Zadania z termodynamiki technicznej – zestaw 8Pobieranie 4.99 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar4.99 Kb.
ZADANIA Z TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ – zestaw 8
1. Dla paliw:

  1. acetylen C2H2 (gaz)

  2. metan CH4 (gaz)

  3. benzen C6H6 (ciecz)

  4. benzyna o składzie gramowym: c=0,85 h=0,15 (ciecz)

  5. węgiel kamienny o zawartości popiołu 10 % ( paliwo stałe)

  6. drewno o zawartości wilgoci 40% (wagowo) i składzie gramowym dla stanu suchego c=0,85 h=0,15

obliczyć minimalne zapotrzebowanie tlenu i powietrza, skład spalin, temperaturę punktu rosy spalin dla spalania stechiometrycznego ( λ = 1) pod ciśnieniem atmosferycznym w suchym powietrzu.


 1. W roztworze benzyny i benzenu C6H6 udział wagowy pierwszego składnika wynosi 0,6 , drugiego zaś 0,4 . Skład elementarny benzyny jest następujący: c=0,85 , h=0,15. Dla tego roztworu obliczyć: a) minimalne zapotrzebowanie tlenu i powietrza, b) skład spalin suchych po spaleniu całkowitym i zupełnym w suchym powietrzu przy współczynniku nadmiaru powietrza λ = 1,2 .

 2. Acetylen C2H2 spalono całkowicie i zupełnie w powietrzu wzbogazonym w tlen. Analiza spalin wykazała zastępujący skład: [CO2} = 18% , [O2]=5%. Obliczyć: a) zapotrzebowanie powietrza w procesie spalania n’a , b) udział molowy tlenu we wzbogaconym powietrzu.

 3. Metan CH4 spalono izobarycznie przy współczynniku nadmiaru powietrza λ = 1,3 . Substraty miały temperaturę otoczenia wynoszącą tn=250C. Obliczyć temperaturę spalin, jeżeli substraty są suche, spalanie było całkowite i zupełne a straty ciepła komory spalania są do pominięcia. Gazy traktować jak doskonałe. Wartość opałowa metanu wynosi (MWd)n = 802320 kJ/kmol.

 4. Oblicz temperaturę spalin palnika acetylenowo-tlenowego zasilanego suchymi gazami przy λ = 1,2 oraz λ = 1. Założyć, że gazy można traktować jak doskonałe, a spalanie jest całkowite i zupełne. Wartość opałowa acetylenu wynosi (MWd)n= 1256460kJ/kmol.

 5. Dla paliwa ciekłego o składzie gramowym: c=0,85 h=0,15 i wartości opałowej Wd=42MJ/kg spalanego spalanego całkowicie i zupełnie w powietrzu atmosferycznym o temperaturze tn=250C i wilgotności względnej φ=100 % wyznaczyć: a) skład spalin, b) temperaturę spalania adiabatycznego. Gazy traktować jak doskonałe.

Pobieranie 4.99 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna