Zadania układu autonomicznegoPobieranie 63.56 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar63.56 Kb.
Zadania układu autonomicznego

 • Regulacja czynności narządów wewnętrznych i kierowanie procesami życiowymi niezależnymi od woli

 • Utrzymanie homeostazy organizmu

 • Dostosowanie funkcji organizmu do zmieniających się warunków środowiska

 • Główne regulowane procesy

  • Skurcz i rozkurcz mięśni gładkich

  • Wydzielanie zewnętrzne i częściowo wewnętrzne

  • Akcja serca

  • Niektóre procesy metaboliczne

Autonomiczny układ nerwowy (Autonomic Nervous System; ANS)

 • Część współczulna – piersiowo-lędźwiowa

  • Neurony przedzwojowe (krótkie) – piersiowa i lędźwiowa część rdzenia kręgowego  piersiowe i lędźwiowe nerwy rdzeniowe zwoje przykręgowe i zwoje przedkręgowe

  • Neurony zazwojowe (długie)  unerwiane tkanki i narządy

 • Część przywspółczulna – czaszkowo-krzyżowa

  • Neurony przedzwojowe (długie) – jądra nerwów czaszkowych III, VII, IX i X oraz część krzyżowa rdzenia kręgowego  nerwy czaszkowe i nerwy rdzeniowe zwoje zlokalizowane w pobliżu lub w ścianie unerwianych narządów

  • Neurony zazwojowe (krótkie)

Neuroprzekaźniki autonomicznego układu nerwowego


 • Acetylocholina

  • Wszystkie autonomiczne włókna przedzwojowe (współczulne i przywspółczulne)  podstawowy neuroprzekaźnik w zwojach ANS

  • Somatyczne włókna motoryczne biegnące do mięśni szkieletowych

  • Przywspółczulne włókna zazwojowe

  • Niektóre współczulne włókna zazwojowe

 • Norepinefryna (noradrenalina)

  • Zazwojowe włókna współczulne

Acetylocholina (ACh)


 • Acetylocholinotransferaza (ChAT)– enzym odpowiedzialny za syntezę ACh w cytoplazmie neuronów, z choliny i acetylo-CoA

  • Acetylo-CoA – syntetyzowany w mitochondriach

  • Cholina – transportowana z płynu zewnątrzkomórkowego do zakończenia neuronu – etap ograniczający szybkość syntezy ACh (rate-limiting step), blokowany przez hemicholinę (w normalnych warunkach stężenie choliny w płynie zewnątrzkomórkowym jest tak wysokie, że nie ogranicza jej dostępności dla neuronów cholinergicznych)

 • Transport ACh z cytoplazmy do pęcherzyków synaptycznych – transporter związany z pęcherzykami (vesicle-associated transporter; VAT) – hamowany przez wezamikol

 • Uwalnianie ACh do szczeliny synaptycznej – pod wpływem potencjału czynnościowego, zależne od napływu wapnia do zakończenia neuronu; hamowane przez toksynę botulinową

 • Acetylocholinoesteraza (AChE)

  • Metabolizuje ACh w szczelinie synaptycznej do choliny i octanu, kończąc działanie przekaźnika na receptory

  • Występuje w błonie postsynaptycznej synapsy cholinergicznej, zakończeniach neuronów cholinergicznych, erytrocytach

 • Butyrylocholinesteraza (pseudocholinesteraza)

  • Hydrolizuje ACh i inne estry choliny (funkcja fizjologiczna – hydroliza estrów choliny przyjętych z pokarmem?)

  • Syntetyzowana w wątrobie

  • Występuje w mózgu, skórze, wątrobie, mięśniach gładkich, osoczu

Noradrenalina (norepinefryna; NE, NA)


 • Syntetyzowana w neuronach adrenergicznych z tyrozyny

  • Tyrozyna DOPA  dopamina  noradrenalina

  •  Etap ograniczający (rate-limiting step) – hydroksylacja tyrozyny do DOPA – katalizowany przez hydroksylazę tyrozynową

  • Metyrozyna – analog tyrozyny, inhibitor hydroksylazy tyrozynowej, stosowana jako lek

 • Transport NE do pęcherzyków synaptycznych

  • Pęcherzykowy transporter monoamin (vesicular monoamine transporter; VMAT) – hamowany przez rezerpinę

 • Uwalnianie do szczeliny synaptycznej

  • Zależne od wapnia

  • Może zachodzić pod wpływem sympatykomimetyków o działaniu pośrednim (tyramina, amfetamina, efedryna), w procesie niezależnym od wapnia

 • Transport NA ze szczeliny synaptycznej z powrotem do neuronu (główny sposób inaktywacji przekaźnika)

  • Kończy aktywność synaptyczną NE

  • Transporter norepinefryny (norepinephrine transporter; NET) = wychwyt zwrotny 1 – hamowany przez kokainę i trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne

  • Metabolizm NA

   • Monoamiooksydaza (MAO) – zakończenia komórek nerwowych, komórki sąsiadujące, wątroba

   • Katecholo-O-metylotransferaza (metylotransferaza katecholowa; COMT) – szczelina synaptyczna a następnie wątroba

   • Metabolity (głównie kwas wanilinomigdałowy; VMA) – wydalane z moczem

 • Inne katecholaminy

  • Adrenalina (epinefryna; E, A)– powstaje z NA w rdzeniu nadnerczy i niektórych obszarach mózgu

  • Dopamina (D) – w neuronach dopaminergicznych szlak biosyntezy kończy się na dopaminie

Regulacja presynaptyczna (autoreceptory)


 • Receptory 2 – układ współczulny

  • Zlokalizowane na presynaptycznych zakończeniach nerwowych (włókna zazwojowe)

  • Aktywowane przez NA i podobne do niej cząsteczki

  • Aktywacja powoduje zmniejszenie wydzielania NA z zakończeń nerwowych

   • Hamowanie cyklazy adenylanowej   stężenie cAMP   napływu Ca2+ do komórki → zmniejszenie zależnego od Ca2+ uwalniania NE

 • Presynaptyczne receptory  – układ wspólczulny

  • Zlokalizowane na niektórych presynaptycznych zakończeniach nerwowych

  • Ułatwiają uwalnianie NA

 • Presynaptyczne receptory M2

  • Hamują uwalnianie ACh

 • Pobudzające receptory nikotynowe na somatycznych włóknach motorycznych

Regulacja presynaptyczna (heteroreceptory)


 • Aktywowane przez substancje uwalniane z innych włókien nerwowych, niż to którego działanie regulują

 • Hamujące synapsy cholinergiczne (nerw błędny) na włóknach współczulnych unerwiających mięsień sercowy

Receptory cholinergiczne


 • Receptory muskarynowe – metabotropowe, związane z białkami G

 • Receptory nikotynowe – kanały jonowe dla jonów Na+

  • Budowa pentameryczna – podjednostki  (8 rodzajów),  (trzy rodzaje) i  (w mięśniu odnerwionym lub embrionalnym – )

  • Dwa podtypy receptorów – receptory nikotynowe mięśniowe i neuronalne

   • Neuronalny –

    • Lokalizacja – zwoje układu autonomicznego, ośrodkowy układ nerwowy

    • Swoiści agoniści – lobelina, cytyzyna

    • Swoiści antagoniści – trimetafan, mekamylamina

    • Wynik działania – depolaryzacja i wyładowania w neuronie pozazwojowym; uwalnianie amin katecholowych z rdzenia nadnerczy

   • Mięśniowy

    • Lokalizacja – płytka nerwowo-mięśniowa

    • Swoiści agoniści – suksametonium i dekametonium

    • Swoiści antagoniści – tubokuraryna

    • Wynik działania – depolaryzacja płytki ruchowej i skurcz mięśnia szkieletowego

Receptory cholinergiczne

Nazwa receptora

Typ receptora

Typowa lokalizacja

Sygnalizacja wewnątrzkomórkowa

Muskarynowy

M1

Neurony OUN, współczulne neurony zazwojowe, komórki okładzinowe, niektóre lokalizacje presynaptyczne

Aktywacja białka Gq  aktywacja PLC  tworzenie IP3 i DAG  Ca2+ w komórce

M2

Miokardium, mięśnie gładkie, niektóre lokalizacje presynaptyczne, neurony OUN

Aktywacja białka Gi  hamowanie cyklazy adenylanowej; otwarcie kanałów potasowych

M3

Gruczoły egzokrynne, mięśnie gładkie narządów wewnętrznych, mięśnie gładkie i śródbłonek naczyń, neurony OUN

Aktywacja białka Gq  aktywacja PLC  tworzenie IP3 i DAG  Ca2+ w komórce

M4

Neurony OUN

Aktywacja białka Gi  hamowanie cyklazy adenylanowej

M5

Śródbłonek naczyń, neurony OUN

Aktywacja białka Gq  aktywacja PLC  tworzenie IP3 i DAG  Ca2+ w komórce

Nikotynowy

NN

Neurony zazwojowe, niektóre presynaptyczne zakończenia współczulne

Otwarcie kanałów Na+ i K+, depolaryzacja

NM

Płytki nerwowo-mięśniowe w mięśniach szkieletowych

Otwarcie kanałów Na+, depolaryzacja

Rozmieszczenie w narządach i elementy działania receptorów cholinergicznych (wybrane)


Receptor

Narząd

Efekt pobudzenia

M1

Żołądek (komórki okładzinowe)

Wzrost wydzielania kwasu solnego

M2

Serce

Ujemne działania ino-, chrono-, dromo- i batmotropowe

M3

Oskrzela

Skurcz, wzrost wydzielania śluzu

Przewód pokarmowy

Nasilenie perystaltyki, rozkurcz zwieraczy, wzrost wydzielania gruczołów

Gruczoły ślinowe i łzowe

Wzrost wydzielania

Oko

Zwężenie źrenicy

Receptory adrenergiczne


 • Receptory metabotropowe sprzężone z białkami G

 • Siła działania agonistów na receptory

  • : adrenalina ≥ noradrenalina >> izoproterenol

  • : izoproterenol > adrenalina >> noradrenalina

Receptory adrenergiczne

Typ receptora

Typowa lokalizacja

Sygnalizacja wewnątrzkomórkowa

1

Postsynaptyczne komórki efektorowe, zwłaszcza mięśnie gładkie

Aktywacja białka Gq  aktywacja PLC  tworzenie IP3 i DAG  Ca2+ w komórce

2

Presynaptyczne zakończenia nerwów współczulnych, mięśnie gładkie

Aktywacja białka Gi  hamowanie cyklazy adenylanowej  cAMP w komórce

1

Postsynaptyczne komórki efektorowe, zwłaszcza w sercu, aparat przykłębuszkowy kanalików nerkowych, nabłonek ciała rzęskowego

Aktywacja białka Gs  stymulacja cyklazy adenylanowej  cAMP w komórce

2

Postsynaptyczne komórki efektorowe, zwłaszcza komórki mięśni gładkich i mięśnia sercowego

3

Postsynaptyczne komórki efektorowe, zwłaszcza lipocyty, serce

Rozmieszczenie w narządach i elementy działania receptorów adrenergicznych (wybrane)


Receptor

Narząd

Efekt pobudzenia

1

Naczynia krwionośne

Skurcz

Oskrzela

Skurcz i hamowanie wydzielania śluzu

Przewód pokarmowy

Skurcz zwieraczy

Oko

Rozszerzenie źrenicy

2

Naczynia krwionośne

Skurcz

Trzustka

Hamowanie wydzielania insuliny

Zakończenia presynaptyczne

Hamowanie wydzielania NE

1

Serce

Dodatnie działania ino-, chrono-, dromo- i batmotropowe

Nerki

Zwiększenie wydzielania reniny

2

Naczynia krwionośne

Rozkurcz

Oskrzela

Rozkurcz i wzrost wydzielania śluzu

Macica

Rozkurcz: ~farm -> students -> files -> lek
lek -> Zapisz recepty na następujące preparaty gotowe: Roztwór chlorowodorku benzydaminy nazwa fabryczna
lek -> Zapisz recepty na następujące preparaty gotowe: Roztwór diboranu sodowego nazwa fabryczna
lek -> Poniedziałek 13. 00 15. 15
lek -> Iii rok farmakologia
lek -> Lista leków dla studentów kierunku lekarskiego, których znajomość jest wymagana do zaliczenia kolokwium z ćwiczeń V – IX leki, których nazwy zostały wytłuszczone I podkreślone
lek -> Lista leków, których znajomość jest wymagana do zaliczenia III bloku ćwiczeń Leki, których nazwy zostały wytłuszczone I podkreślone
lek -> Leki do receptury – III rok
lek -> Lista leków, których znajomość jest wymagana do zaliczenia III bloku ćwiczeń Leki, których nazwy zostały wytłuszczone I podkreślone
lek -> Leki przeciwbólowe Wydział Lekarsko-Dentystyczny 4 podstawowe grupy leków przeciwbólowych
lek -> Klasyfikacja fda – stosowanie leków w okresie ciąży

Pobieranie 63.56 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna