Załącznik nr 8 do siwzPobieranie 32.92 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar32.92 Kb.

Załącznik nr 8 do SIWZWZÓR GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Wykonawca może wnieść zabezpieczenie w formie:  1. jednej gwarancji z terminem ważności 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady, na kwotę stanowiącą 100% kwoty zabezpieczenia, redukowalnej do kwoty stanowiącej 30 % kwoty zabezpieczenia po 30. dniu od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Przykładowy wzór tej gwarancji stanowi Wzór Nr 1 Gwarancji Należytego Wykonania Umowy

(poniżej) bądź:

  1. dwóch gwarancji jednocześnie: (I) pierwszej na kwotę stanowiącą 70 % kwoty zabezpieczenia z terminem ważności 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane oraz (II) drugiej, wnoszonej na kwotę stanowiącą 30% kwoty zabezpieczenia z terminem ważności 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. Wzór tych gwarancji stanowi odpowiednio Wzór Nr 2 i 3 Gwarancji Należytego Wykonania Umowy (poniżej).


WZÓR Nr 1

GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

z dnia …………………..

BENEFICJENT:


Gmina Miasto Szczecin - Gimnazjum nr 20 ul. Brodnicka 10, 71-044 Szczecin


ZOBOWIĄZANY:


………………………………………………………


GWARANT:


………………………………………………………


Dotyczy: Umowy na „przebudowę dachu budynku Gimnazjum nr 20 w Szczecinie przy ul. Brodnickiej 10”.


My, niżej podpisani …………………………… niniejszym oświadczamy, iż udzielamy

Zamawiającemu …………………. jako główny dłużnik, gwarancji w imieniu Zobowiązanego ……………………. zapłaty kwoty ……………………… stanowiącej zabezpieczenie

wykonania Umowy, bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego.

Zgadzamy się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja w zakresie przedmiotu umowy, który ma zostać wykonany zgodnie z wymienioną powyżej Umową nie zwalnia nas w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z konieczności zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji.

Gwarancja należytego wykonania Umowy wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązująca od podpisania Umowy przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego z terminem ważności 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady, na kwotę stanowiącą 100% kwoty zabezpieczenia, redukowalnej do kwoty stanowiącej 30 % kwoty zabezpieczenia po 30. dniu od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna.

Gwarancja wykonania musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem

Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sadu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

……………………………….

Podpisy osób uprawnionych
WZÓR Nr 2

GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

z dnia …………………..

BENEFICJENT:


Gmina Miasto Szczecin – Gimnazjum nr 20 ul. Brodnicka 10, 71-044 Szczecin


ZOBOWIĄZANY:


………………………………………………………


GWARANT:


………………………………………………………


Dotyczy: Umowy na „przebudowę dachu budynku Gimnazjum nr 20 w Szczecinie przy ul. Brodnickiej 10”.


My, niżej podpisani …………………………… niniejszym oświadczamy, iż udzielamy

Zamawiającemu …………………. jako główny dłużnik, gwarancji w imieniu Zobowiązanego ……………………. zapłaty kwoty ……………………… stanowiącej zabezpieczenie

wykonania Umowy, bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego.

Zgadzamy się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja w zakresie przedmiotu umowy, który ma zostać wykonany zgodnie z wymienioną powyżej Umową nie zwalnia nas w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z konieczności zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji.

Gwarancja należytego wykonania Umowy wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od podpisania Umowy przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego i będzie ważna w wysokości 70% wartości zabezpieczenia należytego umowy, w terminie 30. dnia po upływie terminu wykonania Umowy i uznania jej przez Zamawiającego za należycie wykonaną (odbioru końcowego Przedmiotu umowy).

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna.

Gwarancja wykonania musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem

Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sadu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

……………………………….

Podpisy osób uprawnionychWZÓR Nr 3

GWARANCJI NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY


BENEFICJENT:


Gmina Miasto Szczecin - Gimnazjum nr 20 ul. Brodnicka 10, 71-044 Szczecin


ZOBOWIĄZANY:


………………………………………………………


GWARANT:


………………………………………………………


Dotyczy: Umowy na „przebudowę dachu budynku Gimnazjum nr 20 w Szczecinie przy ul. Brodnickiej 10”.


My, niżej podpisani …………………………… niniejszym oświadczamy, iż udzielamy

Zamawiającemu …………………. jako główny dłużnik, gwarancji w imieniu Zobowiązanego ……………………. zapłaty kwoty ……………………… stanowiącej zabezpieczenie

wykonania Umowy, bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego.

Zgadzamy się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja w zakresie przedmiotu umowy, który ma zostać wykonany zgodnie z wymienioną powyżej Umową nie zwalnia nas w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z konieczności zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji.

Gwarancja należytego wykonania Umowy wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od podpisania Umowy przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego i będzie ważna w wysokości 30% wartości zabezpieczenia należytego umowy, w terminie do 15. dnia po upływie okresu rękojmi za wady.

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna.

Gwarancja wykonania musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem

Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sadu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

……………………………….

Podpisy osób uprawnionych©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna