Załącznik nr 9 do warunków przetargu


Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiamiPobieranie 445.38 Kb.
Strona19/19
Data29.04.2016
Rozmiar445.38 Kb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


  1. Wykonawca powinien opracować i przedstawić Gestorowi za pośrednictwem Zamawiającego do akceptacji zakres obsług i napraw realizowanych w dywizjonie i w związku taktycznym oraz określić niezbędne narzędzia, części i materiały eksploatacyjne.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.

8.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SUROWCÓW, MATERIAŁÓW I WYROBÓW KOMPLETUJĄCYCH


  1. Użyte do modernizacji materiały i elementy powinny zapewniać osiągnięcie wskaźników niezawodnościowych i eksploatacyjnych określonych w pkt. 1.8.2

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


  1. W stopniu maksymalnym powinno się stosować dostępne na rynku krajowym, zunifikowane i znormalizowane materiały i elementy, w tym popularne podzespoły komercyjne, jeżeli spełniają wymagania.

9.WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSERWACJI, PAKOWANIA I ZNAKOWANIA (CECHOWANIA)


  1. Zestaw i jego elementy w zakresie konserwacji i pakowania powinny spełniać wymagania określone w NO-06-A104:2005 p. 2.13.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


  1. Zestaw i jego elementy w zakresie ocechowania powinny spełniać wymagania określone w NO-06-A104:2005 p.2.12.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


  1. Szczegółowy sposób cechowania powinien zostać określony dokumentacji konstrukcyjnej, a przyjęte oznaczenia powinny być zastosowane w dokumentacji technicznej, eksploatacyjnej i naprawczej.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.

10.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SZKOLENIA


  1. Wymagania dotyczące szkolenia obsług

   1. Wykonawca w oparciu o wykorzystane urządzenia powinien zaproponować w uzgodnieniu z Gestorem i Użytkownikiem skład osobowy i specjalności obsług.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


  1. Wymagania dotyczące urządzenia szkolno-treningowego
   SNR-M

   1. SNR-M powinna być wyposażona w trenażer do szkolenia obsług bojowych KDN-M i P-18M w ramach treningów jedno i wieloszczeblowych.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


   1. Trenażer powinien zapewniać interaktywną symulację sytuacji powietrznej obserwowanej jako: RAP, SAP z autonomicznych RSWP P-18M i SNR-M.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami

potwierdzona wynikami testów.


   1. Symulator stanowiska kierowania walką dywizjonami rakietowymi powinien być oparty o pokładowy komputer klasy PC.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


   1. Trenażer powinien zapewniać prowadzenie treningu w oparciu o:

 1. symulowaną sytuację powietrzną utworzoną za pomocą edytora nalotu symulowaną w KDN-M lub w KDN-M i P-18M (Trening I-szczeblowy);

 2. symulowaną sytuację powietrzną otrzymywaną z nadrzędnego SD i/lub generowana jak w trakcie treningu jednoszczeblowego (Trening II szczeblowy);

 3. realną sytuację powietrzną otrzymywaną ze szczebla nadrzędnego lub stacji radiolokacyjnej (w tym także RSWP P-18M).

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami potwierdzona wynikami testów.


   1. Trenażer powinien zapewniać rejestrację oraz możliwość oceny jakości ręcznego śledzenia (RS-R i RS-O) w odległości i kątach.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami

potwierdzona wynikami testów.


   1. Możliwość wykrycia i śledzenia celu przez obsługi powinny być uzależnione od położenia przełącznika ANTENA/EKWIWALENT (Włączenie/wyłączenie promieniowania dla P-18M) oraz od zadanych kątów zakrycia analogicznie do sytuacji realnej (w odniesieniu do SNR-M i P-18M).

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami potwierdzona wynikami testów.


   1. Tworzenie scenariuszy nalotów powinien zabezpieczać edytor nalotów, który będzie aplikacją pracującą na komputerze klasy PC lub laptop z systemem operacyjnym zgodnym z MS Windows XP i nowszym wyposażonym w kartę sieciową i modem.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami potwierdzona wynikami testów.


   1. Edytor powinien umożliwić w sposób szybki i efektywny przygotowanie treningu, pozwalając przy tym na oddanie charakterystyk obiektów powietrznych (właściwości dynamiczne, wielkość echa radiolokacyjnego).

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami

potwierdzona wynikami testów.


   1. Edytor powinien cechować się prostym i czytelnym interfejsem, który powinien zapewnić w sposób szybki i intuicyjny poruszanie się po jego funkcjach.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami

potwierdzona wynikami testów.


   1. Edytor powinien umożliwić projektowanie sytuacji powietrznej interaktywnej, tzn. uzależniającej zachowanie się celu od prowadzonych działań (np. reakcja na opromieniowanie lub odpalenia do niego prk). Komenda sterująca symulacją wywołana zdarzeniem w jednym pzr zostanie rozesłana do całej sieci celem wywołania takiej samej reakcji w pozostałych elementach uczestniczących w symulacji.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami potwierdzona wynikami testów.


   1. Kompletny system treningowy (trenażer autonomiczny + edytor + SI ORCHIDEA-R) powinien zapewniać:

 1. kompilację nalotu – przetworzenie go na programy ładujące – generacji nalotu dla każdego zestawu rakietowego, umożliwiające widoczność i możliwość śledzenia symulowanego celu w torach odbiorczych;

 2. rozesłanie, z wykorzystaniem protokółu I-Link, programów ładujących i załadowanie ich do komputerów KDN i innych elementów uczestniczących w symulacji;

 3. sprawdzenie gotowości ugrupowania (zestawu) do treningu poprzez wymianę komend kontrolnych;

 4. uruchomienie symulacji – o określonym czasie lub na komendę;

 5. automatyczną wymianę komend sterujących przebiegiem symulacji;

 6. przesłanie , z wykorzystaniem protokółu I-Link, meldunków o przebiegu działań bojowych (jak w czasie strzelań) w tym dokładnych czasów, położenia i uchybów ostrzelanych celów, sposobu śledzenia, czasu promieniowania;

 7. możliwość wydruku stosownego raportu;

 8. maksymalny czas trwanie treningu nie mniejszy niż 16 h z udziałem maksymalnej ilości celów nie mniejszej niż 60 (jednorazowo) na obszarze, dla danego pzr, w promieniu 150 km od środka ugrupowania.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami potwierdzona wynikami testów.


   1. Edytor powinien mieć możliwość wykorzystania go jako urządzenia treningowego symulującego SD NEWA-M (KD-10M).

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami potwierdzona wynikami testów.

11.WYMAGANIA SPECJALNE


  1. Wykonawca powinien udzielić gwarancji na zmodernizowane elementy zestawu na okres nie krótszy niż 24 miesiące od daty podpisania przez przedstawiciela użytkownika dokumentów materiałowych przyjęcia-przekazania zestawu.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


  1. Naprawa w ramach gwarancji powinna polegać na usunięciu niezawinionych przez użytkownika niesprawności, poprzez wymianę na nowy lub usprawnienie uszkodzonego elementu, pakietu, podzespołu, zespołu, bez dokonywania zmian konstrukcyjnych w elementach zestawu.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


  1. Naprawione/wymienione elementy (pakiety, podzespoły, zespoły) powinny być sprawne technicznie i zapewniać uzyskanie przez elementy zestawu parametrów technicznych zgodnych z zawartymi w dokumentacji technicznej.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


  1. Naprawa gwarancyjna powinna być zrealizowana w oparciu o ZCZ znajdujący się w ukompletowaniu zestawu rakietowego NEWA-M z zastrzeżeniem, iż użyte elementy (pakiety, podzespoły, zespoły) zostaną usprawnione lub wymienione przez Wykonawcę na nowe, w terminie do 30 dni od chwili wystąpienia uszkodzenia. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia w okresie gwarancyjnym niesprawności niezawinionych przez użytkownika w terminie do 14 dni, licząc od daty otrzymania „Protokołu reklamacyjnego”

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


  1. Wykonawca powinien być zobowiązany do doprowadzenia do sprawności technicznej, przed zakończeniem okresu gwarancyjnego, wszystkich elementów (pakietów, podzespołów, zespołów) stanowiących wyposażenie ZCZ zestawu.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


  1. Okres gwarancji na wymieniony/naprawiony element, pakiet, podzespół, zespół powinien wynosić nie mniej niż 12 miesięcy w zależności od gwarancji udzielanej przez producenta i być liczony od momentu jego przekazania użytkownikowi dla podzespołów wymienianych po upływie gwarancji na cały zestaw. W okresie gwarancji zasadniczej okres ten ograniczony jest upływem zasadniczego okresu gwarancji na cały zestaw.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


  1. Gwarancja powinna obejmować elementy (pakiety, podzespoły, zespoły) nabyte lub naprawione u kooperantów Wykonawcy.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


  1. Naprawy gwarancyjne powinny być realizowane w miejscu wskazanym przez użytkownika (na terenie kraju).

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


  1. W przypadku wystąpienia niesprawności o zakresie, pociągających za sobą konieczność przebazowania elementu zestawu rakietowego NEWA-M do bazy remontowej Wykonawcy (podwykonawcy), miejsce oraz termin realizacji naprawy gwarancyjnej ustalą indywidualnie.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


  1. Czas przystąpienia do usunięcia uszkodzenia w okresie gwarancyjnym, w miejscu wskazanym przez użytkownika (na terenie kraju), nie powinien być dłuższy niż 72 h od momentu pisemnego zgłoszenia niesprawności na wskazany przez Wykonawcę fax lub pocztą elektroniczną.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


  1. Wykreślono

  2. Okres gwarancji zestawu rakietowego NEWA-M powinien być przedłużony o czas przestoju awaryjnego, liczony od momentu pisemnego zgłoszenia uszkodzenia do serwisu Wykonawcy, do momentu jego usunięcia.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


  1. W przypadku wystąpienia potrzeby ponownej certyfikacji elementu zestawu rakietowego NEWA-M po dokonaniu napraw gwarancyjnych Wykonawca pokryje koszty związane z realizacją powyższych przedsięwzięć.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


  1. Wykonawca powinien zapewnić zdolność zakładu (infrastruktura i czynnik ludzki) do świadczenia usług napraw pogwarancyjnych zestawu rakietowego NEWA-M, przez okres nie krótszy niż 10 lat od daty zakończenia gwarancji ostatniego zmodernizowanego zestawu rakietowego.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


  1. Wykonawca powinien zorganizować nieodpłatne szkolenie zakończone egzaminem i wydaniem certyfikatu dla 14 osób personelu technicznego wojskowych organów remontowych w zakresie: budowy, eksploatacji oraz realizacji napraw i remontów zmodernizowanych elementów zestawu rakietowego NEWA-M. Terminy, miejsce i szczegółowa tematyka szkolenia powinna zostać uzgodniona z Gestorem za pośrednictwem Zamawiającego.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


  1. Wykonawca bez dodatkowych opłat zorganizuje dwa szkolenia zakończone egzaminem i wydaniem certyfikatu dla 20 osobowego personelu obsługującego zestaw rakietowy NEWA-M (wszystkie jego elementy) w zakresie obsługi, eksploatacji i bojowego wykorzystania, oraz drugie na poziomie związku taktycznego. Terminy, miejsca i tematyka szkoleń zostaną uzgodnione z Gestorem za pośrednictwem Zamawiającego.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


  1. Przyjęte rozwiązania funkcjonalne i konstrukcyjne nie powinny naruszać praw osób trzecich wynikających z patentów zgłoszonych w UP RP.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.


  1. Prawo do patentów na wynalazki i praw ochronnych na wzory użytkowe, zgłoszone w wyniku modernizacji, przysługują Wykonawcy.

  2. Przedmiot umowy podlega kodyfikacji zgodnie z zasadami Natowskiego Systemu Kodyfikacji (NCS).

  3. W związku z realizacją procesów kodyfikacyjnych Wykonawca zobowiązuje się do:

 1. udostępnienia Zamawiającemu, własnych i pozyskanych od podwykonawców aktualnych danych technicznych, niezbędnych do identyfikacji „Przedmiotu umowy” i wszystkich innych pozycji zaopatrzenia wyszczególnionych w umowie (np.: części zapasowych, materiałów eksploatacyjnych, narzędzi, itp.);

 2. udostępnienia Zamawiającemu aktualnych danych dotyczących nazwy i adresu siedziby poddostawców dla wszystkich pozycji zaopatrzenia wyszczególnionych w umowie;

 3. sporządzenia wykazu wszystkich pozycji zaopatrzenia wyszczególnionych w umowie z uwzględnieniem następujących danych kodyfikacyjnych: Natowski Numer Magazynowy – NSN, Numer Referencyjny – RN (P/N), Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej – NCAGE, jeżeli dane te już istnieją.

Typ wymagania: Wymaganie obligatoryjne.

Sposób oceny: Deklaracja wykonawcy zawarta w tabeli zgodności z wymaganiami.

12.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAPEWNIENIA OCHRONY TAJEMNICY PAŃSTWOWEJ I TAJEMNICY SŁUŻBOWEJ


  1. Informacja niejawna odbierana i przetwarzana będzie w kabinach: KDN, KD-10NM oraz MWŁ. KDN-M jak i pozostałe elementy przewidziane są do przetwarzania informacji docelowo o klauzuli NATO SECRET. W przypadku trudności związanych z krótkim czasem realizacji pracy, na etapie odbioru dopuszcza certyfikację do klauzuli TAJNE. Wszystkie elementy wchodzące w skład dywizjonu rakietowego powinny być certyfikowane przez SKW do tej samej klauzuli.

  2. Szczelność elektromagnetyczna KDN-M nie jest wymagana. Ochrona informacji zapewniona będzie poprzez bezpieczeństwo miejsca (strefa nadzorowana o promieniu nie mniejszym niż 150 m od KDN-M).

13.SPOSÓB OPRACOWANIA, BADAŃ, ODBIORU URZĄDZENIA I ZAKOŃCZENIA PRACY


  1. Weryfikacja parametrów (charakterystyk) zmodernizowanych zestawów powinna zostać dokonana w sposób określony w ustawie z dnia 17 listopada 2006r., o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U.06.235.1700) oraz rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 06 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa (Dz.U.07.78.5280) i zmieniającym go rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia
   31 lipca 2008 r. (Dz.U.08.147.936) - według trybu II (drugiego).

  2. W celu sprawdzenia parametrów oraz funkcjonowania zmodernizowanych zestawów, po wykonaniu serii pilotażowej, planuje się przeprowadzenie testów w zakresie wymagań wyszczególnionych w WZTT, dla których przewidziano wykonanie testów.

  3. Testy obejmować będą strzelania bojowe na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce.

  4. Dowództwo Sił Powietrznych umożliwi przeprowadzenie strzelań bojowych oraz zapewni i przygotuje do strzelań nie mniej niż pięć prk typu 5W24U/D.

  5. Wykonawca pod nadzorem RPW powinien przeprowadzić Badania Typu zgodnie z Normą Obronną NO-06-A105:2006.

Załączniki 2 na 59 stronach.

1 Pozycje 1 i 2 do użytku wewnętrznego w MON

2 Użyte słowa „powinien”, „powinna”, „powinny”, „powinno” oznaczają wymagania, które muszą być spełnione obligatoryjnie.

3 LCP powstanie na bazie przyczepy (PS) uwolnionej w wyniku montażu dwóch PŹZ na jednej PS RSWP P-18. LCP zostanie wykonane w oddzielnym trybie.

4 słowo „LUB” należy rozumieć jako jednocześnie alternatywę i koniunkcję

5 słowo „LUB” należy rozumieć jako jednocześnie alternatywę i koniunkcję

6 słowo „LUB” należy rozumieć jako jednocześnie alternatywę i koniunkcję

7 słowo „LUB” należy rozumieć jako jednocześnie alternatywę i koniunkcję

8 słowo „LUB” należy rozumieć jako jednocześnie alternatywę i koniunkcję

9 słowo „LUB” należy rozumieć jako jednocześnie alternatywę i koniunkcję

Warszawa, 2010 r.Pobieranie 445.38 Kb.

1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna