Zagadnienia egzaminacyjne do przedterminowego egzaminu z sytemu kontroli administracji publicznejPobieranie 11.96 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar11.96 Kb.
Kraków, dnia 14.01.2012 r.
Dr hab. Iwona Niżnik-Dobosz
Zagadnienia egzaminacyjne do przedterminowego egzaminu z sytemu kontroli administracji publicznej.


 1. Pojęcie administracji publicznej (podmiotowe, przedmiotowe) - na tle zasady podziału władzy w RP.

 2. Pojęcie kontroli, w tym kontroli administracji publicznej, na tle wybranych definicji kontroli sformułowanych przez naukę prawa administracyjnego. Definicje kontroli w obowiązującym stanie prawnym.

 3. Klasyfikacja kontroli administracji publicznej: podmioty i formy kontroli wewnętrznej a postaci i formy kontroli zewnętrzna. Względność pojęcia kontrola zewnętrzna.

 4. Pojęcie kontroli a pojęcie nadzoru, sytuacja prawna kontrolowanego a sytuacja prawna nadzorowanego. Kontrola jako funkcja samodzielna a kontrola jako element składowy nadzoru.

 5. Kontrola i nadzór w administracji scentralizowanej (rządowej). Organy nadzoru i kontroli. Kryteria nadzoru i kontroli (legalność, celowość, rzetelność, gospodarność, zgodność działania z linią polityki rządu). Kontrola i nadzór w administracji zdecentralizowanej (samorząd terytorialny). Organy nadzoru i kontroli. Kryteria nadzoru i kontroli.

 6. Instytucja tzw. kontroli państwowej w świetle ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NIK (Dz. U. z 2001 r., nr 85, poz. 937 ze zm.). Zadania i zakres działania (przedmiot kontroli) NIK. Kryteria kontroli NIK. Zasady ustroju NIK. Ustrój i organizacja NIK (organy NIK, jednostki organizacyjne NIK: departamenty i delegatury), postępowanie kontrolne, status prawny kontrolowanego, protokół z kontroli, zasady postępowania kontrolnego, środki prawne przysługujące kontrolowanemu w stosunku do protokołu i i wystąpienia pokontrolnego wraz z procedurą ich rozpatrywania przez NIK.

 7. Prawna konstrukcja kontroli w świetle ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. nr 185, poz. 1092). Ustawowa definicja kontroli – cel i przedmiot kontroli. Podmioty kontrolujące i podmioty kontrolowane (podmiotowy zakres regulacji). Zasady kontroli w trybie zwykłym. Prawa i obowiązki pracownika jednostki kontrolującej. Prawa i obowiązki kierownika jednostki kontrolowanej. Przedmiot i zakres sporządzania protokołu. Projekt wystąpienia pokontrolnego - środki prawne przysługujące kontrolowanemu wobec projektu wystąpienia pokontrolnego. Wystąpienie pokontrolne a projekt wystąpienia pokontrolnego. Kontrola w trybie zwykłym a kontrola w trybie uproszczonym. Informacje o wynikach kontroli.

 8. Funkcje policyjne w administracji publicznej: prawna konstrukcja służb, inspekcji i straży. Podległość wertykalna właściwym organom centralnym, zwierzchnictwo horyzontalne wojewody. Zespolenie (kompetencyjne, osobowe, organizacyjne, finansowe) służb inspekcji i straży z wojewodą. Analiza pojęć: inspekcja, lustracja, rewizja, wizytacja.

 9. Status prawny państwowej inspekcji farmaceutycznej (p.i.f.) w świetle ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne, u.p.f., (t.j. Dz. U. z 2008 r., nr 45, poz. 271 ze zm.). Ustrój i zadania p.i.f. – charakterystyka w tym zakresie jej organów i urzędów. Inspekcja a kontrola w Prawie farmaceutycznym - słowniczek ustawy. Zespolenie p.i.f. (wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego) z wojewodą. Postępowanie kontrolne. Decyzje administracyjne wydawane przez p.i.f. (art. 108, art. 120-122 u.p.f.)

 10. Status prawny nadzoru budowlanego w świetle ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane(Dz. U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118 ze zm.) Ustrój i zadania poszczególnych organów nadzoru budowlanego. Organy nadzoru budowlanego a organy administracji architektoniczno-budowlanej: zadania organów a.b. a zadania organów nadzoru budowlanego, sposób określania właściwości organów a.b. a właściwość organów nadzoru budowlanego. Czynności kontrolne i nadzorcze organów nadzoru budowlanego (art. 81a, art. 81c u.p.b.) Decyzje , postanowienia i inne formy działania organów nadzoru budowlanego w przedmiocie samowoli budowlanej, użytkowania obiektów, utrzymania obiektów budowlanych, zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych.

 11. Status prawny, zadania i kompetencje Rzecznika Praw Obywatelskich (ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rz. P. O., Dz. U. z 2001, nr 14, poz. 147) oraz Rzecznika Praw Dziecka( ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rz. P. Dz. , Dz. U. z 2000 r., nr 6 poz. 69). Podjęcie sprawy przez Rz. P. O. . Kompetencje Rz. P. O. po tzw. zbadaniu sprawy. Udział Rz. P. O. w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Relacje/stosunki Rzecznika Spraw Obywatelskich z Rzecznikiem Praw Dziecka.

 12. Funkcje Trybunału Konstytucyjnego. Prawo administracyjne, w tym działalność prawotwórcza administracji publicznej, jako przedmiot kontroli Trybunału Konstytucyjnego.

 13. Znaczenie Trybunału Stanu dla kontroli działalności władzy wykonawczej i administracji publicznej - odpowiedzialność konstytucyjna i karna podmiotów poddanych kontroli. Ustrój Trybunału Stanu, przebieg postępowania, kary wymierzane przez Trybunał Stanu.

 14. Specyfika sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy administracyjne w RP. Kryterium kontroli sprawowanej przez sąd administracyjny. Ustrój polskiego sądu administracyjnego (właściwość wsa a właściwość NSA). Przedmiot ochrony przed sądami administracyjnymi (prawa podmiotowe, publiczne prawa podmiotowe, obiektywny porządek prawny) a przedmiot zaskarżenia do sądu administracyjnego w RP. Konstrukcja skargi do sądu administracyjnego. Postępowanie mediacyjne i uproszczone. Przedmiot rozpoznania - sprawa sądowoadministracyjna i szczegółowy przedmiot rozpoznania. Przedmiot orzekania- elementy treściowe orzeczeń sądu i ich zakres. Podstawy skargi kasacyjnej. Orzeczenia wydawane przez w.s.a. a orzeczenia wydawane przez NSA.

 15. Znaczenie sądowej kontroli administracji publicznej w przedmiocie weryfikacji podstawy prawnej kwestionowanego działania administracji publicznej, pojęć nieoznaczonych, decyzji uznaniowych.

 16. Literatura: J. Zimmermann, Prawo Administracyjne, Wyd. IV, Warszawa 2010, Jacek Jagielski, Kontrola administracji publicznej, Wyd. II.

Pobieranie 11.96 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna