Załącznik Nr 8 do siwz-idw opis kryteriów oceny ofert. Kryteria oceny ofertPobieranie 93.41 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar93.41 Kb.Załącznik Nr 8 do SIWZ-IDW

Opis kryteriów oceny ofert.

Kryteria oceny ofert

L.p.

Kryteria główne

Maksymalna liczba punktów,
którą może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

C

Cena

64,00

2.

T

Rozwiązania Techniczne

14,00

3.

E

Eksploatacja

8,00

4.

G

Gwarancja

14,00

Kryterium nr 1: CENA – C.

W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działań:Pi (C) = MAX (C) * {Cmin/ Ci}

Gdzie:


Pi(C): liczba punktów dla Wykonawcy „i” z tytułu kryterium C,

Ci: koszt inwestycji brutto oferowany przez Wykonawcę „i”,

Cmin: najniższy koszt inwestycji brutto wśród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert.

Max (C) = 64,00 punkty

Kryterium nr 2: Rozwiązania Techniczne – T.

Zamawiający oceni kryteria techniczne przedstawione w tabeli poniżej według załączonej punktacji:L.p.

Nr kryterium

Nazwa kryterium

Maksymalna ocena punktowa

1

T.2

Konstrukcja części żelbetowej komory fermentacyjnej

1,00

2

T.4

Izolacja cieplna komory fermentacyjnej mierzona średnim współczynnikiem przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych komory

1,00

3

T.5

Ciągły monitoring temperatury wsadu wewnątrz komory w czasie rzeczywistym

1,00

4

T.6

Zastosowanie systemu napowietrzania gwarantującego jednolity rozkład powietrza na całej powierzchni płyty napowietrzającej tunelu, niezależnie od poziomu jego napełnienia

2,00

5

T.7

Wykorzystanie ciepła wylotowego z instalacji stabilizacji tlenowej do ogrzania wsadu stabilizacji tlenowej

2,00

6

T.8

Możliwość wykorzystania w instalacji stabilizacji tlenowej odcieków pochodzących z instalacji stabilizacji beztlenowej i zawracania odcieków z instalacji stabilizacji tlenowej do tej samej instalacji- instalacji stabilizacji tlenowej.

2,00

7

T.9

Sterowanie procesem stabilizacji tlenowej w oparciu o pomiar tlenu i temperatury, w tym zastosowanie systemu sterowania pozwalającego na monitoring zmian AT4 w realnymczasie oraz w sposób ciągły, w oparciu o zużycie tlenu w czasie stabilizacji

1,00

8

T.10

Zastosowanie w stabilizacji tlenowej napowietrzania pozytywnego (nadmuchu)

2,00

9

T.11

Minimum 7-krotna wymiana powietrza procesowego w ciągu godziny w reaktorach

2,00

Suma punktów za kryteria techniczne

14,00

T.2 Konstrukcja części żelbetowej komory fermentacyjnej

a) T3 = 1,00 punktu – monolityczna

b) T3 = 0,00 punktu – z elementów prefabrykowanych

Max(T3) = 1,00 punkt

T.4. Izolacja cieplna komory fermentacyjnej mierzona średnim współczynnikiem przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych komory

a) T4 = 1,00 punkt - k= mniej niż 0,35

b) T4 = 0,00 punktu - k=0,35

Max (T4) = 1,00 punkt

T.5. Ciągły monitoring temperatury wsadu wewnątrz komory w czasie rzeczywistym

a) T5 = 1,00 punkt - tak

b) T5 = 0,00 punktu - nie

T.6. Zastosowanie systemu napowietrzania gwarantującego jednolity rozkład powietrza na całej powierzchni płyty napowietrzającej tunelu, niezależnie od poziomu jego napełnienia.

a) T6 = 2,00 punkty - powyżej 95 %

b) T6 = 1,00 punkt - 85-95 %

c) T6= 0,00 punktu- poniżej 85 %Max (T6) = 2,00  punkty

T.7. Wykorzystanie ciepła wylotowego z instalacji stabilizacji tlenowej do ogrzania wsadu stabilizacji tlenowej Czy zostanie wykorzystane ciepło wylotowe z instalacji stabilizacji tlenowej do ogrzania wsadu stabilizacji tlenowej?

a) T7 = 2,00 punktu - tak

b) T7 = 0,00 punktu - nie

Max (T7) = 2,00 punkty

T.8 Możliwość wykorzystania w instalacji stabilizacji tlenowej odcieków pochodzących z instalacji stabilizacji beztlenowej i zawracania odcieków z instalacji stabilizacji tlenowej do tej samej instalacji- instalacji stabilizacji tlenowej.

Czy istnieje możliwość wykorzystania w instalacji tlenowej stabilizacji odcieków ze stabilizacji beztlenowej i zawracania odcieków ze stabilizacji tlenowej ?

a) T8 = 2,00 punkty - tak

b) T8 = 0,00 punktu - nieMax (T8) = 2,00 punkty

T.9. Sterowanie procesem stabilizacji tlenowej w oparciu o pomiar tlenu i temperatury, w tym zastosowanie systemu sterowania pozwalającego na monitoring zmian AT4 w realnymczasie oraz w sposób ciągły, w oparciu o zużycie tlenu w czasie stabilizacji

Czy Oferent w oferowanej technologii zamierza zastosować sterowanie procesem stabilizacji tlenowej w oparciu o pomiar tlenu i temperatury, w tym zastosowanie systemu sterowania pozwalającego na monitoring zmian AT4 w realnymczasie oraz w sposób ciągły, w oparciu o zużycie tlenu w czasie stabilizacji ?

a) T9 = 1,00 punktu - tak

b) T9 = 0,00 punktu - nieMax (T9) = 1,00 punkt

T.10. Zastosowanie w stabilizacji tlenowej napowietrzania pozytywnego (nadmuchu)

Czy oferent w oferowanej technologii zamierza zastosować w stabilizacji tlenowej napowietrzanie pozytywne?

a) T10 = 2,00 punktu - tak

b) T10 = 0,00 punktu - nieMax (T10) = 2,00 punkty

T.11. Minimum 7-krotna wymiana powietrza procesowego w ciągu godziny w reaktorach

Czy oferent w oferowanej technologii zamierza zastosować minimum 7-krotną wymianę powietrza procesowego w ciągu godziny w reaktorach

a) T11 = 2,00 punktu - tak

b) T11 = 0,00 punktu - nieMax (T11) = 2,00 punkty

Dane/rysunki do dostarczenia przez Wykonawcę do weryfikacji danych przy ocenie kryteriów technicznych.

Nr Kryterium

Rodzaj kryterium oceny

Opis techniczny technologii proponowanej przez Wykonawcę
(wypełnia Wykonawca)

Dokument(y) do dostarczenia w załączeniu przez Wykonawcę jako uzupełnienie opisu technicznego.

T.2

Konstrukcja części żelbetowej komory fermentacyjnej

Opis konstrukcji części żelbetowej komory fermentacyjnej

Rysunek, zdjęcia proponowanego rozwiązania

T.4

Izolacja cieplna komory fermentacyjnej mierzona średnim współczynnikiem przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych komory

Opis izolacji termicznej komory fermentacyjnej

Schemat lub rysunek ukazujący warstwę izolacyjną komory fermentacyjnej

T.5

Ciągły monitoring temperatury wsadu wewnątrz komory w czasie rzeczywistym

Wskazanie możliwości monitorowania temperatury wewnątrz komory

Schemat lub rysunek przedstawiający strefy lub punkty pomiaru temperatury

T.6

Zastosowanie systemu napowietrzania gwarantującego jednolity rozkład powietrza na całej powierzchni płyty napowietrzającej tunelu, niezależnie od poziomu jego napełnienia

Opis systemu napowietrzania

Rysunek lub schemat technologiczny

T.7

Wykorzystanie ciepła wylotowego z instalacji stabilizacji tlenowej do ogrzania wsadu stabilizacji tlenowej

Opis systemu

 Rysunek lub schemat technologiczny

T.8

Możliwość wykorzystania w instalacji tlenowej stabilizacji odcieków ze stabilizacji beztlenowej i zawracania odcieków ze stabilizacji tlenowej

Opis systemu

 Rysunek lub schemat technologiczny

T.9

Sterowanie procesem stabilizacji tlenowej w oparciu o pomiar tlenu i temperatury, w tym zastosowanie systemu sterowania pozwalającego na monitoring zmian AT4 w realnymczasie oraz w sposób ciągły, w oparciu o zużycie tlenu w czasie stabilizacji

Opis systemu

 Schemat technologiczny

T.10

Zastosowanie w stabilizacji tlenowej napowietrzania pozytywnego

Opis systemu

 Schemat technologiczny

T.11

Minimum 7-krotna wymiana powietrza procesowego w ciągu godziny w reaktorach

Opis systemu

Analityczne udokumentowanie ilości wymian

Ocena kryteriów technicznych dla fermentacji metanowej i kompostowania.


L.p.

Nr kryterium

Dane do oceny kryterium
 (wypełnia Wykonawca)

Maksymalna ocena punktowa

Ocena Wykonawcy

(Wypełnia Zamawiający)1

T.2

Przedstawić opis konstrukcji części żelbetowej komory fermentacyjnej

1,00

 

2

T.4

Przedstawić opis izolacji termicznej komory fermentacyjnej

1,00
3

T.5

Wskazać możliwości monitorowania temperatury wewnątrz komory

1,00

 

4

T.6

Przedstawić opis systemu napowietrzania

2,00

 

5

T.7

Przedstawić opis systemu

2,00

 

6

T.8

Przedstawić opis systemu

2,00

 

7

T.9

Przedstawić opis systemu

1,00
8

T.10

Przedstawić opis systemu

2,00
9

T.11

Przedstawić opis systemu

2,00
 RAZEM

14,00

Kryterium nr 3: EKSPLOATACJA – E.

Zamawiający oceni kryteria eksploatacyjne przedstawione w tabeli poniżej według załączonej punktacji:L.p.

Nr kryterium

Nazwa kryterium

Maksymalna ocena punktowa

1

E.1

Gwarantowana produktywność biogazu w stosunku do wyniku testu VDI

4,00

2

E.2

Maksymalne gwarantowane zapotrzebowanie na energię elektryczną całego zakładu z dokładnością do 50 kW: sortownia-stabilizacja beztlenowa-stabilizacja tlenowa

4,00

Razem punktów za kryteria eksploatacyjne

8,00

E.1. Gwarantowana produktywność biogazu w stosunku do wyniku testu VDI

Zdolność metanizacji – wydajność produkcji biogazu ( o zawartości metanu min. 55%)

Zdolność metanizacji - rozumianą jako zdolność instalacji fermentacji beztlenowej poziomej suchej do produkcji biogazu, o jakości pozwalającej na spalenie w module kogeneracyjnym (zawartości metanu min. 55% i innych parametrach opisanych w PFU) przy rzeczywistym wsadzie w stosunku do teoretycznej ilości biogazu możliwej do uzyskania przy rzeczywistym wsadzie - zgodnie z niemiecką normą VDI 4630.

Miarą „metanogenności” oferowanej technologii jest zagwarantowanie produkcji biogazu w skali przemysłowej w stosunku do testów wg normy VDI4630 czyli produktywności biogazu w skali laboratoryjnej.Produkcja biogazu w stosunku do wyniku testu fermentacyjnego

Wykonawca (Oferent) określa gwarantowany procent produkcji biogazu względem wyniku testu fermentacyjnego wg normy VDI 4630.

Maksymalny procent produkcji biogazu względem wyniku testu fermentacyjnego – 95%.

Podanie przez oferenta wartości procentowej większej niż 95% nie będzie skutkowało dodatkowymi punktami – taką, bowiem liczbę Zamawiający uznaje jako limit możliwy do osiągnięcia w praktyce).

Przyjmuje się następującą punktację:


L.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Procent produkcji biogazu względem wyniku testu fermentacyjnego gwarantowany przez Wykonawcę [%]

95

94

93

92

91

90

89

88

87

86

85

84

83

82

81

80

Punkty

4

3,75

3,5

3,25

3,00

2,75

2,5

2,25

2,0

1,75

1,50

1,25

1,00

0,75

0,5

0,25

Zamawiający zweryfikuje podczas EPUW (Eksploatacja przy udziale Wykonawcy) gwarantowaną produkcję biogazu wyrażoną jako procent wyniku testu fermentacyjnego okresowego przeprowadzonego wg wskazań normy VDI 4630.


Weryfikacja zostanie przeprowadzona po uruchomieniu instalacji, po zgłoszeniu gotowości przez Wykonawcę. Zostaną przeprowadzone 3 testy fermentacyjne w Laboratorium zgodnie z procedurą opisaną w normie VDI 4630.

Do obliczeń zostanie przyjęty wynik średni z trzech testów fermentacyjnych. Wyniki testów zostaną  przeliczone na produkcje biogazu o zawartości 56 % metanu w normalnych metrach sześciennych na tonę suchej masy organicznej biodegradowalnej.


Max(E1) = 4,00 punkty

E 2. Maksymalne gwarantowane zapotrzebowanie na energię elektryczną całego zakładu z dokładnością do 50 kW: sortownia-stabilizacja beztlenowa-stabilizacja tlenowa.

Maksymalna Ilość punktów: 4

Sposób obliczania punktów zgodnie ze wzorem Egi= A* (Enmin/Enofer)

gdzie:


Egi – ocena punktowa za zapotrzebowanie na energię oferty badanej

A – maksymalna ilość punktów przyznawana w kryterium A=4

Enmin – najniższa oferowana ilość zużywanej energii

Enofer – ilość zużywanej energii ocenianej ofertyOcena kryteriów eksploatacji


L.p.

Nr kryterium

Dane do oceny kryterium

(wypełnia Wykonawca)Ceny rynkowe reagenta (wypełnia Wykonawca)

[PLN/kg]


Koszt rocznego zużycia reagentów
(wypełnia Zamawiający)

[PLN/rok]Maksymalna ocena punktowa

Ocena Wykonawcy

(wypełnia Zamawiający)1

E.1

Gwarantowana produkcja biogazu w stosunku
do wyników testu fermentacyjnego.

(%): .............................................4,00
2

E.2

Maksymalne gwarantowane zapotrzebowanie na energię elektryczną całego zakładu z dokładnością do 50 kW- sortownia- stabilizacja beztlenowa-stabilizacja tlenowa

……………………………………………………….4,00

 
RAZEM  

 8,00


Kryterium nr 4: GWARANCJA– G.

Maksymalna ilość punktów: 14

Sposób obliczania punktów zgodnie ze wzorem Pgi= A* (Gi/Gmax)2

gdzie:


Pgi – ocena punktowa za gwarancję oferty badanej

A – maksymalna ilość punktów przyznawana w kryterium A=14

Gi – ilość miesięcy wydłużenia gwarancji (ponad obligatoryjne 24 miesiące), maksymalnie o 24 miesiące

Gmax=24 – maksymalna możliwa ilość wydłużenia gwarancjiWydłużenie wymaganej gwarancji na dostarczone wszystkie elementy sortowni, stabilizacji tlenowej
i stabilizacji beztlenowej.


Wydłużenie gwarancji o okres dłuższy niż dodatkowe 24 miesiące nie skutkuje przyznaniem dodatkowych punktów.

W przypadku nieuzupełnienia bądź niedostarczenia przez Wykonawcę dokumentów/danych/cen itp. wymaganych do oceny w danym kryterium, w ocenie za to jednostkowe kryterium Wykonawca otrzyma 0,00 pkt.


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna