Załącznik nr formularz ofertowyPobieranie 26.03 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar26.03 Kb.


Załącznik nr 1.

FORMULARZ OFERTOWY

o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro

znak sprawy: AAM-1S18/EL 5925/2015

AAM-1S12/EL 5702/2015

AAM-1S12/EL 5924/2015

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………………………………….


………………………………………………………………………………………………………………

NIP: …………………… REGON: ……………………………


Nr konta bankowego: ………………………………………………………………………………………………..

tel.:………………...………, faks: ………………………. e-mail: ……………………………….


Serwis prowadzi : .................................................................................................................

ul. ....................................................................., ...............................................................

w godzinach: …………………. od poniedziałku do piątku

tel.: ......................................, faks: ......................... e-mail:……………………..…………


Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na …………………………………………., ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (znak sprawy: AAM-……….-EL ……./2015)


  1. Oferujemy:
LP

OPIS PRZEDMIOTU

NAZWA HANDLOWA DOSTAWCY

ILOŚĆ

CENA NETTO

WARTOŚC NETTO

STAWKA VAT

WARTOŚĆ Z PODATKIEM

wartość netto……………….. zł VAT (…… %) - ............... złwartość brutto ........................zł z VAT (słownie:.............................................................)

Cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

  1. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia polegający na …………………………………. w Zakładzie……………………………………………. mieszczącym się w Warszawie ...-……..

ul. ……………… , , w terminie do ……… dni od dnia zawarcia umowy.

  1. Na oferowaną usługę udzielamy gwarancji wynoszącej ……….. miesięcy liczonej od daty odbioru przedmiotu zamówienia (data podpisania Protokołu odbioru) i gwarancji wynoszącej ………..

miesięcy na materiały i części wymienione podczas naprawy sprzętu.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w zaproszeniu do składania ofert cenowych.  1. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

  2. Oświadczamy, ze wyrażamy zgodę na 30 dniowy termin płatności, liczony od daty podpisania protokołu odbioru.

  3. Akceptujemy formę przekazania informacji o wyniku niniejszego postępowania za pośrednictwem strony internetowej www.wum.edu.pl, faksem lub pocztą e-mail.

  4. Razem z ofertą składamy następujące dokumenty:

1 ………………………………………………………….str…………..

2 ………………………………………………………….str…………..

3 ………………………………………………………….str…………..

Ofertę składamy na ……….. kolejno zapisanych, ponumerowanych stronach.


........................................, dnia ........................
................................................................

(podpis i pieczęć uprawnionego/nych przedstawicieli Wykonawcy)


z 2
Pobieranie 26.03 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna