Zagadnienia do ćwiczeń z powszechnej historii państwa I prawa, rok akademicki 2008/2009, prawo zaoczne, I rokPobieranie 13.9 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar13.9 Kb.
Zagadnienia do ćwiczeń z powszechnej historii państwa i prawa, rok akademicki 2008/2009, prawo zaoczne, I rok.
1. Prawo we wczesnym średniowieczu

a. źródła prawa (w państwie Franków i na Rusi Kijowskiej)

b. zasada osobowości i terytorialności prawa

c. cechy procesu średniowiecznego

d. środki dowodowe

e. cechy wczesnośredniowiecznego prawa karnego

f. prawo cywilne – rodzina, pozycja kobiety, zasady dziedziczenia.

Teksty źródłowe: Prawo salickie, Ruska Prawda, kapitularz Karola Wielkiego z 802 r. (zwrócić uwagę na cechy wczesnośredniowiecznych zbiorów prawnych i cechy wczesnośredniowiecznego prawa karnego, w szczególności system kar i zasady odpowiedzialności karnej).
 1. Prawo karne późnego średniowiecza i epoki nowożytnej

  1. Źródła (Francja, Rzesza)

  2. Recepcja prawa rzymskiego

c. Zmiany w prawie procesowym (proces inkwizycyjny)

d. Zmiany w prawie karnym materialnym (wpływ prawa rzymskiego; publiczny charakter kar, kary cielesne, zanik systemu kar kompozycyjnych; pojęcie winy i usiłowania).

Teksty źródłowe: fragmenty Zwierciadła Saskiego, Constitutio Criminalis Carolina.
3. Prawo karne w oświeceniu i w XIX w.

a. źródła prawa

b. oświeceniowe postulaty zmian w prawie i procesie karnym

c. nowe kodeksy karne i zasady procesu (Terezjana, Józefina, ordynacja o postępowaniu karnym z 1788 r., Franciscana; kodeksy francuskie czasów rewolucji i napoleońskie)


Teksty źródłowe: fragmenty Terezjany, Józefiny, kodeksu karnego i kpk Napoleona.

Dodatkowa literatura (zwłaszcza dla osób nieobecnych na zajęciach): K. Sójka-Zielińska, Historia prawa, Warszawa 2006 lub wcześniejsze wydania, lub A. Dziadzio, Powszechna historia prawa, Warszawa 2008 (odpowiednie fragmenty).
4. Prawo cywilne w późnym średniowieczu, epoce nowożytnej i XIXw.

a. źródła prawa

b. recepcja prawa rzymskiego

c. główne cechy prawa cywilnego średniowiecza i epoki nowożytnej (brak równości wobec prawa, ograniczenia wynikające z istnienia systemu feudalnego, wyznaniowy charakter małżeństwa, patriarchalny charakter prawa rodzinnego)

d. postulaty zmian w prawie cywilnym w epoce oświecenia (zniesienie ograniczeń feudalnych, wprowadzenie wolności gospodarczej i równości wobec prawa, zmiany w prawie cywilnym w okresie rewolucji francuskiej)

e. wielkie kodyfikacje prawa cywilnego    • Francja – Kodeks Napoleona: zasada wolności gospodarczej i swobody umów (porównać z dzisiejszym rozumieniem; brak ochrony przed wyzyskiem ekonomicznym, brak ochrony konsumenta, przekonanie, że formalna równość wobec prawa jest całkowicie wystarczająca); patriarchalny charakter prawa rodzinnego (bardzo silna władza męża i ojca, mężatka jako wieczyście niepełnoletnia, wycofanie z rewolucyjnej zasady równości małżonków i równego prawa do rozwodu oraz z zasady zrównania praw dzieci prawych i nieślubnych; zakaz poszukiwania ojcostwa; aspekt kontynuacji zmian rewolucyjnych: świecki charakter małżeństwa)

    • Austria – ABGB

    • BGB – pozytywizm prawniczy – charakterystyka; cechy formalne BGB; zmiany w rozumieniu swobody umów i wolności gospodarczej dokonane pod wpływem kierunków socjalistycznych w nauce prawa.

Dodatkowa literatura: (zwłaszcza dla osób nieobecnych na zajęciach): K. Sójka-Zielińska, Historia prawa, Warszawa 2006 lub wcześniejsze wydania, lub A. Dziadzio, Powszechna historia prawa, W-wa 2008 (odpowiednie fragmenty).

Teksty źródłowe:

Fragmenty księgi prawa zwyczajowego okręgu paryskiego, Kodeksu Napoleona, ABGB, BGB.
 1. Francja w okresie Wielkiej Rewolucji

  1. przyczyny rewolucji

  2. Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela

 • ideowe źródła deklaracji (doktryna praw naturalnych, umowy społecznej, trójpodział władzy)

 • prawa obywatelskie przewidziane w deklaracji i ich ochrona

  1. Konstytucja 3 września 1791 roku

 • główne zasady ustroju Francji

 • władza wykonawcza – kompetencje, odpowiedzialność

 • władza ustawodawcza – skład, kompetencje

 • władza sądownicza

 • zmiany w porównaniu z monarchią absolutną

  1. Inne reformy pierwszych lat rewolucji

Teksty źródłowe: Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela, konstytucja 1791 roku

 1. Wybrane zagadnienia ustroju Francji w XIX i XX wieku

  1. Francja w okresie III Republiki

 • powstanie III Republiki

 • charakter konstytucji (trzy ustawy, w zamierzeniu akt o charakterze prowizorycznym)

 • ustrój państwa przewidziany w konstytucji (władza wykonawcza, ustawodawcza i sądownicza, ich powoływanie, skład, wzajemne stosunki)

 • praktyka konstytucyjna a treść konstytucji

  1. Francja w okresie V Republiki

 • powstanie V Republiki

 • ustrój państwa przewidziany w konstytucji ( podstawy ideologiczne, władza wykonawcza, ustawodawcza i sądownicza, ich powoływanie, skład, wzajemne stosunki; zwrócić uwagę na pozycję prezydenta w państwie)

Teksty źródłowe: konstytucje III i V Republiki

 1. Ustrój Niemiec w okresie II Rzeszy i Republiki Weimarskiej

  1. ustrój Związku Północnoniemieckiego

  2. zjednoczenie Niemiec

  3. ustrój Cesarstwa

  4. upadek Cesarstwa i powstanie Republiki Weimarskiej

  5. ustrój Republiki Weimarskiej

Teksty źródłowe: konstytucje 1871 i 1919 roku

 1. Ustrój Stanów Zjednoczonych

  1. ustrój kolonii angielskich w Ameryce płn.

  2. Przyczyny buntu przeciw metropolii

  3. Deklaracja Niepodległości

  4. Spory o kształt ustrojowy powstającego państwa

  5. Ustrój Stanów Zjednoczonych na podstawie konstytucji 1787 roku

Teksty źródłowe: Deklaracja Niepodległości, konstytucja 1787 roku.
: cms -> pliki upload
pliki upload -> Prawo sądowe XIX wieku w praktyce” Podczas zajęć planowana jest
pliki upload -> 1. Okoliczności sprawy
pliki upload -> Myśl polityczna starożytności
pliki upload -> Myśl polityczna wczesnej nowożytności i epoki oświecenia
pliki upload -> Konspekt / sylabus
pliki upload -> Myśl polityczna wieku dziewiętnastego
pliki upload -> Wojewódzki Sąd Administracyjny w (…) wyrokiem z 26 (…) 2009 r. IV sa/(…) 1243/09 oddalił skargę Remontus (…) Sp z o o. w (…) na uchwałę Rady Miejskiej w (…) z 27 listopada 2008 r
pliki upload -> Lista paremii obowiązujących na sprawdzianie wejściowym przeprowadzanym na ćwiczeniach z prawa rzymskiego dla studentów I roku prawa w roku akademickim 2010/2011 [21 pozycji]
pliki upload -> Ustrój organów ochrony prawnej – dr A. Tomporek Wykład IX sądownictwo administracyjne Właściwość sądów administracyjnych
pliki upload -> -

Pobieranie 13.9 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna