Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 487/2007 Prezydenta m st. Warszawy z dnia 06. 2007 rokuPobieranie 19.94 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar19.94 Kb.Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 487/2007 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5.06.2007 roku

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak sprawy: UD-II-WZP-JMA-3401-18-1-09/PN-b

Nazwa i adres Zamawiającego

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka 03-122 Warszawa

ul. Modlińska 197

Przedmiot zamówienia

Wykonanie nawierzchni z destruktu z powierzchniowym utrwaleniem ulic w Dzielnicy Białołęka w Warszawie

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Numer części*

nie dotyczy

Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres wykonawcy, którego ofertę wybrano *

FEDRO Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1

08-445 Osieck

Uzasadnienie wyboru oferty*

Wykonawca spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ oraz zgodnie z kryterium określonym w specyfikacji oferta otrzymała najwyższą punktację: tj. 100,00 pkt.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację*

Nr oferty

Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium ....................

Liczba pkt w kryterium ....................

Liczba pkt w kryterium ....................

Liczba pkt w kryterium ....................

Razem

1

FEDRO Sp. z o.o.

Ul. Kolejowa 1

08-445 OSIECK

100,00

==


==

100,002

Zakład Usługowo Handlowy Adam Jasiński

ul. Jana Pawła II 39

05-326 Poświętne

98,09,31

===


=


98,09


Pobieranie 19.94 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna