Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz ) Załącznik nr 1Pobieranie 39.13 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar39.13 Kb.
Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia

z dnia ............................... (poz. ....................)
Załącznik nr 1
Wykaz stanów chorobowych uniemożliwiających wykonywanie czynności z zakresu produkcji i obrotu żywnością.

Lp.

Nazwa stanu chorobowego

1.

 1. ostre i przewlekłe ropne zapalenie oskrzeli lub jamy nosowej i gardła, rozstrzenie oskrzeli, przewlekła obturacyjna choroba płuc,

 2. przewlekły alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa,

2.

 1. ropne zakażenia skóry, niezależnie od ich lokalizacji, wywołane przez gronkowca złocistego /czyrak, czyrak gromadny, czyraczność, figówka gronkowcowa/ oraz pałeczkę ropy błękitnej,
 1. zmiany zapalne skóry wywołane przez czynniki alergogenne /ostry wyprysk kontaktowy rąk, twarzy/ powikłany wtórną infekcją bakteryjną, zwłaszcza gronkowcową,
 1. infekcje grzybicze skóry gładkiej, zwłaszcza dłoni, grzybica paznokci, skóry owłosionej i dróg oddechowych,
 1. zmiany chorobowe w obrębie płytek paznokciowych i wałków paznokciowych wywołane przez infekcję drożdżaków oraz łuszczyca paznokci,
 1. krostkowica dłoni oraz zmiany chorobowe o charakterze ciągłego krostkowego zapalenia opuszek palców rąk /acrodermatitis continua Hallopeau/,
 1. zmiany w skórze, szczególnie na rękach, występujące w przebiegu kiły wczesnej objawowej,

3.

przetoki kałowe i przetoki układu moczowego oraz tracheostomia,

4.

stany chorobowe przebiegające z przewlekłymi biegunkami oraz przebiegające z nietrzymaniem moczu lub stolca,

5.

stany naruszenia ciągłości powłok w okresie gojenia,

6.

uczulenie na środki spożywcze,

7.

stałe lub okresowe nosicielstwo pałeczek jelitowych.Załącznik nr 2
Rodzaje czynności z zakresu produkcji i obrotu żywnością, których nie wolno wykonywać osobom dotkniętym chorobami wymienionymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Lp.

_____


1.

Rodzaje czynności

________________________________________________________________

Czynności z zakresu produkcji:


 1. związane z obróbką surowców pochodzenia zwierzęcego i roślinnego oraz dodatków do żywności;

 2. związane z procesami technologicznymi żywności;

 3. wymagające stykania się z wyrobami gotowymi przed ich umieszczeniem w opakowaniach bezpośrednich lub opakowaniach transportowych;

 4. wymagające stykania się z opakowaniami bezpośrednimi środków spożywczych;

 5. obejmujące mycie, czyszczenie i dezynfekowanie urządzeń oraz innych przedmiotów wyposażenia lub opakowań trwałych środków spożywczych, a także związane z utrzymaniem czystości pomieszczeń zakładu;

 6. związane z uzyskaniem mleka w gospodarstwach rolnych i hodowlanych;

 7. w punktach skupu mleka i innych środków spożywczych niepodlegających obróbce termicznej.

2.

Czynności w obrocie:

1)związane ze sprzedażą detaliczną nieopakowanych środków spożywczych, a także opakowanych, jeżeli rodzaj stosowanych opakowań jednostkowych nie zapobiega przenikaniu zanieczyszczeń do środków spożywczych lub jeżeli z powierzchni tych opakowań nie można usunąć zanieczyszczeń w taki sposób, aby nie przenikały one do środków spożywczych;

2)w magazynach hurtowych środków spożywczych;

3)w zakresie sprzedaży okrężnej /obnośnej, obwoźnej/ środków spożywczych.3.

Czynności z zakresu produkcji i obrotu związane z:

 1. transportem środków spożywczych w odkrytych pojemnikach;

 2. kontrolą jakości środków spożywczych;

 3. urzędowym badaniem mięsa;

 4. przygotowaniem i wydawaniem potraw oraz innych środków do spożycia w zakładach żywienia zbiorowego, a także w innych niż wymienione w lp. 2 pkt 3 miejscach sprzedaży.


........................................................

Pieczęć jednostki organizacyjnej służby

medycyny pracy

(statystyczny numer identyfikacyjny REGON)

Zaświadczenie lekarskie

z badania przeprowadzonego do celów sanitarno-epidemiologicznych
W wyniku przeprowadzonego badania lekarskiego, stosownie do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia ....... w sprawie badań lekarskich do celów sanitarno-epidemiolo­gicznych (Dz. U. Nr ...., poz. ....) stwierdzono, że:


Pan(i) ............................................................................................................................

(imię i nazwisko)


.
Nr PESEL ...................................

zamieszkały(a) w ...........................................................................................................

zatrudniony(a)/ubiegający(a) się* o zatrudnienie

w ............................................................................................................................

(nazwa, siedziba i adres albo adres zamieszkania przedsiębiorcy)


..................................................................................................................................

na stanowisku ...............................................................................................................

1) wobec braku przeciwwskazań zdrowotnych – zdolny(a) do podjęcia/wykonywania* prac w procesie produkcji i w obrocie żywnością
Data następnego badania .......................

2) wobec przeciwwskazań zdrowotnych niezdolny(a) do podjęcia/wykonywania* prac w procesie produkcji i w obrocie żywnością

a)trwale

b)czasowo na okres Data następnego badania .......................................................

(podpis i pieczęć lekarza

przeprowadzającego badanie)

....................................., dnia ............ r.
POUCZENIE:

Osoba zainteresowana/przedsiębiorca otrzymujący zaświadczenie lekarskie - w przypadku zastrzeżeń co do treści tego zaświadczenia - może wystąpić z wnioskiem o ponowne badanie lekarskie i wydanie zaświadczenia do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, a w przypadku, gdy zaświadczenie zostało wydane po raz pierwszy w tym ośrodku - do jednostki badawczo-rozwojowej w dziedzinie medycyny pracy. Wniosek składa się za pośrednictwem lekarza, który wydał zaświadczenie.*

Zaświadczenie zostało wydane w wyniku ponownego badania.*


 • niepotrzebne skreślić

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 18 grudnia 2002 r.
w sprawie badań lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Na podstawie art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96, poz. 593, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 84, poz.948, z 2001 r. Nr 63, poz.634 i Nr 111, poz.1194 oraz z 2002 r. Nr 135, poz.1145) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:


1) tryb wykonywania badań lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych, zwanych dalej „badaniami”, osób wykonujących prace w procesie produkcji i w obrocie żywnością;
2) wykaz stanów chorobowych uniemożliwiających wykonywanie czynności z zakresu produkcji i obrotu żywnością;
3) rodzaje czynności z zakresu produkcji i obrotu żywnością, których nie wolno wykonywać osobom dotkniętym chorobami, o których mowa w pkt 2.

§ 2.

1. Badania osób, o których mowa w § 1 pkt 1, przeprowadza się na wniosek przedsiębiorcy wykonującego działalność z zakresu produkcji i obrotu żywnością, zwanego dalej „przedsiębiorcą”.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust.1, przedsiębiorca dołącza charakterystykę prac w procesie produkcji i w obrocie żywnością, które ma wykonywać lub wykonuje osoba poddawana badaniom.

3. W charakterystyce wymienionej w ust. 2, uwzględnia się w szczególności czynności, o których mowa w § 3 ust.2.

§ 3.

1. Wykaz stanów chorobowych uniemożliwiających wykonywanie czynności z zakresu produkcji i obrotu żywnością określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Rodzaje czynności z zakresu produkcji i obrotu żywnością, których nie wolno wykonywać osobom dotkniętym chorobami wymienionymi w wykazie, o którym mowa w ust.1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4.

1. Badania osób podejmujących prace w procesie produkcji i w obrocie żywnością są przeprowadzane przed przystąpieniem do wykonywania tych prac.

2. Osoby wykonujące prace w procesie produkcji i w obrocie żywnością są poddawane badaniom:
co 12 miesięcy oraz w każdym przypadku podejrzenia o zakażenie lub wystąpienia stanu chorobowego uniemożliwiającego wykonywanie tych czynności – jeżeli wykonują czynności wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
co 3 lata – jeżeli nie wykonują czynności wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 5.

1. Badania osób, o których mowa w § 4, obejmują: badanie podmiotowe, badanie przedmiotowe, a także badania dodatkowe i konsultacje specjalistyczne w zakresie niezbędnym do wykluczenia u osób badanych stanów chorobowych, o których mowa w § 3 ust.1.

2. Jeżeli do wykonywania czynności, o których mowa w § 3 ust.2, są wymagane również badania laboratoryjne dla celów epidemiologicznych, o których mowa w przepisach o chorobach zakaźnych i zakażeniach, to badanie dla celów sanitarno-epidemiologicznych jest wykonywane po przedstawieniu przez osobę badaną ważnego zaświadczenia stwierdzającego wynik badania laboratoryjnego.

§ 6.

1. Po przeprowadzeniu badania, lekarz wydaje orzeczenie stwierdzające istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia lub wykonywania prac w procesie produkcji i w obrocie żywnością.

2. Orzeczenie lekarskie, o którym mowa w ust. 1, jest wydawane w formie zaświadczenia lekarskiego z badania przewidzianego do celów sanitarno-epidemiologicznych, zwanego dalej „zaświadczeniem do celów sanitarno-epidemiologicznych”, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. Zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych jest wydawane niezależnie od zaświadczenia dokumentującego orzeczenie lekarskie ustalone w wyniku wykonania wstępnego lub okresowego badania lekarskiego, wydawanego na podstawie przepisów dotyczących przeprowadzania badań lekarskich pracowników.

4. Zaświadczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych jest przekazywane przedsiębiorcy, który wystąpił z wnioskiem o przeprowadzenie badania i osobie badanej.

5. Zaświadczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych przedsiębiorca przechowuje w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieupoważnionych.

§ 7.

1. Przedsiębiorca lub osoba badana, która nie godzi się z treścią wydanego zaświadczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych może wystąpić, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaświadczenia, za pośrednictwem lekarza, który wydał to zaświadczenie, z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania.

2. Ponowne badanie jest przeprowadzane w sposób i trybie określonych w przepisach dotyczących odwołań od orzeczeń lekarskich, wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

§ 8.

1. Lekarze przeprowadzający badania prowadzą dokumentację medyczną obejmującą:
dokumentację medyczną indywidualną, którą stanowi karta sanitarna;
rejestr wydanych zaświadczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych.

2. Karta sanitarna, o której mowa w ust.1 pkt 1, zawiera:


1) nazwę, adres, numer identyfikacyjny REGON podstawowej jednostki organizacyjnej służby medycyny pracy, w której jest przeprowadzane badanie oraz imię i nazwisko lekarza przeprowadzającego badanie, z tym że w przypadku gdy badanie przeprowadza lekarz wykonujący indywidualną praktykę lekarską, indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską lub wykonujący zawód w ramach grupowej praktyki lekarskiej – odpowiednio miejsce i adres praktyki lekarskiej, nazwę i adres grupowej praktyki lekarskiej, numer identyfikacyjny REGON oraz imię i nazwisko lekarza przeprowadzającego badanie;
2) imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL osoby badanej;
3) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres oraz numer identyfikacyjny REGON;
4) dane o przebiegu zatrudnienia osoby badanej;
5) informacje dotyczące badań laboratoryjnych dla celów epidemiologicznych;
6) informacje wynikające z charakterystyki prac w procesie produkcji i w obrocie żywnością, o której mowa w § 2 ust.2;
7) dane wynikające z badania podmiotowego i badania przedmiotowego;
8) wyniki badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych;
9) wskazanie terminu kolejnego badania;
10) treść orzeczenia.

3. Rejestr wydanych zaświadczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych, o którym mowa w ust.1 pkt 2, zawiera:


1) liczbę porządkową;
2) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby i numer ewidencyjny PESEL osoby badanej;
3) datę wydania zaświadczenia;
4) potwierdzenie odbioru zaświadczenia.

§ 9.

Badania lekarskie przeprowadzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność, zgodnie z ustalonym dla nich terminem.

§ 10.Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. 2)

MINISTER ZDROWIA
_______________________________
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz.833).
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 marca 1971 r. w sprawie stanów chorobowych stanowiących przeciwwskazania do wykonywania niektórych czynności z zakresu produkcji środków spożywczych oraz obrotu nimi (Dz. U. Nr 9, poz.96), które utraciło moc z dniem 31 grudnia 2002 r. na podstawie art. 59 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634 i Nr 128, poz. 1408 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362).


Pobieranie 39.13 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna