Załącznik nr 2Pobieranie 151.78 Kb.
Strona2/3
Data07.05.2016
Rozmiar151.78 Kb.
1   2   3

Adrian Książek wniósł o uwzględnienie możliwości dobudowy do istniejącego na połowie działki (nr 36 karta mapy 53, KT 04 U/MW3) pawilonu handlowego obiektu o tej samej wysokości i funkcji eksploatacyjnej - do czasu realizacji docelowej zabudowy

Nieuwzględnienie uwagi uzasadnia się eksponowaną, śródmiejską lokalizacją działki. Projekt planu nie przewiduje możliwości realizacji tymczasowej pawilonowej zabudowy na działkach wyznaczonych już w okresie międzywojennym pod zabudowę o charakterze kamienicy miejskiej. Możliwa jest natomiast realizacja zabudowy 6 kondygnacyjnej wykorzystującej w pełni walory ekonomiczne działki.


 1. Daniel Wierzbicki stwierdził, iż idea umieszczenia lądowiska dla helikopterów na dachu szpitala jest z gruntu błędna. Powyższe uzasadnia, tym, że jego zdaniem budynek nie wytrzyma obciążeń (zwłaszcza dynamicznych) przy lądowaniu obciążonego ludźmi, sprzętem i paliwem helikoptera.

Wniósł o odtworzenie szaletu publicznego na placu Kościuszki w miejscu budynku kasy biletowej komunikacji miejskiej. Spodziewa się, że zniknie szalet publiczny w rejonie tzw. „wsi” (skrzyżowanie ulic 10 Lutego i Świętojańskiej), co w rezultacie doprowadzi to do sytuacji, że będzie tylko jeden taki przybytek (na Skwerze Kościuszki).

Prezydent uwzględnił uwagę w części dotyczącej pozostawienia na Skwerze Kościuszki szaletu publicznego. Przewiduje się adaptację dawnej dyspozytorni i kasy biletowej ZKM na kawiarnię lub restaurację. W obiekcie kawiarni będzie także toaleta.Nieuwzględnienie uwagi w części dotyczącej lądowiska helikoptera na dachu budynku szpitala uzasadnia się następująco:

Lądowanie helikoptera na dachu budynku szpitala jest rozwiązaniem najwłaściwszym ze względu na możliwość dowiezienia chorych/rannych w najkrótszym czasie do miejsca, gdzie mogą otrzymać specjalistyczną pomoc. Bezdyskusyjną kwestią jest odpowiednia wytrzymałość konstrukcji budynku, bez zapewnienia której decyzja o lokalizacji lądowiska nie może zostać podjęta.
 1. Ryszard i R. Stanisława Miotk wnieśli o odsunięcie budynku planowanego na terenie oznaczonym nr 44 i obniżenie jego wysokości. Założenia planu przewidują zabudowę w odległości 20 metrów od ściany podłużnej budynku przy Skwerze Kościuszki 13, o wysokości 30 metrów.

Prezydent uwzględnił uwagę częściowo, uważając za zasadne rozszerzenie warunku wycofania podwyższonych części zabudowy także od strony budynku położonego przy Skwerze Kościuszki 13 – projekt planu został skorygowany.

Nieuwzględnienie części uwagi uzasadnia się następująco:

W projekcie planu przyjęto możliwości nowej zabudowy w nawiązaniu do warunków określonych w wydanej decyzji o warunkach zabudowy nr RAA-I-1327/7331/81/06/23róg30/TS z dn. 05.10.06. Odległość planowanej zabudowy od budynku położonego przy Skwerze Kościuszki 13 wyniesie ok. 20 m i pozwoli na spełnienie wymagań dotyczących odległości pomiędzy budynkami i wymaganego dostępu światła słonecznego.
 1. Jan Piernikarczyk wniósł następujące wątpliwości:

1) „W §2 projektu tekstu planu dla MW3 dopuszczono lokalizację wydzielonych lokali użytkowych dla usług stanowiących uzupełnienie funkcji mieszkaniowej i niezakłócających jej. W §2 pkt 2 określono dodatkowo różne funkcje pomijając określenie funkcji stanowiących uzupełnienie funkcji mieszkaniowej. Powoduje to całkowitą dowolność w ustalaniu tych funkcji. Czy taki był zamysł autorów projektu planu?”;

2) „w §5 ust. 1 pkt 2, lit. b użyto przecinka po słowie „…budynków”, co oddzieliło ten wyraz od zawężającego określenia: - „projektowanych w zwartych pierzejach zabudowy”. Wydaje się koniecznym przeredagowanie całego zdania w celu uzyskana jego odpowiedniej czytelności”;

3) „w §5 ust. 1 pkt 2, lit. c ustala się ochronę jednorodnej formy architektonicznej budynków tworzących zespół zabudowy, czy to znaczy, że projektanci planu uznali, że historyczny zespół urbanistyczny śródmieścia Gdyni posiada jednorodną formą, czy też w przypadku zespołu budynków o jednorodnej formie podlega ona ochronie?”

4) Kamienica przy ul. Abrahama 11 składa się z „dwu części”: wyższej 5-cio kondygnacyjnej i niższej dwukondygnacyjnej. Na rysunku planu (teren 32 U/MW3) oznaczona została jedynie wyższa część kamienicy. Dodatkowo ta część znalazła się poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy. Jaka jest tego przyczyna?

Prezydent uwzględnił uwagę w części:

Ad 2) Przecinek został wykreślony.

Ad 4) Projekt planu (rysunek) został skorygowany – niższa część budynku przy ul. Abrahama 11 stanowiąca jego integralną część oznaczona została jako objęta ochroną konserwatorską.

Nieuwzględnienie pozostałej części uwagi uzasadnia się następująco:

Ad 1)  Zakres usług obejmuje tradycyjne funkcje dostępne w parterach kamienic jest to pełen wachlarz usług, jednakże ograniczone one są do „usług niezakłócających funkcji mieszkaniowej”, które określono w §2 projektu tekstu planu.

Ad 3)  §5 ust. 1 pkt 2, lit. c. dotyczy „projektowanej zabudowy, dopuszczonej zgodnie z ustaleniami zawartymi w kartach terenów”, na terenie historycznego układu urbanistycznego śródmieścia Gdyni, która powinna mieć formę jednorodną z chronionym historycznym zespołem zabudowy. Zespół powstał w stosunkowo krótkim okresie czasu i mimo zmiany charakteru zabudowy w okresie budowy miasta i jej różnorodności, odniesienia architektoniczne są czytelne, co potwierdzają nowe realizacje.

Ad 4)  Ustalenie nieprzekraczalnej tylnej linii zabudowy oznacza, że niedopuszczone jest wznoszenie nowych budynków z przekroczeniem tej linii. Natomiast budynek istniejący może być nadal wykorzystywany. Celem ustalenia tylnej linii zabudowy jest niedopuszczanie do zabudowy wnętrz kwartałów urbanistycznych, która skutkowałaby pogorszeniem warunków mieszkalnych w budynkach istniejących. Zasada taka została przyjęta dla obszaru całego historycznego śródmieścia.
 1. Michał Dworakowski zaproponował:

  1. aby przy przebudowie klubów żeglarskich, a także budowie nowych obiektów na działce 46 UT/U, zmusić inwestorów do zachowania osi widokowych z „centrum” Mola Południowego w kierunku Basenu Żeglarskiego i morza. Propozycję ilustruje schematem. Zdaniem składającego uwagę warto wprowadzić także ciągi także na obszarze zabytkowym 48 UN,UT. Przedstawia swoje propozycje rozwiązań architektonicznych dot. przebudowy klubów żeglarskich na załączonym schemacie;

  2. „Gdyńskie Forum Kultury i Forum Morskie powinny tworzyć gigantyczny obszar, maksymalnie otwarty na morze. Na załączonym schemacie obrazuje swoją propozycję (pokazującą stan idealny, gdyby nie było Kotwicy, a teraz do realizacji choćby w 50%).” „… aleja topolowa (lub w przyszłości innych roślin) nie powinna rosnąć równolegle do brzegu morza (jak obecnie), tylko (jeśli już) roślinność powinna kierować do Basenu Żeglarskiego – już z Forum Kultury!”

  3. przewidzenie na terenie wokół Basenu Żeglarskiego letniej prestiżowej siedziby Prezydenta Miasta Gdyni, „być może siedzibę tą – tak jak przed wojną Ignacy Mościcki – powinien odwiedzać „jak swoją” Prezydent Polski;

  4. Plan powinien regulować zagadnienie parkowania pojazdów żeglarzy i przechowywania „sań” to znaczy stojaków pod jachty i łodzie. Na niezwykle drogim terenie sanie jachtów składowane są przez cały rok. Problem pojawia się zwłaszcza latem, gdy jachty są na wodzie. Plan powinien wprowadzać nakaz wywożenia stojaków poza centrum miasta. Zimą stojące na saniach mogą zasłaniać widok, zatem w planie powinny znaleźć się zapisy, o tym, że nie mogą one tak stać, aby nie zamykać całkowicie osi widokowych.

Prezydent uwzględnił uwagę w części:

Ad 1) W programie inwestycyjnym dla terenów 46 i 47 powinny znaleźć się obok zaplecza klubów żeglarskich także inwestycje, które pozwolą na sfinansowanie remontów/odtworzenia budynków i zaplecza klubów. Zatem zapisy planu nie powinny zbytnio ograniczać możliwości inwestycyjnych na tych terenach. Projektu planu przewiduje, że projekt zabudowy i zagospodarowania terenów w tym projekt ewentualnego podziału geodezyjnego tych terenów, należy wyłonić w drodze konkursu realizacyjnego architektoniczno – urbanistycznego. Konkurs powinien pozwolić na wyłonienie właściwych rozwiązań przestrzennych.

Ad 2) Założenia projektu planu także przewidują otwarcie Forum Morskiego w kierunku morza. Projekt planu nie przewiduje w tym miejscu szpalerów drzew.

Nieuwzględnienie części uwagi argumentuje się następująco:

Ad 3)  Nowa rezydencja dla Prezydenta Miasta Gdyni nie jest przewidywana. Rezydencja dla Prezydenta RP również nie była przedmiotem wniosków zainteresowanych instytucji, chociaż nie jest sprzeczna z zapisami projektu planu.

Ad 4)  Problem składowania „sań” i parkowania pojazdów żeglarzy jest niezwykle ważny, jednakże nie stanowi on materii ustaleń planu miejscowego. Stosowne zapisy powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w przepisach porządkowych dla tego terenu.


 1. Yacht Klub Stal – Gdynia

1)  Zarzucił, iż organizacja dyskusji publicznej na początku okresu wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu w sposób istotny narusza istotę przepisu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2) Wniósł o doprecyzowanie w §2 projektu tekstu planu UM – usług turystyki morskiej, przeznaczenie UT – Usługi turystyki zostało częściowo doprecyzowane.

Zapytał:

3)  Jak odróżnić usługi turystyki morskiej od pozostałych? Czy usługi turystyki morskiej nie zawierają się w usługach turystycznych, czy też stanowią osobną funkcję, co spowoduje, że na terenie usług turystyki morskiej niemożliwe stanie się lokalizowanie usług turystycznych?

4)  Dlaczego ochronę dziedzictwa kulturowego ustalono w §3 a nie w §5.

Wskazał, że:

5)  Określenie przywołane w §5 pkt 2 lit. c „tradycja modernistycznej architektury Gdyni” nie została sprecyzowana, co może spowodować dowolną interpretację przez projektantów, służby administracji architektoniczno – budowlanej oraz konserwatorskiej. Uważa, że wymóg zastosowania kolorystyki budynków ograniczonej do bieli, szarości i beżu wydaje się natomiast wyjątkowo restrykcyjny i zbytnio ograniczy możliwość interesującego wyróżnienia nowych obiektów.

6)  W §6 ust.1 pkt2 lit a i lit.b powinno być „kompozycji zagospodarowania przestrzeni” zamiast „kompozycji przestrzeni”.

7) Wątpliwości budzi nałożony w wymóg wyłonienia projektu zabudowy i zagospodarowania terenów 43 UT/U, 44UT/U,MW3, 45 UK,KD-X/U, 46UT/U, 50UM/U oraz części terenu 03 UC/U,MW3 drogą konkursu, a nie konkursów. Obawia się, że wymóg ten może zablokować wszelkie inwestycje na tych terenach.

8)  Kuriozalny jest zakaz sytuowania reklam wolnostojących oraz dopuszczenie reklam nad budynkami jedynie w miejscach wskazanych kartach terenów. Wskazuje, że brakuje takiego wskazania w karcie terenu 47UM/U, a zatem brak jest na tym terenie możliwości sytuowania reklam wolnostojących i nad budynkami.

Zarzucił, że:

9)  Określenie w §6 ust. 2 pkt 2 lit a nośników wielkoformatowych to zupełne nieporozumienie, pyta, czy „nośnik wielkoformatowy powinien mieć przynajmniej oba wymiary powyżej 2,0 m lub jeden powyżej 20,0 m?”.

10) Linia zabudowy przebiegająca wzdłuż granicy terenu 46 UT/U, która jest ewenementem w dotychczasowej praktyce planistycznej Gdyni, „zamyka skutecznie wgląd nie tylko w stronę basenu żeglarskiego z miejsc otaczających istniejącą fontannę, ale również z chodnika al. Jana Pawła II na jezdnię na terenie 56 (aktualnie nr 85)”. „Na sąsiednim terenie 47 UM/U zakreskowany zostaje teren będący w użytkowaniu JKM Gryf, z którego otwarcie na basen żeglarski skutecznie zasłaniają nie tylko istniejące budynki parterowe, ale również istniejąca zieleń wysoka, a w okresie od jesieni do wiosny ustawione tam kadłuby łodzi i jachtów. Szerokość, a przede wszystkim kąt proponowanego otwarcia widokowego (poprzez skierowanie go na zachodnią keję basenu żeglarskiego) wydają się nieodpowiednie do sytuacji i ew. celu otwarcia.”

11) Niekorzystne i całkowicie niezrozumiałe wydaje się nieustalenie na terenie 56 ZP,KD-X (aktualnie nr 85 KD-D 1/2) publicznej drogi dojazdowej. Sposób ustalenia granic tego terenu z terenem 46 UT/U od strony al. Jana Pawła II wręcz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa intensywnego ruchu pieszych i uniemożliwia prawidłowe połączenie jezdni ze skrzyżowaniem oraz uniemożliwia budowę niezbędnego chodnika wzdłuż terenu 46UT/U.

12)  Nieporozumieniem jest także proponowanie na terenie 56 ZP,KD-X (aktualnie nr 85 KD-D 1/2) jednocześnie funkcji komunikacyjnej i przeznaczenia terenu pod zieleń urządzoną.

13)  Proponowana na terenie 47 UM/U nieprzekraczalna linia zabudowy od strony terenu 56 ZP,KD-X (aktualnie nr 85 KD-D 1/2) uniemożliwia klubowi Gryf rozbudowę niezbędnego zaplecza dla funkcji sportowo – żeglarskich.

14)  Przebieg linii zabudowy na terenie 47 UM/U utrwala istniejącą linię zabudowy w parterze budynków klubowych – zupełnie nieodpowiednią w przypadku ew. przekształcenia zabudowy zgodnie z planem – poprzez wyburzenie istniejących budynków i podział terenu zgodnie z zapisem w karcie terenu. Z drugiej strony, w przypadku, gdy dotychczasowa zabudowa pozostanie w obecnej formie, uniemożliwia się wprowadzenie nowej kubatury niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania mariny, a także Ew. nowej kubatury koniecznej dla przeniesienia obecnego klubu żeglarskiego Arka z terenu 55 ZP,KD-X. Dodatkowym utrudnieniem w zagospodarowaniu terenu 47 UM/U jest konieczność przewidzenia ciągu pieszego wzdłuż granicy z terenem 48 UN/UT”, dla którego nie widzimy uzasadnienia w dotychczasowym funkcjonowaniu tego terenu.

15) Zapis dla terenu 47 UM/U warunkujący realizację nowej zabudowy koniecznością rozstrzygnięcia konkursu architektonicznego doprowadzi, w obecnym stanie prawnym nieruchomości do zablokowania wszelkich inwestycji.

16)  Nie ujęto niezbędnego dojazdu do terenu 47UM/U poprzez teren 52 UM.

17)  W zakresie dotyczącym odprowadzenia ścieków sanitarnych – właściwszy byłby zapis: „do istniejącej przepompowni „Róża Wiatrów” lub poprzez indywidualną kanalizację ciśnieniową.

18) W zapisie dla terenu 47 UM/U określającym wysokość elewacji frontowej brak jest wskazania, od której strony zostanie ona uznana za frontową.

19)  Z rysunku mapy stanowiącej podkład rysunku planu wynika, że ustalenia dla terenu 55 ZP,KD-X dotyczą terenu zamkniętego.

20) Na terenie 47 UM/U znajdują się pomniki, w tym M. Zaruskiego, których lokalizacje nie zostały w żaden sposób uwzględnione w projekcie planu. Wydaje się wskazane ustalenie przynajmniej wielkości stref ochronnych dla tych pomników a także stworzenie możliwości przeniesienia ich w inne, korzystniejsze dla ich ekspozycji miejsca.

Na zlecenie gminy zostało wykonane w czerwcu br. przez pracownię Arch-Deco opracowanie projektowe, w którym została m.in. przewidziana nowa, korzystniejsza lokalizacja pomnika Leonida Teligi. Nie została ona jednak uwzględniona w proponowanych ustaleniach planu.

21)  Wątpliwość budzi zgodność dopuszczenia podziału terenu 47 UM/U rozdzielającego funkcje usług turystyki morskiej i pozostałej zabudowy usługowej ze studium, tj. przeznaczenia części terenu jedynie pod usługi przy zapisie w studium mówiącym jedynie o usługach sportu.

22) Architekturę modernizmu m.in. cechowała nowoczesność i zróżnicowanie wysokościowe zabudowy poszczególnych budynków. Sposób ustalenia w projekcie planu zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej z pominięciem ducha modernizmu tj. poprzez ograniczanie gabarytów nowej zabudowy i nawiązanie jedynie do gabarytów zabudowy istniejącej odbiega od istoty modernizmu.

Prezydent uwzględnił uwagę w części:

Ad 2), 3) Wprowadzenie oznaczenia przeznaczenia UM – usługi turystyki morskiej miało na celu ochronę terenu związanego z zapleczem mariny żeglarskiej przez wyparciem ich przez inne usługi, w tym także usługi turystyki. Szczegółowe znaczenie oznaczenia UM – usługi turystyki morskiej zostało doprecyzowane w kartach terenów, dla których zaproponowano takie przeznaczenie. Min. 50% terenu 47 UM/U zarezerwowano dla klubów żeglarskich oraz na funkcje związane z funkcjonowaniem „Mariny Gdynia”.

Ad 7)  W zapisie określono tryb postępowania – „w drodze konkursu”, co nie oznacza, że nie może zostać zorganizowanych kilka konkursów, osobno dla poszczególnych terenów. Zapis został skorygowany zapis, aby uniknąć niewłaściwej interpretacji.

Ad 9) Zgodnie z założeniami projektu planu reklamy, których oba wymiary mają powyżej 2,0 m lub jeden powyżej 20,0 m powinny być indywidualnie zaprojektowane w dostosowaniu do charakteru i architektury budynku. Wyraz „wielkoformatowe” został skreślony, jako mogący wywoływać problemy interpretacyjne.

Ad 10)  Linie zabudowy prowadzone po granicy działki od strony przestrzeni publicznych są w śródmieściu Gdyni normą, jednakże dokonano przesunięcia tej linii tak, aby uzyskać otwarcie widokowe w kierunku Basenu Żeglarskiego.

Ad 11), 12) Teren 56 ZP,KD-X (aktualnie nr 85 KD-D 1/2) został przeznaczony na drogę publiczną – zgodnie z obecnym użytkowaniem.

Ad 14) Przebieg nieprzekraczalnej linii zabudowy na poziomie parteru został usunięty - pozostawiając szczegółowe rozstrzygnięcia w tym zakresie konkursowi architektonicznemu.

Ad 16) Dojazd do terenu 47UM/U poprzez teren 52 UM został ujęty w zapisach planu.

Ad 17) Zapisy w zakresie dotyczącym odprowadzenia ścieków sanitarnych zostały skorygowane.

Ad 18) Chodzi o wysokość zabudowy całego obiektu a nie elewacji frontowej – zapis w karcie terenu nr 47 został poprawiony.

Ad 19) Granice terenów zamkniętych zostały wyznaczone na podstawie dostępnych dokumentów i są zgodne z istniejącym stanem prawnym. Podkład mapowy rozbieżny ze stanem prawnym został skorygowany.

Ad 20) Projekt planu został uzupełniony o zapis, że w zagospodarowaniu terenu 47 UM/U należy uwzględnić lokalizację wymienionych w uwadze pomników Mariusza Zaruskiego oraz Leonida Teligi oraz właściwe zagospodarowanie ich otoczenia.

Ad 21) Proponowany w planie podział jest zgodny ze studium. W projekcie planu usługi związane ze sportem żeglarskim są wymagane na tym terenie, a pozostałe mogą stanowić dla nich uzupełnienie, wprowadzono ustalenie, że wymagane jest przeznaczenie min. 50 % powierzchni terenu dla klubów żeglarskich oraz na funkcje związane z funkcjonowaniem „Mariny Gdynia”.

Nieuwzględnienie uwagi uzasadnia się następująco:

Ad 1) Dyskusja publiczna została zorganizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Umożliwiono zainteresowanym zapoznanie się z planem, jak i pogłębienie tych informacji podczas dyskusji publicznej we wczesnym etapie wyłożenia, pozostawiając dłuższy czas na przygotowanie przemyślanych uwag do projektu planu.

Ad 4) Zgodnie z wymaganiami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w §3 określono ogólne zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego dla obszaru objętego planem w tym: ustalono ochronę dziedzictwa kulturowego, a w §5 określono, na czym ta ochrona ma polegać.

Ad 5) Przywołany punkt precyzuje zasady, jakimi należy kierować się przy projektowaniu zabudowy, a także kryteria oceny tych projektów przez służby konserwatorskie. Wprowadzanie zbyt restrykcyjnych, zamkniętych zasad mogłoby rzeczywiście „zbytnio ograniczyć możliwość interesującego wyróżnienia nowych obiektów”.

Ad 6)  Wyraz „zagospodarowanie” występuje na końcu zdania, którego fragment przytoczono - taka składnia wynika bowiem z konstrukcji całego zdania, a nie z jego początku. W lit. b. natomiast, nie występuje określenie „kompozycji przestrzeni”.

Ad 8)  Zgodnie z założeniami projektu planu na terenie 47UM/U nie ma możliwości sytuowania reklam wolnostojących i reklam nad budynkami.

Ad 13) Zaplecze klubu Gryf powinno zmieścić się na dotychczas zajmowanym terenie.

Ad 14) Ciąg pieszy wzdłuż granicy z terenem 48 UN/UT jest niezbędny ze względu na lokalizację na przedłużeniu planowanego połączenia pieszego (prom, most) z Molem Rybackim, jak również dlatego, iż na tak długim odcinku wzdłuż basenu żeglarskiego (ok. 300 m) nie ma pieszego dostępu do Basenu Żeglarskiego.

Ad 15) Teren klubów żeglarskich znajduje się w miejscu niezwykle prestiżowym, wyłonienie projektu zabudowy i zagospodarowania terenu drogą konkursu wydaje się jak najbardziej zasadne.

Ad 22) W projekcie planu pojawiło się określenie „tradycji modernistycznej architektury Gdyni” w której nie sprecyzowano jej cech, by nie „ograniczyć możliwości interesującego wyróżnienia nowych obiektów”. Poprzez określenie gabarytów nowej zabudowy chroni się charakter historycznego układu urbanistycznego śródmieścia Gdyni. Przyjęte w projekcie planu dopuszczalne gabaryty nowej zabudowy są analogiczne do gabarytów wynikających z regulacji urbanistycznych okresu międzywojennego.
 1. Jacht Klub Morski „GRYF” wniósł uwagę o treści jak w uwadze Yacht Klubu Stal – Gdynia w punkcie nr 12.

Prezydent rozpatrzył uwagę analogicznie jak dla punktu nr 12.


 1. CENTRUM WYCHOWANIA MORSKIEGO ZHP ZESPÓŁ ARMATORSKI ZAWISZA CZARNY” wniósł uwagę o treści jak w uwadze Yacht Klub Stal – Gdynia w punkcie nr 12.

Prezydent rozpatrzył uwagę analogicznie jak dla punktu nr 12.


 1. WTC Gdynia S.A. wniosło nw. uwagi:

I. dot. treści uchwały

1) do paragrafu 6 pkt 1 ppkt 2) f)

o zmianę zapisu dot. wykluczenia lokalizacji wolnostojących urządzeń infrastruktury technicznej w odniesieniu do parkingu podziemnego w obrębie Skweru Kościuszki;

2) do paragrafu 6 pkt 1 ppkt 2) g)

o zmianę zapisu dotyczącego zakazu realizacji schodów zewnętrznych i pochylni w odniesieniu do obszaru 64 tj. Skweru Kościuszki;

3) do paragrafu 6 pkt 1 ppkt 2) k)

aby wymóg konkursu nie obejmował części podziemnej parkingu, a także o odstąpienie od wymogu zachowania zasad rekomendowanych przez SARP lub właściwe izby zawodowe przy organizacji konkursu. W uzasadnieniu podaje, że obecny regulamin SARP interpretowany literalnie może utrudnić uczestnictwo w konkursie pracowniom zagranicznym;

4) do paragrafu 10 pkt. 1 ppkt 2) a) i b)

o odstąpienie od zapisu o uwarunkowaniu realizacji parkingów strategicznych pod Skwerem Kościuszki wcześniejszą lub równoległą przebudową ul. Waszyngtona i budową ul. Nowej Węglowej. WTC Gdynia S.A wydaje się możliwe określenie innego, alternatywnego rozwiązania pozwalającego na przepływ ruchu kołowego z ul. Waszyngtona w kierunku ul. Janka Wiśniewskiego itp. poprzez ulicę Nową Polską;

5) do paragrafu 10 pkt 1 ppkt 4 b)

o dodanie „oraz skomunikowania itp. Jana Pawła II z terenem przy Nabrzeżu Prezydenta, objętym MPZP 1101”. UZASADNIENIE: Na mocy uchwały Rady Miasta z dnia 30.09.2009 przystąpiono do zmiany MPZP 1101, a skomunikowanie tego obszaru ze Skwerem Kościuszki jest przedmiotem postulowanej zmiany;

6) do paragrafu 10 pkt. 1 ppkt 4)

o dodanie: „i) dopuszczalna zmiana przekroju ulicy do dwóch jezdni o jednym pasie ruchu: Skwer Kościuszki”. WTC Gdynia S.A. postuluje, aby plan dopuszczał na Skwerze Kościuszki zmianę organizacji ruchu na dwie jezdnie dwupasmowe, w których jeden pas jest przeznaczony na przykład tylko dla autobusów, lub też, w przyszłości, przebudowę i zmianę przekroju ulicy do dwóch jezdni o jednym pasie ruchu;

7) do paragrafu 10 pkt. 1 6) a) tiret 5

o dodanie po: „min 20% wymaganych miejsc postojowych powinno być urządzonych jako ogólnodostępne” słów „z wyłączeniem parkingu podziemnego na Skwerze Kościuszki”;

UZASADNIENE: Parking ten będzie podlegał odrębnym ustaleniom.

8) do paragrafu 10 pkt 1 8)

o zmianę systemu bilansowania miejsc parkingowych, która uwzględni wspólne bilansowanie z terenem WTC, leżącym poza obszarem planu.II. dot. kart terenów

1) KT 63 (aktualnie nr 62) pkt 3)

o doprecyzowanie że zapis „KD-Z 1/2 / KD-Z 2/2 – ULICA ZBIORCZA” odnosi się do całej szerokości ulicy Waszyngtona w liniach rozgraniczających oraz o określenie szerokości w liniach rozgraniczających w metrach. W uzasadnieniu WTC Gdynia S.A. przypomina, że wschodnia część ul. Waszyngtona znajduje się poza granicą planu, w obszarze objętym planem miejscowym dla WTC (1101) i jest zidentyfikowana jako KD-Z 2/2;

2) KT 63 (aktualnie nr 62) pkt 4 a)

o zmianę zapisu z „należy utrzymać i uzupełnić istniejące lub wprowadzić nowe zadrzewienia przyuliczne..” na „zaleca się utrzymanie dotychczasowej zieleni wysokiej lub wprowadzenie nowych zadrzewień przyulicznych.”;

UZASADNIENIE: Zapewnienie spójności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla WTC.

3) KT 64 (aktualnie nr 63) pkt 3

aby zapis: przeznaczenie terenu KD-Z 1/2 / KD-Z 2/2 dopuszczał w przyszłości, jako jedno z rozwiązań, zmianę przekroju ulicy do dwóch jezdni o jednym pasie ruchu. UZASADNIENIE: Jak w paragrafie 10 pkt 1 ppkt 4);

4) KT 64 (aktualnie nr 63) pkt 4 a)

aby projektowane nasadzenia drzew uwzględniały lokalizację sieci uzbrojenia terenu; UZASADNIENIE: Priorytet przebiegu sieci infrastruktury nad projektowanymi nasadzeniami drzew jest uzasadniony technicznie i ekonomicznie.

5) 64 pkt (aktualnie nr 63) 9) a)

jak w uwadze do paragrafu 10 pkt 1 ppkt 2) a) i b);

6) 64 pkt (aktualnie nr 63) 9) b)

jak w uwadze do paragrafu 6 pkt 1 ppkt 2) k);

7) 64 pkt (aktualnie nr 63) 9) f) i g)

o dodanie: „jeżeli uwarunkowania praktyczne, techniczne lub ekonomiczne związane z budową parkingu wymagać będą zmian przebiegu infrastruktury (w tym ciepłowniczej i energetycznej) przebieg ten będzie mógł być zmieniony w uzgodnieniu z właściwym gestorem sieci. UZASADNIENIE: Przebieg infrastruktury wyznaczony na rysunku planu może spowodować utrudnienia projektowe dla parkingu podziemnego.III. do rysunku planu

1) o elastyczne projektowanie orientacyjnego układu jezdni w obszarze Skweru Kościuszki; UZASADNIENIE: Układ jezdni powinien uwzględniać ewentualne przyszłe rozwiązania organizacji ruchu w rejonie Skweru Kościuszki i przebiegu pasów drogowych.

2) otwarcie widokowe na osi Skweru Kościuszki – jeśli planowana jest lokalizacja pomnika, WTC Gdynia S.A postuluje o jej zaznaczenie na rysunku planu;

UZASADNIENIE: Pomnik powinien być zlokalizowany w taki sposób, aby jego fundament nie kolidował z lokalizacją parkingu podziemnego.

3) otwarcie widokowe na terenie zamkniętym wzdłuż Nabrzeża Prezydenta od Skweru Kościuszki w kierunku Sea Towers – WTC Gdynia S.A o dokładniejsze określenie granicy północnej.

UZASADNIENIE: Jeśli otwarcie jest przedłużone w kierunku północnym poza obszar planu, koliduje z linią zabudowy dla terenu WTC (itp. budynek Sea Towers).

Prezydent uwzględnił uwagi w części:

Ad) I.1) W zapisie tym „wyklucza się lokalizację wolnostojących urządzeń infrastruktury technicznej takich jak stacje transformatorowe, urządzenia pomiarowe, stacje redukcyjne gazu, przepompownie ścieków itp. w liniach rozgraniczających ulic i placów publicznych, jeżeli istnieje techniczna możliwość realizacji tych urządzeń jako wbudowanych lub podziemnych”. Zatem jeżeli brak możliwości technicznej realizacji takich urządzeń jako wbudowanych lub podziemnych to ich lokalizacja w obrębie placów lub ulic publicznych nie będzie niezgodna z planem.

Ad I.2) Zapis w paragrafie 6 pkt 1 ppkt 2) g) nie dotyczy realizacji schodów i pochylni związanych z funkcjonowaniem planowanego parkingu podziemnego pod Skwerem Kościuszki. W karcie terenu 64 KD-Z 2/2 / KD-L 2/2 w pkt 9) ppkt a) zapisy projektu planu dopuszczają „realizację strategicznego parkingu podziemnego ogólnodostępnego pod Skwerem Kościuszki oraz związanej z nim zabudowy usługowej i technicznej ...”

Ad I.4) Skorygowano zapisy, umożliwiając rozwiązania etapowe pozwalającego na przepływ ruchu kołowego z ul. Waszyngtona w kierunku ul. Janka Wiśniewskiego.

Ad I.6) Szerokość jezdni nie powinna ulec zasadniczej zmianie, jako element historycznej kompozycji Mola Południowego. Założenia projektu planu dopuszczają zmianę organizacji ruchu, bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek zapisów.

Ad I.7) Przytoczone wymagania parkingowe nie dotyczą parkingów strategicznych, a zabudowy nowoprojektowanej o funkcji zgodnej z przeznaczeniem terenu.

Ad II.1) Poprawiony został zapis informujący o tym, że w granicach obszaru objętego planem znajduje się tylko część ulicy Waszyngtona.

Ad II.3) Rozstrzygnięcie jak ad I.6).

Ad II.7) W projekcie planu przedstawiono orientacyjny przebieg sieci infrastruktury technicznej, uściślenie ich przebiegu nastąpi na etapie projektowania.

Ad III.1) Na projekcie rysunku planu pokazano orientacyjny układ jezdni. Powyższe stanowi informację, a nie ustalenie planu.

Ad III.3) Przedstawione na projekcie rysunku planu otwarcie widokowe ma na celu ochronę ekspozycji budynku Sea Towers od strony Basenu Żeglarskiego. Zatem budynek Sea Towers i ewentualnie elementy zabudowy towarzyszącej mu na terenie WTC mogą znajdować się na kierunku otwarcia.

Nieuwzględnienie części uwag uzasadnia się następująco:

Ad I.3) Sposób zagospodarowania części podziemnej obszaru ściśle wpływa na zagospodarowanie nad ziemią, dlatego niemożliwe jest wyłączenie z wymogu konkursu części podziemnej. Regulamin konkursów SARP nie uniemożliwia udziału zagranicznych architektów w konkursach organizowanych w Polsce, wielokrotnie były organizowane konkursy międzynarodowe.

Ad I.4) Realizacja parkingu zawierającego 2500 miejsc może spowodować obniżenie wydolności systemu dróg na terenie Śródmieścia Gdyni. Z analiz przeprowadzanych przed utworzeniem strefy płatnego parkowania wynika, że na terenie Skweru Kościuszki parkowało dotąd ok. 450 samochodów, zatem inwestycje w układzie drogowym, towarzyszące budowie parkingu, są niezbędne.

Ad I.5) Skomunikowanie terenu objętego zmianą planu 1101 z al. Jana Pawła II jest niekorzystne. Założenia projektu planu dążą do ograniczenia ruchu kołowego na Skwerze Kościuszki i al. Jana Pawła II.

Ad I.8) Teren WTC znajduje się poza obszarem przedmiotowego planu. Możliwość wspólnego bilansowania zostanie rozważona w zmianie planu dla terenu WTC.

Ad II.2) Zgodnie z założeniami w planie wprowadzony został „wymóg” utrzymania i uzupełnienia istniejących i wprowadzania nowych zadrzewień przyulicznych. Skwer Kościuszki powinien pozostać zielonym obszarem miasta o charakterze parkowym.

Ad II.4) Zgodnie z założeniami projektu planu to przebieg i sposób prowadzenia sieci i elementów infrastruktury technicznej powinien być dostosowany do projektowanych nasadzeń drzew. Drzewa są priorytetem.

Ad II.5) Rozstrzygnięcie jak ad I.4)

Ad II.6) Rozstrzygnięcie jak ad I.3)

Ad III.2) Uzasadnione jest uzupełnienie zapisów projektu planu wskazujące na potrzebę lokalizacji Pomnika Marynarza Polskiego, jako elementu kompozycji urbanistycznej rejonu Skweru Kościuszki. Szczegółowa lokalizacja powinna zostać wyłoniona w drodze konkursu architektoniczno – urbanistycznego na zagospodarowania Skweru.


1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna