Załączniki do protokołu kontroli służą tylko do użytku wewnętrznegoPobieranie 1.48 Mb.
Strona9/17
Data08.05.2016
Rozmiar1.48 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17

Powyższą kontrolę przeprowadzono w zakresie: • przestrzegania ustawowego wymogu (art. 48 § 1 i art. 67 § 1 Ordynacji podatkowej) przyznania ulgi na wniosek podatnika,

 • prawidłowości udokumentowania okoliczności ze względu, na które organ podatkowy przyznał ulgę,

 • terminowości załatwienia sprawy – wydania decyzji w sprawie ulgi, stosownie do art. 139 i 140 Ordynacji podatkowej,

 • zgodności wydanych decyzji z wymogami określonymi w art. 210 § 1 Ordynacji podatkowej.

Przedmiotem kontroli były: • wnioski podatników (podania dotyczące przyznania ulgi),

 • protokoły o stanie majątkowym wnioskodawców,

 • zaświadczenia i decyzje dotyczące działalności gospodarczej,

 • dowody wpłat zaległości z lat poprzednich,

 • korespondencja (Urząd Skarbowy, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego).

 • zwrotne potwierdzenia odbioru decyzji,

 • postanowienia wydane na podstawie art. 123, 140, 200 i 216 Ordynacji podatkowej,

 • decyzje Wójta Gminy przyznające ulgi.

Kontrola nie wnosi zastrzeżeń, co do prawidłowości udokumentowania objętych sprawdzeniem 14 decyzji na łączną kwotę 10.650,95 zł. Ulgi w podatkach dla osób fizycznych dotyczące umorzenia zaległości podatkowych i odroczenia terminu zapłaty podatku od nieruchomości oraz rozłożenia na raty podatku rolnego zostały przyznane w drodze decyzji organu podatkowego na pisemne wnioski podatników. Decyzje spełniają wymogi ustawowe określone w art. 210 § 1 Ordynacji podatkowej. Z uzasadnienia zawartego w decyzjach oraz załączonej dokumentacji wynika, że organ podatkowy przed wydaniem decyzji przeprowadził postępowanie dowodowe, którego celem było stwierdzenie istnienia ustawowych przesłanek dla udzielenia określonej ulgi w zapłacie podatku.


1.5.4.5. Kontrola podatkowa.

W powyższym zakresie przedmiotem kontroli były przedłożone do sprawdzenia n/w dokumenty: • plan kontroli podatkowych w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Lipnik w 2004 roku,

 • wykaz przeprowadzonych kontroli podatkowych w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Lipnik w 2004 roku,

 • legitymacje pracownika samorządowego (Nr 4/2004, Nr 5/2004 i Nr 7/2004),

 • imienne upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej przez pracowników UG (z dnia 26.07.2004r. – trzy upoważnienia, z dnia 20.08.2004r. – trzy upoważnienia),

 • protokoły kontroli podatkowej (6 protokołów).

Kontrolę powyższą przeprowadzono w zakresie przestrzegania przez organ podatkowy w toku kontroli podatkowych przeprowadzonych w 2004 roku, przepisów określonych w dziale VI Ordynacji podatkowej „Kontrola podatkowa” – art. 281 § 1 i § 2, art. 282, art. 283 § 1 pkt 2 i § 2, art. 285 § 1 i art. 290.


W wyniku kontroli ustalono, co następuje:

a) W okresie 2004 roku organ podatkowy przeprowadził 6 kontroli podatkowych u podatników (osoby fizyczne) podatku od nieruchomości.

b) Kontrole przeprowadzono na podstawie imiennych upoważnień udzielonych pracownikom Urzędu Gminy. Pracownicy posiadają ważne legitymacje służbowe pracownika samorządowego.

c) Z przeprowadzonych 6 kontroli podatkowych sporządzono protokoły, które zawierają wszystkie elementy wyszczególnione w art. 290 § 2 Ordynacji podatkowej.


1.5.5. Podatek od środków transportowych.

Określone przez Radę Gminy w uchwale Nr XI/83/2003 z dnia 10 grudnia 2003 stawki podatku od środków transportowych na 2004 rok nie przekraczały górnych stawek ustalonych w przepisie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) i ogłoszonych na rok podatkowy 2004 na podstawie art. 20 ust. 2 w/w ustawy (M. P. z 2003r. Nr 51, poz. 804) oraz nie były niższe od odpowiedniej stawki minimalnej określonej w załącznikach nr 1 – 3 do ustawy – zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 20 października 2003 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2004 roku (Dz. Urz. Min. Fin z 27.10.2003r. Nr 15, poz. 83).

Na rok podatkowy 2004 Rada Gminy nie skorzystała z uprawnienia wynikającego z art. 12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych i nie wprowadziła innych zwolnień przedmiotowych od podatku od środków transportowych.

Organ podatkowy posiada ewidencję środków transportowych podlegających opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych i na bieżąco ją aktualizuje – na podstawie informacji w tym zakresie otrzymanych z Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Opatowie. W okresie 2004 roku Urząd Gminy otrzymał ze Starostwa 12 (za poszczególne miesiące) pisemnych informacji z załączonymi wykazami zarejestrowanych i wyrejestrowanych pojazdów „podlegających podatkowi drogowemu dla Gminy Lipnik”.

W okresie objętym kontrolą nie zarejestrowano w ewidencji podatkowej dotyczącej podatku od środków transportowych pojazdów czasowo wycofanych z ruchu.

Z dokumentacji podatkowej wynika, że w roku podatkowym 2004 podatkiem od środków transportowych objęto 1 osobę prawną (4 środki transportowe) i 50 osób fizycznych (58 środków transportowych). Dochody otrzymane w 2004 roku z tytułu tego podatku wynosiły kwotę 33.013,20 zł (dochody planowano na kwotę 39.086 zł), w tym kwota 4.796,70 zł dotyczyła osoby prawnej, a kwota 28.216,50 zł dotyczyła osób fizycznych.


1.5.5.1. Podatek od środków transportowych od osób prawnych.

Powyższą kontrolę przeprowadzono metodą kompletną (podatnik o indeksie 00005964/08).

Kontrolę przeprowadzono w zakresie:


 • terminowości złożenia deklaracji na podatek na 2004 rok,

 • prawidłowości wymiaru podatku (zgodność zastosowanych stawek podatku ze stawką wynikającą z uchwały Rady Gminy, właściwy czasookres opodatkowania w 2004 roku, zgodność rachunkowa),

 • terminowości wpłat rat podatku w 2004 roku,

 • prawidłowości postępowania organu podatkowego w przypadku niewpłacenia podatku,

 • prawidłowości przyznanych na 2004 rok ulg w podatku.

Przedmiotem kontroli były: • deklaracja podatkowa na 2004 rok z dnia 9.02.2004 roku,

 • korekta deklaracji z dnia 15.11.2004 roku,

 • dowody wpłat z dnia 11.02. (kwota 4.270 zł), z dnia 15.11. (kwota 501,67 zł), z dnia 2.12. (kwota 53,63 zł),

 • upomnienie Nr 1 z dnia 4.11.2004 roku,

 • zwrotne potwierdzenie odbioru upomnienia,

 • ewidencja księgowa.

W zakresie objętym kontrolą nie ustalono nieprawidłowości. Podatnik złożył deklarację na podatek od środków transportowych na 2004 rok z zachowaniem terminu ustawowego.

W deklaracji wykazał posiadane środki transportowe i zastosował prawidłowe stawki podatku, natomiast nieprawidłowo obliczył kwotę podatku na 2004 rok w wysokości 4.270 zł, zamiast 5.060 zł (od jednego pojazdu przyjęto do obliczenia podatku połowę stawki, ponieważ planowano sprzedaż samochodu w II półroczu 2004 roku).

Deklaracja została sprawdzona przez pracownika UG i poprawiona, a przypisu podatku dokonano w prawidłowej wysokości, tj. 5.060 zł. Podatnik w listopadzie 2004 roku złożył korektę deklaracji na łączną kwotę podatku 4.796,67 zł – w związku ze sprzedażą jednego pojazdu w miesiącu październiku 2004 roku. Podatek za 2004 rok został uregulowany w pełnej wysokości. W związku z nieterminową zapłatą części II raty naliczono i pobrano odsetki za zwłokę (19,80 zł) oraz koszty egzekucyjne (8,80 zł). Podatnik nie korzystał w 2004 roku z ulg w podatku od środków transportowych.

Na dzień 31 grudnia 2004 roku w ewidencji księgowej podatku od środków transportowych od osób prawnych zaległości nie występują.

1.5.5.2. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych.

Powyższą kontrolę przeprowadzono w zakresie: • przestrzegania w 2004 roku zasady powszechności opodatkowania podatkiem od środków transportowych w przyjętej do sprawdzenia próbie, tj. wszystkie autobusy oraz wszystkie ciągniki i samochody ciężarowe z innym systemem zawieszenia,

 • terminowości złożenia przez podatników deklaracji na podatek na 2004 w w/w próbie kontrolnej oraz egzekwowania przez organ podatkowy złożenia deklaracji w przypadku niewykonywania tego obowiązku przez podatnika,

 • przeprowadzania przez organ podatkowy czynności sprawdzających i weryfikacji danych zawartych w złożonych deklaracjach na 2004 rok w w/w próbie kontrolnej,

 • prawidłowości wymierzenia podatku na 2004 rok od objętych kontrolą środków transportowych,

 • terminowości zapłaty w 2004 roku rat podatku w próbie kontrolnej,

 • prawidłowości naliczenia i pobrania odsetek za zwłokę w próbie kontrolnej,

 • prawidłowości postępowania organu podatkowego w przypadku niewpłacenia przez podatnika podatku w 2004 roku w próbie kontrolnej,

 • prawidłowości udzielenia przez organ podatkowy w 2004 roku ulg w zapłacie podatku od środków transportowych dla wszystkich osób fizycznych objętych w/w podatkiem.

Przedmiotem kontroli były: • uchwała Nr XI/83/2003 Rady Gminy z dna 10.12.2003 roku,

 • deklaracje na podatek na 2004 rok,

 • wezwania do złożenia deklaracji,

 • postanowienie o wszczęciu postępowania podatkowego,

 • dowody wpłat,

 • upomnienia, tytuły wykonawcze,

 • decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego,

 • ewidencja podatkowa środków transportowych,

 • wnioski podatników dotyczące umorzenia lub odroczenia terminu zapłaty z załącznikami,

 • postanowienia organu podatkowego wydane na podstawie art. 139 Ordynacji podatkowej,

 • decyzje Wójta Gminy wydane w 2004 roku dotyczące ulg (10 decyzji),

 • ewidencja księgowa.

W wyniku kontroli ustalono, co następuje:

a) Objęte próbą kontrolną środki transportowe, tj. autobusy oraz ciągniki i samochody ciężarowe z innym systemem zawieszenia (razem 9 pojazdów) zostały opodatkowane w 2004 roku podatkiem od środków transportowych.

b) Podatnicy złożyli deklaracje na podatek na 2004 rok, a przypadkach gdy nie wykonali tego obowiązku w terminie ustawowym, organ podatkowy wyegzekwował złożenie deklaracji.

c) Z adnotacji zawartych w złożonych deklaracjach podatkowych wynika, że organ podatkowy dokonał ich sprawdzenia i weryfikacji danych wykazanych przez podatników.

d) W próbie kontrolnej nie stwierdzono przypadku zastosowania niewłaściwej stawki podatku i nieprawidłowego obliczenia podatku za 2004 rok. Kwota należnego podatku od 9 sprawdzonych środków transportowych wynosi 10.601,63 zł.

e) W 2004 roku podatnicy nieterminowo regulowali raty podatku od objętych sprawdzeniem środków transportowych. Na dzień niniejszej kontroli od wszystkich nieterminowych wpłat rat podatku naliczono i pobrano odsetki za zwłokę – na łączną kwotę 246,40 zł, w tym 103, 47 zł wyegzekwowano w czasie niniejszej kontroli. Różnice (oprócz 2 przypadków) pomiędzy należnymi, a pobranymi odsetkami, które wystąpiły w 2004 roku dotyczyły wyegzekwowanych wpłat podatku przez Urząd Skarbowy, który łącznie z odsetkami pobierał koszty egzekucyjne.

f) W próbie objętej kontrolą niezapłacony do końca 2004 roku podatek należny za 2004 rok wyniósł 3.962,60 zł i dotyczył 3 podatników. W stosunku do wszystkich 3 dłużników organ podatkowy podjął działanie zmierzające do wyegzekwowania swoich należności, tj. wystosował do podatników upomnienia oraz skierował do Urzędu Skarbowego w Opatowie tytuły wykonawcze. Szczegółowe dane dotyczące powyższych ustaleń kontroli zawiera załącznik Nr 28 do protokołu kontroli.Na dzień 31 grudnia 2004 roku zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosiły 19.760,70 zł.
Dane dotyczące w/w stanu zaległości w rozbiciu na poszczególne lata od 1999 roku oraz ilości wystawionych upomnień i tytułów wykonawczych i ich wartości przedstawia poniższa tabela.

Lp.

Wyszczególnienie


lat

Kwota


zaległości (w zł )

Wystawione upomnienia

Wystawione tytuły wykonawcze

Uwagi

Ilość

Kwota

(w zł)

Ilość

Kwota

(w zł)

1

2

3

4

5

6

7

1

1999

733,19

0

0

152

21.097,00

Tytuły wykonawcze wystawione w II kwartale 2005r, w ilości 2 sztuki na kwotę 2.240,00 zł dotyczą zaległości z 2004r.

2

2000

1.647,34

0

0

65

21.244,25

3

2001

2.239,77

50

24.784,93

0

0

4

2002

3.580,00

56

37.457,74

0

0

5

2003

2.120,00

83

47.126,33

26

12.180,00

6

2004

9.440,40

57

22.549,09

15

7.240,00

RAZEM

19.760,70

246

131.918,09

258

61.761,25
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna