Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora uj z 15 lutego 2012 rPobieranie 1.58 Mb.
Strona1/27
Data06.05.2016
Rozmiar1.58 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
I ROK
I SEMESTR

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.

Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych

Nazwa Wydziału

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Nazwa jednostki prowadzącej moduł

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Nazwa modułu kształcenia

Metodologia nauk społecznych

Kod modułu

WZID-S-03

Język kształcenia

język polski

Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

K_W01 : ma uporządkowaną, pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o charakterze i miejscu nauk społecznych w szczególności z zakresu metodologii i praktyki prowadzenia badań naukowych i badań o charakterze stosowanym właściwych dla kierunku: dziennikarstwo i komunikacja społeczna

K_W02 : zna na poziomie rozszerzonym terminologię z zakresu metodologii nauk społecznych oraz dziedzin i pokrewnych dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku: dziennikarstwo i komunikacja społeczna

K_W04 : ma rozszerzoną wiedzę o mechanizmach i funkcjach procesu komunikowania we współczesnym społeczeństwie informacyjnym, pozwalającą na jej zastosowanie dla celów badawczych, z uwzględnieniem założeń metodologicznych i warsztatowych właściwych badaniom w naukach społecznych

K_W07 : ma pogłębioną wiedzę z zakresu metodologii i praktyki prowadzenia badań w instytucjach realizujących badania mediów

K_W09 : posiada pogłębioną wiedzę o metodach, narzędziach i technikach badawczych w zakresie dziedzin i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku: dziennikarstwo i komunikacja społeczna

K_W16 : posiada podstawową wiedzę w zakresie ilościowej i jakościowej analizy przekazów medialnych, obejmujących wszelkie formy i treści przekazu, analizy odbiorcy przekazu, kanału przekazu, a także wiedzę dotyczącą rynku mediów

K_U01 : potrafi wyszukiwać, selekcjonować, analizować i oceniać informacje pochodzące ze źródeł naukowych oraz publicznie dostępne, a następnie formułować wnioski oraz dokonywać syntetycznych podsumowań zebranych materiałów źródłowych

K_U02 : potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z prowadzeniem i wykorzystaniem wyników badań naukowych w zakresie mediów

K_U03 : samodzielnie/zespołowo projektuje i realizuje oryginalne i innowacyjne tematy badawcze związane z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub promocyjno-reklamowej, jak również potrafi zaplanować działania służące do rozwiązania problemów związanych z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub promocyjno-reklamowej oraz ocenić skuteczność zastosowanych działań

K_U04 : rozumie oraz potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne, zachodzące między nimi zależności, w tym zjawiska kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne związane z działalnością medialną i okołomedialną, w oparciu o podstawy teoretyczne, z zastosowaniem metod badawczych z zakresu nauk społecznych

K_U05 : potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy praktycznej procesów komunikacyjnych oraz zjawisk społecznych związanych z mediami lub działalnością promocyjną, analizować ich przyczyny, prognozować przebieg i przewidzieć ich skutki, jak również formułować własne opinie na ten temat, stawiać hipotezy badawcze i je weryfikować

K_U06 : posiada pogłębione umiejętności w zakresie prowadzenia badań społecznych, w tym także niezbędnych do opracowania diagnoz potrzeb nadawców i odbiorców mediów

K_U08 : potrafi sporządzić wniosek o przyznanie środków na realizację projektu badawczego związanego z wybrana sferą działalności społecznej, medialnej lub promocyjno-reklamowej

K_U14 : posiada umiejętności w zakresie profesjonalnego warsztatu analityczno-badawczego z medioznawstwa i dziedzin pokrewnych, umożliwiający analizę przekazów medialnych, ich audytoriów oraz kanałów komunikacji

K_K01 : rozumie i praktycznie wdraża potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi samodzielnie wykorzystywać i krytycznie uzupełniać oraz doskonalić nabytą wiedzę, a także umiejętności badawcze i analityczne

K_K02 : potrafi współdziałać i pracować w grupie badawczej, przyjmując w niej różne role

K_K03 : potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania badawczego

K_K04 : identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z prowadzeniem badań naukowych w obszarze dynamicznie zmieniających się mediów

K_K06 : ma świadomość odpowiedzialności za skutki swoich działań, podejmowanych w sferze badań mediów i innych obszarów okołomedialnej działalności zawodowej

K_K07 : potrafi zastosować zasady zawarte w kodeksach etycznych, normujące działania zawodowe w sferze mediów i innych zawodach okołomedialnychK_K08 : jest wyczulony na wszelkie przejawy manipulacji ze strony nadawców dotyczące odbiorców, tak w medialnej, jak i okołomedialnej działalności zawodowej, rozumie zagrożenia wynikające z tego zjawiska

Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

Obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów

Rok studiów

st.II stopnia - I rok

Semestr

I

Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł

prof. dr hab. T. SASIŃSKA-KLAS / dr M. BUKOWSKI

Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe

Posiada podstawową wiedzę z zakresu metodologii nauk z elementami logiki przewidzianą programem studiów pierwszego stopnia

Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia

60

Liczba punktów ECTS przypisana modułowi

6

Bilans punktów ECTS

2 ECTS – 60 godzin kontaktowych, 4 ECTS – 120 godzin samodzielnej pracy studenta nad projektem badawczym realizowanym w toku konwersatorium pod kierunkiem prowadzących wykład + konwersatorium

Stosowane metody dydaktyczne

Wykład i konwersatorium z elementami warsztatu badawczego z samodzielnym udziałem studenta

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów

Na zajęciach konwersatoryjnych dokonywana jest analiza i ocena projektowanych, a następnie realizowanych przez studentów cząstkowych zadań badawczych, w oparciu o przedstawione na początku semestru kryteria, adekwatne dla wyznaczonego zadania. Oceny dokonuje zarówno prowadzący, jak i wszyscy uczestnicy grupy konwersatoryjnej.

Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu

Egzamin - Zaliczenie na podstawie uczestnictwa w wykładzie i konwersatorium, aktywności i zaangażowania w trakcie zajęć oraz przygotowanego w trakcie konwersatorium projektu badania naukowego w zakresie mediów. Student jest oceniany pod względem terminowości, pomysłowości i oryginalności wykonywanych zadań, logiczności i poprawności naukowego wnioskowania w zakresie realizacji projektu badania naukowego oraz umiejętności praktycznego wykorzystania wyników badań naukowych

Treści modułu kształcenia

W trakcie zajęć student zdobywa pogłębioną wiedzę zorientowaną na prowadzenie badań naukowych w obszarze mediów, zapoznaje się na poziomie zaawansowanym z metodologią badań w naukach społecznych, doskonali warsztat badawczy, a następnie przygotowuje samodzielny projekt na wybrany przez siebie temat, wykorzystując poznane założenia metodologiczne i podstawowe reguły z zakresu logiki i wnioskowania naukowego.

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego modułu

Literatura podstawowa:

1.David Silverman, Interpretacja danych jakościowych, PWN, Warszawa 2009.

2.Earl Babbie, Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa 2008.

3.Roger Wimmer, Joseph Dominick, Mass media: metody badań, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

4.Stefan Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2007.

5.Abraham Naftali Oppenheim, Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw, Zysk i S-ka, Poznań

2004.

6.Leszek A. Gruszczyński, Kwestionariusze w socjologii, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2001.7.Jerzy Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo UŚ, Katowice 1999.

8.Lidia Sołoma, Metody i techniki badań socjologicznych. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo

WSP, Olsztyn 1999.

9.Renate Mayntz, Kurt Holm, Peter Hübner, Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej,

PWN, Warszawa 1985.


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku, gdy program kształcenia przewiduje praktyki

Program nie przewiduje praktyk studenckich.

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r.


Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych


Nazwa Wydziału

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Nazwa jednostki prowadzącej moduł

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Nazwa modułu kształcenia

Teorie komunikowania masowego

Kod modułu

WZID-S-06

Język kształcenia

język polski

Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

K_W01 : ma uporządkowaną, pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o charakterze i miejscu nauk społecznych, w tym w wybranych obszarach wiedzę szczegółową, z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zorientowaną na zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności społecznej, medialnej i promocyjno-reklamowej

K_W02 : zna na poziomie rozszerzonym terminologię z zakresu nauk społecznych oraz dziedzin i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz związaną z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej

K_W03 : ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian dotyczących sfery mediów i procesów komunikacji społecznej w obrębie społeczeństwa, o prawidłowościach, przebiegu i konsekwencji tych zmian w Polsce i na świecie

K_W04 : ma rozszerzoną wiedzę o funkcjach kultury i systemu medialnego oraz systemu społeczno-politycznego we współczesnym społeczeństwie informacyjnym i wzajemnych relacjach zachodzących pomiędzy tymi systemami

K_W09 : posiada pogłębioną wiedzę o metodach, narzędziach i technikach badawczych w zakresie dziedzin i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna

K_W11 : posiada pogłębioną wiedzę o teorii i systemach kultury

K_W13 : posiada pogłębioną wiedzę o procesach komunikacji społecznej,

w tym o najnowszych teoriach komunikowania oraz wiedzę pogłębioną dotyczącą mediów tak w wymiarze lokalnym, jak i regionalnym i globalnym

K_U01 : potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i na tej podstawie formułować krytyczne sądy z użyciem merytorycznej argumentacji w oparciu o poglądy własne oraz innych autorów, formułować wnioski i dokonywać syntetycznych podsumowań

K_U04 : rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne oraz zachodzące między nimi zależności, w tym zjawiska kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne związane z działalnością medialną i okołomedialną, także w oparciu o podstawy teoretyczne z zastosowaniem metody badawczej

K_U05 : potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy praktycznej rozmaitych procesów komunikacyjnych oraz zjawisk społecznych, związanych z mediami lub/i działalnością promocyjną, analizować ich przyczyny, prognozować przebieg i przewidzieć ich skutki, jak również formułować własne opinie na ten temat, stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować

K_U14 : posiada profesjonalny warsztat analityczno-badawczy z zakresu medioznawstwa i dziedzin, umożliwiających analizę przekazów medialnych, ich audytoriów oraz kanałów komunikacji (specjalizacja medioznawczo-analityczna)

K_K01 : rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować

i organizować proces uczenia się innych osób, potrafi samodzielnie wykorzystywać i krytycznie uzupełniać oraz doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

K_K03 : potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

K_K04 : prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

K_K06 : ma świadomość odpowiedzialności za skutki swoich działań, podejmowanych w sferze mediów i w innych obszarach okołomedialnej działalności zawodowej, potrafi wyjaśnić ich konsekwencje innym osobom

K_K07 : ma świadomość istnienia kodów aksjologicznych oraz zna kodeksy etyczne, normujące działania zawodowe w sferze mediów i innych zawodach okołomedialnych, rozumie konieczność normowania zachowań w tym zakresie

K_K08 : jest wyczulony na wszelkie przejawy manipulacji odbiorcą, tak w medialnej, jak i okołomedialnej działalności zawodowej, rozumie zagrożenia wynikające z tego zjawiska


Typ modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

Obowiązkowy do zaliczenia semestru/roku studiów

Rok studiów

st. 2 stopnia - I rok

Semestr

I

Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących moduł

dr hab. A. CIEŚLIK

Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wstępne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów, gdy w danym module przewidziane są takie zajęcia

45

Liczba punktów ECTS przypisana modułowi

5

Bilans punktów ECTS

1.5 ECTS – 45 godzin kontaktowych,

3.5 ECTS – 105 godzin samodzielnej pracy studenta (zapoznanie z literaturą przedmiotu, przygotowanie do egzaminu)Stosowane metody dydaktyczne

Wykład. Struktura zajęć odpowiada poszczególnym fazom procesu komunikowania, a zatem poszczególne bloki tematyczne poświęcone są problematyce nadawcy, przekazu, medium (kanału), odbiorcy i efeków komunikowania.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów

Egzamin pisemny

Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu

Egzamin pisemny obejmujący znajomość problematyki wykładu oraz lektur wskazanych przez wykładowcę.

Treści modułu kształcenia

1. Komunikowanie - podstawowe pojęcia i definicje, cechy komunikowania, znaki i ich podział, kody i języki, stałe elementy procesu komunikowania (uczestnicy, komunikat, kanał, środki komunikowania, sprzężenie zwrotne, kontekst, szum informacyjny), kompetencja komunikacyjna i jej składniki, kodowanie i dekodowanie, rodzaje dekodowania. 2. Typy i rodzaje komunikowania, komunikowanie społeczne, publiczne, polityczne, masowe, piramida D. McQuail’a - poziomy komunikowania: interpersonalne, grupowe, instytucjonalne, masowe (definicje, specyfika, cechy nadawcy, przekazu i odbiorcy). 3. Komunikowanie werbalne (formy, pojęcie denotacji i konotacji, nieporozumienia językowe) i niewerbalne (rodzaje, kinezyka i proksemika, funkcje). 4. Modele procesu komunikowania: definicja i rodzaje, omówienie wybranych modeli komunikowania: wszechmocy propagandy (determinanty skuteczności przekazu propagandowego), przekazu sygnału (czym uwarunkowana jest wierność przekazu), perswazji (struktura i mechanizm działania), topologiczny (rola gate-keeperów), socjologiczny (wpływ grup pierwotnych i wtórnych), dwu- i wielostopniowego przepływu informacji (cechy i funkcje przywódców opinii, rola i wpływ komunikowania interpersonalnego na komunikowanie masowe, dyfuzja informacji), selekcji (rola zawodowego komunikatora), analityczny (czynnik determinujące selektywność nadawczą i odbiorczą), oraz inne: społeczno-kulturowy, falowy, Newcomba, rytualny, recepcji, rozgłosu. 5. Funkcje komunikowania i mediów masowych: pojęcie funkcji i założenia analizy funkcjonalnej, funkcje jawne i ukryte, eufunkcje i dysfunkcje, funkcje zamierzone, nadane i pełnione; omówienie wybranych typologii funkcji komunikowania i mediów (m.in. Lasswella, Lazarsfelda i Mertona, Schramma, Wrighta, UNESCO, McQuail’a). 6. Skutki komunikowania i oddziaływania mediów masowych: pojęcie skutków i ich rodzaje, czynniki i sytuacje wzmacniające i osłabiające oddziaływanie mediów, perswazja i jej rodzaje, pojęcie postawy, ewolucja poglądów na temat oddziaływania mediów, teorie psychologiczne (m.in. dysonans poznawczy), socjologiczne (teoria kategorii społecznych), kulturowe (obrońcy i krytycy kultury masowej), socjalizujący wpływ mediów (stereotypy, modelowanie, akumulacja minimalnych efektów, teoria gry), media a agresja (teorie hamowania agresji i stymulacji agresji), podejście „wykorzystania i satysfakcji”, teoria kultywacji. 7. Skutki oddziaływania mediów w płaszczyźnie poznawczej (m.in. teoria luki informacyjnej i hipoteza porządku dziennego), emocjonalnej (desensytyzacja, stany lękowe, poczucie wyobcowania), behawioralnej (aktywizacja i dezaktywizacja). 8. Normatywne teorie mass mediów: pojęcie doktryny komunikowania, typologie doktryn, status i funkcje mediów oraz zakres wolności wypowiedzi według doktryny: liberalnej, autorytarnej, odpowiedzialności społecznej, komunikowania uczestniczącego, mediów na rzecz rozwoju, leninowsko-marksistowskiej. 9. Nauka o komunikowaniu i jej status. Instytucje i placówki badawcze, czasopisma poświęcone problematyce komunikowania. Interdyscyplinarność nauki o komunikowaniu. 10. Współczesne orientacje i kierunki badań komunikowania masowego: rozwój badań - od paradygmatu wszechmocy mediów do alternatywnego, funkcjonalizm (szkoła empiryczna), determinizm polityczno-ekonomiczny (szkoła krytyczna), determinizm technologiczny (szkoła toroncka), badania opinii publicznej - spirala milczenia.

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego modułu

J. Fiske, Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem. Wrocław 1999. R3. Komunikacja, znaczenie, znak (s.59-88), R4. Kody (89-112), R.5. Sygnifikacja (s. 113-130).

T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. Warszawa-Kraków 1999, s. 33-51, 52-80.

J. Grzybczak, Czy oddziaływanie mediów jest skuteczne? Stare i nowsze teorie, „Zeszyty Prasoznawcze”, 1995, nr 3-4.

M. Kunczik, A. Zipfel, Wprowadzenie do nauki o dziennikarstwie i komunikowaniu. Warszawa 2000, R.1. Wprowadzenie. Wjaśnienie podstawowych pojęć (s. 9-33), R.2.3. Teorie prasy (s.43-46), R.4.2. Badania nad selekcją informacji (Gatekeeper-Forschung) (s.112-116), R.4.4. Rama interpretacyjna (framing) (s.125-127). R.5. Badania nad wpływem wywieranym przez media (s.149-201),

M. Mrozowski, Media masowe. Władza, rozrywka, biznes. Warszawa 2001, R.1. Komunikowanie: jego wyróżniki i uwarunkowania (13-44), R.2. Komunikowanie masowe: cechy wyróżniające (s. 45-86), R.3. Rozwój i funkcje komunikowania masowego (s.87-116), R.6. Komunikowanie a stosunki władzy (s. 191-225), R.7. Nadawcy: warunki i zasady działania (s. 225-271), R.8. Przekazy: konstruowanie obrazów rzeczywistości (s. 271-303), R.9. Świat przedstawiony w mediach (s. 303-345). R.10. Odbiorcy: rozumienie i wpływ mediów (s.345-392).

W. Pisarek: Wstęp do nauki o komunikowaniu, Kraków 2008, R.1. Podstawowe pojęcia (s. 17-38), R.5. Rodzaje komunikacji między ludźmi (s.86-100), R.6. Modele aktów i procesów komunikacji (s. 101-122), R.8. Funkcje komunikowania (s.156-181), R.9. Główne orientacje w badaniach komunikacji publicznej (s.182-209).Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk, w przypadku, gdy program kształcenia przewiduje praktyki

S. J. Baran, D. K. Davies, Teorie komunikowania masowego, Kraków 2007.

H. Jenkins, Kultura konwergencji, Warszawa 2006.

D. de Kerckhove: Powłoka kultury. Odkrywanie nowej elektronicznej rzeczywistości, Warszawa 2001.

L. Manovich: Język nowych mediów, Warszawa 2006.

D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2008.

N. Postman: Technopol. Triumf techniki nad kulturą, Warszawa 1995.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna