Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 167/06Pobieranie 30.35 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar30.35 Kb.
Załącznik Nr 3

do uchwały Nr 167/06

Sejmiku Województwa Mazowieckiego

z dnia 4 września 2006 roku


Omówienie projektów pilotażowych dotyczących rozbudowy infrastruktury dostępu szerokopasmowego do Internetu na terenie gmin wiejskich Osieck
i Żabia Wola.
Kluczowym aspektem rozwoju gminy, rozumianej jako wspólnota samorządowa, gospodarcza, ekonomiczna i społeczna, jest dostęp do informacji i wiedzy. Dostęp ten warunkuje poziom rozwoju gospodarczego, innowacyjności, wykształcenia i umiejętności mieszkańców. Decyduje on o rozwoju lokalnym gminy. Obecnie najlepszym narzędziem pozwalającym zapewnić ten dostęp dla wszystkich mieszkańców na jednakowych zasadach jest dostęp do Internetu.

Wójtowie gmin Osieck i Żabia Wola w latach 2005 i 2006 przeprowadzili analizę zapotrzebowania na dostęp do Internetu w gminach. Analiza dowiodła, że wśród mieszkańców gmin dostęp do Internetu uważany jest za kluczowy czynnik rozwoju oraz powinien znaleźć się na liście priorytetów gmin. Wielu mieszkańców wyrażało chęć uzyskania dostępu do Internetu.

Projekty pilotażowe z zakresu rozbudowy infrastruktury dostępu szerokopasmowego do Internetu pozwolą zdiagnozować i ocenić stan zainteresowanie społeczności lokalnych gmin wiejskich w budowaniu społeczeństwa informacyjnego.

Obecny stan infrastruktury teleinformatycznej, będącej w posiadaniu przedsiębiorców telekomunikacyjnych, na terenie gmin Osieck i Żabia Wola, nie pozwala na podłączenie nowych użytkowników. Niemożliwe jest również zwiększenie przepływności dotychczas stosowanych łącz.

Projekty pilotażowe dotyczące rozbudowy infrastruktury dostępu szerokopasmowego do Internetu gmin Osieck i Żabia Wola, są kompleksowymi projektami, zmierzającymi do poprawy infrastruktury teleinformatycznej poprzez zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu mieszkańcom gmin oraz zlokalizowanym przedsiębiorstwom i instytucjom na terenie gmin.

Projekty obejmują budowę pasywnej części sieci teleinformatycznej, z wyłączeniem przyłączy abonenckich, mających zasięg tereny całej gminy Osieck i Żabia Wola. W gminie Osieck są to miejscowości: Wójtowizna, Sobieńsk, Augustówka, Ocznia, Jaźwiny, Rudnik, Górki, Grabianka. W gminie Żabia Wola: Zręby, Ojrzanów Towarzystwo, Kaleń Towarzystwo i Petrykozy, Pieńki Zarębskie, Kaleń, Ciepłe A, Ciepłe i Grzmiąca, Huta Żabiowolska i Żabia Wola, Stara Bukówka i Nowa Bukówka, Grzymek, Bieniewiec, Żelechów, Lasek, Przeszkoda, Bolesławek, Słubica A, Słubica B, Dobra i Pieńki Słubickie, Skuły i Bartoszówka.Analiza otoczenia społeczno – gospodarczego
Gmina Osieck

Gmina Osieck to gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie otwockim. Powierzchnia gminy wynosi 67,5 km2 stanowi to 10,97% powiatu. Użytki rolne wynoszą 57% (3 846 ha) w tym sady 3 ha, łąki 980 ha, pastwiska 242 ha, grunty leśne 35%. Stanowi to 2 304 ha. Pozostałe grunty i nieużytki stanowią 600 ha. Gmina liczy 3 441 mieszkańców zameldowanych na czas nieokreślony, stanowi to 3,06% ludności powiatu otwockiego. Zaludnienie w gminie jest rozproszone i wynosi 51 mieszkańców/km2. Według danych GUS pracujących ogółem jest 211 osób z tego ponad połowa to kobiety. W ostatnich latach nie nastąpiło zwiększenie ludności według migracji wewnętrznej i zewnętrznej. Średni dochód na mieszkańca wynosi 1 352,25 zł, stanowi to 64,89% średniej w województwie. Podstawowy dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) za 2005 r. wyniósł 495,45 zł.

Gmina cechuje się niskim poziomem rozwoju gospodarczego. Zasadniczy potencjał gospodarczy, kapitałowy i intelektualny skupiony jest w Warszawie i aglomeracji warszawskiej. Osieck należy do gmin słabo ocenianych pod kątem lokalizacji biznesu. Na terenie gminy brak jest spółek z udziałem kapitału zagranicznego. Zarejestrowanych jest jedynie 25 sklepów. Ogółem zarejestrowanych i czynnych podmiotów gospodarczych jest 146. Z analizy sytuacji w gminie widać, że struktura lokalizacji inwestycji wskazuje jednoznacznie brak preferencji inwestorów w wyborze tych terenów na usytuowanie biznesu, ma to wpływ na bardzo słaby potencjał gospodarczy i niższą dynamikę rozwojowa.

Gmina Żabia Wola

Gmina Żabia Wola położona jest w południowo – zachodniej części województwa mazowieckiego w powiecie grodziskim, w odległości 25-40 km od Warszawy. Obszar gminy według danych GUS zamieszkuje 6 042 osób w 41 wsiach. Powierzchnia gminy 10 561 ha


(w tym 7 135 ha użytków rolnych oraz 2 369 ha lasów i gruntów leśnych). Średnia gęstość zaludnienia wynosi 57 osób/km2.

Przyczyną istniejącego bezrobocia w gminie jest likwidacja zakładów pracy zlokalizowanych poza terenem gminy oraz odpływ ludzi z rolnictwa. Jednym z największych problemów gminy jest niekorzystna struktura demograficzna. Problem znalezienia pracy znacznie pogłębia ograniczona możliwość dostępu do Internetu. Wynika to z braku możliwości dotarcia do większej liczby ofert pracy.

Typowo rolniczy charakter gminy w coraz większym stopniu przeobraża się w kierunku gminy rozwijającej się w sposób wielofunkcyjny. Od kilku lat zmniejsza się areał upraw (wyłączenia ziemi z produkcji rolnej) na korzyść budownictwa mieszkaniowego, inwestycji produkcyjnych i usługowych. W gminie dość mocno rozwinięta jest działalność inwestycyjna. Powszechny dostęp do Internetu pozwoli kontynuować i rozszerzać tę tendencję.

Wnioski z przeprowadzonej analizy studiów wykonalności

Po przeanalizowaniu studiów wykonalności obu projektów należy stwierdzić: • Projekty z uwagi na swój zakres oraz znaczenie wpisują się w cele i działania Strategii e-Rozwoju Województwa Mazowieckiego oraz innych dokumentów strategicznych na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym;

 • Produkty, rezultaty oraz zakres oddziaływania projektów, wpisują się w cele określone
  w Uzupełnieniu ZPORR;

 • Projekty inwestycyjne są w pełni wykonalne technicznie i technologicznie;

 • Wnioskodawcy zapewniają niezbędne zasoby techniczne, organizacyjne, instytucjonalne i częściowo finansowe dla prawidłowej realizacji projektów;

 • Projekty mają charakter dochodowy, gwarantuje to trwałość przedsięwzięcia oraz utrzymanie rezultatów projektu w całym okresie prognozy.


Cele i wskaźniki projektów
Celem strategicznym projektów jest:

Wzmocnienie rozwoju gospodarczego oraz zatrudnienia w gminach poprzez:

 • rozwój infrastruktury dostępu do Internetu,

 • podniesienie jakości życia mieszkańców,

 • tworzenie dobrych warunków dla rozwoju biznesu.

Cele pośrednie:  • Wyrównanie dysproporcji w rozwoju między terenami wiejskimi i miastami;

  • Zwiększenie spójności gospodarczej i społecznej,

  • Tworzenie warunków rozwoju lokalnej przedsiębiorczości w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT),

  • Modernizacja sektora usług publicznych dzięki wykorzystaniu Internetu w kontaktach
   z mieszkańcami i przedsiębiorcami,

  • Obniżenie cen usług dostępu do Internetu poprzez zwiększenie konkurencji,

  • Wzrost wydatków inwestycyjnych w gminach.Nakłady inwestycyjne projektów

W ramach projektów zrealizowane zostaną działania inwestycyjne prowadzące do powstania infrastruktury teleinformatycznej.


Nakłady inwestycyjne przedstawiają się następująco:Gmina

Wartość projektu

środki własne

gminy


w roku 2006

wartość dotacji celowej

w roku 2006środki własne

gminy


w roku 2007

wartość dotacji celowej

w roku 2007Osieck

1 969 265.00

42 395.00

787 000.00

57 870.00

1 082 000.00

Żabia Wola

3 213 682.00

42 105.16

800 000.00

118 578.84

2 252 998.00

Analiza finansowa i ekonomiczna
Analiza finansowa

Eksploatacja szerokopasmowego dostępu do Internetu wiąże się z kosztami przyszłych okresów. Gminy będą musiały utrzymać infrastrukturę teletechniczną, dokonywać weryfikacji połączeń, dokonywać napraw zniszczonych fragmentów sieci.

Z uwagi na brak możliwości dokonywania konserwacji i prac związanych z utrzymaniem sieci, każda z gmin we własnym zakresie, ogłosi przetarg na dzierżawę i utrzymanie sieci. Przychody z dzierżawy oszacowano w oparciu o koszty utrzymania sieci zwiększając je
o 20% w obu projektach. Ostateczne przychody będą uzależnione od ofert na dzierżawę
i utrzymanie sieci złożonych przez operatorów.

Analiza finansowa wykazała, że wskaźniki finansowe kształtują się na następującym poziomie:


Dla gminy Osieck:

 • Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu (FRR/C) -7,81%

 • Finansowa zdyskontowana wartość netto inwestycji (FNPV/C) -1683 791,02 PLN

 • Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału (FRR/K) -15,54%

 • Finansowa zdyskontowana wartość netto kapitału (FNPV/K) -176 985 PLNDla gminy Żabia Wola:

 • Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu (FRR/C) -14,38%

 • Finansowa zdyskontowana wartość netto inwestycji (FNPV/C) -2 738 800 PLN

 • Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału (FRR/K) -17,84%

 • Finansowa zdyskontowana wartość netto kapitału (FNPV/K) -181 600 PLN

Analiza powyższych wskaźników wskazuje na brak rentowności inwestycji w ujęciu finansowym. Jednakże celem prezentowanych inwestycji nie jest osiąganie zysku finansowego ale osiągnięcie korzyści społecznych.Analiza ekonomiczna

W ramach korekty o efekty zewnętrzne dokonana zostanie korekta korzyści społecznych, jakie zostaną uzyskane w przypadku szerokopasmowego dostępu do Internetu przez mieszkańców gmin. Korektą zostaną objęte następujące pozycje: • Oszczędności wynikające z podniesienia efektywności pracy pracowników gminy,

 • Oszczędności wynikające z ograniczenia zużycia materiałów biurowych,

 • Oszczędności związane ze znalezieniem pracy przez osoby bezrobotne w wyniku poszukiwań pracy przez Internet,

 • Oszczędności związane z przychodami podatkowymi w związku ze znalezieniem pracy przez osoby bezrobotne w wyniku wzrostu przedsiębiorstw na terenie gmin posiadających Internet,

 • Oszczędności związane z przychodami podatkowymi w związku ze zmniejszeniem obciążeń pomocy społecznej w wyniku znalezienia pracy przez osoby bezrobotne.

Po uwzględnieniu wszystkich korzyści zewnętrznych, projekty wykazują żywotność ekonomiczną. Oprócz korzyści zewnętrznych, które mogą być oszacowane i ujęte


w wartościach pieniężnych istnieje szereg czynników, które zwiększają korzyści społeczne wynikające z szerokiego dostępu do Internetu. Czynniki te są w znacznej części ujęte
w analizie wskaźnikowej.

Reasumując: na podstawie wyników uzyskanych w trakcie przeprowadzania analiz ekonomicznych projekty są rekomendowane do realizacji.
: downloadStat -> gfx -> mazovia
mazovia -> Zawiadomienie
mazovia -> Informacja prasowa 28 lipca 2015 r
mazovia -> Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
mazovia -> Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych
mazovia -> Lista powiatów, które otrzymają dofinansowanie dla Komend Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej
mazovia -> Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1392/60/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 lipca 2011 r. Ogłoszenie o konkursie
mazovia -> Załącznik do uchwały Nr 2504/187/08
mazovia -> Lp. Podmiot wnioskujący Nazwa zadania
mazovia -> Uchwała Nr 45/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 marca 2013 r w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2013
mazovia -> Załącznik do uchwały Nr /13
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna