Załącznik nr 4 do siwzPobieranie 18.15 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar18.15 Kb.

Nr referencyjny: TTI.204.19.2015

Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 2 do Umowy nr TTI…………….

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach na poziomie przyziemia budynku „U” w ramach realizacji zadania pn.: „Modernizacja Zakładu Radioterapii w Szpitalu Wojewódzkim SPZOZ w Zielonej Górze”.
Szczegółowy zakres realizacji robót budowlanych określa:

  1. pełno-branżowa dokumentacja projektowa - Załącznik nr 5 do SIWZ,

  2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Załącznik nr 6 do SIWZ,

oraz poniższe wytyczne:
I. Zakres robót budowlanych przedmiotowego zamówienia dotyczy realizacji I, II i IV etapu określonego w załączonej dokumentacji projektowej - Załącznik nr 5 do SIWZ.
II. Zamawiający wymaga aby realizacja robót budowlanych prowadzona była wg następującego harmonogramu:

1. realizacja pełnego zakresu określonego w II etapie dokumentacji projektowej,

2. przeniesienie z pomieszczenia nr A112 stanowisk pracy z wyposażeniem do wyremontowanego pomieszczenia nr A117 i nr A118 oraz uruchomienie systemu informatycznego Zakładu Fizyki,

3. realizacja zakresu określonego w IV etapie dokumentacji projektowej,

4. realizacja zakresu określonego w I etapie dokumentacji projektowej.

Roboty budowlane prowadzone będą w pomieszczeniach sukcesywnie przekazywanych Wykonawcy, zgodnie z powyższym harmonogramem w terminach zaakceptowanych


przez Zamawiającego.
III. Zakres przewidziany do realizacji w niniejszym zamówieniu obejmuje:

  1. roboty budowlane,

  2. roboty instalacyjne sanitarne,

  3. roboty instalacyjne elektryczne, teletechniczne i słaboprądowe.


IV. Przedmiot zamówienia Wykonawca zrealizuje z materiałów własnych.
V. Remont realizowany będzie w czynnym obiekcie, który pozostaje stale wpięty
w infrastrukturę szpitala i ważne jest, aby wykonywanie robót budowlanych nie kolidowało
z bieżącym funkcjonowaniem szpitala i z istniejącą infrastrukturą.

Organizację robót budowlanych należy uzgodnić z Zamawiającym i dostosować tak, aby wszystkie media w budynku „U” pozostały czynne. W uzgodnieniu z Zamawiającym, Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt zastosuje rozwiązania zastępcze


w przypadku konieczności wyłączenia urządzeń lub instalacji, które mogą zakłócić bieżące funkcjonowanie szpitala.
VI. Wytyczne branżowe:

1. Branża budowlana

Wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem i STWiORB.Zamawiający wymaga, aby instalowana stolarka okienna wyposażona była w okucia
i szklenie antywłamaniowe.

2. Branża sanitarna

2.1. Wykonanie instalacji sanitarnych zgodnie z projektem i STWiORB.

2.2. W ramach I i II etapu, Wykonawca zainstaluje i uruchomi kompletną instalację klimatyzacji w pomieszczeniach A102 i A118.

2.3. Zamawiający rezygnuje z zapisu zawartego w Opisie technicznym str. nr 32 - Załącznik nr 5.1 do SIWZ - Architektura, konstrukcja i technologia - 02 405 ZIELONA GORA opis techniczny-17-11-2015.pdf:

Gazy medyczne należy interpretować jako podłączenie:


  • gniazdo tlen

Zestaw należy wyposażyć w zespół kontrolno-informacyjny gazów medycznych –spełniający wymagania Dyrektywy 93/42/EEC dotyczącej urządzeń medycznych, oraz wykonać zgodnie z normą zharmonizowaną: PN-EN ISO 7396-1:2007 Systemy rurociągowe do gazów medycznych.

Zasilanie gazów z centralnej instalacji szpitala.”

2.4. W ramach realizacji umowy Wykonawca wyposaży pomieszczenia nr A112 i nr A104 w 4 szt. butli tlenowych o pojemności 10 l każda oraz 2 szt. reduktorów wraz


z regulatorami przepływu 0-25l/min (gniazdo w standardzie AGA).
3. Branża elektryczna

Wykonanie instalacji elektrycznych zgodnie z projektem i STWiORB.


4. Branża informatyczna

Wykonanie instalacji teletechnicznych, słaboprądowych zgodnie z projektem i STWiORB.

Pomieszczenie szafy dystrybucyjnej należy zabezpieczyć systemem kontroli dostępu.

Na obszarze objętym robotami należy zdemontować istniejące okablowanie strukturalne


i przekazać Zamawiającemu.
5. Ochrona przed promieniowaniem jonizującym

Wykonanie osłon stałych dla Mikroselektronu HDR zgodnie z Załącznikiem nr 5.4 do SIWZ.


6. Ochrona ppoż.

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca sporządzi wszystkie oznaczenia dróg ewakuacyjnych ppoż, również oznaczenia tymczasowe na okres realizacji robót budowlanych. Wykonawca wyposaży także pomieszczenia objęte zakresem remontu


w niezbędny sprzęt ppoż.
Uwagi:

  1. Załączone przedmiary robót (załącznik nr 7 do SIWZ) nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia, są jedynie materiałem pomocniczy i nie mogą być podstawą wyceny oferty. Wykonawca jest zobowiązany do wyceny przedmiotu zamówienia na podstawie przedmiarów i kalkulacji własnych.

  2. Po wykonaniu wszystkich robót instalacyjnych wszystkie miejsca przejść, przekuć i tras kablowych należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

  3. Złom z rozbiórki należy w obecności przedstawiciela Zamawiającego przetransportować do skupu złomu za potwierdzeniem przyjęcia (dokument PZ).

  4. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca sporządzi wszystkie oznakowania, również tymczasowe w okresie realizacji robót budowlanych, niezbędne do prawidłowej eksploatacji obiektu szpitalnego.Pobieranie 18.15 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna