Załącznik nr 6 Ogólne zasady postępowania podczas mieszania odpadów chemicznychPobieranie 5.93 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar5.93 Kb.

Załącznik nr 6

Ogólne zasady postępowania podczas mieszania odpadów chemicznych


Zgodnie z przyjętymi założeniami systemu, odpady chemiczne zgromadzone na poziomie jednostek organizacyjnych Wydziału są przenoszone do magazynu centralnego odpadów. Zmniejszenie zapotrzebowania na pojemniki możliwe jest poprzez mieszanie odpadów (należących do tych samych grup odpadowych). Należy równocześnie pamiętać, że operacja taka może doprowadzić do gwałtownej niekontrolowanej reakcji chemicznej. Dlatego też mieszanie może być prowadzone jedynie przez przeszkolonych pracowników służby gromadzenia, utylizacji i eliminacji odpadów chemicznych po szczegółowym rozpatrzeniu składu odpadów znajdujących się w obu pojemnikach oraz z zachowaniem wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa. Do zbiorczych pojemników na odpady nie wolno wprowadzać bezpośrednio substancji, o których wiadomo że:

  • w trakcie reakcji z innymi substancjami mogą wytwarzać toksyczne pary lub gazy (np. cyjanki i związki kompleksowe zawierające jony cyjankowe)

  • rozkładają się w sposób wybuchowy (np. azydki lub nadchlorany, pikryniany, związki polinitrowe, inne materiały wybuchowe, wodoronadtlenki)

  • reagują wybuchowo z innymi substancjami (np. polinitrofenole, akroleina i akrylany w środowisku kwaśnym, sód i rozpuszczalniki chlorowcowane),

  • reagują z innymi substancjami wydzielając duże ilości ciepła (np. chlorki kwasowe, bezwodniki kwasowe reagując z aminami, alkoholami, wodą, mocne kwasy i zasady reagując ze sobą),

  • reagują z innymi substancjami (a szczególnie z wodą) wytwarzając niebezpieczne gazy (takie jak np. wodór, acetylen, butan itp.) tworzące z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Do substancji takich należą acetylenki, wodorki, związki Grignarda, związki metaloorganiczne jak butylolit, metale jak np. potas, sód i inne,

  •  mogą inicjować niekontrolowane reakcje rodnikowe (np. nadtlenki, wodoronadtlenki, nadkwasy i inne inicjatory reakcji rodnikowych),

  • mają właściwości piroforyczne i mogą zapoczątkować pożar (np. nikiel Raney'a lub inne piroforyczne katalizatory uwodornienia),

  • mają silnie redukujące lub silnie utleniające właściwości (np. kompleksowe wodorki metali, związki chloru, chromu i manganu na wyższych stopniach utlenienia),

  • charakteryzują się odrażającym zapachem (np. tiole, niektóre sulfidy, niektóre związki fosforoorganiczne),

  • mają właściwości drażniące lub łzawiące (lakrymatory) (np. akroleina, związki siarki).

Przedstawione powyżej reakcje nie wyczerpują wszystkich możliwości, dlatego też w przypadkach wątpliwych należy skonsultować się z Pełnomocnikiem Kierownika jednostki wewnętrznej.

Pobieranie 5.93 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna