Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Karta modułU / karta przedmiotuPobieranie 153.54 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar153.54 Kb.
Załącznik nr 7

do Zarządzenia Rektora nr 10/12

z dnia 21 lutego 2012r.
KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU


Kod modułu
Nazwa modułu

Projektowanie Architektury Wnętrz

Nazwa modułu w języku angielskim

Interior Design

Obowiązuje od roku akademickiego

2012/2013 1. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW
Kierunek studiów

Architektura i Urbanistyka

Poziom kształcenia

II stopień

(I stopień / II stopień)

Profil studiów

ogólno akademicki

(ogólno akademicki / praktyczny)

Forma i tryb prowadzenia studiów

stacjonarne

(stacjonarne / niestacjonarne)

Specjalność
Jednostka prowadząca moduł

Katedra Architektury i Urbanistyki

Koordynator modułu

dr inż. arch. Patrycja Haupt

Zatwierdził:


Dr hab. inż. Marek Iwański, prof. PŚk
 1. Ogólna charakterystyka przedmiotu
Przynależność do grupy/bloku przedmiotów

kierunkowy

(podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Status modułu

obowiązkowy

(obowiązkowy / nieobowiązkowy)

Język prowadzenia zajęć

język polski

Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr

semestr II

Usytuowanie realizacji przedmiotu w roku akademickim

semestr zimowy

(semestr zimowy / letni)

Wymagania wstępne


(kody modułów / nazwy modułów)

Egzamin

nie

(tak / nie)

Liczba punktów ECTS

5Forma prowadzenia zajęć

wykład

ćwiczenia

laboratorium

projekt

inne

w semestrze

1560
 1. Efekty kształcenia i metody sprawdzania efektów kształcenia
Cel modułu

Celem modułu Projektowanie Architektury Wnętrz jest wykształcenie umiejętności prawidłowej aranżacji wnętrz architektonicznych pod względem funkcjonalnym
i kompozycyjnym. Ćwiczenia projektowe mają za zadanie wykształcenie umiejętności postrzegania zależności pomiędzy kształtowaniem bryły budynku a kreowaniem charakteru przestrzeni jego wnętrza, poprzez właściwą aranżację materiałową, meblarską i oświetlenie. Celem jest również zaznajomienie studentów z warsztatem pracy architekta wnętrz poprzez stosowanie zarówno rozwiązań autorskich, jak i katalogowych.
Symbol efektu

Efekty kształcenia

Forma prowadzenia zajęć

(w/ć/l/p/inne)

odniesienie do efektów kierunkowych

odniesienie do efektów obszarowych

W_01

Ma szczegółową wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie budownictwa i sztuk pięknych, a także prawa oraz rozwiązań technologicznych i instalacyjnych stosowanych w projektach architektury wnętrz.

w/p

A2_W01

A2_W02


T2A_W01

T2A_W02


W_02

Ma uporządkowaną praktyczną, lecz podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą zagadnienia dotyczące wnętrza architektonicznego jako elementu sekwencji wnętrz urbanistycznych i architektonicznych postrzeganych przez użytkownika przestrzeni.

w/p

A2_W02

A2_W03


T2A_W02

T2A_W03


W_03

Ma wiedzę o najnowszych trendach w projektowaniu wnętrz architektonicznych.

w/p

A2_W05

T2A_W05

U_01

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury i czasopism fachowych oraz innych źródeł oraz analizować je i wyciągać wnioski dla własnej koncepcji projektowej.

w/p

A2_U01

A2_U02


T2A_U01

T2A_U02


U_02

Potrafi opracować projekt architektury wnętrz w zakresie koncepcji, projektu budowlanego oraz elementów projektu wykonawczego.

w/p

A2_U02

A2_U03


T2A_U02

T2A_U03


U_03

Potrafi przygotować w języku polskim prezentację ustną dotyczącą projektu oraz inspiracji oraz przesłanek prowadzących do jego powstania.

w/p

A2_U02

A2_U03


T2A_U02

T2A_U03


K_01

Rozumie potrzebę rozwijania się i bieżącego śledzenia nowych rozwiązań technologicznych
i myśli kompozycyjnych w architekturze wnętrz.

w/p

A2_K01

T2A_K01

K_02

Rozumie aspekty pozatechniczne w projektowaniu przestrzeni wnętrz publicznych – szczególnie rolę społeczną oraz edukacyjną w zakresie rozwoju zrównoważonego.

w/p

A2_K02

T2A_K02

K_03

Potrafi myśleć w sposób kreatywny.

w/p

A2_K06

T2A_K06


Treści kształcenia:


 1. Treści kształcenia w zakresie wykładu
Nr wykładu

Treści kształcenia

Odniesienie do efektów kształcenia dla modułu

1.

Omówienie istoty i problematyki projektowania przestrzeni wewnętrznej budynków i budowli.

W_01; U_01

K_01


2.

Aspekty formalno-prawne i tendencje w projektowaniu przestrzeni wewnętrznej.

W_02; W_03

U_02; K_023.

Problematyka ergonomii i jej znaczenie w projektowaniu przestrzeni wewnętrznej.


W_01; W_03

U_01; U_03

K_01; K_03


4.

Rewitalizacja i modernizacja obiektów wraz ze zmianą funkcji, adaptacja, przebudowa, itp.; problemy i tendencje w projektowaniu wnętrz.

W_01; W_03

U_01; U_03

K_01; K_03


5.

Detal oraz elementy oświetlenia i ich rola w kompozycji przestrzeni wewnętrznej.

W_01; W_03

U_01; U_03

K_01; K_03


6.

Kolor, materiał, faktura i ich znaczenie w projektowaniu przestrzeni wewnętrznej.

W_01; W_03

U_01; U_03

K_01; K_03


7.

Projektowanie przestrzeni wewnętrznej lokali mieszkalnych.

Analiza przykładów.W_01; W_03

U_01; U_03

K_01; K_03


8.

Projektowanie przestrzeni wewnętrznej obiektów użyteczności publicznej.

Analiza przykładów: obiekty biurowe, szkolne, związane z działalnością kulturalną.W_01; W_03

U_01; U_03

K_01; K_03


9.

Projektowanie przestrzeni wewnętrznej obiektów użyteczności publicznej.

Analiza przykładów: obiekty handlowe, gastronomiczne.W_01; W_03

U_01; U_03

K_01; K_03


10.

Projektowanie przestrzeni wewnętrznej obiektów użyteczności publicznej.

Analiza przykładów: obiekty rekreacyjno-sportowe.W_01; W_03

U_01; U_03

K_01; K_03


11.

Wykład podsumowujący problematykę projektowania przestrzeni wewnętrznej.

W_01; W_03

U_01; U_03

K_01; K_03

 1. Treści kształcenia w zakresie ćwiczeń – nie dotyczy
 1. Treści kształcenia w zakresie zadań laboratoryjnych – nie dotyczy
 1. Treści kształcenia w zakresie zadań projektowych
Nr zajęć

lab.

Treści kształcenia

Odniesienie do efektów kształcenia dla modułu

1.

Omówienie programu zajęć projektowych oraz tematu ćwiczenia.

 • Omówienie metodologii pracy w fazach koncepcyjnej i budowlanej z elementami wykonawczymi.

 • Omówienie tematyki zadania projektowego do wyboru: A. Wnętrze mieszkalne, B. Wnętrze biurowe, C. Strefa wejściowa, D. Patio

 • Analiza tematów projektowych.

 • Szczegółowe omówienie zakresu projektu oraz zakresu pierwszego przeglądu.

W_01; W_03

U_01; U_03

K_01; K_03


2.

Prezentacja podkładów.

 • Przedstawienie podkładów projektowych z realizowanych przez siebie projektów budynków.

 • Indywidualny wybór tematu zadania projektowego.

 • Wybór zakresu projektowanego wnętrza.

 • Akceptacja przedstawionej propozycji po korekcie.

W_01; W_03

U_01; U_03

K_01; K_03


3.

Idea przewodnia i założenia funkcjonalne – korekty indywidualne.

 • Korekty indywidualne – prezentacja koncepcji idei przewodniej wnętrza.

 • Odniesienie się do podanych w temacie zagadnień: oświetlenia, aranżacji meblarskiej, użycia szkła architektonicznego, elementów naturalnych i zrównoważonych we wnętrzu, technik multimedialnych.

 • Wybór zagadnienia rozwiązywanego szczegółowo.

W_01; W_03

U_01; U_03

K_01; K_03


4.

Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna – korekty.

 • Prezentacja koncepcji funkcjonalno-przestrzennej we wnętrzu.

 • Analiza powiązań funkcjonalnych w opracowywanej sekwencji wnętrz.

 • Metody wydzielania stref funkcjonalnych we wnętrzu.

W_01; W_03

U_01; U_03

K_01; K_03


5.

Zapis graficzny koncepcji.

 • Ostateczna analiza koncepcji funkcjonalnej i kompozycyjnej wnętrza.

 • Próba kompozycji arkusza na przegląd.

 • Dobór techniki prezentacji do koncepcji.

W_01; W_03

U_01; U_03

K_01; K_03


6.

Przegląd koncepcji – prezentacja i dyskusja w grupach.

 • Prezentacja własnego projektu.

 • Analiza i dyskusja grupie nad przedstawianymi propozycjami.

 • Wskazanie możliwości twórczej kontynuacji projektu.

 • Ocena zaproponowanego rozwiązania.

W_01; W_03

U_01; U_03

K_01; K_03


7.

Indywidualne omówienie wyników przeglądu zaawansowania prac.

 • Korekta odpowiedzi autora na uwagi z przeglądu prac.

 • Próba określenia dalszej drogi rozwoju projektu.

 • Zamknięcie etapu pracy nad koncepcją programowo-przestrzenną.

W_01; W_03

U_01; U_03

K_01; K_03


8.

Prezentacje wprowadzające firm Reflex Studio, Dynamico i AGC.

 • Prezentacja wprowadzająca tematykę prawidłowego użycia oświetlenia we wnętrzu.

 • Prezentacja wprowadzająca na temat nowożytnej historii mebla oraz nowych trendów w designie.

 • Przedstawienie mebli projektowanych przez sławnych architektów.

 • Prezentacja omawiająca zagadnienia wprowadzania szkła architektonicznego we wnętrzu.

W_01-W_03

U_01-U_03

K_01-K_03


9.

Koncepcja materiałowa – korekty indywidualne.

 • Ostateczna decyzja co do wyboru szczegółowego zagadnienia poruszanego w projekcie.

 • Omówienie koncepcji materiałowej wnętrza - efekty kolorystyczne

i światłocieniowe w jego przestrzeni.

 • Faktura materiału, a wrażenie, nastrój wnętrza.
W_01-W_03

U_01-U_03

K_01-K_03


10.

PRZEGLĄD – koncepcja materiałowa, efekty kolorystyczne we wnętrzu.

 • Indywidualnie – prezentacja projektu, omówienie efektów fakturowych i kolorystycznych.

 • Dyskusja w grupie oraz analiza przedstawianych propozycji.

W_01-W_03

U_01-U_03

K_01-K_03


11.

Korekty indywidualne – meble, oświetlenie, materiały.

 • Indywidualne omówienie wyników przeglądu.

 • Ostateczny dobór elementów aranżacji przestrzeni wnętrza – mebli, szkła oraz oświetlenia na podstawie katalogów konkretnych firm.

W_01-W_03

U_01-U_03

K_01-K_03


12.

Konsultacje dot. zastosowania oświetlenia, mebla i szkła (eksperci z firm: Reflex-Studio, Dynamico, AGC)

 • Konsultacje indywidualne projektów przez ekspertów z firm oświetleniowych, meblarskich i oferujących szkło architektoniczne.

 • Próba pracy w zespole projektowym w warunkach zbliżonych do realizacyjnych.

W_01-W_03

U_01-U_03

K_01-K_03


13.

Korekta zatwierdzająca

 • Ostateczna korekta rozwiązań funkcjonalnych, przestrzennych, materiałowych technologicznych.

 • Kompozycja plansz, technika graficzna prezentacji.

 • Omówienie zagadnień wymaganych do opisu.

W_01-W_03

U_01-U_03

K_01-K_03


14.

Oddanie ćwiczenia.

 • Złożenie pracy projektowej. Ocena przez prowadzącego.

W_01-W_03

U_01-U_03

K_01-K_03


15.

Obrony. Zakończenie ćwiczeń.

 • Prezentacja wybranych prac semestralnych.

 • Ogłoszenie ocen.

 • Podsumowanie semestru.

 • Wpisy do indeksów.

W_01-W_03

U_01-U_03

K_01-K_03


4. Charakterystyka zadań projektowych


Ćwiczenie projektowe – projekt wnętrza architektonicznego.
CEL:

- wykształcenie umiejętności prawidłowej aranżacji funkcjonalnej wnętrza

- stosowanie zasad kompozycji architektonicznej i plastycznej dla uzyskania określonego charakteru wnętrza

- potraktowanie wnętrza jako nieodzownej części sekwencji postrzegania architektury – przestrzeń otaczająca budynek, bryła budowli, przestrzeń wewnątrz budynku

- podkreślenie związków teorii z praktyką poprzez wykorzystanie dostępnych, obecnych na rynku produktów współczesnego designu wysokiej jakości w nadawaniu wnętrzu jego unikalnego charakteru.

- poszukiwanie i studiowanie elementów kompozycji zgodnych ze współczesnymi trendami i wiodącą technologią


TEMAT: Tematem zadania projektowego jest aranżacja przestrzenno-funkcjonalna wybranego wnętrza architektonicznego wraz z oświetleniem w połączeniu ze strefą wejściową, ogrodem, przestrzenią publiczną, małą architekturą, roślinnością.

Do wyboru:

A. Wnętrze mieszkalne:

a) dom jednorodzinny - strefa wejściowa - hall z węzłem sanitarnym i garderobą, kuchnia z jadalnią, pokój dzienny, sypialnia z węzłem sanitarnym, b) kawalerka – małe mieszkanie

w połączeniu ze strefą zewnętrzną: tarasem, werandą, ogrodem zimowym, etc.; skala 1:50 lub 1:100.

B. Wnętrze biurowe

a) małe biuro domowe lub pracownia – miejsce do pracy, miejsce do przyjmowania klientów, wejście, węzeł sanitarny, b) zespół: sekretariat, gabinet, sala konferencyjna; skala 1:50 lub 1:100.

C. Strefa wejściowa

a) hall wejściowy do budynku biurowego (recepcja, węzeł sanitarny), b) hall wejściowy do wnętrza usługowego: galerii (sztuki, przedmiotów użytkowych) lub niewielkiej sali wielofunkcyjnej (teatr, kino, wykład etc); skala 1:50 lub 1:100.

D. Patio


a) wewnętrzny dziedziniec budynku o funkcji mieszkaniowej (apartamentowca, zespołu mieszkaniowego, akademika, etc.), b) wewnętrzny dziedziniec budynku o innej funkcji (biurowej, biblioteki, pasażu handlowego etc.); skala 1:50 lub 1:100.
Należy:

1. Zaproponować interesujące rozwiązanie przestrzenne,

2. W każdym temacie zwrócić szczególną uwagę na prawidłowość powiązań funkcjonalnych oraz odpowiednie powierzchnie pomieszczeń, wielkości ciągów komunikacyjnych oraz wymiary i rozmieszczenie urządzeń sanitarnych oraz mebli, umiejscowienie pionów wentylacyjnych i instalacyjnych, a także relacje pomiędzy wnętrzem i przestrzenią zewnętrzną.

3. Zwrócić szczególną uwagę na rolę elementów wyposażenia wnętrza oraz jego oświetlenia stosując rozwiązania firm sponsorujących (meble z oferty firmy Vitra, szkło AGC).

4. Podkreślić rolę elementów naturalnych oraz zrównoważonych w kompozycji wnętrza (związanych z gospodarką energetyczną lub wodną budynku)

5. Poszukiwać współczesnych rozwiązań materiałowych zapewniających ekonomikę użytkowania oraz oferujących interesujące efekty kompozycyjne.

6. Wykorzystać możliwości techniczne w zakresie multimediów, automatyki i sterowania oraz elementów interaktywnych.
Projekt należy przedstawić na planszach o wymiarach 50 cm na 70 cm w układzie poziomym lub pionowym. Prace powinny być przedstawione na nie więcej niż dwóch arkuszach przedstawiających koncepcję funkcjonalno-przestrzenną wnętrza oraz z co najmniej jednej planszy dodatkowej. Na odrębnych planszach należy przedstawiać szczegółowo jedno z wybranych zagadnień: elementy oświetlenia, wyposażenie wnętrza w meble, wykończenie szkłem architektonicznym, zastosowane elementy zrównoważone lub multimedialne. Technika opracowania plansz jest dowolna, ale winna być czytelna, pozwalająca na jednoznaczne odczytanie projektu. Merytoryczna zawartość pracy powinna być zgodna z poniższym opisem:

Prezentacja pracy winna zawierać:


1. W części opisowej (zamieszczonej na planszy lub w formie odrębnego opracowania):

- określenie przedmiotu projektu,

- dane charakteryzujące program,

- zwięzły opis autorskiej idei,


2. W części graficznej podstawowej (koncepcja funkcjonalno-przestrzenna, max 2 plansze):

- czytelną informację o autorskiej idei architektonicznej projektu z pokazaniem kontekstu przestrzennego,

- rzut w skali 1:50 lub 1:100 (w zależności od wybranego tematu)

- co najmniej jeden przekrój z widokiem pokazującym rozwinięcie ścian wnętrza w skali 1:50

- wybrany fragment rzutu lub widoku oddający charakter wnętrza w skali 1:25

- opcjonalnie: schematyczne przedstawienie miejsca aranżowanego wnętrza w budynku dla pokazania jego relacji ze strefą zewnętrzną

3. W części graficznej dodatkowej (plansze odrębne dla poszczególnych kategorii):

- przedstawienie przestrzenne: aksonometria lub perspektywy obrazujące efekty świetlne (kolorystyczne) uzyskane za pomocą zastosowanego oświetlenia,

- na przynajmniej jednym rysunku powinien się znaleźć przedstawiony w sposób czytelny typ oświetlenia, zastosowane elementy wyposażenia wnętrza lub szkło architektoniczne

- opis oświetlenia wnętrza mieszkalnego i strefy zewnętrznej, umeblowania bądź szkła użytego w projekcie

- zestawienie zastosowanych lamp, elementów wyposażenia wnętrz lub szkła architektonicznego.

- opis zastosowanych rozwiązań technicznych dotyczących technologii materiałowych, multimedialnych oraz sterowania.
 1. Charakterystyka zadań w ramach innych typów zajęć dydaktycznych. Nie dotyczy


Metody sprawdzania efektów kształcenia


Symbol efektu

Metody sprawdzania efektów kształcenia

(sposób sprawdzenia, w tym dla umiejętności – odwołanie do konkretnych zadań projektowych, laboratoryjnych, itp.)

W_01

Kolokwium

W_02

Projekt

W_03

Projekt, Prezentacja

U_01
U_02
U_03
K_01
K_02
K_03 1. Nakład pracy studenta
Bilans punktów ECTS
Rodzaj aktywności

obciążenie studenta

1

Udział w wykładach

15

2

Udział w ćwiczeniach
3

Udział w laboratoriach
4

Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze)
5

Udział w zajęciach projektowych

60

6

Konsultacje projektowe

5

7

Udział w egzaminie
89

Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego

80

10

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego

(1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta)

3

11

Samodzielne studiowanie tematyki wykładów

10

12

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń
13

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów
14

Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów
15

Wykonanie sprawozdań
15

Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium
17

Wykonanie projektu lub dokumentacji

30

18

Przygotowanie do egzaminu
1920

Liczba godzin samodzielnej pracy studenta

40

(suma)

21

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzielnej pracy

(1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta)

1

22

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

120

23

Punkty ECTS za moduł

1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta

5

24

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym

Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi

30

25

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym

1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta

1
 1. Literatura
Wykaz literatury

 1. Basista A., Kompozycja dzieła architektury, Universitas, 2006.

 2. Krier R., Architectural Composition, Academy Editions, 1988.

 3. Krier R., Elements Of Architecture, Academy Editions, London 1992.

 4. Phillips I., Taschen L., Interiors Now! 2,Taschen 2011.

 5. Sir H. E. Read, O pochodzeniu formy w sztuce, P.I.W., 1973.

 6. Taschen A., Interiors Now!, Taschen, 2010.

 7. Wejchert K. Elementy kompozycji urbanistycznej, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1984 r.

 8. Żórawski J., O budowie formy architektonicznej, Arkady 1962.

 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.). Dz. U. 02-75-690.

 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia W sprawie warunków sanitarnych oraz zasad przestrzegania higieny przy produkcji i obrocie środkami spożywczymi, używkami i substancjami dodatkowymi dozwolonymi (Dz. U. nr 30, poz. 377 ze zm.).

 11. Disegno Interior – czasopismo.

 12. Architectural Record – czasopismo.

Witryna WWW modułu/przedmiotu

Pobieranie 153.54 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna