Załącznik nr 5 działania ochronne dla utrzymania lub odtworzenia włAŚciwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację LpPobieranie 94.19 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar94.19 Kb.
Załącznik nr 5

DZIAŁANIA OCHRONNE DLA UTRZYMANIA LUB ODTWORZENIA WŁAŚCIWEGO STANU OCHRONY PRZEDMIOTÓW OCHRONY OBSZARU ZE WSKAZANIEM PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA ICH REALIZACJĘ

Lp

Rodzaj działania ochronnego

Przedmiot ochrony

Sposób wykonania i zakres działania

Lokalizacja działania

Podmiot odpowiedzialny za działanie

1.

Uzgodnienie możliwości realizacji działań ochronnych i monitoringowych na gruntach prywatnych i wspólnotowych

Płaty siedlisk zlokalizowanych na gruntach prywatnych i wspólnotowych

Podpisanie porozumienia pomiędzy Babiogórskim Parkiem Narodowym a właścicielami gruntów prywatnych i Wspólnotą Gruntową i Leśną Osób Uprawnionych w Zawoi w sprawie umożliwienia BgPN realizacji działań ochronnych i monitoringowych w granicach obszaru Natura 2000 PLH120001, na gruntach nie będących własnością Skarbu Państwa.
BgPN

2.

Utrzymanie ochrony ścisłej kompleksu subalpejskich i alpejskich siedlisk przyrodniczych

4060 Wysokogórskie borówczyska bażynowe

ochrona zachodzących procesów – brak czynnych działań ochronnych.

Płaty siedliska w wydzieleniach: 20j, 20g, 21c, 21d, 21f, 22d, 22f, 22h, 22j, 22k, 24Aj, 24Ak, 24Al, 24Am.

BgPN

3.

Utrzymanie ochrony ścisłej kompleksu subalpejskich i alpejskich siedlisk przyrodniczych

4070 Zarośla kosodrzewiny (Pinetum mugo)

ochrona zachodzących procesów – brak czynnych działań ochronnych,

dopuszcza się konserwację nawierzchni i utrzymanie szerokości i widoczności szlaków turystycznych.Płaty siedliska w wydzieleniach: 19c, 19d, 19f, 19g, 19h, 20a, 20c, 20d, 20f, 20g, 20i, 20j, 21c, 21d, 21f, 22a, 22b, 22c, 22d, 22f, 22g, 22h, 22i, 22j, 22k, 22n, 22m, 23a, 23c, 23d, 23f, 23g, 23h, 23j, 23k, 23l, 23m, 23n, 24d, 24m, 24n, 24o, 24p, 24Aj, 24Ak, 24Al, 24Am, 25c, 25f, 25g, 26a, 26b, 26c, 26f, 26g,27a, 27b, 27c, 27f, 28a, 28b, 28c, 28d, 28h.

BgPN

4.

Utrzymanie ochrony ścisłej kompleksu subalpejskich i alpejskich siedlisk przyrodniczych

4080 Subalpejskie zarośla wierzby lapońskiej lub śląskiej Salicetum silesiacae i Salix silesiaca-Alnus viridis

ochrona zachodzących procesów – brak czynnych działań ochronnych.

Płaty siedliska w wydzieleniach: 12h, 12d, 18g, 19c, 20a (przy granicy z 21c), 21b, 21c, 21d, 21f, 22a, 22b, 22f, 22g, 22h, 22j, 22k, 22l, 22m, 23f, 23i, 23l, 24d , 24f, 24g

BgPN

5.

Utrzymanie ochrony ścisłej kompleksu subalpejskich i alpejskich siedlisk przyrodniczych
W przypadku stwierdzenia lokalnie wpływu turystyki na siedlisko – ograniczenie antropopresji

6150 Wysokogórskie murawy acydofilne (Juncion trifidi) i bezwapienne wyleżyska śnieżne (Salicion herbaceae)

ochrona zachodzących procesów,

w razie stwierdzenia lokalnie wpływu turystyki na siedlisko – działania pozwalające na ograniczenie antropopresji np. odpowiednia konserwacja szlaku, stosowanie barier uniemożliwiających poruszanie się turystów poza szlakami lub zmiana przebiegu szlaku.Płaty siedliska w wydzieleniach: 20j, 20g, 21d, w pd części 21c, na granicy 21c i 21f, 22c, 22f, 22i, 22m, 23n, 24Al, 26f, 27b, 27c, 28a.

BgPN

6.

Utrzymanie ochrony ścisłej kompleksu subalpejskich i alpejskich siedlisk przyrodniczych


6170 Nawapienne murawy wysokogórskie (Seslerion tatrae) i wyleżyska śnieżne (Arabidion coeruleae)

ochrona zachodzących procesów – brak czynnych działań ochronnych.

Płaty siedliska w wydzieleniach: 18g, 18i, 19c, 22c, 22d, 22f, 22g, 22i, 22j, 22l, 23h, 23i, 23j, 23k, 23l, 23m,

BgPN

7.

Utrzymanie powierzchni i składu gatunkowego siedliska w obszarze

6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae)

utrzymanie obecnego statusu ochrony (ochrona ścisła) piętra subalpejskiego i fragmentów reglowych w Babiogórskim Parku Narodowym

w razie stwierdzenia lokalnie wpływu turystyki na siedlisko działania pozwalające na ograniczenia antropopresji np. odpowiednia konserwacja szlaku, stosowanie barier uniemożliwiających poruszanie się turystów poza szlakami; prowadzenie szlaków obok płatów ziołorośli

Zakaz składowania gałęzi, prowadzenia szlaków zrywkowych, oraz lokalizacji składnic drewna w obrębię płatów siedliska


Płaty siedliska w wydzieleniach: 7a, 10g, 11c, 12f, 14c, 16a, 19a, 20a, 20g, 20j, 21a, 21b, 21c, 21f, 22a, 22b, 22c, 22d, 22f, 22h, 22i, 22j, 22k, 22l, 22m, 22n, 23a, 23b, 23c, 23f, 23h, 23i, 23j, 23l, 24a, 24b, 24d, 24h, 24i, 24l, 24m, 24n, 24o, 25b, 25c, 25f, 25g, 26c, 26d, 26i, 27a, 28b, 28c, 28i, 28j, 28k, 73b, 73c, 74a, 74b.

Płaty siedliska w wydzieleniach: 4a, 4b, 6a, 6b, 8a, 8b, 9a, 9c, 10d, 11a, 11d, 11Ac, 11Ah, 11Aj, 12a, 12b, 13a, 13b, 14b, 15a, 15b, 15c, 24Aa, 24Ab, 24Ac, 24Ai, 24Aj, 24Ak, 24Am, 30b, 39a, 39b, 39c, 42a, 43b, 43f, 43Af, 44a, 44b, 44c, 44d, 46a, 46c, 46d, 46g, 48a, 50b, 50c, 51d, 51g, 56b, 56d, 58a, 59a, 60a, 60b, 61a, 62a, 62b, 62c, 65a, 65b, 67d, 67f, 67h, 67i, 68a, 68b, 70b, 70c, 70f, 71a, 74c, 75a, 75c, 76d, 78b, 80a, 82b, 82f, 90a, 90f, 90g, 92a, 92b, 93a, 93b, 93c, 94b, 94c, 95c, 96d, 96g, 96i, 97a, 98a, 98b, 99a, 100d, 101d, 101c,


8.

Utrzymanie powierzchni, przywrócenie właściwego składu gatunkowego siedliska w obszarze

6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion)

w pierwszym okresie usunięcie drzew, krzewów, podrostów i nalotów na polanach, gdzie należy przywrócić użytkowanie, w późniejszym okresie, w razie potrzeby usuwanie odrośli krzewów (Hala Czarnego, fragmenty Hala Gubernasówka, Polana Kaczmarczykowa);

użytkowanie kośne lub pasterskie polan reglowych,

utrzymanie użytkowania na Rybnej Polanie, Polanie Gubernasówka, oraz Lniarka.

Przywrócenie koszenia na Hali Czarnego.Płaty siedliska w wydzieleniach: 53d, wsch część 53f, Zach część 99b, 99i, 99j, 101d.

BgPN, właściciele gruntów

9.

Utrzymanie areału siedliska w obszarze, przywrócenie właściwego składu gatunkowego

7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk

dotyczy płatów w obrębie polan reglowych: Hala Czarnego, Lniarka;

utrzymanie lub poprawa stopnia uwilgotnienia w razie stwierdzenia jego pogorszenia;

usuwanie gatunków ekspansywnych poprzez ręczne koszenie raz na 3-5 lat z usuwaniem biomasy, w okresie późnoletnio-jesiennym.


Płaty siedliska w wydzieleniach: 24Ac, 24Af, płat na granicy 39a i 39b, 47a, 72h.

BgPN, właściciele gruntów

10

Utrzymanie ochrony ścisłej kompleksu subalpejskich i alpejskich siedlisk przyrodniczych

8110 Piargi i gołoborza krzemianowe

ochrona zachodzących procesów – bez działań ochronnych

Płaty siedliska w wydzieleniach: 19c, 19d, 19f, 20j, 21d, 22d, 22f, 22h, 22i, 22m, 27b, 28a.

BgPN

11

Utrzymanie siedliska w nie pogorszonym stanie

8310 Jaskinie nie udostępniane do zwiedzania

ochrona zachodzących procesów – bez działań ochronnych

Na obszarze ostoi PLH120001 Babia Góra

BgPN

12

Utrzymanie powierzchni siedliska w obszarze, poprawa stanu płatów siedliska o zaburzonej strukturze

9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)

Płaty we właściwym stanie zachowania– ochrona bierna,

Płaty o zaburzonej strukturze - regulacja składu gatunkowego (I – III klasa wieku),

w razie potrzeby – w ramach prowadzonego procesu przebudowy wtórnych świerczyn - prowadzenie cięć odsłaniających podrosty bukowe


W oddz.: 54a; 59b; 66a; 69b; 90a,f,h; 96a,c; 101d; fragmenty 30b; 90b,a; 96a,c; 72c(bez centralnej części); fragmenty siedliska w oddz.: 45a(wąski pas płn.-wsch.); 45c(wąski pas płn.); granica 46f i 52a; 47a(płn. i płd.-zach.); 51b (płd.); 52a(płn.); 55a,d(zach.); 55b(płd.); 57a,g(płn.); 58a(zach.); 60b,c (wsch.); 62c(zach.); 66b(wsch.); 66c(płn.-zach.); 67i(zach.); 68a (płn.-zach.); 68b(zach. i wsch.); 69a(zach.); 70a(płn.-wsch.); 71a(zach. i wsch.); 73b(płd. i płn.); 74a,b (płn.); 75a(zach.); 75c(płd.-wsch. i płn.); 76a,c(płn.-wsch.); 78a(płn.-wsch.); 78b(płd. i płn.-wsch.); 82c(płn.-zach.); 94a(płd.)

Płaty w wydzieleniach: pn-zach część 5b, pn część 15a, pn-wsch część 32a, środkowa część 39b, 51f, 54b, 54c, pn-wsch część 54d, pn część 56a, przy wsch granicy 59a, 60a, wsch część 61a, zach część 63b, zach. część 64a, pn część 65a, pn i wsch część 69c, środkowa część 69f, wsch część 70b, pn część 72a, mały płat w pn-zach części 82b, 90d, 90g, płat w pd-wsch części 94b, płaty w zach części 95a, płaty w pd-wsch części 95c, 96b, centralna część 96d, pn część 97a, pd- zach część 99a. 101a, 101b,BgPN

13

Utrzymanie powierzchni siedliska w obszarze, poprawa stanu płatów siedliska o zaburzonej strukturze9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)

Płaty siedliska objęte ochroną ścisłą i we właściwym stanie zachowania – ochrona bierna,

Płaty siedliska o składzie gatunkowym częściowo zgodnym z siedliskiem (w których zachodzące procesy naturalne gwarantują utrzymanie lub poprawę stanu płatu siedliska) – w miarę możliwości w warunkach sprzyjających powstawaniu odnowienia naturalnego jego popieranie, szczególnie odnowienia jodłowego, pielęgnacja odnowień, wprowadzanie gatunków domieszkowych (Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Ulmus glabra, Acer platanoides, Cerasus avium), w razie konieczności również jodły, wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych sprzyjających docelowemu składowi gatunkowemu drzewostanu. Dopuszczalne są zabiegi w warstwie drzew mające na celu poprawę warunków wzrostu odnowienia jodłowego


Płaty siedliska o składzie gatunkowym niezgodnym z siedliskiem (świerczyny na siedliskach buczyn) – w warunkach sprzyjających powstawaniu odnowienia naturalnego jego popieranie, wprowadzanie jodły, miejscami, wprowadzanie gatunków domieszkowych (Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Ulmus glabra, Acer platanoides, Cerasus avium), wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych sprzyjających docelowemu składowi gatunkowemu drzewostanu

W warstwie drzew, w miarę możliwości utrzymywanie zwarcia dostosowanego do potrzeb odnowienia, w tym również zabiegi mające na celu spowalnianie zamierania świerka poprzez usuwanie drzew trocinowych

w całości siedliska:

ograniczenie presji jeleniowatych na odnowienia jodłowe poprzez indywidualna ochronę dobrze rosnących okazów i odstrzały redukcyjne

usuwanie roślin inwazyjnych obcego pochodzenia

pozostawienie martwego drewna, w średniej ilości 30 m3/haW oddz.: 2b; 3b; 6a,d; 7a; 9a; 10b; 14b,c; 15b,c; 16a; 24Ab,c; 35a; 41a; 42a; 43a,b,c,f; 43Aa,c,f; 44b,d,f; 45a,c; 46a,d,g; 49b; 50a,b; 51a,c; 52a,b; 53a; 56d,g; 57a; 58a,c; 60b,c; 61b; 62c; 67a,b,c,d,f,g,h; 68a,b; 69h; 70a,c,d; 71a; 73a,c; 74a,b,c; 75b,c; 76d; 78b; 79f; 81a; 82a,f;

oddz. 12b i 57g – bez centralnej części, fragmenty siedliska w oddz.: 46c, f; 47a; 48a; 56b,c; 62a; 73b;

niewielkie płaty siedliska w oddz.: 2a(płn.-zach.); 4b; 11b; 12h,d,f(zach.); 17b(płn. część) 18a(płn.); 18b,c; 19a; 20a; 24h(wsch.); 24k(płn.); 24Ai(wąski pas w płd.) 24Aj(wąski pas w płn.-zach.); 30b; 51b(płn.); 51g(wsch.); 55a,d(wsch.); 55b(płn.); 66c(płd.); 67i(wsch.); 72c(centralna część); 75a(wsch.); 76a(płd.); 78a(płd.-zach.);

Płaty siedliska w wydzieleniach: pas w pn-wsch części 3a, pn część 3c, płaty w 4a, pas w pn-wsch i wsch części 5a, Zach i wsch część 5b, 5c, 6b, 8a, pd-wsch i pn część 8b, pn część 9b, pn część 9c, niewielkie płaty w pn i pd części 10a, 10c, niewielki płat we wsch części 10d, niewielki płat w pd-zach części i pn część 11a, pn-wsch część 12a, 13a, pas przy pn-zach granicy, pd wsch część i płaty w pn-wsch części 13b, Zach i wsch część 14a, 15a, 16b, 29a, 31b, płat w środkowej części 32a, pn-zach część 32b, wsch część 33a, 33b, środkowa i wsch część 34a, płat w pn-zach części 35b, 36a – bez wsch części, 37a – bez wsch części, płat w pd-zach części 38a, 39a, 39b – bez centralnej części, 40a, pn i wsch część 42b, 44a, pn-wsch część 49a, 49c, 50c, 51h, 53b, wsch część 54d, 56f, 59a, 59c, pd-zach część 60a, Zach część 61a, 62b, płaty w 63a, wsch i pd-zach część 63b, pn-zach część 64a, pd część 65a, pd-zach część 69c, pd-zach część i pas na pn 69f, 69g, pd-wsch część 70b, pd część 72a, pd-zach część 76f, niewielkie płaty w pd-zach części 77a, Zach część 77b, niewielki płat w 78c, 79a, 79b, pn część 79c, płaty w 80a, 81b, 81c – bez centralnej części, pn-wsch część 82b, centralna część 95c, wsch część 96d, 96f, niewielki płat w pn-zach części 96g, mały płat w centralnej części 98a, mały płat w pn części 99a,BgPN, wspólnota Gruntowa i Leśna Osób Uprawnionych w Zawoi

14

Utrzymanie powierzchni, poprawa stanu siedliska w obszarze

9140 Środkowoeuropejskie, subalpejskie i górskie lasy bukowe z jaworem oraz szczawiem górskim (Aceri-Fagetum)

ograniczenie presji jeleniowatych;

nie prowadzenie szlaków zrywkowych przez płaty siedliska i w bezpośrednim ich sąsiedztwie;

w razie remontu szlaku niebieskiego - ograniczenie negatywnego wpływu prac na płaty siedliska


Dwa małe płaty na granicy oddz. 4 i 17; dwa płaty w oddz. 46; płat w płd.-zach. części 4a; płd.-wsch. 5a; płn-zach. 10g; w płn. i płd. części 11a; cały oddz.11b; płat w zach. części 12f; w centrum 33a; dwa płaty na granicy oddz.33b i 37; płat w 37a; oddz. 46b; płn. i centralna część 46c; płaty w płd.-zach. części 61a; w płn.-zach. części 62b; oddz. 70f; płaty w płn.-wsch. części 71a; w płd. części 73c; w płd. części 74b; w płd. części 75a
15

Utrzymanie powierzchni siedliska w obszarze

9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion-Fragenion)

Ochrona zachodzących procesów – bez działań ochronnych

Płaty siedliska w oddz.: 4a; 6d; 8b; 11a; 12d,h; 13b; 18b,c,d,f,g; 19a; 20a; 24b,d,h,j,l; 24Aj; 26d; 33a; 37a; 46c,d,g; 47a; 48a; 89a

BgPN

16

Utrzymanie powierzchni i poprawa stanu siedliska w obszarze

91D0 Bory i lasy bagienne

likwidacja rowów melioracyjnych

płn. i płd. cześć 97b; centralna i płd. część 97c; wsch. i zach. część 97d; płd. część 97a

BgPN

17

Utrzymanie powierzchni i poprawa stanu siedliska w obszarze

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso- incanae, olsy źródliskowe)

najlepiej zachowane płaty siedliska – ochrona bierna, , utrzymanie wyłączenia z użytkowania w płatach siedliska;

likwidacja istniejących rowów melioracyjnych i rynien erozyjnych powstałych podczas zrywki drewna;

zakaz usuwania drzew i posuszu.


Oddz.: 33c; 43b; 44c; 45b; 55c; 69a;

Niewielkie płaty siedliska oddz. 3a,b; 9a,b; 12a,b; 15a,b; 32b; 33a,c; 34a; 36a; 38a; 42a; 43b,f; 43Af; 44a,c,d; 45b; 46b,c; 49b,c; 50b,c; 51c,g; 54b,d,f; 55a,c; 56b,c,d; 59a; 60a; 61a; 62b; 63b; 66c; 67f,h,j; 69a,c,f; 70a,b; 71a; 72a,c; 75a; 76d; 77b; 79f; 80a; 82b; 90g; 97a,cBgPN

18

Utrzymanie powierzchni siedliska w obszarze

9410-1 Acydofilny bór górnoreglowy

Ochrona zachodzących procesów – bez działań ochronnych

Fragmenty siedliska w oddz.: 8b; 9Aa; 10d,f,g; 11a,c,d; 11Af,g,h,i,j; 12a,c,d,g,h; 17b,c; 18a,b,c,d,f,g,h,i; 19a,b,c; 20a,b,c,h; 21a,b,c; 21Aa; 25a,b,c,d,f,g; 26c,d,i; 27a,b; 28b,i,j,k; 30a,b; 31a; 89a,b,c; 9b,c,d; 92a,b; 93b,c; 94b,c; 96j; 98b,c; 100a

BgPN

19

Utrzymanie powierzchni siedliska w obszarze, poprawa stanu siedliska

9410-3 Dolnoreglowy bór mieszany

Płaty we właściwym stanie zachowania i objęte ochroną ścisłą (o składzie gatunkowym zgodnym z siedliskiem) – ochrona bierna

Płaty siedliska o składzie gatunkowym częściowo zgodnym z siedliskiem (w których zachodzące procesy naturalne gwarantują utrzymanie lub poprawę stanu płatu siedliska) – w miarę możliwości w warunkach sprzyjających powstawaniu odnowienia naturalnego jego popieranie, szczególnie odnowienia jodłowego; pielęgnacja odnowień, wprowadzanie gatunków domieszkowych (Sorbus aucuparia, Acer pseudoplatanus), w razie konieczności również jodły; wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych sprzyjających docelowemu składowi gatunkowemu drzewostanu.

Dopuszczalne są zabiegi w warstwie drzew mające na celu poprawę warunków wzrostu odnowienia jodłowego.
Płaty siedliska o składzie gatunkowym niezgodnym z siedliskiem - w warunkach sprzyjających powstawaniu odnowienia naturalnego jego popieranie, wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych sprzyjających docelowemu składowi gatunkowemu drzewostanu.

W warstwie drzew, w miarę możliwości utrzymywanie zwarcia dostosowanego do potrzeb odnowienia, w tym również zabiegi mające na celu spowalnianie zamierania świerka poprzez usuwanie drzew trocinowych


w całości siedliska:

ograniczenie presji jeleniowatych na odnowienia jodłowe poprzez ochronę indywidualną drzewek i odstrzały redukcyjne; dopuszcza się grodzenie upraw na południowych stokach w obrębie Orawa,

pozostawienie martwego drewna w ilości 30 m3/ha (średni wskaźnik ilości drewna martwego)

przeciwdziałanie szybkiemu zamieraniu poprzez – usuwanie drzew opanowanych przez kornika drukarza, drukarczyka, rytownika pospolitego,

usuwanie wiatrowałów stanowiących bazę pokarmową,

odłowy do pułapek feromonowych kornika drukarza i rytownika pospolitego

zwalczanie kornika drukarza poprzez korowanie zasiedlonych drzew


Fragmenty siedliska w oddz.: 2a,b; 3a,b,c; 4a,b; 5a,b; 6a,b,c,d,f; 7a; 8a; 9a,c; 9Aa; 10a,b,c,d,f,g; 11a,c,d; 11Aa,b,c,d; 12a,b,d,f,h; 13a,b; 14a,b,c; 15a,b; 16a,b; 17a,b,c; 18a,b,c,d; 19a; 20a,b; 24d,h,i,j,k,l; 24Ab,c,d,f,g,h,i; 29a; 30a,b; 31a,b; 32a,b; 33a,b,c; 38a,b; 39a,c,d; 40a; 40a; 42b; 43d,f; 43Af,g; 44a,d; 45a; 46a,f,g; 47a; 49a,b,c; 50b,c; 51b,c,d,f,g,h; 53a,b,c; 54a,b; 55b,f; 56a,b,c,d; 57a,g; 58a,b,c; 59a,c; 61a,b; 62a,b,c; 63a,b,c; 64a; 65a,b; 66c; 67a,d; 68a,b; 69c,f; 70b; 71a; 72c,l; 73b,c; 75a; 76a,b,d,f; 77a,b; 79c; 80a; 81a,c; 82a,b,f; 88a,b,c,d; 88Aa; 89a; 90d,f,h; 91a,b; 92a,b; 93a,b,c; 94a,b,c; 95a,b,c; 96a,b,d,f,g,h,i,j; 97a,b,c,d,f; 97Aa; 98a,c; 99b,g,i; 100a,b; 101a,b,c,d,f

BgPN

20

Utrzymanie stanowisk gatunku w obszarze

4190 Tojad morawski (Aconitum firmum ssp. Moravicum)

powyżej górnej granicy lasu – zabezpieczenie przed niekontrolowana presją turystyczną

stanowisko na Hali Czarnego – zalecane wykaszanie ziołorośli (raz na 3-5 lat, w okresie późnojesiennym, ze zbiorem materii organicznej)Oddz. 22 k i l
Oddz.24A

BgPN, właściciele gruntów

21

Utrzymanie stanowisk gatunku w obszarze

4116 Tocja karpacka Tozzia carpatica

utrzymanie warunków umożliwiających nawadnianie młaki nad Dejakowym Potokiem (coroczna kontrola przez najbliższe kilka lat),

ustawienie drewnianej barierki ograniczającej schodzenie turystów ze szlaku przed mostkiem w dół Dejakowego Potoku,

w razie pojawienia się nalotu drzew i krzewów na młace – usuwanie nalotu (termin – późna jesień, zima, wczesna wiosna), cięcia sanitarne drzew i krzewów wzdłuż Dejakowego Potoku, na przestrzeni gdzie występuje tocja, ocieniających gatunek,

wykaszanie polany nad Potokiem Dejakowym i na Hali Czarnego raz na kilka lat (3-5) wraz z usuwaniem siana. Termin – późne lato – jesień, po zakończeniu cyklu tocji i innych gatunków chronionychOddz. 11A

Oddz. 24A d i 24A fBgPN

22

Utrzymanie stanowisk gatunku w obszarze

1386 Bezlist okrywowy

Buxbaumia viridis

Ochrona bierna – bez działań ochronnych

Ostoja PLH120001 Babia Góra

BgPN

23

Utrzymanie obecności gatunku w obszarze

1361 Ryś
Lynx lynx

Ochrona bierna – bez działań ochronnych

Ostoja PLH120001 Babia Góra

BgPN

24

Utrzymanie siedliska gatunku

2612 Darniówka tatrzańska Microtus tatricus

Ochrona bierna – bez działań ochronnych

Ostoja PLH120001 Babia Góra – od regla górnego po piętro alpejskie

BgPN

25

Poprawa siedliska gatunku

1193 Kumak górski Bombina variegata

w strefie ochrony ścisłej – ochrona bierna,
w strefie ochrony czynnej i krajobrazowej – budowa nowych zbiorników wodnych, rekultywacja istniejących zbiorników (przywrócenie zdolności gromadzenia wody),

Układanie stosów gałęzi i pozostawianie powalonych, nieokrzesanych drzew w sąsiedztwie zbiorników wodnych i terenów podmokłych jako schronień oraz budowa hibernakulumStrefa ochrony ścisłej
Miejsca w strefie ochrony czynnej i krajobrazowej – zbiorniki w których stwierdzono obecność kumaka oraz dogodne miejsca do rozrodu kumaka, w zależności od aktualnej struktury przestrzennej drzewostanów i prowadzonych prac leśnych

BgPN

26

Poprawa siedliska gatunku

2001 Traszka karpacka Lissotriton montandoni

W strefie ochrony ścisłej – ochrona bierna,
W strefie ochrony czynnej i krajobrazowej – budowa nowych zbiorników wodnych, rekultywacja istniejących zbiorników (przywrócenie zdolności gromadzenia wody)

Układanie stosów gałęzi i pozostawianie powalonych, nieokrzesanych drzew w sąsiedztwie zbiorników wodnych i terenów podmokłych jako schronień oraz budowa hibernakulumStrefa ochrony ścisłej
Miejsca w strefie ochrony czynnej i krajobrazowej – zbiorniki w których stwierdzono obecność traszki oraz dogodne miejsca do rozrodu traszki, w zależności od aktualnej struktury przestrzennej drzewostanów i prowadzonych prac leśnych

BgPN

27

Utrzymanie występowania gatunku w obszarze

4014 Biegacz urozmaicony (Carabus variolosus)

zasadniczo ochrona bierna,

pozostawienie we właściwej kondycji środowisk występowania gatunku: pozostawianie leżących pni drzew w otoczeniu potoków, unikanie prowadzenia zrywki korytami potoków,Ostoja PLH120001 Babia Góra – od dolnej granicy obszaru po wysokość ok.1100 m n.p.n.

BgPN

28

Utrzymanie występowania gatunku w obszarze, poprawa siedliska gatunku

4024 Sichrawa karpacka (Pseudogaurotina excellens)

w strefie ochrony ścisłej – ochrona bierna,
w strefie ochrony czynnej - prowadzenie prac leśnych z uwzględnieniem potrzeb ochronnych gatunku;

patrolowanie stanowisk gatunku w okresie rójkiokresowe odsłanianie wybranych płatów wiciokrzewu czarnego w strefie ochrony czynnej, zapobiegające ich zamarciu na skutek konkurencji roślinnej

Strefa ochrony ścisłej
Ostoja PLH120001 Babia Góra

BgPN

29

Utrzymanie siedliska gatunku

4026 Zagłębek bruzdkowany (Rhysodes sulcatus)

Ochrona bierna

Ostoja PLH120001 Babia Góra

BgPN

* Przy planowaniu działań ochronnych na terenie gospodarstwa rolnego należy podzielić je na: obligatoryjne i fakultatywne (zgodnie z §3 pkt 6 lit. a rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186 z późn. zm.): files -> downloads
downloads -> Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej
downloads -> Zaproszenie jak wyjść z kryzysu – czy zielona modernizacja może być rozwiązaniem dla Polski I Europy?
downloads -> Wskazania do zmian w
downloads -> Archidiecezji lubelskiej
downloads -> Załącznik nr 6
downloads -> Sprawozdanie z trzeciej tury spotkań konsultacyjnych dotyczących projektu Planu Ochrony soo plh120001 „Babia Góra”
downloads -> Załącznik nr 2 identyfikacja istniejących I potencjalnych zagrożEŃ dla zachowania włAŚciwego stanu ochrony [siedlisk przyrodniczych, oraz gatunków roślin I zwierząt I ich siedlisk] BĘDĄcych przedmiotami ochrony zidentyfikowane zagrożenia
downloads -> Pakiet do formacji Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej 2009 Pakiet do formacji
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna