Załącznik nr 2Pobieranie 44.61 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar44.61 Kb.


załącznik nr 2
..........................................

pieczęć Wykonawcy


O F E R T A – wzór
Nazwa Wykonawcy ......................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy.....................................................................................................................

NIP………………REGON…………………..nr telefonu…………nr faksu……………

e-mail……………….

W nawiązaniu do przetargu nieograniczonego Nr MZ-AGZ-270- 5373 /JP/11 przedmiotem, którego są materiały informacyjno promocyjne składamy niniejszą ofertę.

Zobowiązujemy się do wykonania projektów graficznych, druku oraz dostawy materiałów informacyjno - promocyjnych w zakresie Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz druku i dostawy plakatów dotyczących konkursu plastycznego w ramach Priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko obejmujących:

1. zaprojektowanie, skład, łamanie, druk i dostawa broszury promującej Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 2.500 szt.;

2. przygotowanie, skład, łamanie, druk i dostawa publikacji „Europejski Fundusz Społeczny – Kapitalne Zdrowie” w ramach Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- 2.500 szt.;

3. zaprojektowanie, skład, łamanie, druk i dostawa ulotki promującej Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 2.000 szt.;

4. druk oraz dostawa plakatów dotyczących konkursu plastycznego w ramach Priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - 1.200 szt.,

w terminie według harmonogramu, lecz nie później niż do 16 grudnia 2011 r.,

zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, za całkowitą cenę.....................................zł.,

słownie:.......................................................................................................zł, w tym VAT........%,

według wyliczenia:

Lp.

Asortyment

Całkowita cena (brutto) za wykonanie


1.

2.

3.

1.

Zaprojektowanie, skład, łamanie, druk i dostawa broszury promującej Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -2.500 szt.
2.

Przygotowanie, skład, łamanie, druk i dostawa publikacji „Europejski Fundusz Społeczny – Kapitalne Zdrowie” w ramach Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 2.500 szt.
3.

Zaprojektowanie, skład, łamanie, druk i dostawa ulotki promującej Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 2.000 szt.
4.

Druk oraz dostawa plakatów dotyczących konkursu plastycznego w ramach Priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 1.200 szt.
5.

RAZEMZaoferowana całkowita cena za wykonanie zamówienia obejmuje wszystkie koszty związane z jego realizacją.

Oświadczamy, że uważamy się za związanego niniejszą ofertą przez okres wskazany przez Zamawiającego w siwz, tj. 30 dni od upływu terminu na składanie oferty.

W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy zgodnie ze wzorem załączonym do siwz z uwzględnieniem zaproponowanych danych ofertowych w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego.


Do oferty załączamy następujące dokumenty:

  1. .................................................

  2. ……………………………….

…………………….,dnia .................... ....................................................................................

( podpis i pieczątka imienna uprawnionego

przedstawiciela wykonawcy )


Załącznik nr 1 do oferty

………………………………………………….

Nazwa Wykonawcy/ Pieczęć Wykonawcy
Wykaz wykonanych usług*

l.p.Przedmiot zamówienia


Termin wykonania

od (dd-mm-rrrr)

do (dd-mm-rrrr)


Odbiorca

(pełna nazwa)


Wartość usługi

/w zł/

1.*/ wykaz ma potwierdzać spełnianie warunku uczestnictwa w postępowaniu określonego w pkt.VII 2 siwz (dotyczy co najmniej 3 usług o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 PLN brutto każda, dotyczących wykonania projektów graficznych oraz druku i dostawy materiałów informacyjno – promocyjnych.

…………,dnia………………. …………………………………………….( podpis i pieczątka imienna uprawnionego

przedstawiciela wykonawcy )
Załącznik nr 2 do oferty


Informacja o podstawie do dysponowania osobą do realizacji zamówienia

Do wykonania projektów graficznych wskazuję następującą osobę, która uczestniczyć będzie w wykonaniu zamówienia:


Grafik

............................... ..………………………………...

Imię i Nazwisko Podstawa dysponowania
Doświadczenie grafika w przygotowaniu projektów graficznych*

Imię i nazwisko grafika

1

Data: od (dd-m-c/rok) do (dd-m-c/rok)
Odbiorca projektu:
Zakres projektu:
2

Data: od (dd-m-c/rok) do (dd-m-c/rok)
Odbiorca projektu:
Zakres projektu:


Data: od (dd- m-c/rok) do (dd- m-c/rok)
Odbiorca projektu:
Zakres projektu:
* dotyczy doświadczenia w przygotowaniu projektów graficznych materiałów drukowanych (broszury, ulotki, publikacje itp.). Warunkiem koniecznym jest zrealizowanie co najmniej 8 projektów graficznych, z czego minimum 3 w ostatnich
12 miesiącach przed upływem terminu na składanie ofert.

.

Informacja o podstawie do dysponowania osobą do realizacji zamówienia

Do wykonania wywiadów wskazuję następującą osobę, która uczestniczyć będzie w wykonaniu zamówienia:
Wywiady do publikacji przeprowadzi:

............................... ..………………………………...

Imię i Nazwisko Podstawa dysponowania

Doświadczenie osoby, która przeprowadzi wywiady do publikacji *Imię i nazwisko

1

Data: od (dd-m-c/rok) do (dd-m-c/rok)
Odbiorca wywiadu:
Zakres wywiadu:
2

Data: od (dd-m-c/rok) do (dd-m-c/rok)
Odbiorca wywiadu:
Zakres wywiadu:


Data: od (dd-m-c/rok) do (dd-m-c/rok)
Odbiorca wywiadu:
Zakres wywiadu:
* dotyczy doświadczenie z zakresu redagowania tekstów prasowych. Warunkiem koniecznym jest zrealizowanie co najmniej 6 wywiadów prasowych, z czego minimum 3 w ostatnich 12 miesiącach przed upływem terminu na składanie ofert.

…………,dnia………………. …………………………………………….( podpis i pieczątka imienna uprawnionego

przedstawiciela wykonawcy )©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna