Załącznik nr 8 Pieczęć wykonawcyPobieranie 8.18 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar8.18 Kb.
Załącznik nr 8


Pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE


Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie: Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Krasnosielcu w ramach programu „Radosna Szkoła” oraz po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr.223 poz.1655 z późn. zm.), świadom odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 297 i 305 k. k), oświadczam, że podmiot, który reprezentuję:

1. nie wyrządził szkody poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, która została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania,

2. nie jest poddany procesowi likwidacyjnemu ani jego upadłość nie została ogłoszona, (po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego*)

3. nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, (zalega lecz uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu*)

4. oraz, że:

jako osoba fizyczna*

żaden ze wspólników spółki jawnej*

żaden z partnerów*/członków zarządu spółki jawnej*

żaden z komplementariuszy spółki komandytowej*/ komandytowo-akcyjnej*

żaden z urzędujących członków organu zarządzającego osoby prawnej*- którą reprezentuję

- nie został/em prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

5. w stosunku do podmiotu zbiorowego, który reprezentuję, nie orzeczono zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

......................................... …................................................miejscowość, data podpis osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadających

pełnomocnictwo

Pieczęć wykonawcy
* - niepotrzebne skreślić
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna