Zadania policji. Uprawnienia policji. Abw I Agencja WywiaduPobieranie 24.67 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar24.67 Kb.
Temat 14

Organy odpowiedzialne za porządek i bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.


 1. Zadania policji.

 2. Uprawnienia policji.

 3. ABW i Agencja Wywiadu.

 4. Centralne Biuro Antykorupcyjne.

łącznik prostoliniowy 1

 1. Zadania policji:

 • zadaniem państwa jest zapewnienie wolności i praw człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwa obywateli – art. 5 KRP,

 • podstawa prawna: ustawa o policji z dnia 6 kwietnia 1990 r.

 • to wyspecjalizowana, umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Policja składa się z następujących służb:

 • kryminalnej: śledcza, przestępstwa gospodarcze

 • prewencyjnej: oddziały prewencji i antyterrorystyczne

 • wspomagającej: administracja, logistyka, szkoły

 • zadania:

 • ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnym zamachem naruszającym te dobra,

 • zapewnienie spokoju w miejscach publicznych,

 • zapobieganie popełnianiu przestępstw,

 • wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców,

 • kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych,

 • nadzór nad strażami gminnymi.

 • podległość służbowa – Minister Spraw Wewnętrznych – Komendant Główny Policji – Komendant Wojewódzki Policji – Komendant Powiatowy Policji – Komendant Posterunku

 • specjalne uprawnienia:

 • stosowanie przymusu bezpośredniego,

 • możliwość użycia broni palnej,

 • przeszukanie osób i pomieszczeń,

 • przeprowadzenie kontroli osobistej,

 • przeglądanie zawartości bagaży,

 • stosowanie podsłuchu.
 1. Uprawnienia policji – komentarz:

 • legitymowanie:

 • czynność wykonuje się w celu ustalenia tożsamości obywatela,

 • policjant podaje swój stopień, imię i nazwisko oraz przyczynę legitymowania (podstawa prawna),

 • nieujawnienie swojej tożsamości lub podanie fałszywych danych zagrożone jest karą grzywny,

 • legitymować mogą również: ABW, AW, CBA, Służba Celna, Straż Graniczna, SOK, BOR, Straż Miejska.

 • zatrzymanie:

 • środek przymusu stosowany wobec osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa,

 • obowiązek poinformowania o przyczynach zatrzymania,

 • czas zatrzymania 48 – 72 godziny, powyżej decyduje sąd,

 • prawo do kontaktu z adwokatem, powiadomienia wskazanej przez siebie osoby i złożenia zażalenia,

 • prawo do zatrzymania przysługuje również: ABW, CBA, ŻW, Straż Graniczna oraz obywatel, który może ująć sprawcę „na gorącym uczynku” lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przez sprawcę przestępstwa.

 • przeszukanie:

 • czynność dowodowa prowadzona w postępowaniu karnym,

 • przeszukać można pomieszczenie, środki transportu, osoby,

 • przeszukanie mieszkania dokonywane jest poza godzinami nocnymi (22:00 – 6:00),

 • sporządza się protokół.

 • kontrola osobista:

 • w celu poszukiwania alkoholu, narkotyków, niebezpiecznych przedmiotów,

 • protokół sporządza się tylko na żądanie osoby kontrolowanej,

 • uwaga! Kontrolę osobistą mogą również przeprowadzić pracownicy pilnujący porządku podczas imprez: koncerty, dyskoteki, zawody sportowe, ochrona sklepów, ale tylko w przypadku podejrzenia, że dana osoba popełniła przestępstwo lub wykroczenie,

 • osoba kontrolowana ma prawo żądać obecności świadka lub odmówić poddania się kontroli, wtedy czynności te wykonują policjanci.

 • kontrola i utrwalanie rozmów:

 • w celu poszukiwania dowodów dla toczącego się postępowania lub zapobiegania przestępstwom,

 • decyzję o założeniu podsłuchu podejmuje sąd na wniosek prokuratora,

 • czas trwania podsłuchu 3 miesiące, (+ 3 miesiące). 1. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego:
 • ochrona bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku konstytucyjnego państwa,

 • zadania: rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie wszelkich zagrożeń, które zagrażają suwerenności i międzynarodowej pozycji państwa, niepodległości i obronności,

 • cel działania ABW:

 • zapobieganie i wykrywanie przestępstw,

 • szpiegostwo, terroryzm,

 • naruszanie tajemnicy państwowej,

 • przestępstwa gospodarcze,

 • korupcja,

 • nielegalny handel bronią,

 • narkotyki.
 1. Agencja Wywiadu:

 • pozyskiwanie, analizowanie i przekazywanie właściwym organom informacji o istotnym znaczeniu dla gospodarki i obronności państwa, bezpieczeństwa zewnętrznego i pozycji państwa na arenie międzynarodowej,

 • zadania:

 • ochrona przedstawicielstw RP (ambasady, konsulaty) przed działalnością obcych służb,

 • zwalczanie terroryzmu, handlu bronią, narkotykami,

 • eliminowanie zagrożeń.


 1. Centralne Biuro Antykorupcyjne:
 • zapobieganie przestępstwom i wykrywanie przestępstw związanych z działalnością instytucji państwowych i samorządowych, partii politycznych, jeśli mają związek z korupcją lub godzą w interes gospodarczy państwa,

 • zakres:

 • wybory i referenda,

 • finansowanie partii politycznych,

 • prywatyzacja przedsiębiorstw,

 • koncesje i zamówienia publiczne,

 • oświadczenia majątkowe.
 1. Straż Miejska:

 • ochrona porządku publicznego na terenie gminy,

 • uprawnienia:

 • legitymowanie,

 • zatrzymywanie,

 • pouczanie,

 • przeszukiwanie,

 • monitorowanie terenu,

 • zakładanie blokad kół i usuwanie pojazdów zaparkowanych niezgodnie z prawem,

 • nakładanie mandatów,

 • stosowanie środków przymusu bezpośredniego: kajdanki, pałki, psy, paralizatory, miotacze gazu.
Pobieranie 24.67 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna