Załącznik nr 7 do siwzPobieranie 24.34 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar24.34 Kb.Załącznik nr 7 do SIWZ wzór wykazu składanego na potwierdzenie

spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Wykaz udzielonych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie licencji platformy e-learningowej


L.p.

Nazwa licencjobiorcy

Adres licencjobiorcy

Wartość udzielonej licencji w zł brutto

Okres na jaki licencja została udzielona

Czy licencja została udzielona w ramach szkoleń z Działania 8.1.1 POKL (TAK/NIE)

1.
2.

Wykaz funkcjonalności/modułów platformy e-learningowej będącej w posiadaniu Wykonawcy


Funkcjonalność/moduł

Czy jest w posiadaniu (TAK/NIE)

Forma posiadania

Uwagi

Moduł umożliwiający zaimplementowanie na platformie materiałów szkoleniowych z

zakresu obsługi osób niepełnosprawnych przygotowanych w formie prezentacji multimedialnych zawierających teksty, grafiki, nagrania audio oraz wideo. System umożliwiający stworzenie na platformie kompleksowego szkolenia multimedialnego poprzez dodawanie zdjęć, filmów, plików dźwiękowych oraz tekstowych z możliwością dowolnej modyfikacji układów i schematów poszczególnych lekcji. System obsługiwać musi następujące formaty plików: 3GP, ASF, AVI, DVD, FLV, M2TS, MP4, MPG, SVCD, WMV, JPEG, TIFF, PNG, GIF, BMP, XPM, PSD, CD-AUDIO, MIDI, WAV, AIF, AIFF, AIFC, AIFCR, MP2, MP3, MP4, WMA, PDF, DOC, DOCX, RTF,

Moduł słownika języka migowego umożliwiający naukę języka migowego na platformie. Moduł zawierać musi tekstowy słownik języka polskiego z opcja konwertowania każdego słowa na gesty języka migowego przedstawione w formie filmów lub animacji


System pełnego raportowania (dotyczy zdarzeń uczestników oraz wykładowców), włącznie z raportami ilości logowań, ich częstotliwości, dokładnym określeniem terminów logowań oraz czasu indywidualnego zalogowania


System komunikacji miedzy wszystkimi użytkownikami (uczestnicy, wykładowcy, oraz administrator) platformy w wszystkich możliwych konfiguracjach. System posiadać musi minimum następujące funkcjonalności: poczta, czat, forum


System umożliwiający przygotowywanie oraz zadawanie uczestnikom prac domowych przez wykładowców. System posiadać musi funkcje pozwalające na przygotowanie zadania domowego dla uczestników, z późniejszą możliwością weryfikacji poprawności jego wykonania


Moduł umożliwiający zaimplementowanie na platformie testu podsumowującego całe szkolenie. Test weryfikował będzie wiedzę zdobytą podczas całego okresu szkoleń w związku z czym moduł umożliwiać musi weryfikacje poprawności dokonywanych odpowiedzi. Weryfikacja odbywać się musi za pomocą klucza przekazanego przez Zamawiającego


Indywidualny panel administracyjny dla każdego uczestnika umożlwiający mu intuicyjne poruszanie się po wszystkich funkcjonalnościach platformy


Platforma m-learningowa odpowiadająca funkcjom platformy e-learningowej adekwatną do możliwości nauczania mobilnego, możliwą do zainstalowania na telefonie komórkowym lub tablecie (systemy: android, iOS, Windows 7, Symbian)


....................................................................................................

(miejscowość, data, podpis(y))


*Podpis(y) i pieczątka(i) imienna(e) osoby(osób) upełnomocnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z:

      1. zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) LUB

      2. pełnomocnictwem wchodzącym w skład oferty.

: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Rozwoju kultury
2013 -> Rozkład zajęĆ w semestrze IV rok akademicki 2013/2014 rok II grupa t1
2013 -> Okręgowego związku piłki nożnej wałbrzych ►Adres siedziby
2013 -> Pedagogika nauczycielska
2013 -> Ochrona środowiska – rok I semestr I (zimowy) rok akademicki 2015/2016 aktualizacja 10. 10. 2015r
2013 -> Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zakład Filologii Polskiej Kierunek: filologia polska
2013 -> Terminy dyżURÓW nauczycieli akademickich rok akademicki 2015/2016 – semestr zimowy
2013 -> Terminy dyżurów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015
2013 -> Terminy dyżurów Wykładowców Zakładu Filologii Polskiej w semestrze zimowym w roku akad. 2014/2015
2013 -> Projekty systemowe. Formularz wniosku wstępnego ze wskazówkami
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna