Zagadnienia kierunkowe – kierunek: TowaroznawstwoPobieranie 25.93 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar25.93 Kb.
Zagadnienia kierunkowe – kierunek: Towaroznawstwo


 1. Cykl życia produktu, jako środowiskowa analiza towaroznawcza.

 2. Czynniki określające jakość towarów oraz czynniki ją obniżające.

 3. Definicja kontroli jakości, zadania, atest jakościowy.

 4. Dodatki do żywności – definicja, podział, system numeryczny.

 5. Dodatki do żywności – kryteria stosowania, korzyści i zagrożenia.

 6. Historia kształtowania się towaroznawstwa, jego cel i zakres.

 7. Urzędowa kontrola jakości zdrowotnej żywności i żywienia w Polsce.

 8. Jakość – definicja, cechy określające jakość, metody badania jakości towarów.

 9. Kody kreskowe, cel i korzyści z ich stosowania.

 10. Konsumenckie kryteria jakości.

 11. Magazynowanie towarów – zasady właściwego magazynowania i przechowywania.

 12. Normalizacja i rodzaje norm.

 13. Ocena konsumencka, stosowane metody.

 14. Odbiór jakościowy towaru, jego organizacja i stosowane metody.

 15. Opakowania – definicja, funkcje opakowań, nośniki promocyjne opakowań.

 16. Partia towaru i jej ocena.

 17. Normalizacja, normy, Polski Komitet Normalizacyjny – zadania.

 18. Prawna ochrona interesów konsumenta.

 19. Opakowania, kryteria podziału, kryterium materiałowe – wady i zalety, gospodarka opakowań.

 20. Rola ekspertyz towaroznawczych w ochronie konsumenta.

 21. Systemy klasyfikacji towarów – PKWiU, SWW i KTM.

 22. Systemy pakowania, opakowania aktywne i inteligentne.

 23. Towar, kryteria klasyfikacji towarów, klasyfikacja branżowa i handlowa.

 24. Towaroznawstwo a ekologia, ekobilans.

 25. Towaroznawstwo jako sposób kształtowania jakości towaru.

 26. Towaroznawstwo w ochronie konsumenta.

 27. Ustawodawstwo żywnościowe UE, rodzaje aktów prawnych.

 28. Wady jakościowe towarów, reklamacja, odpowiedzialność odszkodowawcza - gwarancja, rękojmia.

 29. Znakowanie towarów; cel, wymagania, rodzaje znaków towarowych.

 30. Żywność ekologiczna oraz żywność modyfikowana genetycznie.


Zagadnienia specjalnościowe – specjalność: Kontrola i sterowanie jakością
w gospodarce żywnościowej 1. Analiza sensoryczna w ocenie jakości żywności.

 2. Analiza sensoryczna - progi wrażliwości i adaptacja sensoryczna, stosowane metody.

 3. Analiza Zagrożeń Zdrowotnych i Krytycznych Punktów Kontrolnych (HACCP).

 4. Bezpieczeństwo i jakość opakowań do żywności.

 5. Chemiczne i biologiczne aspekty zagrożenia jakości żywności.

 6. Cykl Deminga – etapy i ich znaczenie dla doskonalenia jakości.

 7. Funkcje prawne i rynkowe przedsiębiorstw żywnościowych.

 8. Podejście procesowe w zarządzaniu jakością.

 9. Statystyczna kontrola jakości i statystyczne sterowanie procesami – istota, metody
  i narzędzia.

 10. Jakość zdrowotna żywności – czynniki decydujące i zagrożenia.

 11. Wskaźniki wykorzystywane w ocenie zdolności procesów.

 12. Kompleksowe Zarządzanie Jakością – cele, istota i uwarunkowania (TQM).

 13. Metody instrumentalne w ocenie jakości surowców i produktów żywnościowych.

 14. Zmienność procesów – rodzaje zmienności i metody oceny.

 15. Podstawy prawne w gospodarce żywnościowej.

 16. Podstawowe metody oznaczania tłuszczu w produktach spożywczych

 17. Przemysłowa produkcja żywności – wyroby na rynku, ocena jakości..

 18. Pojęcie „jakość” w świetle wiedzy towaroznawczej.

 19. Składniki mineralne w ocenie jakości zdrowotnej żywności

 20. Rola polisacharydów w kształtowaniu jakości żywności.

 21. Rola tłuszczów w kształtowaniu jakości żywności.

 22. Klasyfikacja kosztów jakości.

 23. Integracja systemów zarządzania – przesłanki, metody.

 24. Rola klienta w systemach zarządzania jakością.

 25. Audit systemu zarządzania – rodzaje, rola, zasady przeprowadzania.

 26. Tłuszcze jadalne na rynku – wyróżniki jakości i przydatności w żywieniu.

 27. Oznaczanie wilgotności produktów spożywczych.

 28. Zasady „Dobrej Praktyki Produkcyjnej” (GMP).

 29. Zasady „Dobrej Praktyki Higienicznej” (GHP).

 30. Zarządzanie jakością – zasady, narzędzia, metody.


Zagadnienia specjalnościowe – specjalność: Organizacja produkcji i kształtowanie jakości towarów w Unii Europejskiej


 1. Akty Prawne Unii Europejskiej.

 2. Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli.

 3. Cele projektu a mierniki ich realizacji.

 4. Charakterystyka Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

 5. Charakterystyka funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

 6. Czynniki jakości żywności a decyzje nabywcze konsumentów europejskich.

 7. Dokumenty planowania strategicznego.

 8. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego a Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

 9. Kapitał ludzki jako element strategiczny w organizacji.

 10. Systemy zarządzania jakością – cele, zasady, filozofia, dokumenty odniesienia.

 11. Kryteria oceny jakości produktów spożywczych.

 12. Kształtowanie jakości produktów spożywczych w oparciu o badania rynku.

 13. Nadzór standaryzacyjny towarów rolno-spożywczych w obrocie z zagranicą.

 14. Narodowy Plan Rozwoju.

 15. Nomenklatura terytorialnych jednostek statystycznych (NUTS).

 16. Ogólne zasady ubiegania się o pomoc finansową w Unii Europejskiej.

 17. Przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego jako beneficjenci funduszy unijnych.

 18. Rodzaje i rola auditów w systemach zarządzania.

 19. Region, cele polityki regionalnej Unii Europejskiej.

 20. Schemat planowania projektu operacyjnego.

 21. Standaryzacja metod badawczych oceny jakości.

 22. Metody statystyczne w kontroli towarów i sterowaniu procesami.

 23. Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej – filozofia i praktyka.

 24. Zapewnienie bezpieczeństwa żywności – systemy obligatoryjne i dobrowolne, cele, zasady.

 25. Środki ochrony polskiego rynku przed przestępczością celną i podatkową.

 26. Wspólna polityka rolna – cele, zasady, instrumenty.

 27. Unia Europejska – struktura instytucjonalna.

 28. Zasady polityki regionalnej Unii Europejskiej.

 29. Zarządzanie i kontrola wydatków funduszy strukturalnych w Polsce.

 30. Znaczenie specjalnych stref ekonomicznych.


Zagadnienia specjalnościowe – specjalność: Hotelarstwo z gastronomią i turystyką


 1. Charakterystyka usług hotelarskich wynikających z kategoryzacji hoteli.

 2. Części składowe współczesnego hotelu.

 3. Czynnik osobowy w hotelarstwie i turystyce: dobre obyczaje, etyka zawodowa, kultura zawodu.

 4. Czynniki spulchniające stosowane w produkcji wyrobów ciastkarskich.

 5. Forma czasowego korzystania z obiektu hotelarskiego – timeshering.

 6. Hotelarstwo okrętowe.

 7. Infrastruktura turystyczna hotelu.

 8. Kategoryzacja i rekomendacja obiektów hotelarskich. Organa decyzyjne.

 9. Metodologia analizy sensorycznej i jej zastosowanie w ocenie potraw.

 10. Metody obróbki cieplnej stosowane w technologii gastronomicznej.

 11. Międzynarodowe systemy hotelowe działające w Polsce.

 12. Organizacje i stowarzyszenia w turystyce.

 13. Owoce i warzywa w technologii gastronomicznej i żywieniu człowieka.

 14. Podział obiektów hotelarskich i ich charakterystyka.

 15. Recepcja punktem zarządzania bezpieczeństwem gościa i jego mienia.

 16. Systemy zarządzania jakością – cele, zasady, filozofia, podobieństwa i różnice.

 17. Rodzaje turystyki.

 18. Skrobia i jej znaczenie w technologii potraw.

 19. Standardy wyposażenia i poziom świadczonych usług hotelarskich.

 20. SPA nowoczesną usługą w hotelu.

 21. Technologia komputerowa w działalności hotelu.

 22. Turystyka motywacyjna i biznesowa.

 23. Turystyczne zagospodarowanie obszarów wiejskich.

 24. Udogodnienia i rozwiązania architektoniczno-funkcjonalne w infrastrukturze turystycznej.

 25. Usługi dodatkowe w hotelarstwie – concierge.

 26. Uwarunkowania pracy pilotów.

 27. Wpływ procesu technologicznego na barwę produktów pochodzenia roślinnego
  i zwierzęcego.

 28. Wykorzystanie jaj w technologii potraw.

 29. Zmiany zachodzące w tłuszczach podczas sporządzania potraw.

 30. Znaczenie roślin strączkowych w żywieniu człowieka i technologii gastronomicznej.


Zagadnienia specjalnościowe – specjalność: Organizacja krajowego
i międzynarodowego obrotu towarów 1. Artykuły przemysłowe – wybrana grupa: ocena towaroznawcza i obrót towarowy.

 2. Definicja i zakres handlu zagranicznego.

 3. Działalność logistyczna w obsłudze klienta i funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

 4. Ekonomika handlu zagranicznego – podstawy i zakres.

 5. Geograficzne ujęcie zjawisk gospodarczych.

 6. Korzyści z międzynarodowego handlu towarami i usługami.

 7. Logistyka – zakres, podstawy ekonomiczne, przydatność w praktyce.

 8. Mechanizm rynkowy i funkcjonowanie rynku.

 9. Metody prognozowania cen na rynkach towarowych.

 10. Międzynarodowa integracja gospodarcza – pojęcia, geneza i etapy.

 11. Międzynarodowe organizacje gospodarcze.

 12. Międzynarodowe stosunki gospodarcze – podstawy i ocena.

 13. Infrastruktura rynkowa i funkcjonowanie giełd towarowych.

 14. Istota i funkcje marketingu międzynarodowego.

 15. Znakowanie towarów przemysłowych.

 16. Podstawowe pojęcia z zakresu handlu międzynarodowego.

 17. Pojęcia i zasady prawa celnego.

 18. Polityka gospodarcza państwa – założenia doktrynalne.

 19. Prawo gospodarcze.

 20. Protokół dyplomatyczny – zasady w kontaktach biznesowych.

 21. Publiczno-prawne formy ochrony obrotu gospodarczego.

 22. Rola i charakter ubezpieczeń w gospodarce rynkowej.

 23. Rynek mleka – ceny, regulacje w eksporcie i imporcie.

 24. Rynek wieprzowiny – ceny, regulacje w handlu zagranicznym.

 25. Spedycja – charakterystyka i zakres w obrocie towarowym.

 26. Struktura towarowa handlu międzynarodowego.

 27. System cen w gospodarce żywnościowej.

 28. Transport w obrocie krajowym i międzynarodowym.

 29. Wolne obszary celne, składy celne – zasady funkcjonowania.

 30. Ubezpieczenia gospodarcze – w obrocie towarowym.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna