„Zadanie realizowane w ramach zlecania przez Kancelarię Senatu rp zadań w zakresie opieki nad Polonią I Polakami za granicą w 2010 r.” Otwarcie konferencji 4 czerwca 2010 roku o godzinie 10. 00 w Sali Aktowej Uniwersytetu Państwowego w TbilisiPobieranie 63.31 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar63.31 Kb.

Konferencja odbywa się pod patronatem Senatu RP, Ambasady RP w Tbilisi i Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Zadanie realizowane w ramach zlecania przez Kancelarię Senatu RP zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.”
Otwarcie konferencji 4 czerwca 2010 roku o godzinie 10.00 w Sali Aktowej Uniwersytetu Państwowego w Tbilisi im. Iw. Dżawachiszwili (VIII korpus, IV piętro)
11.00 -12.00 – przerwa na kawę, 12.00 -16-00 – Sesje tematyczne

Komitet organizacyjny:

prof. Maria Filina –TSU, Przewodnicząca Związku Polonii, Przewodnicząca Komitetu

prof. Darejan Twaltwadze – Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych TSU

prof. Waża Kiknadze – Dyrektor Instytutu Historii i Etnologii AN Gruzji

Dyr Jan Malicki – Dyrektor Studium Europy Wschodniej UW

prof. Dawid Gotsiridze – profesor TSU

mgr Anna Radecka – Sekretarz Stacji Kaukaskiej SEW UW

prof. Giorgi Żużunaszwili – TSU

prof. Maja Tuchareli, TSU

konferencia tardeba saqarTveloSi poloneTis respublikis saelCos da Tanamegobrobis `vspulnota polska~ xelSewyobiT

konferencia gaimarTeba Tsu-s VIII korpusis saaqto darbazSi 2010 wlis 4 ivniss, gaxsna 10.00 saaTze

11.00-12.00 – Sesveneba, 12.00-16.00 – seqciuri muSaobasaorganizacio komiteti:

prof. mariam filina, Tsu, orgkomitetis Tavmjdomare

prof. darejan TvalTvaZe, Tsu humanitaruli mecn. fak. dekani

prof. vaJa kiknaZe, saqarTvelos mecn. akademiis istoriis da eTnografiis institutis direqtori

prof. ian malicki, varSavis universiteti

prof. daviT gociriZe, Tsu

prof. giorgi JuJunaSvili, Tsu

prof. maia Tuxareli, Tsumgr ana radecka, varSavis universiteti


Związek Kulturalno-Oświatowy Polaków w Gruzji „Polonia”

Państwowy Uniwersytet im. Iw. Dżawachiszwili w Tbilisi

Stacja Kaukaska Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Tbilisi
PROGRAM
Międzynarodowej konferencji naukowej

ROMANTYZM I WSPÓŁCZESNOŚĆ – HISTORIA I PERSPEKTYWY KONTAKTÓW POLSKO – GRUZIŃSKICH

poświęconej 15-leciu Związku Polaków w Gruzji „Polonia”




saerTaSoriso samecniero konferencia

`romantizmi da Tanamedroveoba. qarTul-polonuri urTierTobebis saTaveebi da perspeqtivebi~
programa
konferencia eZRvneba kavSir `poloniis~ 15 wlisTavs
organizatorebi:

poloneTis respublikis saelCo saqarTveloSi saqarTvelos polonelTa kulturul-saganmanaT­leblo kavSiri `polonia~

iv.javaxiSvilis sax. Tbilisis saxelmwifo universiteti

varSavis universitetis aRmosavleTis kvlevis kavkasiis centriOtwarcie konferencji:

Słowo wstępne - Ambasador RP J.E Urszula Doroszewska.

Słowo wstępne - Rektor Państwowego Uniwersytetu im. Iw. Dżawachiszwili w Tbilisi prof. Giorgi Khubua.

Prof. Darejan Twaltwadze – Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych TSU.

Prof. Maria Filina, TSU, Prezes Związku „Polonia”

Anna Radecka, Sekretarz Stacji Kaukaskiej Uniwersytetu Warszawskiego
Sekcja 1 – Literatura i kultura (VIII korpus, sala 233)
Prof. Maria Filina, TSU im. Iw. Dżawachiszwili

Grupa polskich “poetow kaukaskich” a wizerunek Polaka w Gruzji

Prof. Danuta Ossowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Olsztyn, Polska)

Nieznane listy Leona Janiszewskiego

Prof. Maja Tuchareli, TSU im. Iw. Dżawachiszwili

Cechy kontekstu powieści historycznych Henryka Sienkiewicza

Prof. Irina Dżordżadze, Państwowe Konserwatorium w Tbilisi

Szkoła pianistyczna Chopina jako odzwierciedlenie jego estetyki

Prof. Tatiana Megreliszwili, Gruziński Uniwersytet Politechniczny

Fenomenie masowej literatury w paradygmacie postmodernizmu

Prof. Nana Gaprindaszwili, TSU im. Iw. Dżawachiszwili w Tbilisi

Antyteza „ZSRR/Zachód” w gruzińskiej literaturze socjalistycznej

Prof. Wiera Occheli, Państwowy Uniwersytet im. Akaki Cereteli w Kutaisi

Znaczenie B. Prusa w ukształtowaniu twórczym Sz. Aragwispireli

Dr Dżemal Czelidze (Tbilisi)

Poemat Szoty Rustawelego w języku polskim

Prof. Henryka Justyńska (Tbilisi)

Henryk Hryniewski w Gruzji

Dr Maria Kirakozowa (Tbilisi)

Konsantyn Gorski w Tyflisie

Dr Anna Parkosadze-Chudzińska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Reminiscencje romantyzmu w prozie XX w. na przykładzie powieści Michała Bułchakowa ”Mistrz i Małgorzata”

Dr Iwona Anna Ndiaye, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Olsztyn, Polska)

Emigracja i interkulturowość („pierwsza fala” rosyjskiej emigracji)

Dr Irina Bagdoniene (Tbilisi)

Manifesty” Stanisława Przybyszewskiego: literacka „gra w życie”Dr Piotr Filin (Berlin)

Polscy architekci w Gruzji

Ia Grigalaszwili TSU im. Iw. Dżawachiszwili

Duch romantyczny w kazaniach i poezji św. Grzegorza Peradze

Prof. Konstantyn Bregadze, TSU im. Iw. Dżawachiszwili

Romantyzm niemiecki jako nurt przedmodernistyczny

Tamar Kamkamidze, doktorant TSU im. Iw.Dżawachiszwili, Mzia Cziczua (Tbilisi)

Historia powstania Kaukaskich Zbiorow XIX wieku. Prace Polaków na ich łamach.

Prof. Nana Guncadze, TSU im. Iw. Dżawachiszwili

Charles Baudelaire jako ostatni romantyk i perwszy modernista

Tinatin Biczolaszwili, pedagog Państw. Uniwersytet im. I. Gogebaszwili w Telawi

Polacy w Kachetii

Salome Dżedżeiszwili, Państwowe Konserwatorium w Tbilisi

Polskiej kulturze muzycznej

Anna Gligwaszwili, Państwowe Konserwatorium w Tbilisi

Improwizacje Chopina na tematy pedagogiczne

Irine Beruaszwili, Państwowe Konserwatorium w Tbilisi

Romantyczne pararele: ballady Chopina

Prof. Ekaterina Nawrozaszwili, TSU im. Iw. Dżawachiszwili

Utwory Św. Grzegorza Peradze napisne w języku polskim

Prof. Nino Tsereteli, TSU im. Iw. Dżawachiszwili

Z historii polsko-gruzińskich kontaktów literackich (z lat 1980-ch)
Sekcja 2 – Historia i Politologia (VIII korpus, sala 313)
Prof. Dr Wojciech Materski, Instytut Studiow Politycznych PAN (Polska)

Gruzini w Instytucie Wschodnim w Warszawie (1926-1939)

Prof. Dr Waża Kiknadze, Dyrektor Instytutu Historii i Etnografii Gruzińskiej AN

Nowe dokumenty o rozpowszechnieniu katolicyzmu w Gruzji w wiekach XIII i XIV.

Prof. Giorgi Żużunaszwili, TSU im. Iw. Dżawachiszwili, Prof. Guram Kutaladze,

Uniwersytet kontaktów ekonomicznych i prawa im. G.Tawartkiladze

Powstanie styczniowe 1863 roku. i gruzińska opinia społeczna

Prof. Tejmuraz Papaskiri, TSU im. Iw. Dżawachiszwili

Kwestia polskiego Rządu na wygnaniu na konferencji w Poczdamie

Prof. Murman Papaszwili, Gruziński Uniwersytet Techniczny

Polscy duchowni w Gruzji

Prof. Beżan Dżawachia, TSU im. Iw. Dżawachiszwili

Epizody polsko-gruzińskich związków w średniowieczu

Prof. Akaki Getiaszwili, TSU im. Iw. Dżawachiszwili

Niektóre elementy polsko-gruzińskich związków w 1932 roku

Dr. Lela Saralidze, Instytut Historii i Etnografii Gruzińskiej AN

Józef Piłsudski a Pierwsza Demokratyczna Republika Gruzińska (1918-1921)

Prof. Niko Dżawachiszwili, TSU im. Iw. Dżawachiszwili

Z historii gruzińsko-polskich stosunków handlowo-ekonomicznych (pierwsze trzydziestolecie XVII wieku).

Mgr Anna Radecka, Uniwersytet Warszawski

O działalności Stacji Kaukaskiej Studium Europy Wschodniej UW przy Państwowym Uniwersytecie im. Iw. Dżawachiszwili w Tbilisi

Dr Naira Bipiewa, TSU, Nino Popiaszwili, TSU im. Iw. Dżawachiszwili

Z historii kontaktów polsko-gruzińskich: Grigol Bagrationi a Polska

Natela Popchadze (Tbilisi)

Niektóre wątki z badań o działalności Grzegorza Peradze w Polsce

Mariam Dzagnidze, Instytut Politologii AN Gruzji

Decentralizacja władzy – polski model

Irma Czitaladze, Instytut Politologii AN Gruzji

Proces rozwoju samorządu lokalnego w Polsce i Gruzji (analiza porównawcza)

Dr Paweł Olszewski, Uniwers. Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach (Polska)

Polacy w Gruzji w XIX i na początku XX wieku

Prof. Dżemał Charitonaszwili, TSU im. Iw. Dżawachiszwili

Romantyzm ekonomiczny” a współczesnośćDawid Mamatsaszwili-Ruchkian, magister filologii (Tbilisi)

Kurs polityki zagranicznej Polski a Polityka Sąsiedztwa po roku 1989

Tamar Karaia, doktorant TSU im. Iw. Dżawachiszwili

Rosyjska propaganda historyczna: Polska i Gruzja
Sekcja 3 – Komunikacja werbalna (VIII korpus, sala 402)
Prof. Nateła Czochonelidze, TSU im. Iw. Dżawachiszwili

Z historii polskiej slawistyki

Prof. Dawid Gotsiridze, TSU im. Iw. Dżawachiszwili

Źródła polskiej semiotyki

Prof. Natalia Basilaia, TSU im. Iw. Dżawachiszwili

Baudouin de Courtenay o podręcznikach jęz. rosyjskiego dla Polaków

Prof. Marina Aleksidze, TSU im. Iw. Dżawachiszwili

Problemy składni w pracach Jerzego Kuryłowicza

Prof. Tariel Sicharulidze, TSU, filia w Achalciche, Prof. Tariel Sicharulidze, Państwowy Uniwersytet im. I. Czawczawadze

Polityce językowej (na przykładzie Samsche-Dżawachetii)

Prof. Witas Kowalauskas, Uniwersytet Wileński (Litwa)

Polski ideał komunikacyjny

Lewan Apresow, doktorant TSU im. Iw. Dżawachiszwili

Człowiek jako istota społeczna (wyniki eksperymenu międzyspołecznego)

Zofia Hutsiszwili, doktorant TSU im. Iw. Dżawachiszwili

Międzyjęzykowa homonimia w języku polskim i rosyjskim

konferenciis gaxsna:
misalmeba – poloneTis elCi saqarTveloSi urSula doroSevska

Sesavali sityva – ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis reqtori prof. giorgi xubua.

Tsu-s humanitarul mecnierebaTa fakultetis dekani, prof. darejan TvalTvaZe

Tsu-s profesori mariam filinavarSavis universitetis aRm. evropis kavkasiuri kvlevis centris warmomadgeneli saqarTveloSi ana radecka.
seqcia I – literatura da kultura (Tsu-s VIII korp., 233-e aud.)
mariam filina, Tsu-s profesori

polonelis saxe saqarTveloSi da polonel `kavkasiel poetTa~ jgufi

danuta osovska, varmia-mazuris universitetis prof. (olStini, polone­Ti)

leon ianiSevskis ucnobi werilebi

maia Tuxareli, Tsu-s profesori

henrik senkeviCis istoriuli romanebis konteqstis Taviseburebani

irine jorjaZe, Tbilisis saxelmwifo konservatoriis profesori

Sopenis pianizmi, rogorc misi esTetikis gamoxatuleba

tatiana megreliSvili, stu-s profesori

masobrivi literaturis fenomeni postmodernizmis paradigmaSi

nana gafrindaSvili, Tsu-s profesori

opozicia `ssrk/dasavleTi~ qarTul socialistur literaturaSi

vera ocxeli, a.wereTlis sax. saxelmwifo universiteti, prof. (quTaisi)

boleslav prusis roli Sio aragvispirelis Semoqmedebis formirebaSi

jemal WeliZe, filologiis mecn. doqtori (Tbilisi)

`vefxistyaosani~ polonur enaze

henrieta iustinska, xelovnebaTmcodneobis doqtori (Tbilisi)

henrik hrinevski saqarTveloSi

mara kirakosova, xelovnebaTmcodneobis doqtori (Tbilisi)

konstantine gorski tiflisSi

ana farqosaZe-xuZinska, filologiis mecn. doqtori, a. mickeviCis sax. poznanis universiteti (poloneTi)

romantizmis reminiscenciebi XX saukunis prozaSi, mixeil bulgakovis romanis `ostati da margarita~ mixedviT

ivona ana ndiae, varmia-mazuris universitetis profesori (olStini, poloneTi)

emigracia da interkultura (rusuli emigraciis `pirveli talRa~)

irina bagdoniene, filologiis mecn. doqtori (Tbilisi)

staniclav pSibiSevskis `manifestebi~: literaturuli TamaSi cxovrebis Temaze

petre filini, arqiteqturis doqtori (berlini)

poloneli arqiteqtorebi saqarTveloSi

ia grigalaSvili, Tsu

romantizmis suli wmida grigol feraZis qadagebebsa da poeziaSi
konstantine bregaZe, Tsu-s asistent-profesori

germanuli romantizmi, rogorc premodernistuli moZraoba

Tamar kamkamiZe, Tsu-s doqtoranti, mzia CiCua (Tbilisi)

XIX s-is kavkasiuri krebulebis Seqmnis istoria (polonelTa naSromebi krebulebSi)

nana guncaZe, Tsu-s asocirebuli profesori

Sarl bodleri – ukanaskneli romantikosi da pirveli modernisti

TinaTin biWolaSvili, Telavis i.gogebaSvilis sax. saxelmwifo universitetis maswavlebeli

polonelebi kaxeTSi

salome jijeiSvili, Tbilisis saxelmwifo konservatoria

poloneTis musikaluri kulturis Sesaxeb

ana RliRvaSvili, Tbilisis saxelmwifo konservatoria

frederik Sopenis improvizacia pedagogiur Temaze

irine beruaSvili, Tbilisis saxelmwifo konservatoria

romantikuli paralelebi: Sopenis baladebi

ekaterine navrozaSvili, Tsu-s profesori

grigol feraZis polonur enaze Seqmnili nawarmoebebi

nino wereTeli, Tsu-s profesori

XX saukunis 80-iani wlebis qarTul-polonuri literaturuli urTierTobebis istoriidan
seqcia II – istoria da politologia (Tsu-s VIII korp., 313-e aud.)
voicex materski, poloneTis mecn. akademiis politikuri kvlevebis ins­ti­tutis profesori (poloneTi)

qarTvelebi varSavis aRmosavlur kvlevaTa institutSi (1926-1939 w.)

vaJa kiknaZe, istoriis da eTnologiis institutis direqtori, profe­so­ri

axali cnobebi kaTolicizmis gavrcelebis Sesaxeb saqarTveloSi XIII-XIV ss.

giorgi JuJunaSvili, Tsu-s profesori, guram kutalaZe, g. TavarTqi­la­Zis saxelobis ekonomikur urTierTobaTa da samarTlis universitetis profesori

poloneTis 1863 wlis ajanyeba da qarTuli sazogadoebrivi azri

Teimuraz papaskiri, Tsu-s profesori

poloneTis emigrantuli mTavrobis sakiTxi potsdamis konferenciaze

murman papaSvili, stu-s profesori

poloneli mRvdelmsaxurebi saqarTveloSi

beJan javaxia, Tsu-s profesori

qarTul-polonur urTierTobaTa epizodebi Sua saukuneebSi

akaki geTiaSvili, Tsu-s profesori

zogierTi faqti poloneT-saqarTvelos urTierTobidan (1832 weli)

lela saraliZe, istoriis da eTnologiis insti­tuti

iuzefPpilsudski da qarTuli emigracia

niko javaxiSvili, Tsu-s profesori

qarTul-polonuri savaWro-ekonomikuri urTierTobis istoriidan (XVII saukunis pirveli mesamedi)
ana radecka, varSavis universiteti

varSavis universitetis aRmosavleT evropis kvlevis kavkasiis centris moRvaweoba Tsu-Si

naira bepievi, Tsu, nino popiaSvili, Tsu-s doqtoranti

qarTul-polonuri urTierTobis istoriidan (grigol bagrationi da poloneTi)

naTela fofxaZe (Tbilisi)

grigol feraZis moRvaweobis polonuri periodis zogierTi sakiTxis Sesaxeb

mariam ZagniZe, politologiis institutis mecnier-TanamSromeli

xelisuflebis decentralizacia – polonuri modeli

irma CitalaZe, politologiis institutis mecnier-TanamSromeli

adgilobrivi TviTmarTvelobis ganviTarebis procesebi poloneTsa da saqarTveloSi (komparativistuli analizi)

jemal xaritonaSvili, Tsu-s profesori

`ekonomikuri romantizmi” da Tanamedroveoba

daviT mamacaSvili-ruxkiani, filologiis magistri (Tbilisi)

poloneTis respublikis sagareo politikis kursi da samezoblo politika 1989 wlis Semdeg

Tamar qaraia, Tsu-s doqtoranti;

ruseTis istoriuli propaganda: poloneTi da saqarTvelo

pavel olSevski, doqtori, humanitaruli universiteti (kelce, poloneTi)

polonelebi saqarTveloSi XIX-XX saukunis dasawyisSi
seqcia III – verbaluri komunikaciebi (Tsu-s VIII korp., 402-e aud.)
naTela WoxoneliZe, Tsu-s profesori

polonuri slavistikis istoriidan

daviT gociriZe, Tsu-s profesori

polonuri semiotikis saTaveebi

natalia basilaia, Tsu-s profesori

i.a.boduen de kurtene polonelebisTvis rusuli enis saxelmZRvaneloebis Sesaxeb

marina aleqsiZe, Tsu-s profesori

sintaqsisis sakiTxebi eJi kuriloviCis SromebSi

tariel sixaruliZe, Tsu-s axalcixis filialis profesori, tariel sixaruliZe, i. WavWavaZis sax. universitetis profesori

enobrivi politika samcxe-javaxeTis magaliTze

vitas kovalauskasi, vilniusis universitetis profesori (litva)

polonuri komunikaciuri ideali

levan apresovi, Tsu-s doqtoranti

adamiani rogorc socialuri arseba (kros-socialuri eqsperimentis Sedegebi)

sofia xuciSvili, Tsu-s doqtoranti

enaTSorisi omonimia rusul da polonur enebSi
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna