (usługi oświaty) terenu w narożniku przylegającym do ul. Szkolnej, gdzie aktualnie znajduje się szkoła, oraz oznaczenie terenu przy ul. Dworcowej, na którym znajduje się przychodnia Krebsa jako UZ (usługi zdrowia);

 2. przeznaczenie terenu 09, obecnie przeznaczonego pod usługi turystyki pod U zabudowę usługową;

 3. ograniczenie terenu 08 U wyłącznie do budynku i parkingu dotychczasowego PLO. I pozostawienie pozostałej części terenu stanowiącej zagospodarowany, zabytkowy ogród dla zespołu mieszkaniowego. Powyższe uzasadnia brakiem zielonego skweru w promieniu 300 m;

 4. zachowanie ogrodu znajdującego się przy budynku byłego Banku Gospodarstwa Krajowego przy ul. 10-Lutego i udostępnienie go mieszkańcom ul. Zgody i Mściwoja. Powyższe uzasadnia likwidacją istniejącego skweru pod zabudowę Centrum Kwiatkowskiego;

4a) aby Skwer Kościuszki pozostał przestrzenią publiczną zieloną i strefą prestiżu miejskiego był miejscem spacerów z ograniczeniem ruchu kołowego z wyeliminowaniem miejsc parkingowych poza parkingami już istniejącymi (przy Akademii Morskiej, przy dworcu morskim, przy marinie);

 1. uwarunkowanie zabudowy terenu 43 UT/U wykonaniem podziemnego dwupoziomowego parkingu ogólnodostępnego;

 2. uwarunkowanie zabudowy terenu 44 UT wykonaniem podziemnego dwupoziomowych parkingów ogólnodostępnych;

 3. zabudowę części terenu Parku Rady Europy poprzez zabudowę południowo-zachodniego narożnika tego terenu ograniczonego od północy przedłużeniem ul. Zygmuntowskiej, od wschodu przedłużeniem wjazdu na istniejący parking przy Muzeum Miasta Gdyni, tak aby pozostała część tego terenu pozostała terenem parkowym ogólnodostępnym zielonym niezabetonowanym; zdaniem Stowarzyszenia lokalizacji teatru miejskiego należy szukać w sąsiedztwie teatru muzycznego na placu Grunwaldzkim;

 4. poszerzenie ciągu pieszo-jezdnego 56 ZP,KD-X (aktualnie nr 85 KD-D 1/2) o ciąg szerokości minimum 10 m urządzonej zieleni kosztem terenu 46 UT/U ograniczając możliwość zabudowy terenu 46 UT/U o 50%;

 5. wycofanie linii zabudowy od strony nabrzeża basenu jachtowego do istniejącej pozostawiając szeroki ciąg pieszy i istniejące trawniki oraz o ograniczenie wysokości zabudowy ponad teren do dwóch kondygnacji, postuluje by pomiędzy terenami 47 a 48 wydzielić ciąg pieszo jezdny o szerokości minimum 10 m;

 6. wyznaczenie w sposób jednoznaczny terenu Akademii Morskiej tj. usług związanych z nauką oraz wydzielenie terenu, który można by przeznaczyć pod usługi turystyki, uwzględniając utrzymanie terenu zielonego od strony Alei Jana Pawła II;

 7. wyraźne wydzielenie z terenu 58 ZP/KDX (aktualnie nr 57) terenów z przeznaczeniem pod drogi parkingi oraz teren przeznaczony pod zieleń urządzoną, w celu wyeliminowania ewentualnego wykorzystania całego tego terenu pod parking;

 8. wyraźne wydzielenie z terenu 55 ZP/KDX terenów z przeznaczeniem pod drogi parkingi oraz teren przeznaczony pod zieleń urządzoną, w celu wyeliminowania ewentualnego wykorzystania całego tego terenu pod parking;

 9. wykonanie prognozy potrzeb parkingowych po wprowadzeniu dodatkowej zabudowy;

 10. wskazuje, że problem udrożnienia systemu komunikacji w Śródmieściu, jak i parkowania wymaga rozwiązań systemowych nieograniczonych do terenu objętego planem;

 11. zarzuca, że nie przeanalizowano skutków finansowych uchwalenia planu i wskazuje, że większość terenów objętych planem nie jest własnością Miasta Gdyni;

 12. wstrzymanie zatwierdzenia planu do czasu zakończenia postępowania o zwrot wywłaszczonej nieruchomości położonej w Gdyni pomiędzy ulicami Armii Krajowej, Borchardta, Skwerem Kościuszki i bulwarem Szwedzkim (Nadmorskim);

 13. wstrzymanie procedury uchwalania planu na okres minimum 1 roku i opracowanie w tym czasie bilansu aktualnych możliwości i potrzeb w zakresie miejsc parkingowych i zbilansowanie docelowych potrzeb w tym zakresie;

 14. przeprowadzenie aktualnej analizy skutków wprowadzenia dodatkowej ilości pojazdów w obręb ulic Śródmieścia i przeanalizować możliwości w tym zakresie pod kątem emisji spalin, zanieczyszczeń i przekroczenia norm hałasu;

 15. wskazuje, że postulat zawarty w planie dotyczący zastosowania zieleni izolacyjnej jest sprzeczny z pozostałymi zapisami planu, które zakładają likwidację pozostałości terenów zielonych w Śródmieściu;

 16. zachowanie wszystkich, nawet najmniejszych skrawków zieleni;

 17. zarzuca, że brak jest przedmiotowego projektu planu w „rejestrze planów będących w opracowaniu”.

Prezydent sprostował, iż ul. Wójta Radkego nie jest przewidziana w projekcie planu do poszerzenia. Prezydent uwzględnił uwagę w części dotyczącej maksymalnego utrzymania zadrzewienia przyulicznego w przypadku przebudowy częściowej lub całościowej ulicy Władysława IV - zapisy projektu planu ustalają realizację szpalerów drzew wzdłuż ulicy w miejscach wskazanych orientacyjnie na rysunku planu - trasy podziemnych sieci uzbrojenia terenu muszą uwzględniać lokalizację projektowanych nasadzeń drzew, a także w poniższych punktach:

Ad 1) Cały obszar obecnie zajmowany przez szkołę został przeznaczony pod usługi oświaty; w zakresie usług ustalonych dla terenu wzdłuż ulicy Dworcowej mieszczą się usługi zdrowia.

Ad 2) Teren 09 w projekcie planu przeznaczony jest pod zabudowę usługową i tereny urządzeń komunikacji samochodowej – parking wielopoziomowy z usługami.

Ad 3) Projekt planu zakłada powiększenie terenu należącego do budynku przy ul. 3 Maja 22-24 – o teren niezbędny dla funkcjonowania obecnie wydzielonego po obrysie budynku. Zapisy projektu planu zostały uzupełnione o zapis dotyczący wyznaczenia terenu zielonego wewnątrz kwartału zabudowy – w miejscu istniejącej zieleni wypoczynkowej oraz pozwalający na dołączenie terenu zieleni wypoczynkowej do działki budynku mieszkalnego ul. 3 Maja 22-24, jeżeli możliwe będzie wykupienie tej części nieruchomości przez mieszkańców - współwłaścicieli budynku przy ul. 3 Maja 22-24.

Ad 4a) W projekcie planu przewidziano ograniczenie ruchu samochodowego na Skwerze Kościuszki i zorganizowanie miejsc parkingowych pod ziemią.

Ad 5 i 6) W projekcie planu określone zostały wymagania parkingowe, z których wynikać będzie ilość potrzebnych kondygnacji parkingu. W konsekwencji realizacji zabudowy niezbędne powierzchnie parkingowe będą musiały się znaleźć pod ziemią.

Ad 13), 14), 17), 18) W trakcie opracowywania koncepcji planu wykonano studium transportowe w zakresie funkcjonowania sieci ulicznej i obsługi parkingowej centralnego obszaru miasta Gdyni. Celami opracowania było określenie wpływu lokalizacji planowanych koncentracji miejsc parkingowych na funkcjonowanie sieci i określenie granicznych wartości kumulacji miejsc parkingowych w poszczególnych strefach śródmiejskich, z punktu widzenia polityki transportowej miasta.

Ad 15) W trakcie opracowania projektu planu sporządzono prognozę skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Skweru Kościuszki oraz ulic Jana z Kolna i 10 Lutego.

Ad 21) Na stronie internetowej Gdyni w zakładce plany zagospodarowania przestrzennego znajduje się wykaz uchwał RM o przystąpieniu do sporządzania projektów planów miejscowych – tam również wykazany jest przedmiotowy plan.

Nieuwzględnienie uwag uzasadnia się następująco:

Ad 4) Działka byłego Banku Gospodarstwa Krajowego przy ul. 10-Lutego jest własnością prywatną. Możliwości funkcjonalnej adaptacji istniejącego, zabytkowego budynku byłego Banku Gospodarstwa Krajowego są ograniczone – ze względu na wymogi konserwatorskie. Dlatego, chcąc umożliwić uratowanie obiektu, Wojewódzki Konserwator Zabytków zgodził się na wprowadzenie nowej zabudowy na teren działki należącej do obiektu, co poprawi istotnie możliwości inwestycyjne, rekompensując w części konieczne nakłady na remont i utrzymanie obiektu zabytkowego.

Ad 7) Lokalizacja Forum Kultury i jego forma została wyłoniona w drodze konkursu. W ramach Forum Kultury maja powstać nowe obiekty: teatru miejskiego, mediateki i galerii sztuki. Bogaty program kulturalny wymaga zajęcia pod nowe funkcje całej wschodniej pierzei ul. Borchardta.

Ad 8 i 9) Wnioski sprzeczne z uwagami zgłaszanymi przez obecnych użytkowników i potencjalnych inwestorów, wnioskujących o poszerzenie możliwości zabudowy. Pomiędzy terenem 47 i 48 nie ma potrzeby wprowadzania ruchu pojazdów. Projekt planu przewiduje w tym miejscu ciąg pieszy.

Ad 10) Obiekt dawnego Domu Żeglarza (obecnie Akademii Morskiej) zaprojektowany i zbudowany został w okresie międzywojennym by pełnić funkcję hotelu, intencją zapisów projektu planu było umożliwienie powrotu do pierwotnej funkcji, bez możliwości istotnej rozbudowy budynku.

Ad 11 i 12) Zgodnie z założeniami projektu planu na terenach 55 ZP/KDX i 58 ZP/KDX (aktualnie nr 57) nie przewiduje się lokalizacji parkingów. O rozwiązaniach przestrzennych na tych terenach zadecydują wyniki konkursów architektoniczno-urbanistycznych, wymaganych ustaleniami projektu planu..

Ad 16) Teren dzisiejszego Parku Rady Europy był przeznaczony na cele publiczne w okresie międzywojennym. Brak jest przesłanek dla wstrzymywania procedury związanej ze sporządzaniem planu z powodu toczącego się postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości położonej w Gdyni pomiędzy ulicami Armii Krajowej, Borchardta, Skwerem Kościuszki i bulwarem Szwedzkim (Nadmorskim). Rada Miasta ma ustawowe prawo i obowiązek ustalenia przeznaczenia oraz zasad zabudowy i zagospodarowania terenów położonych na obszarze gminy – zwłaszcza w obszarach przestrzeni publicznych.

Ad 19 i 20) Plan regulacyjny, który powstał w okresie międzywojennym i stał się podstawą wydzielenia układu ulicznego oraz działek budowlanych, zakładał realizację zamkniętych kwartałów zabudowy. Wiele z terenów istniejących w świadomości mieszkańców Gdyni jako tereny zielone jest faktycznie działkami budowlanymi, na których realizację zabudowy wstrzymał wybuch II wojny światowej.
 1. Stanisław Szkulmowski, jako potencjalnie zainteresowany inwestor dla terenu 46 UT/U, 47 UM/U oraz 56 ZP, KD-X (aktualnie nr 85), we wstępie przedstawił opracowaną koncepcję zagospodarowania dla terenu przy al. Jana Pawła II 5-13. W odniesieniu do terenu oznaczonego w projekcie planu nr 46 UT/U wniósł o:

  1. wprowadzenie zapisu dopuszczającego przekroczenie dopuszczalnej wysokości zabudowy o wysokość technicznych nadbudówek (klatek schodowych) pozwalających na wejście na przewidywane na dachach projektowanych budynków tarasy;

  2. zredukowanie odstępu pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a granicą działki, od strony południowej z 8,0 m do 4,0 m;

  3. zwiększenie maksymalnej intensywności zabudowy z 3,0 do 3,5;

  4. usunięcie zapisu dotyczącego konieczności pozostawienia rezerwy terenu dla przebiegu kolektora sieci cieplnej zasilającego budynki na Molu Południowym.

W odniesieniu do terenu oznaczonego w projekcie planu nr 47 UM/U Stanisław Szkulmowski wniósł o:

 1. wprowadzenie zapisu dopuszczającego przekroczenie dopuszczalnej wysokości zabudowy o wysokość technicznych nadbudówek (klatek schodowych) pozwalających na wejście na przewidywane na dachach projektowanych budynków tarasy;

 2. zredukowanie odstępu pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a granicą działki, od strony południowej z 8,0 m do 4,0 m;

 3. zredukowanie odstępu pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a granicą działki, od strony północnej, tj. od strony Alei Jana Pawła II z 8,0 m do 4,0 m;

 4. usunięcie zapisu o przebiegu linii zabudowy parteru (od strony Alei Jana Pawła II) innym niż dla pozostałych kondygnacji;

 5. zredukowanie odstępu nieprzekraczalnej linii zabudowy pomiędzy obiektami zbudowanymi na działkach na terenie 46 a obiektami na działkach na terenie 47 z wielkości 24,0 m do maksymalnej wielkości 18,0 m w taki sposób aby nieprzekraczalna linia zabudowy w karcie terenu nr 47 została przesunięta o minimum 6,0 m w stronę zachodnią;

 6. uważa, że nieprzekraczalna linia zabudowy od strony Akademii Morskiej powinna przebiegać prostopadle do Alei Jana Pawła II.

W odniesieniu do terenu oznaczonego w projekcie planu nr 56 ZP,KD-X (aktualnie nr 85 KD-D 1/2) Stanisław Szkulmowski wniósł o:

Wprowadzenie zapisu o możliwości zrealizowania na terenie 56 (aktualnie nr 85) wzdłuż jego granicy z terenem 46 rampy wjazdowej do garażu podziemnego usytuowanego w podziemiach kompleksu hotelowego na działce przy Alei Jana Pawła II 13.

Prezydent uwzględnił uwagę w części:

- dla terenu 46 UT/U:

Ad 4) Zapis dotyczący konieczności pozostawienia rezerwy terenu dla przebiegu kolektora sieci cieplnej zasilającego budynki na Molu Południowym został usunięty - kolektor sieci cieplnej powinien być zrealizowany na terenie Skweru Kościuszki, bez konieczności zajmowania terenu sąsiadującej działki budowlanej.

- dla terenu 47UM/U:

Ad 4)  Nieprzekraczalna linia zabudowy na poziomie parteru została skorygowana – szczegółowe rozstrzygnięcia dotyczące obrysu parteru powinny zapaść na etapie konkursu architektonicznego.

Ad 6) Nieprzekraczalna linia zabudowy od strony Akademii Morskiej została skorygowana - poprowadzona prostopadle do alei Jana Pawła II.Nieuwzględnienie części uwagi uzasadnia się następująco:

- dla terenu 46 UT/U

Ad 1) Wprowadzenie nadbudówek technicznych oraz urządzenie ogólnodostępnego tarasu użytkowego na dachu 6 kondygnacji prowadziłoby do powstania niepełnej 7 kondygnacji oraz prób jej zagospodarowania z użyciem prowizorycznych osłon czy zadaszeń. Zgodnie z zapisami projektu planu ostatnia, 6 kondygnacja musi być wycofana w stosunku linii zabudowy oznaczonych na rysunku planu. Pozwala to na realizację tarasów oraz ewentualnych schodów zewnętrznych na tarasy urządzone na dachu, w obrysie 6 kondygnacji. Zapisy projektu planu zostały uściślone tak, aby nie dopuszczać do realizacji budynków 6-kondygnacyjnych bez wycofania ostatniej kondygnacji w stosunku do obrysu kondygnacji położonych niżej. Założeniem projektu planu jest utrzymanie skali zabudowy wyznaczonej istniejącymi już i projektowanymi budynkami w tym rejonie (otoczenie Forum Kultury i Basenu Żeglarskiego).

Ad 2) Pozostawienie fragmentów działek przed budynkami pozwoli na właściwe urządzenie sezonowych obiektów związanych z funkcją budynku np. ogródków gastronomicznych.

Ad 3) Analiza przedstawionych propozycji zabudowy z uwzględnieniem linii zabudowy wskazuje na ich zgodność z wskaźnikami przyjętymi w projekcie planu - biorąc pod uwagę zarówno działkę będącą w użytkowaniu wieczystym PZŻ, jak i tę działkę wraz z sąsiednią działką gminną, przeznaczoną na uzupełnienie działki sprzedawanej przez PZŻ.

- dla terenu 47 UM/U:

Ad 1) Założeniem projektu planu jest by nowa zabudowa nie przekraczała wysokości zabudowy istniejącej w tym rejonie (otoczenie Basenu Żeglarskiego i al. Jana Pawła II). Wysokość istniejących budynków wynosi do ok. 15 m.

Ad 2), 3) Wnioski przeciwne do wniosków składanych przez innych mieszkańców miasta. Pozostawienie fragmentów działek przed budynkami pozwoli na właściwe urządzenie sezonowych obiektów gastronomicznych oraz terenów dla zaplecza mariny. Dla zapewnienia terenów dla czasowego przechowywania łodzi i osprzętu ustalono nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 20,0 m od południowej granicy działki, dopuszczając lokalne przekroczenia tej linii - zbliżenie zabudowy na odległość do 8,0 m od południowej granicy działki, na maksymalnie 50 % szerokości frontu działki budowlanej.

Ad 5) Wniosek przeciwny do wniosków składanych przez innych mieszkańców miasta. Zasadne jest pozostawienie szerokich przejść i otwarć widokowych pomiędzy
al. Jana Pawła II i projektowanym Forum Morskim.

- dla terenu 56 ZP,KD-X (aktualnie nr 85 KD-D 1/2):

Rampy i pochylnie powinny znaleźć się na działce inwestora realizującego na niej zabudowę.
  1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna