Załącznik nr 2


Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Władysława IV 7-15Pobieranie 151.78 Kb.
Strona3/3
Data07.05.2016
Rozmiar151.78 Kb.
1   2   3

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Władysława IV 7-15 zauważył, że realizacja zapisów planu w zakresie wytyczonych linii zabudowy wzdłuż ul. Władysława IV oznacza pogorszenie warunków życia mieszkańców w budynku przy ul. Władysława IV 7-15.

Wobec tego zwrócił uwagę, że wskazane byłoby (zamiast proponowanej zabudowy o łącznej długości ok. 60 m) rozwiązanie zakładające jedynie zabudowę działki narożnej zgodnie z wytycznymi zabudowy charakterystycznej dla zabytkowego zespołu urbanistycznego Gdyni. Zabieg ten pozwoli na zamknięcie pierzei, a jednocześnie pozwoli na zachowanie optymalnych warunków mieszkaniowych.

Uzasadnił powyższe jak niżej:

- ulica Władysława IV została uformowana (w przeciwieństwie do pierzejowej ul. Starowiejskiej) jako arteria komunikacyjna o znaczeniu ponadlokalnym. Z tego względu zabudowania zostały od niej odsunięte, co jest jak najbardziej uzasadnione, ponieważ pozwala zredukować niekorzystny jej wpływ na zabudowę sąsiadującą,

- wprowadzenie kolejnej zabudowy mieszkaniowej w strefę przekroczeń norm hałasu oznacza niespełnienie norm hałasu dla nowych budynków,

- dogęszczenie i intensyfikacja zabudowy ze względów kompozycyjnych jest bardzo konfliktowa,

- pojawia się problem dojazdów oraz miejsc parkingowych dla przyszłych użytkowników obiektu,

- nowoprojektowana zabudowa przyczyni się do pogorszenia doświetlenia istniejącego budynku wielorodzinnego,

- wysokość nowoprojektowanej zabudowy do 21,0 m zdecydowanie ograniczy doświetlenie niższych kondygnacji,

- proponowane rozwiązanie z ciągiem pieszym stworzy wnętrze urbanistyczne, które można scharakteryzować jako ciasne i niedoświetlone – kąt środkowy wnętrza wynosi ponad 60 st.

Prezydent uwzględnił część uwagi uznając za zasadny postulat dotyczący ograniczenia wysokości zabudowy wzdłuż ul. Władysława IV do wysokości istniejącego budynku - 15,0 m (+/- 1 m w celu nawiązania gzymsem do budynku istniejącego). Linie zabudowy wyznaczono tak, aby zapewnić wymagane przepisami doświetlenie najniższych kondygnacji mieszkalnych istniejącego budynku.Nieuwzględnienie części uwagi uzasadnia się następująco:

W dniu dzisiejszym w przedmiotowej lokalizacji istnieje kamienica wyznaczająca sposób, w jakim miała rozwijać się zabudowa wzdłuż ulicy Władysława IV. Jak wykazały koncepcje przebudowy ul. Władysława IV nie ma potrzeby jej wyburzenia. Kamienica ma dwie ślepe ściany, a jej usytuowanie względem ulicy wyznacza zamierzony, niezrealizowany charakter, jaki miała mieć ul. Władysława IV. Uzasadnione jest uzupełnienie zabudowy: zabudowa narożnika z ul. Starowiejską jak i ograniczona dobudowa do ślepej ściany od strony północnej jako element zamykający niezabudowany skwer przed budynkiem przy ul. Władysława IV 7-15 oraz ukrycie pochylni do ewentualnego parkingu podziemnego pod skwerem.
 1. Octagon sp. z o.o., jako właściciel gruntu, planuje realizację budynku mieszkalno-usługowego, w związku z czym złożył następujące uwagi:

- do pkt. 6c) KT 28 U/MW3 oraz do rysunku planu: postulat dot. wyeliminowania wewnętrznych linii zabudowy na terenie działek składającego uwagę, gdyż dojazd do sąsiedniego budynku zostanie zapewniony poprzez przejazd bramowy projektowany w obiekcie składającego uwagę,

- do pkt. 6 b) KT 28 U/MW3: postulat dot. likwidacji ograniczenia wysokości wewnątrz kwartału i objęcie jednymi zasadami całego kwartału.

Do uwagi dołączono projekt koncepcyjny budynku ilustrujący zamierzenie inwestora wykonany przez Pracownię Projektową Arco.

Prezydent uwzględnił uwagę w części poprzez uzupełnienie zapisów i skorygowanie linii zabudowy w projekcie planu - zgodnie z przedstawionym projektem koncepcyjnym budynku wielorodzinnego dojazd do istniejącego budynku nr 9A może być zapewniony poprzez działkę należącą do inwestora oraz przez przejazd bramowy w projektowanym budynku.Nieuwzględnienie części uwagi dot. zmiany dopuszczalnej wysokości uzasadnia się następująco:

- wewnątrz kwartału należy nawiązać wysokością zabudowy do istniejącego tam budynku 4-kondygnacyjnego (wysokość 15 m +/- 1,0 m);

- projekt planu wprowadza zasady porządkowania zagospodarowania w kwartałach zabudowy, tak aby zapewniona była odpowiednia powierzchnia niezabudowanej przestrzeni m.in. pod teren zieleni rekreacyjnej dla mieszkańców (min. 2 m2/Mk, zalecane 8 m2/Mk). Mała działka będąca w posiadaniu składającego uwagę w połączeniu z intensywną zabudową jaką proponuje, nie spełnią tego warunku.


 1. Ewa Megger-Erecińska, Irena Kortas, Robert Ereciński, Irena Pasterska stwierdzili, iż ustalenia przedmiotowego projektu planu miejscowego dla terenów objętych zapisami karty terenu 18 i 60, naruszają zasady sporządzania planu miejscowego.

Powyższe uzasadniają następująco:

Zapisy KT 60 obejmują między innymi część budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Starowiejskiej 22/24 i przeznaczają działkę 955/459 na ulicę zbiorczą KD-Z 1/4 2/2. Zapisy wyłożonego planu przeznaczają część budynku należącego do osób fizycznych i zaliczonego do grupy A ochrony konserwatorskiej obiektów historycznych, na drogę publiczną. Otwiera to możliwość wywłaszczenia nieruchomości zgodnie z art. 112 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Projekt planu w KT 60 nie określa warunków ochrony konserwatorskiej dla części kamienicy przy ul. Starowiejskiej 22/24. Zapisy w pkt. 9a KT umożliwiają dokonanie zmian strukturalnych w zaliczonej do grupy A ochrony konserwatorskiej kamienicy (dopuszczenie przebudowy powodującej wysunięcie fragmentu budynku w formie nadwieszenia). Przedstawione w KT 60 zapisy stanowią zaprzeczenie zasad ochrony budynku zaliczonego do grupy A ochrony konserwatorskiej obiektów historycznych, umożliwiając jego degradację funkcjonalna i techniczną. Stanowi naruszenie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W §4 projektu planu określono zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, wśród których zabrakło określenia sposobów zmniejszenia hałasu, ani organów, które poniosą koszty skutków zwiększenia hałasu. W przypadku ul. Władysława IV zwiększenie ilości jezdni w pasie drogowym (4 jezdnie zamiast 3) nie prowadzi do zmniejszenia poziomu hałasu komunikacyjnego. Wobec powyższego w świetle zapisów art. 112 ustawy Prawo ochrony środowiska, doszło do naruszenia zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.Naruszono zasadę sporządzania planu miejscowego z art. 35 ust. 2 ustawy o drogach publicznych, która stanowi: „w planach zagospodarowania przestrzennego województwa i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego przeznacza się pod przyszłą budowę dróg pas terenu o szerokości uwzględniającej ochronę użytkowników dróg i terenu przyległego przed wzajemnym niekorzystnym oddziaływaniem”, zarządca drogi pozostawiając przedmiotowy budynek w pasie drogowym bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo w pasie drogowym w związku z włączeniem do pasa drogowego istniejącego budynku. Jeżeli w ramach dokonanego uzgodnienia projektu planu miejscowego zarządca drogi nie określił sposobu uniknięcia zagrożeń i utrudnień ruchu drogowego, w związku z pozostawieniem istniejącego budynku, można zakładać w świetle zapisów KT 60, zmianę obecnego kształtu przedmiotowej kamienicy (częściowa rozbiórka).

Nie jest możliwe ustalenie momentu wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego, a zatem wynikające z zapisów planu ograniczenia praw właścicielskich, należy rozpatrywać przede wszystkim w świetle zapisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wobec tego znajdują zastosowanie przepisy art. 36 ust. 1 ww. ustawy.Ewa Megger-Erecińska, Irena Kortas, Robert Ereciński, Irena Pasterska żądają wyłączenia terenu działki 955/459 z terenu przeznaczonego pod drogę publiczną i objęcia go kartą terenu nr 18, uzupełnioną o zapisy gwarantujące zabezpieczenie nieruchomości od negatywnego wpływu przyległych terenów publicznych.

Nieuwzględnienie uwagi uzasadnia się następująco:

Zarzut naruszenia zasad jest nieczytelny - ustalenia planu z natury rzeczy nie mogą naruszać zasad sporządzania planu miejscowego.

Projekt planu zakłada poszerzenie ul. Władysława IV z wykorzystaniem działki nr 955/459, która została wydzielona z posesji budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Starowiejskiej 22/24 i przeznaczona na cele drogowe w latach 70-tych. Takie rozwiązanie zakładały nieobowiązujące już: miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gdyni (uchwała nr XXII/115/88 Miejskiej Rady Narodowej w Gdyni z 4 lutego 1988), jak i Miejscowy Plan Szczegółowy Zagospodarowania Przestrzennego Śródmieścia Gdyni (uchwała nr V/90/94 Rady Miasta Gdyni z 30 listopada 1994 roku). Także obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni przewiduje poszerzenie przekroju ul. Władysława IV do jednej jezdni z 4 pasami ruchu (1/4).

Projekt planu zakłada objęcie ochroną konserwatorską budynku przy ulicy Starowiejskiej 22 – 24 (obecnie nie jest on objęty ochroną konserwatorską), przy założeniu wykonania podcienia dla ruchu pieszych na działce 955/459. Rozstrzygnięcia projektu planu są kompromisem w sytuacji, gdy z jednej strony uzasadniona jest ochrona budynku, z drugiej zaś trzeba zapewnić sprawny układ komunikacyjny w śródmieściu. Rozwiązanie takie zostało uzgodnione z właściwymi służbami ochrony zabytków (WKZ).

Poziom hałasu zależy głównie od natężenia i charakteru ruchu, a nie tylko od ilości pasów ruchu. Emisję hałasu można i należy zmniejszać organizując ruch w odpowiedni sposób: wprowadzając ograniczenia ruchu pojazdów ciężarowych w śródmieściu, ograniczenia prędkości, stosując odpowiednie nawierzchnie jezdni i rozwiązania techniczne w budynkach itp. Należy dążyć do tego, aby uciążliwość hałasu nie była większa niż obecnie.

Projekt planu uzyskał pozytywną opinię zarządcy drogi. Przeznaczenie części kamienicy – podcienia na chodnik nie oznacza konieczności rozbiórki kamienicy, a jedynie przebudowę jej parteru w celu jego publicznego udostępnienia. Służebność przechodu na działce 955/459 pozwoli na wykorzystanie jej na cele drogowe z zagwarantowaniem możliwości funkcjonowania części kamienicy znajdującej się ponad tą działką, powyżej parteru. W przypadku tym znajdują także zastosowanie przepisy zawarte w art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 1. Ryszard Dorawa Firma Handlowo-Usługowa, jako obecny najemca lokalu (w wyniku przetargu pisemnego przeprowadzonego przez UM Gdyni odnośnie ustalenia decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania na lokal gastronomiczny, wraz z dobudową schodów zewnętrznych byłej dyspozytorni MZK), zgłosił wniosek dotyczący rozbudowy lokalu do 50% istniejącej zabudowy wraz z nadbudową jednego piętra.

Ryszard Dorawa podał planowane parametry zabudowy dla budynku:

- pow. obecnej zabudowy: 56 m2,

- pow. rozbudowy parteru: 34 m2,

- razem powierzchnia zabudowy parteru: 90m2,

- powierzchnia nadbudowy piętra: 90m2,

- wysokość istniejącego budynku: 3,5m,

- wysokość wraz z nadbudową piętra: 7,5-8,0m (max),

- komunikacja schodami zewnętrznymi stalowymi,

- sezonowy ogródek gastronomiczny: 100m2.

Nieuwzględnienie uwagi uzasadnia się następująco:

Ryszard Dorawa zamierza rozbudować obiekt o ponad 50% powierzchni zabudowy i dodatkowo nadbudować całość o jedną kondygnację. Zgodnie z przyjętymi w projekcie planu zasadami, projekt takiej zabudowy powinien zostać wyłoniony w drodze konkursu architektoniczno – urbanistycznego, z uwzględnieniem zagospodarowania otoczenia.

Natomiast możliwa jest adaptacja istniejącego budynku - zgodnie z projektem, który wygrał przetarg na dzierżawę obiektu (taras na dachu, dobudowa schodów zewnętrznych) - bez wymogu wyłonienia projektu w drodze konkursu architektoniczno – urbanistycznego.


 1. Marek Sobczak wnioskował o umożliwienie przekroczenia projektowaną kubaturą ustalonej tylnej linii zabudowy (wewnątrz kwartału) oraz umożliwienie lokalizacji w tej części budynku nie tylko klatek schodowych i dźwigów osobowych, ale również pomieszczeń użytkowych związanych z funkcją budynku.

UZASADNIENIE: Kubatura zlokalizowana będzie na granicy działek 370 i 371, jej szerokość nie przekroczy szerokości zasadniczej budynku wzdłuż ul. Abrahama, a wysokość o jedną kondygnację mniejsza od ww. bryły (jak pokazuje załącznik graficzny do uwagi). 

Nieprzekraczalna tylna linia zabudowy została wyznaczona przez istniejące objęte ochroną konserwatorską kamienice. Mając na uwadze konieczność ochrony zabytkowego zespołu urbanistycznego Śródmieścia Gdyni, wpisanego do rejestru zabytków uwagi nie uwzględnia się. Nie przewiduje się możliwości przekraczania powyższej linii obiektami innymi niż przywołane w § 7 ust. 2, pkt 3 projektu planu.
 1. Marek Biernat wniósł o:

  1. zmianę maksymalnej dopuszczalnej wysokości zabudowy do 24 m, tj. 7 kondygnacji dla terenu oznaczonego w planie nr 28 U/MW3;

  2. określenie rysunkiem planu lokalizacji zgrupowań miejsc postojowych (innych niż wymienione planem i wynikających wyłącznie z realizacji nowych inwestycji (garaży wbudowanych itp.), tj. parkingów zbiorowych ogólnodostępnych;

  3. określenie rysunkiem planu „wjazdów do kwartałów zabudowy oraz dróg komunikacji wewnątrz kwartałów”, które powinny ulec korektom i faktycznie zapewnić wjazd na tył posesji (tu: Starowiejska 14).

Prezydent uwzględnił uwagę w części:

Ad 2) Strategiczne parkingi ogólnodostępne, w miarę możliwości bez opłat parkingowych, przewidywane są poza obszarem opracowania planu – na obrzeżach Śródmieścia, w sąsiedztwie planowanych zespołów handlowo-usługowych lub w obrębie węzłów integracyjnych. W obszarze opracowania planu duży, podziemny parking strategiczny (ok. 500-1500 miejsc postojowych) planowany jest u nasady Mola Południowego – rejon Skweru Kościuszki i al. Jana Pawła II, planowanego Forum Kultury. Ogólnodostępne parkingi średniej wielkości (20-100 miejsc) w formie parkingów podziemnych, budynków parkingowych wielokondygnacyjnych przewidywane są na terenach 09 U,KS, 10 U,KS, 17 U,KS; uzupełniające parkingi mogą także powstawać w liniach rozgraniczających ulic i placów – zgodnie z projektami ich zagospodarowania. Odpowiednie zapisy znajdują się w projekcie planu.

Ad 3)  Na projekcie rysunku planu pokazano „wjazdy do kwartałów zabudowy oraz dróg komunikacji wewnątrz kwartałów: istniejące do zachowania / projektowane (wskazane orientacyjnie)”. Wjazd na tył posesji możliwy jest poprzez działkę sąsiednią od strony wschodniej.

Nieuwzględnienie części uwagi uzasadnia się następująco:

Ad 1) Teren 28 U/MW3 położony jest w obszarze historycznego układu urbanistycznego śródmieścia Gdyni wpisanego do rejestru zabytków. Jednym z założeń planu jest ochrona zabytkowej substancji i skali zespołu zabudowy. Nie uwzględnia się możliwości podwyższenia wysokości zabudowy w stosunku do wyznaczonej w projekcie planu, charakterystycznej dla historycznej zabudowy śródmieścia Gdyni.
 1. Progres Nieruchomości” sp. z o.o wnioskował o dokonanie zmiany w p. 6d – powierzchnia zabudowy w nawiązaniu do p. 6f – intensywność wykorzystania terenu, poprzez doprecyzowanie zapisów, że dla działki nr 367 położonej przy ul. Abrahama 7, przyjmuje się powierzchnię zabudowy do 73%, tj. w wysokości istniejącej przed wejściem w życie planu.

Nieuwzględnienie uwagi uzasadnia się następująco:

Powierzchnia zabudowy dopuszczona projektem planu – do 60% odniesiona do powierzchni działki pozwala na realizację uzupełniającej zabudowy plombowej, mimo, że nie wykorzystuje w całości obszaru dopuszczonej zabudowy.

Właściwym byłoby scalenie działek z terenem położonym na ich zapleczu, co pozwoliłoby na ich docelowe zagospodarowanie zgodnie z projektem planu, gdyż przyjęte w projekcie planu linie i parametry zabudowy odpowiadają historycznemu układowi parcelacyjnemu oraz obowiązującym w okresie międzywojennym przepisom regulacyjnym. Działka przy ul. Abrahama 7 oraz działka sąsiednia (Abrahama 5) zostały okrojone w stosunku do planów międzywojennych, co w znacznym stopniu ograniczyło możliwość ich wykorzystania zgodnie z pierwotnymi założeniami.


 1. PZŻ Polish Yachting Association wniósł następujące uwagi:

dla KT nr 46

1) Wnioskuje o zredukowanie odstępu nieprzekraczalnej linii zabudowy od granicy działki z 8,0 m do 4,0 m, ponieważ działka od tej strony będzie graniczyć z planowanym placem miejskim. Zmiana ta pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie działki zgodnie z jej przeznaczeniem UT/U,

2) Wnioskuje o usunięcie zapisu mówiącego o konieczności pozostawienia rezerwy terenu dla kolektora sieci cieplnej zasilającego budynki na Molu Południowym, ponieważ kolektor taki może zostać umieszczony w obrębie chodnika lub ulicy, natomiast zapis ten znacznie utrudnia efektywne wykorzystanie powierzchni działki.

dla KT nr 47

1) Wnioskuje o zredukowanie odstępu nieprzekraczalnej linii zabudowy od granicy działki od strony południowej z 8,0 m do 4,0 m, ponieważ działka od tej strony graniczy z ulicą przebiegającą wzdłuż basenu jachtowego, powierzchnia o szerokości 4,0 m powinna wystarczyć na obsługę dodatkowych funkcji związanych z działalnością klubów żeglarskich. Zmiana pozwoli na lepsze wykorzystanie powierzchni działki zgodnie z przeznaczeniem UM/U, w ramach którego przewidziane są także usługi morskie,

2) Wnioskuje o zredukowanie odstępu nieprzekraczalnej linii zabudowy od strony północnej (alei Jana Pawła II) z 8,0 m do 4,0 m, ponieważ pas o szerokości 4,0 m jest wystarczający na wszelkie dodatkowe funkcje związane z przebiegającą wzdłuż granic działki Aleją Jana Pawła II,

3) Wnioskuje o zredukowanie odstępu nieprzekraczalnej linii zabudowy pomiędzy KT nr 46 a KT 47 z 24,0 m do 18,0 m w ten sposób, że nieprzekraczalna linia zabudowy od strony KT nr 47 powinna zostać przesunięta min. 6,0 m w stronę zachodnią. Składający uwagę uważa, że łącznik pomiędzy Aleją Jana Pawła II a rejonem basenu jachtowego i Forum Morskiego o szerokości 18,0 m jest całkowicie wystarczający dla prawidłowego funkcjonowania a jednocześnie umożliwi bardziej efektywne zagospodarowanie terenów opisanych w KT nr 47.dla KT 56 (aktualnie nr 85 KD-D 1/2)

Wnioskuje o umieszczenie w KT zapisu umożliwiającego na terenie 56 (aktualnie nr 85) wzdłuż jego granicy z KT 46 skomunikowanie ewentualnych miejsc parkingowych związanych z zagospodarowaniem zgodnym z KT 46.

Prezydent uwzględnił uwagę w części dla karty terenu nr 46 Ad 2) rozstrzygając ją jak dla uwagi nr 6. ad 4), dla karty terenu 46 UT/U.

Nieuwzględnienie uwagi w części:

Ad 1) dla karty terenu nr 46 - rozstrzygnięcie jak w uwadze nr 6. ad 2) dla karty terenu 46 UT/U;

Ad 1), 2) dla karty terenu nr 47 - rozstrzygnięcie jak w uwadze nr 6. ad 2) 3) dla karty terenu 47 UM/U

Ad 3) - rozstrzygnięcie jak w uwadze nr 6. ad 5) dla karty terenu 47 UM/U

Dla karty terenu 56 ZP,KD-X (aktualnie nr 85 KD-D 1/2) - rozstrzygnięcie jak w uwadze nr 6 dla karty terenu 56 ZP,KD-X (aktualnie nr 85 KD-D 1/2).


 1. Yacht Klub Polski Gdynia wniósł uwagę o treści jak w uwagach nr 12, 13, 14.

Prezydent rozpatrzył uwagę analogicznie jak dla punktów nr 12, 13 i 14.


 1. Cukiernia Mariola Spółka Jawna, Józef Ruszczyk i Spółka wniosła n/w uwagi:

1)  Zmianę zapisów w treści planu dot. terenu oznaczonego nr 54 ZP,KD-X tj. dodaniu do treści uchwały w pkt. 3 funkcji adaptowanej:

adaptuje się istniejący obiekt usługowy (pawilon handlowy Cukierni Mariola Sp. J. z Gdyni) pod warunkiem przeprowadzenia modernizacji i przebudowy obiektu polegającej na wybudowaniu nowego pawilonu usługowego o wysokim standardzie przy zachowaniu odpowiednich walorów estetycznych i użytkowych.

2) W przypadku braku możliwości uwzględnienia w planie powyższej uwagi prosi o rozważenie alternatywnej propozycji poprzez dodanie w pkt. 3 następującej treści:

adaptacja istniejącego obiektu usługowego polegająca na przeniesieniu obiektu na teren oznaczony w projekcie planu nr 59 ZPL (aktualnie nr 58) pod warunkiem wybudowania nowego obiektu usługowego w wysokim standardzie (położonego pomiędzy Restauracją Del Mar a Pubem Contrast Cafe).Prezydent uwzględnił uwagę w części (ad 1) - projekt planu przewiduje możliwość działań inwestycyjnych na terenie 54 ZP,KD-X pod warunkiem wyłonienia projektu zabudowy i zagospodarowania w drodze konkursu architektoniczno – urbanistycznego. W ramach konkursu możliwe jest uwzględnienie lokalizacji obiektów usługowych uzupełniających zagospodarowanie terenu. Istniejący pawilon handlowy Cukierni Mariola może być wykorzystywany w sposób dotychczasowy do czasu realizacji nowego zagospodarowania zgodnie z zasadami przyjętymi w planie.

Nieuwzględnienie uwagi w części (ad 2) uzasadnia się tym, że nie przewiduje się możliwości realizacji nowych obiektów na terenie 59 ZPL (aktualnie nr 58). Teren plaży miejskiej jest już mocno zainwestowany obiektami o charakterze gastronomicznym. Uzasadnione jest zachowanie otwarć widokowych na morze, w tym prześwitu pomiędzy Restauracją Del Mar a Pubem Contrast Cafe.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni
dr inż. Stanisław Szwabski1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna