Załącznik nr 5 do Umowy faktoringowej nr   wzóRPobieranie 21.08 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar21.08 Kb.
Załącznik nr 5 do Umowy faktoringowej nr       WZÓR

     ,      


miejscowość, data

place, date


     

__________________________________________________

Nazwa Klienta / Customer’s name


     

__________________________________________________

Nazwa Kontrahenta / Counterparty’s name     

__________________________________________________

Adres Klienta / Customer’s address     

__________________________________________________

Adres Kontrahenta / Counterparty’s address

ZAWIADOMIENIE


NOTIFICATION

Uprzejmie informujemy, że wszystkie obecne wierzytelności oraz te, które będą przysługiwały nam w przyszłości wobec Państwa Firmy zostały przelane na rzecz Banku Millennium S.A., ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, na podstawie zawartej Umowy faktoringowej. Mamy nadzieję, że nasza współpraca z Bankiem Millennium S.A. pozwoli zminimalizować obciążenia wynikające z administrowania wierzytelnościami i skupić się w większym stopniu na rozwoju i wzmocnieniu relacji biznesowych z naszymi odbiorcami i dostawcami.


We kindly inform you that all the current receivables and these, to which we will be entitled in the future from your Company, have been transferred in favour of Bank Millennium S.A., ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warsaw, pursuant to the Factoring Agreement. We hope that our co-operation with Bank Millennium S.A. will help minimize the burdens of receivables administration and put a stronger focus on development and strengthening business relations with our buyers and suppliers.

W związku z powyższym zapłatę za wszystkie wierzytelności prosimy uiszczać na rzecz Banku Millennium S.A., na rachunek bankowy o numerze      .


In view of the above we request that you pay all our receivables in favour of Bank Millennium S.A., to account PL      .

Celem przypomnienia Państwu o przelewie na wystawianych przez nas fakturach będzie znajdowała się adnotacja:

„Zgodnie z Umową faktoringową wierzytelność została przelana na Bank Millennium S.A. Zapłaty za tą wierzytelność należy dokonać na rachunek       w Banku Millennium S.A.”
In order to remind you about the assignment the invoices issued by us will bear a following note: „According to the Factoring Agreement, this receivable has been assigned to Bank Millennium S.A. The payment for this receivable should be made to account PL       at Bank Millennium SA”.


Brak adnotacji nie zwalnia Państwa z obowiązku zapłaty na ww. rachunek a płatności powinny wpłynąć na rachunek Banku najpóźniej w dniu, w którym przypada termin ich płatności.

Absence of the note does not release you from the obligation to pay to the aforementioned account and the payments should arrive to the account of the Bank at the latest on the payment date of the receivable.


Bank Millennium S.A. został przez nas upoważniony do bezpośrednich kontaktów z Państwa Firmą celem potwierdzania istnienia wierzytelności oraz uzgadniania salda należności. Informujemy ponadto, że w myśl zawartej Umowy faktoringowej Bank Millennium S.A. zapewnia ochronę danych Kontrahenta. Dane te są niezbędne do wykonania Umowy faktoringowej przez Bank Millennium S.A. i mogą być przekazywane podmiotom współpracującym w zakresie obsługi Umowy. Kontrahent ma prawo wglądu do swych danych i ich poprawiania.


We have authorised Bank Millennium S.A. to contact you directly in order to confirm that the receivables exist and to agree the balance of receivables. Furthermore, we inform you that in accordance with the concluded Factoring Agreement Bank Millennium S.A. ensures protection of the Counterparty’s data. These data are necessary for Bank Millennium S.A. to perform the Factoring Agreement and may be submitted to co-operating entities involved in the performance of the agreement. The Counterparty has the right to view and correct his data.

Jednocześnie informujemy, że zawarcie Umowy faktoringowej nie uchyla naszej odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji za dostarczone Waszej Firmie towary i świadczone usługi.


We also inform that conclusion of the Factoring Agreement does not cancel our responsibility under the warranty and guarantee for the goods and services provided to your Company.

Przelew nie może być odwołany bez pisemnej zgody Banku Millennium S.A.


The transfer cannot be cancelled without written consent of Bank Millennium S.A.

Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego Zawiadomienia i przesłanie podpisanego na adres Banku Millennium S.A., Departament Faktoringu i Finansowania Handlu, 02-593 Warszawa, ul. Stanisława Żaryna 2A.


Please confirm the receipt of this Notification and send it to the address of Bank Millennium S.A. Departament Faktoringu i Finansowania Handlu, ul. Stanisława Żaryna 2A,
02-593 Warsaw.Prawnie obowiązującą wersją dokumentu jest dokument
w języku polskim


The Polish version of the document shall be legally binding.

Z poważaniem,

Regards,
stempel firmowy i podpisy osób działających za Klienta

company stamp and signatures of persons representing the Customer
Potwierdzamy otrzymanie niniejszego Zawiadomienia i przyjmujemy do stosowania.

We confirm the receipt of this Notification and accept it for use.

___________________________________________________stempel firmowy i podpisy osób działających za Kontrahenta

company stamp and signatures of persons representing the Counterparty
Pobieranie 21.08 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna