Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14/2012Pobieranie 99.64 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar99.64 Kb.

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 14/2012SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU)
Informacje ogólne


Kod modułu
Nazwa modułu

WSPÓŁCZESNA EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rodzaj modułu

Obowiązkowy

Wydział PUM

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kierunek studiów

Pielęgniarstwo

Specjalność

Nie dotyczy

Poziom studiów

II stopień

Forma studiów

niestacjonarne

Rok studiów


I rok

Semestr studiów

I – zimowy

Liczba przypisanych punktów ECTS

1

Formy prowadzenia zajęć

Wykłady (10 godzin)

Osoba odpowiedzialna za moduł

dr hab. n. med. Małgorzata Piasecka

mpiasecka@ipartner.com.plOsoby prowadzące zajęcia

dr hab. n. med. Małgorzata Piasecka

mpiasecka@ipartner.com.plStrona internetowa

http://www.pum.edu.pl/wydzialy/wydzial-nauk-o-zdrowiu/katedra-i-zaklad-histologii-i-biologii-rozwoju

Język prowadzenia zajęć

polski


Informacje szczegółowe


Cele modułu
  • zapoznanie z podstawowymi pojęciami z ekologii człowieka,

  • wyjaśnienie powiązań współczesnej ekologii człowieka z różnymi dziedzinami nauki,

  • opisanie środowiska w jakim żyje współczesny człowiek,

  • opisanie i wyjaśnienie pozytywnej i negatywnej roli czynników biologicznych i środowiskowych kształtujących rozwój człowieka na poziomie organizmu i populacji,

  • zapoznanie z biologicznymi i nie biologicznymi formami przystosowania się człowieka do środowiska,

  • opisanie zagrożeń współczesnej bio- i antroposfery, w aspekcie ochrony środowiska

  • nabycie kompetencji w zakresie oceny zagrożeń środowiska naturalnego i wytworzonego przez człowieka,

  • zdobycie świadomości ciągłego doskonalenia się w zakresie wpływu środowiska na życie człowieka.

Wymagania wstępne w zakresie

Wiedzy

Znajomość podstaw biologii medycznej, genetyki, fizjologii, parazytologii

Umiejętności

Posługiwanie się wiedzą biologiczną, medyczną i społeczną.

Kompetencji społecznych

Nawyk samokształcenia. Nabycie odpowiedzialności za środowisko naturalne i społeczneOpis efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu)

numer efektu kształcenia

Student, który zaliczył moduł (przedmiot)

wie/umie/potrafi:

SYMBOL

(odniesienie do)

EKK

Sposób weryfikacji efektów kształcenia

(forma zaliczeń)

W01

definiuje proces adaptacji społecznej, pojęcie kultury organizacyjnej

A.W16.

test jednokrotnego wyboru

W02

wyjaśnia pojęcia dotyczące obciążenia fizycznego i psychicznego, które wynikają z warunków środowiska naturalnego i zmodyfikowanego przez człowieka

A.W18.

W03

definiuje zasady praktyki opartej na dowodach naukowych w medycynie

A.W25

W04

wyjaśnia funkcjonowanie człowieka w aspekcie psychicznym i społecznym oraz mechanizmy powstania wybranych zaburzeń funkcjonowania jednostek

A.W35

W05

omawia rodzaje, wskazanie i użyteczność nowoczesnych technik diagnostycznych

B.W1.

U01

korzysta z informacji oraz danych przekazywanych przez międzynarodowe organizacje

A.U5.

U02

uczy pacjentów z cukrzycą i ich rodziny preferowanego stylu życia

B.U10.

U03

prowadzi edykację zdrowotną dla pacjentów z chorobą nowotworową

B.U15

K01

ponosi odpowiedzialność za udział w podejmowaniu decyzji zawodowych

B.K1.

K02

krytycznie ocenia własne i cudze działania, przy zachowaniu szacunku dla różnic światopoglądowych i kulturowych

B.K2.
K03

Przestrzega zasad etyki zawodowej

B.K6

Macierz efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu) w odniesieniu do form zajęć

numer efektu kształcenia

Symbol modułu lub

Student, który zaliczył moduł (przedmiot)

wie/umie/potrafi:

Forma zajęć dydaktycznych

Wykład

Zajęcia seminaryjne

Ćw. laborat.

Ćw. projektowe

Ćwiczenia kliniczne

Ćwiczenia

Zajęcia praktyczne

inne ...

W01

definiuje proces adaptacji społecznej, pojęcie kultury organizacyjnej

społecznej, pojęcie kultury organizacyjnejspołecznej, pojęcie kultury organizacyjnej

X


W02

wyjaśnia pojęcia dotyczące obciążenia fizycznego i psychicznego, które wynikają z warunków środowiska naturalnego i zmodyfikowanego przez człowieka

X


W03

definiuje zasady praktyki opartej na dowodach naukowych w medycynie

X


W04

wyjaśnia funkcjonowanie człowieka w aspekcie psychicznym i społecznym oraz mechanizmy powstania wybranych zaburzeń funkcjonowania jednostek

X


W05


omawia rodzaje, wskazanie i użyteczność nowoczesnych technik diagnostycznych

X


U01

korzysta z informacji oraz danych przekazywanych przez międzynarodowe organizacje

X


U02

uczy pacjentów z cukrzycą i ich rodziny preferowanego stylu życia

X


U03

prowadzi edykację zdrowotną dla pacjentów z chorobą nowotworową

X


K01


ponosi odpowiedzialność za udział w podejmowaniu decyzji zawodowych

X


K02

krytycznie ocenia własne i cudze działania, przy zachowaniu szacunku dla różnic światopoglądowych i kulturowych

X


K03

Przestrzega zasad etyki zawodowej

X


Treść modułu (przedmiotu) kształcenia

Symbol treści kształcenia

Opis treści kształcenia

Odniesienie do efektów kształcenia dla modułu

TK01

Czym jest współczesna ekologia człowieka? Historia rozwoju ekologii człowieka. Zastosowanie podstawowych prawidłowości ekologii ogólnej w ekologii człowieka. Podstawowe pojęcia stosowane we współczesnej ekologii. Ekologia biologiczna, kulturowa i społeczna. Człowiek jako aktywny podmiot i przedmiot współczesnej biosfery. Struktura i specyfika makroekosystemu człowieka. Antropocenoza. Urbicenoza. Aglomeracje miejskie – istotna część biosfery człowieka.


W02; W03; W04; U01; K01; K02; K03

TK02

Warunki oraz czynniki kształtujące życie człowieka: czynniki endogenne, czynniki egzogenne, czynniki. Środowisko Homo sapiens. Rola czynników ekologicznych modyfikujących właściwości organizmu. Modyfikatory naturalne i socjo-kulturowe. Współczesne środowisko człowieka.


W02; W04; W05

TK03

Nie biologiczne formy przystosowania się człowieka do środowiska. Strategie adaptacyjne – cywilizacja. Zachowania kulturowe. Medycyna jako efekt zachowań kulturowych. Sprzeczności między naturą ludzką a kulturą. Biologiczne formy przystosowania się człowieka do środowiska; adiustacje i adaptacja genetyczna. Zmiany biologiczne i kulturowe. Fizjologia i patologia zmian przystosowawczych.

W01; W02; W03; W04; U01; K02

TK04

Oddziaływanie środowiska na zdrowie człowieka. Środowiskowe i genetyczne uwarunkowania otyłości, układu dokrewnego (przerywacze endokrynne) i chorób nowotworowych, układu nerwowego i narządów zmysłów. Chorobotwórcze zagrożenia – parazytozy. Wybrane zagrożenia bio- i antroposfery – arsenał trucizn wytwarzanych przez bakterie, grzyby i rośliny, katastrofy ekologiczne i przemysłowe.

W04; U02; U03; K01; K02

TK05

Rozwój biologicznych, dziedzicznych przystosowań człowieka. Adiustacja na poziomie populacji człowieka. Przyczyny niepłodności. Adaptacja genetyczna. Płodność człowieka. Aspekt ekologiczny, medyczny i społeczny. Płodność człowieka, aspekt ekologiczny, medyczny i społeczny.


W01; W02; W03; W04;U01, K01; K02

Piśmiennictwo i pomoce naukowe

1. Ekologia człowieka. Tom 1. i 2. Napoleon Wolański. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2006.

2 Ekologia. Krótkie wykłady. Aulay Mackenzie, Andy S. Ball, Sonia R. Virdee. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2007.3. . Ekologia. Jej związki z różnymi dziedzinami wiedzy. Red. Alicja Kurnatowska. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa Łódź. 2002.


4. Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa. Red. Jethon Z., Grzybowski A. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000.


Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Forma nakładu pracy studenta

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.)Obciążenie studenta [h]

Nauczyciel

Student

Średnia

Godziny kontaktowe z nauczycielem

10

10
Przygotowanie do ćwiczeń


Czytanie wskazanej literatury
5
Napisanie raportu z laboratorium/przygotowanie projektu


Przygotowanie do zaliczenia
5
Inne
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
20
Punkty ECTS za moduł

1

UwagiMetody oceniania np.:

E – egzamin- rozwiązanie problemu

S – sprawdzenie umiejętności praktycznych

R – raport

D – dyskusja wyników

P – prezentacja

Inne -


Strona z


: data -> assets -> file -> 0008
0008 -> Ćwiczenie 10 T: Zasady doboru badań laboratoryjnych w chorobach reumatycznych i chorobach układu nerwowego
0008 -> Ćwiczenie 9 T: Znaczenie badań laboratoryjnych w rozpoznawaniu i monitorowaniu leczenia chorób nowotworowych
0008 -> Szereg napięciowy metali obowiązujący materiał
0008 -> Schedule 2010/2011 for the 5th year Medical Faculty, English Program
0008 -> Where to live
0008 -> Adsorpcja kwasu octowego na węglu aktywnym
0008 -> WĘglowodany monosacharydy Pentozy
0008 -> Związki azotowe niebiałkowe związki azotowe w surowicy
0008 -> Actio Personaldienstleistungen GmbH z siedzibą w Hannover/ Niemcy jest firmą zajmującą się rekrutacją I leasingiem personelu m I. medycznego. Aktualnie jako partner kooperacyjny z renomowaną Kliniką w Hannoverze
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna